Hanifi Akın

Hanifi Akın

YazarDerleyenÇevirmen
9.6/10
102 Kişi
·
255
Okunma
·
2
Beğeni
·
466
Gösterim
Adı:
Hanifi Akın
Doğum:
Gaziantep, 1971
Hanifi AKIN: 1971’de Gaziantep’te doğdu. 1991’de Gaziantep İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1991’de Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazandı. 1993’de Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı. 1996’da buradan mezun oldu. Polen Dergisi’nde danışmanlık yaptı ve aynı dergide yazıları yayınlandı. Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep Şube Başkanı. Çalışmaları: 1. M. Ali Sâbûnî, Ayetler Işığında Peygamberler Tarihi, Ahsen Yayınları, İstanbul 2003; 2. İmam Gazzalî, İtikatta Ölçülü Olmak, Ahsen Yayınları, İstanbul 2005; 3. İbrahim el-Hâzimî, Yedi Hadis İmamının İttifak Ettiği Hadisler, Karınca Yayınları, İstanbul 2004, 2005, 2006, 2007 4. Seyyid Sabık, İnancı Sağlamlaştıran Unsurlar (İslam Akaidi), Karınca Yayınları, İstanbul 2004, Polen Yayınları, İstanbul 2006; 5. İbn Kayyim el-Cevziyye, Esmâu’l-Hüsna, Karınca Yayınları, İstanbul 2004, 2006 (ortak çeviri); 6. Kettânî, Mütevatir Hadisler (Nazmu’l-Mütenâsire Mine’l-Hadîsi’l-Mütevâtire), Karınca Yayınları, İstanbul 2003, Polen Yayınları, İstanbul 2007; 7. İbn Kayyim el-Cevziyye, Uydurma Hadisleri Tanıma Yolları (Menâru’l-Münîf), Karınca Yayınları, İstanbul 2004; Polen Yayınları, İstanbul 2006; 8. Beyhakî, İman’ın Şubeleri (Şuabu’l-İman’ın Muhtasarı), Polen Yayınları, İstanbul 2005, 2007; 9. İbnu’l-Mubârek el-Mevsılî, Sekiz Hadis İmamının Kitabından Rivayet Edilen Emir ve Yasak Hadisler, Polen Yayınları, İstanbul 2006; 10. Safvetu’l-Kârî bi İhtisâri Sahîhi’l-Buhârî, (1 cilt), Saadet Yayınevi, İstanbul 2007; 11. Safvetu’l-Kârî bi İhtisâri Sahîhi’l-Buhârî, (3 cilt), Saadet Yayınevi, İstanbul 2008; ……. Safvetu’l-Kârî bi İhtisâri Sahîhi’l-Buhârî, (2 cilt), Beka Yayınları, İstanbul 2008; 12. Sahîh-i Müslim Muhtasarı (3 cilt), Polen Yayınları, İstanbul 2006; 13. Sahîh-i Müslim Muhtasarı (1 cilt), Polen Yayınları, İstanbul 2008; 14. İbn Kayyim el-Cevziyye, Fıkhu’s-Siyre, Polen Yayınları, İstanbul 2008; 15. Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn Tercümesi, Ensar Neşriyat, İstanbul 2008; 16. Yûsuf el-Karadâvî, Sünneti Anlamada Yöntem, Nida Yayıncılık, İstanbul 2008; 17. Bedrân el-Iyârî, Riyâzu’s-Sâlihât, Polen Yayınları, İstanbul 2009; 18. M. Ali Sâbûnî, Kırk Hadis Şerhi (Min Kunûzi’s-Sünne), Polen Yayınları, İstanbul 2009 (ortak çeviri); 19. Beyhakî, Hadislerle Müslümanın Edeb ve Ahlakı (el-Âdâb), Semerkand Yayınları, İstanbul 2010 20. Münzirî, Terğîb ve Terhib Muhtasarı, Ensar Yayınları, İstanbul 2011 21. Abdulazîz es-Seyrûn, Muttefekun Aleyh Hadisler (et-Tıbyân), Ensar Yayınları, İstanbul 2011
Amel ile iman arasında çok yakın bir ilişki vardır, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde iman ile salih amel yan yana zikredilmiş, müminlerin salih amelleri işleyerek maddi-manevi gelişmelerini sağlamaları ısrarla istenmiştir. Çünkü düşünce ve kalp alanından eylem ve hareket alanına çıkamamış olan iman meyvesiz bir ağaca benzer. Kalpte mevcut olan iman ışığının hiç sönmeden parlaması, giderek gücünü artırması salih amellerle mümkün olabilir. Ayrıca imanın olgunluğuna ermek, imanı üstün bir dereceye getirmek ve böyle iman sahiplerine Allah'ın vaat ettiği sonsuz nimetlere kavuşmak için de amel gereklidir.

