Bekir Topaloğlu

Bekir Topaloğlu

YazarÇevirmenEditör
8.5/10
73 Kişi
·
298
Okunma
·
38
Beğeni
·
1.401
Gösterim
Adı:
Bekir Topaloğlu
Tam adı:
Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Unvan:
Türk Akademisyen, İslam Felsefecisi, Yazar
Doğum:
Trabzon, 1936
Ölüm:
İstanbul, Türkiye, 10 Mart 2016
1936 yılında Trabzon Çaykara’da (Dernek Pazarı) doğdu . Dedesi Mehmet Hanefi Kutluoğlu’ndan hıfzını bitirdikten sonra tecvid okuyup tashih-i huruf yaptı. Aynı yerde ilk öğrenimiyle birlikte dedesinden Arapça ve dini ilimler tahsil etti, medrese geleneğine göre şer’i ilimlerden icazet aldı. Bir yıl dedesinin yanında müderris kalfalığı yaptıktan sonra iki yıl kadar Trabzon’un bir merkez köyünde imam-hatiplik yaptı.

1952 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’na girdi, 1959’da mezun oldu. Bu öğrenciliği sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı merkezinde açılan vaizlik imtihanını kazanarak İstanbul’un muhtelif camilerinde, üç Ramazan da Manisa-Saruhanlı’da fahri vaizlik yaptı. 1959-1963 yılları arasında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde yüksek öğrenimini bitirdi. Bu öğrenciliği sırasında da imam-hatiplik görevi yaptı.

1963-1966 yılları arasında İstanbul İmam Hatip Okulu meslek dersleri öğretmenliği yaptı. Bu arada ilk eseri olan “İslâm’da Kadın” kitabını yazdı. 1966 yılı başında mezun olduğu Yüksek İslam Enstitüsü’ne Kelâm asistanı oldu. Aslen Faslı olup sonradan Türk vatandaşlığına alınan Prof. Muhammed Tanci idaresinde “İslam Kelâmcıları ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı” adlı tezini hazırladı. Bir taraftan da derslerini Arapça takrir eden hocasının tercümanlığını yaptı. İki yıllık yedek-subaylık görevinden sonra 1971 yılında tezini vererek İstanbul Yüksek İslam Ensitüsü Kelâm öğretmenliğine atandı. Buradaki görevi sırasında eğitim-öğretim çalışmaları yanı sıra çeşitli eserler yayımladı, branşında asistanlar yetiştirdi, yurt içinde ve yurt dışında seminer, kurs ve ilmi kongrelerde görev aldı, konferanslar verdi.

İstanbul Yüksek İslam Ensitüsü’nün Marmara Üniversitesine bağlı İlâhiyat Fakültesi haline getirilmesinden sonra Topaloğlu, bu fakültede 1983 yılında doktor unvanını aldı ve aynı yıl yardımcı doçent, 1986 yılında da doçent oldu. Yüksek öğretim kurumundaki görev süresi fazla olduğundan “süre şartı”ndan muaf tutulan Topaloğlu 1988 yılında, önce kadro imkansızlığı sebebiyle İslâm Felsefesi anabilim dalında, 1993 yılında da Kelâm anabilim dalında profesör oldu. Bir süre aynı fakültede bölüm başkanlığı da yaptı.
Ekim 2002 emekli olan Bekir Topaloğlu halen Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisinde İnceleme Kurulu Başkanlığı, Kelâm-Mezhepler Tarihi ilim heyeti başkanlığı ile te’lif ve redaksiyon görevlerini yürütmektedir.
Siz kıyamet gününde Rabb'inizi şu gökteki ayı görme rahatlığı içinde mutlaka göreceksiniz ve bu konuda hicbir haksızlığa mâruz bırakılmayacaksınız.

Hadis-i Şerif
Zira hayvanlar cinsel ihtiyaçlarını yaratılış kanununa uyarak erkekli-dişilu giderdikleri halde "Nefislerini Tanrı Edinenler" eşcinselliği legal hale getirmişler, hatta bunun eleştirilmesine bile tahammül göstermemişlerdir. Burada Resûl-i Ekrem'in bütün peygamber kardeşlerini alarak,
"Eğer utanmazsan dilediğin her şeyi yapabilirsin" mealindeki sözü hatırlatmak gerekmektedir.
Allah,(cc) alemlerin Rabbidir, yâni yaratıcısı, geliştiricisi ve yöneticisidir. Gökten yağmuru indirerek toprağı sulayan, canlandıran, meyve, tahıl ve bitkileri bitiren O'dur. O alemi belli bir amaca ve plana göre yaratmıştır. Alemde amaçsız ve gayesiz hiç bir şey yoktur.
Bekir Topaloğlu
Sayfa 26 - DİB yayınları
Müslüman basireti açık insandır.Dini, dindarlığı fevkalâde hadiselerde,sihirli ve mucizeli görünümlerde aramaz. Vahyin aydınlattığı akıl yoluyla açıklanamayan konuları dinden saymaz.
Bilindiği üzere çocuğa, ilk dinî duygular içinde bulunduğu çevreden gelir, tıpkı ana dili gibi. Çocuk, aklını kullanma devresine gelmeden önce bunları benimser.
اِنَّ الدّ۪ينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۠ 
“Allah nezdinde din İslâm’dır.”

