1000Kitap Logosu
Fatih Kerimi
Fatih Kerimi
Fatih Kerimi

Fatih Kerimi

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
9.5
39 Kişi
72
Okunma
3
Beğeni
488
Gösterim
Unvan
Yazar, Gazeteci ve Yayıncı
Doğum
Minğlibay, Bügülme, Tataristan, 1870
Yaşamı
1870 yılında Tatarıstan'ın Bügülme kazasına bağlı Minğlibay köyünde doğmuştur. İlk eğitimini köyün mollası olan babası Gilman Ahund'dan alan Kerimî, daha sonra Çıstay (Çistapol) medresesine devam ederek burada 11 yıl eğitim görmüştür. Çıstay medresesindeki eğitimi sırasında iki yıllık Rus mektebini de tamamlamıştır. 1890 yılında Ufa'da ruhani meclis huzurunda imtahan vererek müderrislik icazetnamesi almıştır. Babası, onun köy mollası olarak kalmasını istemediğinden, tahsilini devam ettirmesi için aynı yıl İstanbul'a göndermiştir. Kerimi ile ilgili yazılan bütün eserlerde onun eğitim gayesi ile 1892 yılında İstanbul'a geldiği yazılsa da, o kendi ifadesi ile 1890 yılında tahsil için İstanbul'a geldiğini yazmaktadır (Fatih Kerimi, "Merhum Ahmed Midhat Efendi", Türk Yurdu, cilt III, s.163.). İstanbul'da hangi okula devam ettiği hususunda bilgi yoktur. Fakat İstanbul'da çok iyi Fransızca öğrendiği bilinmektedir. Rusya'da Kerimi ile ilgili yazılan bütün yazılarda onun İstanbul'da Mülkiye Mektebi'nde okuduğu yazılsa da 1899 yılında İstanbul'a da yaptığı seyahatini anlattığı eserinden (Avrupa Mektupları) bu okula devam etmediğini anlıyoruz. Ayrıca Ali Çankaya'nın Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler adlı eserinde Kerimi'nin kaydına rastlamadık. İstanbul'daki eğitimini tamamlayan ya da yarıda bırakan Kerimî, İstanbul'dan Kırım'a giderek Yalta şehrindeki bir Tatar köyünde iki yıl kadar öğretmenlik ve Bahçesaray'da öğretmen yetiştirme kurslarında dil, edebiyat ve pedegoji dersleri vermiştir. İlk hikayesi olan Salih Dedenin Evlenmesi'ni de (1897) Kırım'da bulunduğu sırada yazmıştır. Ayrıca Mirza Kızı Fatma adlı hikayesini de bu dönemde yazdığı sanılmaktadır. 1896-1898 yıllarının yaz günlerinde Orenburg'a bağlı Kargalı'da meşhur Tatar zenginlerinden Gani Bay (Hüseyinov)'ın finanse ettiği yaz kurslarında usûl-i cedit öğretmenleri yetiştirilmesine katkıda bulunmuştur. Onun Gani Bay'la tanışması Kerimî ailesinin Orenburg'a göç etmesine de vesile olmuştur (1899). Babasının çağrısı üzerine Kırım'dan Orenburg'a dönen Kerimî, burada yapacağı çalışmaları planlarken, altın ocakları işleten zengin Şakir Remiev'in daveti üzerine onunla birlikte Almanya, Belçika, İtalya, Fransa, Avusturya, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye gibi çeşitli ülkeleri içine alan dört aylık bir seyahate çıkmıştır. Bu seyahat, Türkiye'de eğitim görmüş Kerimî'nin ufkunun daha da genişlemesine neden olmuştur. Gittikleri ülkelerde eğitim kurumlarını, müzeleri, kütüphaneleri, matbaaları, sanayi tesislerini ve Şakir Remiev'in altın madenleri için gerekli olan makina ve teçhizat fabrikalarını gezmişlerdir. Kerimî bu seyahatinin izlenimlerini 1902 yılında Avrupa Seyahatnamesi olarak ta bastırmıştır. Avrupa seyahati dönüşü bir müddet Moskova'da kalan Kerimî, babasının ileriye dönük planları (babası eskiden beri Tatarca bir matbaa açarak halkına bu yolla daha iyi hizmet edeceğini düşünüyordu) için burada muhasebe ve Almanca kurslarına devam ederek bilgisini arttırmıştır. Moskova'da bulunduğu sırada zaman zaman Rusya'nın başkenti Petersburg'a giderek burada büyük bir matbaa açmış olan Kırımlı Mirza Boraganski'nin matbaasında baskı usulleri konusunda bilgi de edinmiştir. 