İnsan sadece inanılması gerekli şeyleri tasdik eder, ameli umursamayan bir tavır sergileyip yasaklan çiğnerse, dine, Allah'a ve Peygamber'ine olan bağlılığı yavaş yavaş azalır, günün birinde kalbindeki iman ışığı da sönüp gider. O halde amelin hem imanı güçlendirmede üstlendiği rol, hem de müminin cehennem azabından kurtularak nimetlere ulaşmasına aracı olması ve Rabbine karşı kulluk görevini gerçek anlamda yerine getirmesi bakımından önemi çok büyüktür.
Hanifi Akın
Sayfa 48 - Tahlil, 2018
Hicret, gerçek anlamı itibariyle, terk etmektir. Bir şeye hic- ret ise başkasından ona geçmektir. Mekke'yi bıirakıp Habeşis- tan'a göç etmeye "hicret" denildiği gibi, Mekke'yi ya da bir baş- ka şehri terk edip Medine'ye göç etmeye de "hicret" adı veril- miştir. Yine Allah'ın yasaklarını ve vazgeçilmesini istediği şey- leri terk etmek de "hicret" diye adlandırılmıştır. Resûlullah , bu hadiste hicretin, mükellefin maksatlarına göre farklılık arz edeceğini açıklamaktadır. Her kim şanı yüce Allah'a ve Resûlü'ne sevgi duyarak dinindeki bilgisini artırmak arzusuyla veya Islam dışı bir diyarda acze düştüğü takdirde di- nini açıktan açığa uygulamak arzusuyla hicret edecek olursa iş- te böyle bir kimse gerçek anlamda Allah'a ve Resûlü'ne hicret eden kimsedir. Kim de dünyevî maksatları; kadın, mal, mevki ve buna benzer dünyevi şeyleri arzulayarak hicret edecek olursa, onun da bu hicretinden elde edeceği pay, dünya ve bu dünyanın geçi- ci arzuları olacaktır. Resûlullah de "neye hicret ettiyse onun hicreti de onadır" buyruğuyla böyle bir kimsenin dünyada elde edeceği şeyleri ismen zikretmediğinden ötürü küçümsemekte ve hakir görmektedir.
Hanifi Akın
Sayfa 185 - Tahlil Yayınları
Hz. Peygamber (sav), kalbin merkezi konumunu bir hadisinde;
"...Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi (doğru ve düzgün) olursa bütün vücut iyi (doğru ve düzgün) olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir" diye açıklar.

Kalpte Rahmân'ın cemâl ve celâlini hissedecek ümit ve korku duygularının bulunuşu, onu nazargâh-ı ilahîye çevirir. Fakat nefsin bundan mahrum bırakılması, kalbin, nefsin vesvesesi ve şeytanın aldatmasıyla süfli ve anlamsız duygulara kapılmasına yol açar. O zaman kalp asla İlahî hakikatleri alamaz olur ve Rahmân'ın ilim, hikmet ve iman nurundan yararlanmak yerine değersiz arzuların, üstüne düşen gölgesiyle karanlıklara gömülür.
Hanifi Akın
Sayfa 36 - Tahlil, 2018
Kur'an okumak, şüphesiz ki faydalı ve sevabı çok olan bir iş, bir ibadettir. Ancak her ibadetin kendine has birtakım şartları ve riayet edilecek edepleri olduğu da bilinmektedir. Mümin kişi Kur'an okurken, kendisini Allah'ın huzurunda duruyormuş ve Allah da ona bakıyormuş gibi hissetmelidir. Kalben sanki Allah'ı müşahede ediyor ve Rabbi ona hitap ediyormuşçasına bir terbiye üzere bulunmalıdır.

Kur'an'ın anlamını bilenler, okudukları ayetlerde geçen Allah'ın zâtını, sıfatlarını, fiillerini, yüceliğini düşünmeli; affinı, rahmetini, mağfiretini dilemeli; Allah düşmanlarının helak oluşlarını, yok oluşlarını, onların ibret verici akıbetlerini gözlerinin önüne getirmeli; peygamberleri ve Allah dostlarını hatırlamalıdırlar. Kısacası, Kur'an'ı farkına vararak okumalıdırlar.