[Ali İmran /3-19
464 syf.
·9/10
Hepimizin bildiği gibi İmam Maturidi, Mezhep İmamımız Ebu Hanifenin yolunu takip etmektedir.
Hanefi mezhebine tabi olanların büyük bir çoğunluğu da İtikatte Maturidiyye'ye bağlıdır.
Özellikle kelami konularda daha doğrusu kelamda ( islam felsefesi bir nev'i ) otorite olup, özellikle akidevi konularda dinin temel görüşlerinin müdafaasını her türlü saldırılara karşı en güzel şekilde savunmuştur.
Yaklaşık 63 sayfa okuduğum tefsirine gelince;
Kura'nı kerimin tamamını tefsir eden İmam Maturidi, önce kendi düşüncesini ele alıyor, sonrasında ise ilgili diğer rivayetlerden bahsediyor.
Mantalitesi ise;
Kur'anı ;
Kur'an'la,sahih hadis ve akli istidlalle ( delillerle ) açıklamaya çalışmıştır.
Ayrıca İmam Mâtürîdî, insan psikolojisine hitap eden ve duyular ötesine ait olan Kur’an beyanlarının lafzî mânasında alınmasını imkânsız görür ve mecazi anlamlara yönelmenin zaruretine inandığını belirtip mecazi yorumlar üzerine hareket ediyor. Yapılan tebliğin hem aklı hem gönlü tatmin edecek mânasını bulmaya çalışıp ancak bu tür yorumlarda kesin ifadeler kullanmayıp başka anlam alanlarının yolunu açık bırakıyor..
Her ne kadar israiliyat ile ilgili bilgilere de yer verse İmam Maturidi, akli yönden daha doğrusu kelami ( İslam felsefesi ) bağlamında tefsir okumak isteyenler için zirve bir kitaptır.
Eserin 1.cildini bitirdim ve geneline baktığımızda ise benim açımdan en güzel en özel yanı ise Hanefi-Maturidi çizgisinin en güzel şekilde yansıtılması..
ve itikadi-ameli çizgisinin eserde izafe edilmesi.
Dirayet Tefsirinde zirve eser olarak yerini almıştır diyebilir şimdiden.
Şimdiden keyifli okumalar dilerim.
Selametle...
Bu kıymetli eserin bu son cildinde Kur'an daki 30.cûz tefsiri yer alıyor. Amme'den Nas süresine kadar olan süreler tefsir edilmiş. Merhum hocamız Bekir Topaloğlu'nun büyük katkıları ile başlayan projesinde katkısı olan tüm hocalarımıza teşekkürler, Allah hepsinden razı olsun. Baskısı ile ayrı güzel içeriği ile ayrı bir önemli bu Tefsirden gerek ilahiyat ve teoloji alanında gerekirse Kur'an ile ilgilenen herkesin fayda sağlayacağına şüphem yok. Hatta bir adım daha ileriye götürerek sonraki nesillerin daha iyi yetişmesine katkıda bulunacağını düşünüyorum.
156 syf.
Tedrisat yıllarımızda 68 beytini ezberlediğimiz fakat bazılarını anlayamadığımız İslam Akaidini adeta inciler halinde dizmiş olan manzum eser Emali'yi, bu hacimde bir şerhin açıklamaya yeterli olmayacağını düşünmüştüm. Yanılmışım.
Müellif beyitleri sade bir dille ve yeterli derecede açıklamış. Teferruata girmek yerine doğru itikadın ölçülerini vermeye odaklanmış.
Böyle olmakla birlikte Nuzul-i İsa, Mehdi ve deccal'in zuhuru ile alakalı beyitte şarih müellifin koyduğu ölçü yerine kendi kanaatini belirtmiş. Bu kısımların dikkatli okunmasını bir vebale girmemek adına bildirmek isterim.
Özellikle ilim ile meşgul olanların bu eserden azade kalmamasını şiddetle tavsiye ederim.
464 syf.
·16 günde·Puan vermedi
✓Kur'ân'ın insanlığa verdiği mesajları anlamanın en iyi yolunun tefsir eserlerinin okunmasından geçtiği âşikârdır.
✓Esere gelecek olursak,büyük âlim İmam Matûrîdî'nin Kur'an'ı Kur'an ile,rivayetler ile,diğer alimlerin görüşleri ile,etimoloji ve filoloji ile,Akıl ile...Kur'ân'ı anlamaya çalıştığı Tefsir-Te'vil kitabıdır.
✓Her cümle ve kelimede daha da hayran kalıyor insan,bu 'Muazzam' eseri okurken.
✓Her ayetin tefsirinde son cümle olarak 'nihâi gerçeği bilen Allah'tır.' Deyişindeki sözünde derin anlamlar içermektedir.Dolayısıyla buradan şunu da çıkarmak kaçınılmaz bir gerçektir:İnsanoğlunun ilimde derinleşmesine rağmen yaptığı bazı çıkarımlarda yanılabileceğini belirtmek istemektedir Âlimimiz.Bunları da göz önünde bulundurarak,ilmi kitapları okumakta fayda var.
✓Dinler Tarihi,Fıkıh,Hadis,Kelâm,Felsefe ve daha sayamadığım birçok ilim alanına rastlayacağınız 17 ciltten oluşan bu değerli eseri okuyun,okumaya teşvik edin inşallah...
293 syf.
Kısa ve öz dedikleri şey bu olsa gerek. Temel bilgileri içeriyor kitap. Akıcı bir dili var. Derli toplu, anlaşılması kolay. Çoğu İlahiyat fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur.
348 syf.
·230 günde·Puan vermedi
Akaid meseleleri kendimi bildim bileli dikkatimi çekmiş ve ilgi odağım olmuş meselelerdir- ki İslâmi ilimler içinde akaid veya kelâm, bütün dini hükümlerin temelini teşkil etmesi bakımından en şerefli ilim kabul edilmiştir. Tabi İslam tarihi boyunca bu alanda farklı metotlar cereyan etmiştir.

