• Hevâ-yi aşka uyub kûy-i yara dek giderüz
  Nesîm-i subha refikiz bahâra dek giderüz

  Pelâs-pâre-i rindî be-dûş u kâse be-kef 
  Zekât-ı mey verilür bir diyâra dek giderüz

  Tarîk- fâkada hem-kefş olub Senaî'ye 
  Cenâb-ı Külhani-i Lây-hâra dek giderüz

  Verüb tezelzül-i Mansur'u sâk-ı arşa tamam
  Hudâ Hudâ diyerek pâ-yı dâra dek giderüz

  Ederse kand-ı lebün hâtır-ı mezâka hutûr 
  Diyâr-ı Mısr'a değil Kandehâr'a dek giderüz

  Felek girerse kef-i Nâiliye dâmânun
  Senünle mahkeme-i Kirdigâr'a dek giderüz
 • Yine dem vaktidir sâkî mey doldur 
  Bize muammayı bulsun dediler 
  Gezerim arş u kürsü arz u semâyı 
  Mecnün'a Leylâ'yı bulsun dediler
 • Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su 
  Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su 

  Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem 
  Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su 

  Zevk-ı tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk 
  Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su 

  Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin 
  İhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su 

  Suya virsün bâğ-bân gül-zârı zahmet çekmesün 
  Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zâra su 

  Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna 
  Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su 

  Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n'ola 
  Zayi olmaz gül temennâsıyla virmek hâra su  

  Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirîğ 
  Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su 

  İste peykânın gönül hecrinde şevkum sâkin it 
  Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su 

  Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi 
  Nitekim meste mey içmek hoş gelür hûş-yâra su 

  Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr 
  Âşık olmış galibâ ol serv-i hoş-reftâra su 

  Su yolın ol kûydan toprağ olup dutsam gerek 
  Çün rakîbümdür dahı ol kûya koyman vara su  

  Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölürsem dostlar 
  Kûze eylen toprağum sunun anunla yâre su 

  Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meger 
  Dâmenin duta ayağına düşe yalvara su 

  İçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile 
  Gül budağınun mizâcına gire kurtara su 

  Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme 
  İktidâ kılmış târîk-i Ahmed-i Muhtâr'a su 

  Seyyid-i nev-i beşer deryâ-ı dürr-i ıstıfâ 
  Kim sepüpdür mucizâtı âteş-i eşrâra su 

  Kılmağ içün tâze gül-zârı nübüvvet revnakın 
  Mu'cizinden eylemiş izhâr seng-i hâra su 

  Mu'cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim 
  Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffara su  

  Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ 
  Barmağından virdügin şiddet günü Ensâr'a su 

  Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât 
  Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su 

  Eylemiş her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz 
  El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su 

  Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasıl 
  Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su 

  Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr 
  Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su 

  Zikr-i na'tün virdini dermân bilür ehl-i hatâ 
  Eyle kim def-i humâr içün içer mey-hâra su 

  Yâ Habîballah yâ Hayre'l beşer müştakunam 
  Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâra su 

  Sensen ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi'râc'da 
  Şebnem-i feyzün yetürmiş sâbit ü seyyâra su 

  Çeşme-i hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner 
  Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mimâra su 

  Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânuma 
  Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su 

  Yümn-i na'tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
  Ebr-i nîsândan dönen tek lü'lü şeh-vâra su

  Hâb-ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr 
  Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su  

  Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam 
  Çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su 
 • Senin mey gibi dudağın benim kıpkırmızı gözyaşlarım var...🍁

  https://youtu.be/incBYBAfsAM
 • Aşka kâbil dil mi yok şehr içre yâ dilber mı yok 
  Mest yok meclisde bilmem mey mi yok sâgar mı yok