Manaya vâkıf olmayanlar ise yukarıda da ifade edildiği gibi bir ibadet vakar ve saygısı içinde bulunmalıdır. Mümkünse Kur'an'ın tefsirini okumalı, anlamaya çalışmalı, güç yetiremiyorsa âlim ve faziletli kişilerin vaaz, nasihat ve sohbetlerine katılmaya gayret etmelidir.
Hanifi Akın
Sayfa 108 - Tahlil, 2018
Sevgi ya doğal ve kendiliğinden (ana babanın evladını sevmesi gibi) ya da İradî olur.
İradî Sevgi, ancak -başta ALLAH a iman olmak üzere - insanların ortak inançlarda ve (Adalet, doğruluk, dürüstlük, cömertlik , edep, haya gibi ) faziletlerde birlesmeleriyle mümkündür. Bu suretle birbirini seven ülke insanları, kendilerinkiyle birlikte sevdikleri diğer insanların yarar ve mutluluklarını da düşünürler. Böylece aralarındaki birlik ve kaynaşma daha da artar. Buna karşılık birbirini sevmeyen bireyler , birbirinin yararını ve mutluluğunu da istemezler.
İslam'a göre kalp, bütün vücuda yön veren merkezi bir organ olarak görülür. Her ne kadar kalp denilince ilk bakışta kanı toplayıp bütün vücuda pompalayan organ akla gelse de kur'an-ı Kerim ve hadislerde kalbin şuur, vicdan, idrak, Duygu, akıl ve irade gücünün merkezi, bütün sezgi ve duygularımızın ve nihayet düşünme gücümüzün kaynağı oluşuna vurgu yapılır. Maddi hayatımızın merkezî organı kalp, manevi hayatımıza da yön veren bir kaynaktır. Bu iki hayat alanı birbirinden ayrı düşünülemez.
lyilik kelime olarak kerem, cömertlik, şeref ve bağış an- lamlarına gelmektedir. Bütün hayırlı ve güzel amellere iyilik de- nir. İyilikle eş anlamlı olarak kullanılan "kerem" kelimesi de in- sanlara iyi muamelede bulunmayı ifade eden geniş kapsamlı bir kelimedir. Bu bakımdan "kerem" sözlük anlamıyla Islam ahlâ- kının büyük bir bölümünü içine alır. Müslüman kerim ve kerem sahibi insandır, en azından öyle olmalıdır. Müslüman başta ken- disi iyi olan, sonra da başkalarına iyilik yapan kişidir. Çünkü Is- lam, Müslüman'a iyi olmasını emretmektedir. Müslüman sade- ce iyi olan değil, aynı zamanda başkalarının iyiliğini de isteyen, onlara iyiliği tavsiye eden, kendilerine iyiliği gösteren insandr. Hatta kötülükten sakındırmak da sonuç itibariyle iyiliktir. Yüce Allah iyilik konusunda "içinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten sakındıracak bir topluluk bu lunsun buyumaktadır.
Hanifi Akın
Sayfa 188 - Tahlil Yayınları
Kur'an-ı Kerim, fert ve toplum yararı için gerekli özlü prensipler getirmiş, fert ve topluma zarar verebilecek şeyleri yasaklamıştır. Kur'an'ın okunması, dinlenmesi, açıklanması, üzerindedüşünülmesi ve içindeki prensiplerin uygulanması birer ibadettir. Sözünü, iş ve mesleğini ona göre düzenlemek manevi huzur ve mutluluk kaynağıdır. Ona tutunan en sağlam kulpa yapışmış, hidayet yolunu bulmuş olur. Ancak Kur'an'ın iniş amacı, yalnız okunup sevap kazanılması ve saygı ile duvara asılmasından ibaret değildir. Asıl amaç, anlamına eğilmek ve günlük hayatımızda gücümüz yettiği ölçüde onu uygulamaya ve toplum hayatına hâkim kılmaya çalışmaktır
Hanifi Akın
Sayfa 96 - Tahlil, 2018
1014 syf.
·42 günde·Beğendi
Bitirdim elhamdülillah
Kitap Hadislerle Kadın adını almış, ama bence her evde anne baba ve o evin çocukları okumalı. Kadın demek aile demek değil miydi zaten. O kadar güzel bilgiler öğrendim ki!
Özellikle bekar kardeşlerimin evlilik öncesi okuması gereken kitaplardan...
1014 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Kadınlar için gibi görünse de aslında hem kadın hem erkek için tam bir baş ucu kaynağı kesinlikle. İslâm’da kadın ve erkeğe her sorusuna cevap verecek tamamıyla bilinç ve idrak sahibi kılacak bir eser.
1014 syf.
·26 günde·Beğendi·10/10 puan
Ramazan ayına gireceğimiz şu günlerde faydalanmak için güzel bir eser.
İsmi İşaretü'n-Nisa olsa da evli/bekar tüm herkesin okuması gerek.
Rivayet edilen hadisler açık, anlaşırlır bir şekilde ele alınmış. Kütüphaneniz de kesinlikle bulundurmalısınız..