Bu eserde, Maturidiye ekolününün kelâmi meseleler hakkındaki görüşleri ve bu görüşlere zıtlık sunan diğer ekollerlerin (Mu'tezile, Cehmiyye, Selefiyye, bazan Eş'ariyye) görüşleri bir takım delillerle çürütülerek ortaya konulmuştur. Kitabın ilk kısmında yazarı olan Nureddin es-Sabuni hakkında biraz bilgi verilmiş daha sonra kelâmi konulara girilmiş. Eser dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; ilâhiyyat bahisleri, ikinci bölümde; nübüvvet bahisleri, üçüncü bölümde; irâde-kazâ ve kader bahisleri ve nihayet son bölümde; imanın mâhiyeti ve bazı sem'iyyât bahislerine yer verilmiştir.

Sadece itikatta Maturidi olanlar değil, Müslümanım diyenler ve iman meselelerine ilgili olanlar da bu eseri okumalı.

Keyifli okumalar:)
156 syf.
·3 günde
Şiir gibi kitap, yıllarca akideyi farklı kaynaklardan okudum ama bu kadar güzelini hiç okumamıştım.
Akaid ve kelam dersimize giren hocamız keşke, iki yıl boyunca Anahatlarıyla İslam Akaidi Ve Kelama Giriş kitabını okutup önemli olduğuna inandığı her bölümü bize ezberletip bizi akaid dersinden soğutmak yerine, Emali şerhini okutsaydı ve daha sonra geniş kaynaklı kitaplara giriş yapsaydı, bizim için daha iyi olurdu.

Yeni başlayanlar için güzel bir kitap, ama yeterli değil. Bazı konuların, daha geniş bilgi veren kitaplardan okunması gerektiğini düşünüyorum. Benim için çerezlik bir kitap ama bir o kadar da güzel, akıcı, anlaşılır bir kitaptı.