1900-1901 yılları arasında Orenburg'da gayri resmi olarak yine Gani Bay'ın maddi yardımlarıyla Ural bölgesi ve Sibirya için yaklaşık 300 usul-i cedid öğretmeni yetiştirilmesine katkıda bulumuştur. İki yaz devam eden bu kurslar mahalli hükümet tarafından kapatılmıştır. 1901 yılından sonra, babasının mollalığı bırakarak Gani Bay'ın maddi-manevi yardımlarıyla Orenburg'da bir matbaa ve kitabevi (Kütüphaneyi Kerimîye) açması (1901) nedeniyle bu alanda yoğunlaşmıştır. Babasının matbaanın kuruluşundan kısa bir süre sonra vefat etmesi (1902) nedeniyle bütün işlerle Kerimî ve kardeşleri (Kerimî'nin ikisi erkek, üçü kız toplam beş kardeşi vardı) ilgilenmek zorunda kalmışlardır. 1901 yılında Duhovni Sobraniye'nin (Rusya Müslümanlarının Ruhani İdaresi) yarı resmi olarak yaptığı toplantıya, Fatih Kerimî ile birlikte Hadi Maksudi, Abdurreşid İbrahim, Rızaeddin bin Fahreddin ve Abdullah Bubi gibi dönemin önemli aydınları da katılmıştı. Toplantının gayesi; halk arasında bilimin yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmaların planlanması, ders kitapları yazımı meselesi (bu konu toplantıya katılanlara havale edildi) ve bazı imla problemleri gibi önemli konulardı. 1905 I. Rus ihtilalinin getirdiği yumuşama döneminden İdil-Ural bölgesinde yaşayan Tatar ve Başkurt halkının azami derecede faydalanması için mücadele eden aydınlar arasında önemli bir yeri olan Kerimî, bu dönemde yapılan hemen hemen bütün siyasi toplantılara gerek delege ve gerekse gazeteci olarak katılarak, üstüne düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır. Uzun yıllar Orenburg Müslüman cemaatinin reisliğini ve Cemiyet-i Hayriye'nin üyeliğini de yapmıştır. Rusya Müslümanlarının ikinci toplantısından (13-23 Ocak 1906) sonra Orenburg'da bir toplantı düzenleyen Fatih Kerimî II. Müslüman kongresinin aldığı karar doğrultusunda Rusların Kadet partisi ile işbirliği yapılmasını toplantıda hazır bulunanlara kabul ettirdi. İstanbul'da eğitim görmesi ve halkının problemlerine çok fazla duyarlı olması, Rus parlementosu Devlet Duma'sına vekil seçilmesini engellemiştir. Hükümet çeşitli desiselerle onun da aralarında bulunduğu bazı Tatar aydınlarının (Abdürreşid İbrahim, Yusuf Akçura vs.) II. Devlet Duma'sına seçilmelerine engel olmuştur. Buna rağmen o, II. Devlet Duma'sına (20 Şubat- 2 Haziran 1907) seçilen dostu ve aynı zamanda Derdmend mahlasıyla şiirler de yazan Zakir Remiev'in yardımcılığını üstlenerek Petersburg'a gitmiş ve dumadaki Müslüman vekillere yardımcı olmaya çalıştığı gibi Vakit gazetesine de duma ve hükümet ahvali konusunda haberler yazmıştır. 1906 yılında yukarıda adı geçen Remiyev kardeşlerin Vakit adlı bir gazete kurmaları ve baş muharrirliğe Fatih Kerimî'yi getirmeleri, onun hikaye yazarlığından gazeteciliğe geçmesine vesile olmuştur. Bu dönemde bir müddet Orenburg'daki Medrese-i Hüseyniye'de muallimlik de yapan Fatih Kerimî çeşitli ders kitapları ve ders proğramları da hazırlamaya başlamıştır. 