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; Tahlil Yayınları muhteşem bir basım gerçekleştirmiş.
Kitap, kadının hayatını islamlaştırdığı nispetle güzelleştirdiğinden, ne kadar islam üzere ise o kadar değerli, o kadar korunaklı, o kadar hayatının/mutluluğunun güzelleşeceğinin hadislerle bölüm bölüm yazıya dökülmüş hali...
“Hadislerle Kadın” evliliğin Hikmet ve faydalarından biri olan eşler arasında sevgi, muhabbet ve saygının nasıl olması gerektiği konuları üzerinde durmakta.
Ve, “İnsanı en çok mutlu eden şeylerden biri kalbine denk bir kalbin bulunmasıdır. Gerçek müminler, aşk ve sevgilerini sadece beden ve suret güzelliğine bağlanmazlar. Bundan daha önemli olan iç güzelliğine, ahlakına ve dini yaşamasına bağlarlar. Böylece aşk ve sevgileri daimi olur ve artarak devam eder.”
Cümlelerini bol bol sindirmekte...
Sevme duygusunu eşler arasında olması gereken muhabbeti, saygıyı çok güzel bir şekilde özetleyen bu eseri evli olan ama özellikle evlenecek olan tüm kardeşlerime tavsiye ediyorum. Evliliğe bakış açısını olumlu yönden fazlası ile etkileyecek bir eser.
Her ne kadar ismi Hadislerle Kadın olsa da, kadınlar kadar, aslında ismine aldanmayıp erkeklerin de okuması gereken bir eser. Çünkü bir çok bölümde erkeklerin de eşlerine nasıl davranması gerektiğini, peygamber Aleyhisselam’ın eşlerine karşı gösterdiği muhabbetle anlatılmaktadır. Kitabı çok çok sevdiğimi özellikle belirterek mutlaka okunmasını tavsiye ederim. Rabbim Hadislerle bütünleşmiş bir hayatı olan Kadın tabirine tercüman olmayı nasip etsin.
1200 syf.
·Beğendi·10/10 puan
İslam dünyasının en temel kaynak eserlerinden biri olan bu kitap iyi bir tercüme ile bizlere sunulmuştur. Bir çok ayet ve hadisi şerif konularına göre çok güzel bir şekilde tasnif edilmiştir.
1014 syf.
·48 günde·Beğendi·10/10 puan
Çiçek gibi bir kitaptı. @birummetprojesi yapmış olduğu #evlilikokulu ile ikinci defa okumuş oldum. Evlilik arifesinde olan bir kişi olarak çokca faydalandığım bir eser oldu.Evliliği yaklaşan kişilere tavsiyedir. Naçizane fikrim yakınlaşınca okumak yoksa unutuluyor. Tabi derseniz tekrar okurum ben o zaman çokça iyi olur tabi:)
Kitabın içeriği,kitabın başlığı gibi kadınlar ilgili içerisinde hadislerle açıklamalara yapılıyor.
1014 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Bu kitabi müslüman kadın ve erkeklerin ezber sihhatinde bilmesi gerek. Şöyle ki birisi size dese, sende söyle bir hastalık eğilimi var yapacağınız şey, o hastalığı defedecek bir perhiz ve iyice bilgilenmektir. Maalesef durum kendi peygamberimizin, size fitne olarak kadınları bırakıyorum demesine ve dünyanın kirli düzeninde en çok kullanılan figür kadın olmasına rağmen bu konuda okumaya diretiyoruz. Sonuç olarak hak ve hürriyetini bilmeden evlenen insanlar iki üç yıl içinde boşanarak, evlilik sektörüne (ev eşyası, düğün salonu, gelinlik damatlık, düğün fotoğrafçılığı, davetiye vs vs ) bir ton para kazandirdiktan sonra, muneffir, melankolik ve agrasif insanlara dönüşüyor. Toplum da bozulmaya, gayri-meşru ilişkilere zemin hazırlıyor. Işte bu kitap, uyarildigimiz yerden soruların cevaplarını, hukukmuzu, haddimizi, öğretiyor. Ayrı bir güzelligi de şu ki muadili olan kitaplara kıyasla, arapca metni de içeriyor ve aynı rivayeti birkaç yolla alarak hangisinin sahih olduğunu da belirtiyor. Geniş açıklama ve kolay okunuşuyla hemen bitirebileceğiz kitabı hazırlayan herkesten Allah razı olsun... Çeyizlik, evladiyelik, ezberlik bir kitap..
1014 syf.
·15 günde·10/10 puan
her müslüman hanımın kesinlikle okuması gereken bir kitap, içinde fıkhı hükümlerin bulunduğu tavsiyelerin bol olduğu bir eser. ben çok istifade ettim rabbim emeği geçenlerden razı olsun.