Her kitapta olduğu gibi bu kitapta da bazı hatalar yok değil. Tek kusursuz kitap kuran-ı kerim olduğuna iman edip ve okuyacağımız her kitapta ufak tefek bazı hatalar olduğunu göz önünde bulundurarak okursak, en azından hayal kırıklığına uğramayız.
Büyük Türk mütefekkiri Ebu Mansur M. Maturidi'nin büyük eseri Tevilat'ül Kur'an on asır sonra Türkçeye tercüme edilmiş ve toplamda 17 cilt olarak tamamlanmıştır. Ayrıca bundan başka ayrı bir ciltte fihrist olarak neşredilmiştir...
348 syf.
Kainatı yaratan geliştiren ve idare eden esirgeyen ve bağışlayan hesap gününün yegane hakimi bulunan Allah’a hamdolsun hak yolunun Tebliğicisi insanlığın kurtarıcısı yaratıkların en hayırlısı peygamberlerin sonuncusu muhammet aleyhisselama onu necip soyunu şerefli arkadaşlarına ve hayırlı ümmetine selam olsun Allah Taala’nın bize lütf ettiği sayısız nimetler içinde en müstesna yeri işgal eden şüpesiz ki İslamiyettir İslami ilimler içinde akaid veya kelam bütün dini hükümlerin temelini teşkil etmesi bakımından en şerefli ilim kabul edilmiştir

Yazarın biyografisi

Adı:
Bekir Topaloğlu
Tam adı:
Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Unvan:
Türk Akademisyen, İslam Felsefecisi, Yazar
Doğum:
Trabzon, 1936
Ölüm:
İstanbul, Türkiye, 10 Mart 2016
1936 yılında Trabzon Çaykara’da (Dernek Pazarı) doğdu . Dedesi Mehmet Hanefi Kutluoğlu’ndan hıfzını bitirdikten sonra tecvid okuyup tashih-i huruf yaptı. Aynı yerde ilk öğrenimiyle birlikte dedesinden Arapça ve dini ilimler tahsil etti, medrese geleneğine göre şer’i ilimlerden icazet aldı. Bir yıl dedesinin yanında müderris kalfalığı yaptıktan sonra iki yıl kadar Trabzon’un bir merkez köyünde imam-hatiplik yaptı.

1952 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’na girdi, 1959’da mezun oldu. Bu öğrenciliği sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı merkezinde açılan vaizlik imtihanını kazanarak İstanbul’un muhtelif camilerinde, üç Ramazan da Manisa-Saruhanlı’da fahri vaizlik yaptı. 1959-1963 yılları arasında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde yüksek öğrenimini bitirdi. Bu öğrenciliği sırasında da imam-hatiplik görevi yaptı.

1963-1966 yılları arasında İstanbul İmam Hatip Okulu meslek dersleri öğretmenliği yaptı. Bu arada ilk eseri olan “İslâm’da Kadın” kitabını yazdı. 1966 yılı başında mezun olduğu Yüksek İslam Enstitüsü’ne Kelâm asistanı oldu. Aslen Faslı olup sonradan Türk vatandaşlığına alınan Prof. Muhammed Tanci idaresinde “İslam Kelâmcıları ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı” adlı tezini hazırladı. Bir taraftan da derslerini Arapça takrir eden hocasının tercümanlığını yaptı. İki yıllık yedek-subaylık görevinden sonra 1971 yılında tezini vererek İstanbul Yüksek İslam Ensitüsü Kelâm öğretmenliğine atandı. Buradaki görevi sırasında eğitim-öğretim çalışmaları yanı sıra çeşitli eserler yayımladı, branşında asistanlar yetiştirdi, yurt içinde ve yurt dışında seminer, kurs ve ilmi kongrelerde görev aldı, konferanslar verdi.

İstanbul Yüksek İslam Ensitüsü’nün Marmara Üniversitesine bağlı İlâhiyat Fakültesi haline getirilmesinden sonra Topaloğlu, bu fakültede 1983 yılında doktor unvanını aldı ve aynı yıl yardımcı doçent, 1986 yılında da doçent oldu. Yüksek öğretim kurumundaki görev süresi fazla olduğundan “süre şartı”ndan muaf tutulan Topaloğlu 1988 yılında, önce kadro imkansızlığı sebebiyle İslâm Felsefesi anabilim dalında, 1993 yılında da Kelâm anabilim dalında profesör oldu. Bir süre aynı fakültede bölüm başkanlığı da yaptı.
Ekim 2002 emekli olan Bekir Topaloğlu halen Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisinde İnceleme Kurulu Başkanlığı, Kelâm-Mezhepler Tarihi ilim heyeti başkanlığı ile te’lif ve redaksiyon görevlerini yürütmektedir.

Yazar istatistikleri

  • 38 okur beğendi.
  • 298 okur okudu.
  • 38 okur okuyor.
  • 205 okur okuyacak.
  • 6 okur yarım bıraktı.