1912-1913 yılları arasında (1 Kasım 1912-18 Mart 1913) Balkan savaşları sırasında Vakit gazetesinin muhabiri olarak İstanbul'a gelen Fatih Kerimî cepheye gazetecilerin gönderilmemesi nedeniyle haberlerini İstanbul'dan göndermek zorunda kalmıştır. İstanbul'da bulunduğu sırada dönemin devlet adamları ve aydınları; Ahmed Saib, Abdullah Cevdet, Enver Paşa, Ahmed Midhat, Yusuf Akçura, Ahmed Ağaoğlu, Halide Edip, Mahmud Esad, Musa Kazım vs. gibi bir çok kişi ile Balkan savaşları ve Türk-İslam dünyasının problemleri üzerine mülakatlar da yapmıştır. Kerimî'nin İstanbul'dan Vakit gazetesine gönderdiği haberler Rusya Müslümanları tarafından ilgiyle karşılanmış ve bu haberler daha sonra ayrı kitap (İstanbul Mektupları) olarak yayınlanmıştır. 1917 Ekim ihtilaline kadar gazetecilik görevinin yanısıra çok sayıda eser yazmış ve Rusya Müslümanlarının meseleleriyle aktif olarak ilgilenmiştir. Ayrıca matbaasında çok sayıda ders kitapları ve çeşitli eserler de bastırmıştır. 1917 Ekim İhtilali'nden sonra diğer bütün Tatar aydınları gibi onun da önünde üç seçenek vardı ya sosyalizme hizmet edecek ya başka bir ülkeye sığınacak ya da aç kalacaktı. O da yaşamak için birinci yolu seçti ve bir müddet Orenburg'da mektep-maarif ve kültür meseleleri ile ilgili çalışmalarda bulundu. Öğretmen yetiştirme kurslarında dersler verdi. Uzun yıllar çalıştığı Vakit gazetesinden ayrılarak 1 Kasım 1917 tarihinde Yaña Vakit (Yeni Vakit) adlı gazetesini çıkarmaya başladı ve bu şehirde çıkan İşçiler Dünyası, Yol gibi çeşitli gazetelerin yayın kurulunda çalıştı. Sosyalizm Tarihi adlı bir eser hazırladığı da belirtilmesine rağmen bu eseri basılmamıştır. 1925 yılında Rusya'nın (Sovyetler Birliği) yeni başkenti olan Moskova'ya göç etti. Bir müddet SSCB halklarının merkez neşriyatında çalıştıktan sonra Nerimanov ismindeki Doğuyu Öğrenme Enstitüsü'nde 1937 yılına kadar Türkçe öğretmeni olarak görev yaptı. Lenin'in toprak meseleleriyle (Agrarya Meselesi/Agrarnaya Vopros) ilgili makalelerini Tatarcaya tecüme etti.1937 yılında Türkiye lehine casusluk (kızıl ordu ile ilgili bazı askeri sırları 1936 yılında Moskova'da bulunun Türk Milli Futbol Takımı antrönörü Kerim Bey'e verdiği iddia edilmektedir) ve Stalin'e suikast hazırlığı gibi çeşitli uydurma suçlardan, suçlu bulunarak Stalin dönemindeki Tatar aydınlarını imha etme politikasının gereği olarak kurşuna dizilmesine karar verildi (1990'lı yıllara kadar yazılan eserlerde, makalelerde, Kerimî ve diğer katledilen Tatar aydınlarının ölmüş olduklarını yazmak yeterli görülüyor ve bu insanların hayatlarını nasıl sona erdirdikleri üzerinde hiçbir açıklama yapılmıyordu). Fatih Kerimî'nin kardeşi Muhammed Arif te 1934 yılında Varşova'da (muhtemelen Sovyet ajanları tarafından) pencereden atılarak öldürülmüştür. Bazı eserlerde Kerimî'nin 1945 yılına kadar yaşadığı belirtilse de 1937 yılında kurşuna dizildiği arşiv belgeleriyle kesinleşmiştir. 1959 yılında ise suçsuz olduğu kabul edildi. Fatih Kerimî ile ilgili arşiv belgeleri (bunların arasında Ahmed Midhat Efendi'nin Kerimî'ye yazdığı üç mektup ta bulunmaktadır) Tataristan Devlet Arşivi'nde saklanmaktadır. 1901-1917 yılları arasında Kerimî'lerin matbaasında bir milyon tiraja yakın 384 adet kitap basılmıştır. Ayrıca matbaada Vakit, Şura, İktisat ve Çükiç gibi çeşitli gazete ve dergiler de basılmıştır. XIX. yy'ın sonu ve XX.yy'ın başlarında Tatar cedidizminin gelişmesinde en önemli rol oynayanlardan birisi de Fatih Kerimî'dir. İstanbul'daki eğitimini tamamlayarak Kazan'a dönen Fatih Kerimî Avrupa mefkuresini intişarla uğraşmaya başlamıştı. Orenburg'da yaşayan zengin liberal ıslahatçılar (Gani Bay ve Remiyev ailesi) ona maddi ve manevi destek veren en önemli kişilerdir. Her zaman "din, millet", "zengin ile fakir birlikte gidelim ayrılmayalım" diyerek halkı zengin, fakir ayrımı yapmadan birlik olmaya çağıranların başında gelen Fatih Kerimî, İsmail Gaspıralı'nın şiarının (dilde, fikirde, işte birlik) İdil-Ural bölgesindeki en önemli temsilcilerinden birisidir. Gaspıralının vefatı üzerine Vakit gazetesinde yazdığı makalede (12 Eylül 1914) "20-30 milyon şakirt bırakıp ölen bir üstat, 20-30 milyon manevi evlat bırakıp ölen bir ata bahtiyardır. Bundan da büyük bahtiyarlığı tasvir etmek akıllara sığmaz" diyerek ona olan bağlılığını belirtmiştir. Fatih Kerimî önceleri Abdürreşid İbrahim'in muhtariyet fikrine karşı gelerek, Tatar halkının henüz muhtariyet için hazır olmadığını belirtmesine rağmen değişen şartlar gereği, 1917 Moskova Müslüman Kongresi'nde ve Ufa'daki Millet Meclisi'nde (1917-1918) bu fikri hararetle savunmuştur. Fatih Kerimî döneminin Türk aydınlarıyla da oldukça yakın ilişki içinde bulunmuştur. Özellikle Ahmed Midhat'ın onun üzerinde büyük etkisi olduğu görülmektedir. Öğrenim için geldiği İstanbul'da ilk olarak Ahmed Midhat'ı ziyaret eden Kerimi, sürekli olarak onunla irtibatta bulunmuştur. Ahmed Midhat Efendi de onu manevi oğlu olarak kabul etmiş ve ona yol gösterici olmuştur. Japonların Müslüman olacağı ve Tokyo'da büyük bir din kurultayı toplanacağı haberinin çıkması üzerine Vakit gazetesinde (sy. 22, 20 Mayıs 1906) "Japonya ve Müslümanlar" adlı bir makale yazan Fatih Kerimî bu kurultaya Müslümanları temsilenen Ahmed Midhat'ın Abdülhamid tarafından gönderilmesinin en doğru karar olacağını yazarak, Midhat Efendi'den övgüyle sözetmektedir. Ahmed Midhat 'ın vefatı sırasında İstanbul'da bulunan Kerimi Türk Yurdu'na (cilt 3, s.161-164) yazdığı taziye yazısında: "Şimal Türkleri arasında Türk muharrirlerinin en ziyade maruf olanı ve eserleri en çok okunanı hiç şüphesiz merhum Ahmed Midhat Efendi hazretleridir. Onun eserleri Rusyalı Müslümanların her sınıfı tarafından okunur ve istifade edilirdi. Bilhassa Hıristiyanlara karşı yazdığı Müdâfaa adlı eseri Rusyalı İslam üleması arasında gayet makbüle geçti. Onlar bundan pek çok istifade ettiler" diyerek Ahmed Midhat'ın Rusya Türkleri için ne kadar önemli bir şahsiyet olduğunu belirtmektedir. Fatih Kerimî'nin Ahmed Midhat ile zaman zaman mektuplaştığı Kerimî'nin arşiv malzemelerinden anlaşılmaktadır. Kerimî'nin irtibatta bulunduğu diğer bir Türk aydını ise Defter-i Hakani Nazırı ve İstanbul Üniversitesi hocalarından Mehmed Esad Efendi'dir. Mehmed Esad Efendi 1913 yılında çıktığı Rusya seyahati sırasında Orenburg'a uğrayarak bir müddet bu şehirde de misafir olmuştur. Kerimî, gazetesi Vakit'te bu seyahate büyük ilgi göstererek Esad Efendi'nin resmini yayınlamış ve dört-beş sayı haber yapmıştır (Vakit, sy. 1262, 30 Temmuz 1913). Onun Türk aydınları ile ilişkide bulunması, Türkiye'de eğitim görmesi ve milli meselelere karşı aşırı duyarlı olması nedeniyle jandarma tarafından sürekli göz altında tutulmuştur. Jandarma zaman zaman onun evine baskınlar da düzenleyerek şahsi eşyalarına (kitap, mektup, fotoğraf vs.) el koymuştur. Mehmed Esad Efendi'nin Orenburg'da onu ziyaret etmesinden sonra bu baskınlar, onu yıldırma şekline dönüşmüştür. Mehmed Esad Efendi'nin Rusya seyahati jandarma tarafından büyük bir titizlikle adım adım izlenmiştir. Mehmed Esad Efendi'nin Rusya seyahati ile ilgili jandarma kayıtları Kazan Devlet arşivinde saklanmaktadır.
