Hasan Gümüşoğlu

Hasan Gümüşoğlu

8.0/10
2 Kişi
·
20
Okunma
·
4
Beğeni
·
831
Gösterim
Adı:
Hasan Gümüşoğlu
Tam adı:
Doç. Dr. Hasan Gümüşoğlu
Unvan:
Yazar
Doğum:
Antalya, 1965
1965 yılında Antalya-Gazipaşa’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Gazipaşa’da tamamladıktan sonra 1982 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi ve 1987 yılında mezun oldu. S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kelam Ana Bilim Dalında mastıra başladı. “İnsanlığın Nübüvvete Olan İhtiyacı” konulu tezi ile yüksek lisansını bitirip aynı enstitüde doktoraya devam etti. Mısır, Ürdün, Arabistan ve Amerika’da araştırma ve incelemelerde bulundu.
1997 yılında “İslam Akide Sisteminde İmamet” konulu tezini tamamlayarak doktorasını bitirdi. 2002 yılından itibaren üç yıl İngiltere’de kaldı ve İngiliz Devlet Arşivlerinde (PRO) Osmanlının son döneminde “Osmanlı-İngiltere ilişkileri” konusunda araştırmalarda bulundu.
Halen Yalova Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Eserleri:
1- İslâm’da İmamet ve Hilafet (Doktora tezi) 1999.
2- Osmanlı Hilafeti ve Kaldırılması, 2000.
3- İslam Mezhepleri Tarihi, 2008.
4- İntikalinden İlgasına Osmanlı’da Hilâfet, 2011.
5- Modernizmin İnanç Hayatına Etkiler ve Jön Türklük, 2012.
"Ümmetimin/ashabımın ihtilafı rahmettir"
.
"ashabın gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidayete ulaşırsınız" ...

(Hadis-i Şerif)
...
İbn Hazm(45/1064), şeriatın hükümlerinin Allah Teâla tarafından açık bir şekilde beyan edildiğini belirterek , Hz. Peygamber'in ictihadını kabul etmemiş ve dini hükümlerin tespitinde ictihadın yerinin olmadığını ifade etmeştir.
.
(İbn Hazm, el-İhkâm fî usûli'l-ahkâm,nşr. Ahmed Muhammed Şâkir, Kahire ts., 8, 134.)
...


Sair müctehidlerin ictihadına muhalefet caiz olduğu halde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ictihada dayansa bile onun vahy-i batın olduğuna işaret edilerek, muhalafet doğru bulunmamıştır.

[Molla Hüsrev, Mirâtü'l - Usûl, 2 , 5; İzmirli , İsmail Hakkı, 'İctihâdın Bâis-i Tevellüdü', Sebîlürreşâd, 12/297( 8 Mayıs 1330 ), s. 190. ]
Ön Söz
...
Yaklaşık olarak on asırdır devam eden bu istikrarlı İslami hayat hakkında , on dokuzuncu asrın son çeyreğinden itibaren bir takım şüpheler oluşturulmaya çalışılmıştır. On beş asırlık İslam tarihinde pek çok medeniyetler inşa etmiş olan Müslümanların bazı milletlere göre terakki edemediği iddia edilerek , bunun faturası adeta mezheplere dayalı İslam anlayışına kesilmeye çalışılmıştır. Bu gayretlerin, Avrupa'nın İslam coğrafyasının çeşitli hazinelerini keşfetmesinden ve sanayi devriminden sonra ortaya çıkan ham madde ihtiyacını karşılamak için Doğu'nun tabii kaynaklarına da göz dikmesinden hemen sonra gelmesi önem arz etmektedir.
...
Asr-ı Saadette Fıkıh
İslami hükümlerin esası, Kur'an-ı Kerim olmakla birlikte onu anlama ve ondan istinbat (hüküm çıkarma) hususunda beşerin hepsi aynı vasıf ve hususiyetlere sahip değildir. Bu sebeple de onunla sabit olan hükümlerin, şumûlü, keyfiyeti ve kemiyeti ekseninde bazı görüş ayrılıkları veya ictihad farklılıkları ortaya çıkmıştır.
...
Sultan Abdülhamid Han kendisinden önce 300 milyona ulaşan devlet borcunu 30 milyona indirdiği halde kendisinden sonra gelenler borçları 400 milyona çıkarmışlardı.
Osmanlı Hicaz bölgesine hakim olduktan sonra İslama olan saygılarının bir tezahürü olarak bu bölgelerde Osmanlı bayrağı çekmekten bile haya etmişlerdir.
Balkanlardaki milliyetçilik hareketleri Hıristiyan devletler tarafından desteklendiği bir ortamda önce Hristiyan cemaatler kanlı kıyımlarla Osmanlı'ya İsyan ettiriyor daha sonra Müslümanlar Nefsi Müdafaa da bulununca veya Devlet bunları bastırmaya çalışınca "hıristiyanlara kıyım yapılıyor bunları kurtaralım" diye Avrupa kamuoyu ayağa kaldırılıyordı.
İslamı uzakdoğuya taşıyan Alim Abdürreşid İbrahim diyor ki;

