Murat Söylev, bir alıntı ekledi.
14 saat önce

3 aylar başlangıcı, Receb-i Şerif
Çok mübarek ve çok sevaplı ibadet ayları olan şuhur-u selâse gelecekler. Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise receb-i şerifte yüzden geçer, şaban-ı muazzamda üç yüzden ziyade ve ramazan-ı mübarekte bine çıkar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar.

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 378)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 378)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
22 saat önce

"...Âkıbeti görmeyen, bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyat-ı insaniye, akıl ve fikre galebe ettiğinden ehl-i sefaheti sefahetten kurtarmanın çare-i yegânesi; aynı lezzetinde elemi gösterip hissini mağlub etmektir..."

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Onbeşinci Şua)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Onbeşinci Şua)
Resul, bir alıntı ekledi.
Dün 21:16 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şaban-ı Muazzamda üçyüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir'de otuzbine çıkar.

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 433 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 433 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
Dün 00:00

"...Kur'an-ı Hakîm'in sırr-ı i'cazıyla hakikî bir tefsiri olan Risale-i Nur; bu dünyada bir manevî cehennemi dalalette gösterdiği gibi, imanda dahi bu dünyada manevî bir cennet bulunduğunu isbat ediyor. Ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde manevî elîm elemleri gösterip, hasenat ve güzel hasletlerde ve hakaik-i şeriatın amelinde cennet lezaizi gibi manevî lezzetler bulunduğunu isbat ediyor. Sefahet ehlini ve dalalete düşenleri o cihetle, aklı başında olanlarını kurtarıyor..."

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Onbeşinci Şua)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Onbeşinci Şua)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
16 Mar 23:40

"...âlemin bir nevi manevî çekirdeği ve cem'iyetli meyvesi olan insanı halk edip bütün esma-i İlahiyeye mazhar ve âyine ve bütün kâinatla alâkadar ve zeminin halifesi yapan zâtın, elbette ve elbette öyle bir kudreti var ki, koca kâinatı insan icadının kolaylığı ve suhuleti derecesinde halkedip tanzim eder..."

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Onbeşinci Şua)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Onbeşinci Şua)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
15 Mar 23:29

"...eğer gece-gündüzdeki tebeddülatı ve yıldızların harekâtı ve senedeki güz, kış, bahar, yaz gibi mevsimlerin tahavvülâtı bir tek müdebbire ve âmire bırakılsa; o kumandan-ı a'zam, bir neferi olan küre-i arza emreder ki: "Kalk, dön, gez!" O da, o iltifat ve emrin neş'e ve sevincinden meczub mevlevî gibi iki hareketiyle yevmî ve senevî tahavvülâta ve yıldızların zahirî ve hayalî hareketlerine gayet kolayca bir vesile olup vahdetteki tam suhulet ve gayet kolaylığı gösterir..."

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Onbeşinci Şua)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Onbeşinci Şua)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
15 Mar 21:29

"...eşya, Kadîr-i Mutlak'a verilse; bahar bir çiçek kadar, bütün insanların haşirde ihyaları bir nefis kadar kolay olur. Eğer esbaba isnad edilse, bir çiçek bir bahar kadar ve bir sinek bütün hayvanat kadar müşkilâtlı olur..."

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Onbeşinci Şua)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Onbeşinci Şua)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
15 Mar 00:11

"...Herşeye kadîr öyle bir kudreti var ki; bütün eşyayı ihata etmiş ve Zât-ı Vâcibü'l-Vücud'a lüzum-u zâtî ile ve fenn-i mantık tabirince zaruriyet-i nâşie ile lâzımdır, vâcibdir, infikâki muhaldir, imkânı yoktur..."

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Onbeşinci Şua)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Onbeşinci Şua)
Murat Söylev, bir alıntı ekledi.
14 Mar 14:29

Cehennem ise hayr-ı mahz olan daire-i vücudun Hâkim-i Zülcelal'inin hakîmane ve âdilane bir hapishane vazifesini gören dehşetli ve celalli bir mevcud ülkesidir.

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 231)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 231)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
13 Mar 23:39

"...kesret ve çokluk içinde şaşırmadan gayet derecede san'atlı, mükemmel icadlar, nihayetsiz bir kudret içinde hadsiz bir ilme delalet ve Alîm ve Kadîr-i Mutlak'a hadsiz şehadet eder..."

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Onbeşinci Şua)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Onbeşinci Şua)