Mustafa Parlatan
Kırım'a Seyahat'ı inceledi.
190 syf.
·
Beğendi
·
10/10 puan
Fatih Kerimi / Kırım'a Seyahat. Hazırlayan: Hayri Ataş. 30 Mart 1870 tarihinde Samara eyaletinin Bügülme ilçesine bağlı Minlibay köyünde bir molla ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Fatih Kerim'i aldığı eğitimlerle ve yaptığı gezilerle Rusya, İstanbul ve Avrupa'yı yakından görme imkânına sahip olmuştur. Gazeteci kimliği ile yapmış olduğu bu seyahatleri, gazete ve dergilerde yayımlamış, daha sonra kitap haline getirilmiştir. Diğer eserleri gibi Kırım'a Seyahat kitabı da akıcı üslubu ile Fatih Kerimi'nin Kırım Bahçesaray da İsmail Gaspıralı tarafından yayınlanan Tercüman gazetesinin 20. yıl duasına katılmak için yaptığı seyahatte gördüğü ve yaşadıklarını anlatmaktadır. Kitabın arka kapağında yayına hazırlayan Hayri Ataş'ın tespitleriyle; 1937 yılında fikirlerinden dolayı Stalin'in zulmüne uğrayan ve kurşuna dizilen, Fatih Kerim'inin yazdığı eserleri, çıkardığı gazeteleri, kurduğu okulları ve hocalığıyla Türk dünyasına ışık olduğu tartışılmazdır. Gaspıralı İsmail'in 1983 yılında binbir zorlukla çıkarmaya başladığı Tercüman gazetesinin 20. kuruluş yıl dönümi kutlamalarına katılmak için, Orenburg'dan yola çıkan Fatih Kerimi Bahçesaray'a kadar olan yolculuğunu ve Bahçesaray'da yapılan kutlamaları anlattığı Kırım'a Seyahat adlı bu eserinde geçtiği güzergahlardaki izlenimlerini, gördüğü, sıkıntıları, bunların sebeplerini ve çözümünün de ancak eğitimle olacağını dile getirmektedir. Kitabın bu baskısı için, Hayri Ataş'ın özellikle Kitap Şuuru koordinatörü "Kitap Baba" Oğuzhan Saygılı' ya teşekkürü ve kitabın 500 adetinin Kırım'da Çocuk Okutma Kampanyasına bağışlanması esere ayrı bir farklılık katmaktadır. #Kitapşuuruinsanlıkşuurudur.
Kırım'a Seyahat
9.5/10
· 15 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
3
Mustafa Parlatan
Ondan Bundan'ı inceledi.
108 syf.