"İngilizleri tamamıyla tehdit eden bir şey varsa o da İslam ve İslam Birliği meselesidir. Yani Müslümanlar hakiki imanla Mümin olurlar Allahın kelamını yüceltmek için Hilafet makamına biat ederek Kamil bir imanla meydana çıkacak olurlarsa dünyada ilk çökmeye mahkum olacak devlet yine İngiltere olur.Zira İngiltere Devleti sömürgeleri sayesinde yaşar ve bütün gelirleri sömürgelerinden gelen bir devlettir. Sömürge halkı ise yarı yarıya müslümanlardır. Müslümanlar kamil imanla Mümin olurlar da Allah'ın kopmaz ipine sarılmak suretiyle yalnız İngiltere mallarına boykot ilan ederlerse (bir önder sayesinde bu da mümkündür) İngilizlerin iflasını ilan etmeleri için bu durum kâfidir."
Alanında, yeni başlayanlar için okunabilecek güzel bir eser. Okunurken kaçıncı baskı olduğuna dikkat edilmeli. Mesela Mürcie başlığı sonraki baskılarda eklenmiş, önemli bir mezhep

Yazarın biyografisi

Adı:
Hasan Gümüşoğlu
Tam adı:
Doç. Dr. Hasan Gümüşoğlu
Unvan:
Yazar
Doğum:
Antalya, 1965
1965 yılında Antalya-Gazipaşa’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Gazipaşa’da tamamladıktan sonra 1982 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi ve 1987 yılında mezun oldu. S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kelam Ana Bilim Dalında mastıra başladı. “İnsanlığın Nübüvvete Olan İhtiyacı” konulu tezi ile yüksek lisansını bitirip aynı enstitüde doktoraya devam etti. Mısır, Ürdün, Arabistan ve Amerika’da araştırma ve incelemelerde bulundu.
1997 yılında “İslam Akide Sisteminde İmamet” konulu tezini tamamlayarak doktorasını bitirdi. 2002 yılından itibaren üç yıl İngiltere’de kaldı ve İngiliz Devlet Arşivlerinde (PRO) Osmanlının son döneminde “Osmanlı-İngiltere ilişkileri” konusunda araştırmalarda bulundu.
Halen Yalova Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Eserleri:
1- İslâm’da İmamet ve Hilafet (Doktora tezi) 1999.
2- Osmanlı Hilafeti ve Kaldırılması, 2000.
3- İslam Mezhepleri Tarihi, 2008.
4- İntikalinden İlgasına Osmanlı’da Hilâfet, 2011.
5- Modernizmin İnanç Hayatına Etkiler ve Jön Türklük, 2012.

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 20 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 19 okur okuyacak.