Yazarın biyografisi

Adı:
Hanifi Akın
Doğum:
Gaziantep, 1971
Hanifi AKIN: 1971’de Gaziantep’te doğdu. 1991’de Gaziantep İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1991’de Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazandı. 1993’de Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı. 1996’da buradan mezun oldu. Polen Dergisi’nde danışmanlık yaptı ve aynı dergide yazıları yayınlandı. Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep Şube Başkanı. Çalışmaları: 1. M. Ali Sâbûnî, Ayetler Işığında Peygamberler Tarihi, Ahsen Yayınları, İstanbul 2003; 2. İmam Gazzalî, İtikatta Ölçülü Olmak, Ahsen Yayınları, İstanbul 2005; 3. İbrahim el-Hâzimî, Yedi Hadis İmamının İttifak Ettiği Hadisler, Karınca Yayınları, İstanbul 2004, 2005, 2006, 2007 4. Seyyid Sabık, İnancı Sağlamlaştıran Unsurlar (İslam Akaidi), Karınca Yayınları, İstanbul 2004, Polen Yayınları, İstanbul 2006; 5. İbn Kayyim el-Cevziyye, Esmâu’l-Hüsna, Karınca Yayınları, İstanbul 2004, 2006 (ortak çeviri); 6. Kettânî, Mütevatir Hadisler (Nazmu’l-Mütenâsire Mine’l-Hadîsi’l-Mütevâtire), Karınca Yayınları, İstanbul 2003, Polen Yayınları, İstanbul 2007; 7. İbn Kayyim el-Cevziyye, Uydurma Hadisleri Tanıma Yolları (Menâru’l-Münîf), Karınca Yayınları, İstanbul 2004; Polen Yayınları, İstanbul 2006; 8. Beyhakî, İman’ın Şubeleri (Şuabu’l-İman’ın Muhtasarı), Polen Yayınları, İstanbul 2005, 2007; 9. İbnu’l-Mubârek el-Mevsılî, Sekiz Hadis İmamının Kitabından Rivayet Edilen Emir ve Yasak Hadisler, Polen Yayınları, İstanbul 2006; 10. Safvetu’l-Kârî bi İhtisâri Sahîhi’l-Buhârî, (1 cilt), Saadet Yayınevi, İstanbul 2007; 11. Safvetu’l-Kârî bi İhtisâri Sahîhi’l-Buhârî, (3 cilt), Saadet Yayınevi, İstanbul 2008; ……. Safvetu’l-Kârî bi İhtisâri Sahîhi’l-Buhârî, (2 cilt), Beka Yayınları, İstanbul 2008; 12. Sahîh-i Müslim Muhtasarı (3 cilt), Polen Yayınları, İstanbul 2006; 13. Sahîh-i Müslim Muhtasarı (1 cilt), Polen Yayınları, İstanbul 2008; 14. İbn Kayyim el-Cevziyye, Fıkhu’s-Siyre, Polen Yayınları, İstanbul 2008; 15. Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn Tercümesi, Ensar Neşriyat, İstanbul 2008; 16. Yûsuf el-Karadâvî, Sünneti Anlamada Yöntem, Nida Yayıncılık, İstanbul 2008; 17. Bedrân el-Iyârî, Riyâzu’s-Sâlihât, Polen Yayınları, İstanbul 2009; 18. M. Ali Sâbûnî, Kırk Hadis Şerhi (Min Kunûzi’s-Sünne), Polen Yayınları, İstanbul 2009 (ortak çeviri); 19. Beyhakî, Hadislerle Müslümanın Edeb ve Ahlakı (el-Âdâb), Semerkand Yayınları, İstanbul 2010 20. Münzirî, Terğîb ve Terhib Muhtasarı, Ensar Yayınları, İstanbul 2011 21. Abdulazîz es-Seyrûn, Muttefekun Aleyh Hadisler (et-Tıbyân), Ensar Yayınları, İstanbul 2011

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 255 okur okudu.
  • 106 okur okuyor.
  • 271 okur okuyacak.
  • 15 okur yarım bıraktı.