·
Beğendi
·
Puan vermedi
Fatih Kerimi bir Tatar aydını olmasına rağmen, ortaya koyduğu fikirler, yaşadığı çevreyi aşmış, Rusya'daki Müslüman Türkler, hatta tüm Türk ve İslam Dünyası ile ilgilidir. Kitabın başında İsmail Bey Gaspıralı ve Ceditcilik hareketinden bahsedilmesi okuyucunun ufkunu açmıştır. " Dilde, fikirde, işte birlik" in bugün bile önemli olduğu aşikârdır. 'Ondan Bundan' adlı eser, Fatih Kerimi'nin 1904 yılında Tiflis'te yayımlanan Şark-Rus gazetesine yazdığı makale ve mektuplardan oluşmaktadır. Rusya'nın egemenliği altında yaşayan Tatarların içinde bulunduğu geri kalmışlığın temelleri, sebep ve sonuçları gözler önüne serilmiştir. Özellikle Müslüman din adamları üzerinden tüm toplumun hastalığı tespit edilmiştir. Çözüm yollarının ısrarla ilimde olduğu vurgulanmıştır. Mektep ve matbuata olan ihtiyaca dikkat çekilmiştir. Aslında 100 yıl sonra Türk-İslam Dünyası'nın durumunda çok büyük bir değişiklik yoktur. Hala kendi içinde çekişmelere devam etmekte, medeniyet için okul ve yayınların geliştirilmesine ihtiyaç duymamaktadır. Yeniden ayağa kalkabilmemiz "Dilde, fikirde, işte birlik"le başlayacak ve fedakarlık duygumuzun gelişmesiyle yükselecektir.
Ondan Bundan
10.0/10
· 12 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
9
Selcen Ece
Kırım'a Seyahat'ı inceledi.
190 syf.
·
3 günde
·
10/10 puan
Fatih Kerimî 1883 yılında İsmail Gaspıralı tarafından çıkarılmaya başlayan "Tercüman" gazetesinin 20. yıl dönümü kutlamaları için Orenburg'dan Bahçesaray'a yaptığı seyahati, yolculuğu esnasında uğradığı limanları, şehirleri anlatmış. Bu yerleri anlatırken tarih, kültür, din ve eğitim gibi konuları ön planda tutmuş. Kitapta tasvirler o kadar edebî bir dille yazılmış ki, insan gidip o beldeleri görmek o havayı teneffüs etmek istiyor. Ayrıca Türkçe yerine "Müslümanca" tabirinin kullanılması dikkat çekici. Fatih Kerimî, Tatar Türkleri, Türkiye Türkleri, Kırım Türkleri ve Rus halkını sürekli bir kıyasa tabi tutmuş. Müslümanları eğitime önem vermedikleri gerekçesiyle çokça eleştirirken, Tatarları çok daha ağır bir şekilde eleştirmiş. Kendisi de Tatar olduğu halde Kırımlıları, Türkiye Türkleri ve Rusları yer yer övmesi olaya tarafsız baktığının kanıtı olmuş. "...millete karşı "Siz karanlıktasınız, size ziya lazım; siz hastasınız size deva lazım." diyecek olsa, millet o adama düşman nazarıyla bakmağa ve "bizi tahkir ediyor" diye onun üzerine hücum ile onu parça parça etmeye istidatlı ve hazır idi" (s. 95) diyerek kendini, eleştiride ki amacını açıkça ortaya koymuş. Seyahat kitaplarına karşı ön yargınız varsa kırmak için iyi bir başlangıç olabilir. İyi okumalar. Kitap Şuuru
Kırım'a Seyahat
9.5/10
· 15 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
2
45
Seyyah
Kırım'a Seyahat'ı inceledi.
190 syf.
·
5 günde
·
9/10 puan
Güzel bir seyahatnameydi. Bir Rusya tatar edibi olan Fatih Kerimi, Türk dünyası ve tarihi için çok önemli olan Kırım'da İsmail Gaspıralı tarafından çıkarılan Tercüman gazetesinin 20. kuruluş yılı kutlamalarına katılmak için 1903 yılında Kırım'a gitmiş. Eser boyunca sık sık Rusya Müslümanlarının eğitimsizliklerinden şikayet eden Fatih Kerimi, toplumunun aydınlığa kavuşabilmesi için modern eğitime geçilmesi ve kadınların da eğitime dahil edilmesi gerektiğini savunuyor. Döneminin en önemli aydınlarından biri olan Kerimi'nin bu eseri 20. yüzyıl başında Rusya Müslümanları ile ilgili güzel malumat veriyor. Tavsiye ederim.
Kırım'a Seyahat
9.5/10
· 15 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
9