1000Kitap Logosu
Haskefî

Haskefî

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
0.0
0 Kişi
0
Okunma
0
Beğeni
24
Gösterim
Tam adı
Alâüddîn Muhammed b. Alî b. Muhammed el-Haskefî ed-Dımaşkī
Unvan
Hanefî fakihi
Doğum
Şam, 1616
Ölüm
6 Aralık 1677
Yaşamı
1025 (1616) yılında Şam’da doğdu. Aslen Hasankeyfli (Hısnıkeyfâ) bir aileden olup bundan dolayı Haskefî nisbesiyle anılır. İlk tahsilini babasının ve Şam hatibi Muhammed b. Tâceddin el-Mehâsinî’nin yanında yaptı. Uzun süre bu hocasının derslerine devam etti ve Ṣaḥîḥ-i Buḫârî dersinde onun yardımcısı oldu. Daha sonra Remle’de Hanefî âlimi Hayreddin er-Remlî, Kudüs’te Fahreddin b. Zekeriyyâ el-Makdisî’den ders aldı. 1060’ta (1650) hacca gitti. Medine’de Safiyyüddin Ahmed b. Muhammed el-Kuşâşî’nin derslerini takip etti. Ayrıca Mansûr b. Ali es-Sütûhî, Eyyûb el-Halvetî es-Sâlihî, Abdülbâkī b. Abdülbâkī el-Ba‘lî gibi âlimlerden faydalandı. Muhammed Emîn el-Muhibbî’nin kaydettiğine göre önceleri maddî sıkıntı içinde bulunan Haskefî 1073’te (1663) İstanbul’a gitti ve burada Sadrazam Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’nın takdirine mazhar olarak Şam’da Çakmakıye Medresesi’ne müderris tayin edildi. Ancak bu görevden vazgeçince talep ettiği Şam müftülüğüne getirildi. Burada beş yıl kaldı ve Muhammed b. Yahyâ el-Habbâz vefat edince (1075/1664-65) onun yerine Emeviyye Camii’nde hadis derslerini verdi. Bir süre sonra kendisini çekemeyenlerin şikâyetleri üzerine her iki görevinden de alınarak Selimiye Medresesi’ne tayin edildi. Burada bir yıl kaldıktan sonra İstanbul’a giderek Şeyhülislâm Minkārîzâde Yahyâ Efendi ile görüştü ve şikâyetlerini ona bildirdi. Bunun üzerine Kāre ve Aclûn kadılıkları uhdesine verildi, ayrıca Emeviyye Camii’ndeki görevine iade edildi. Sadrazam Fâzıl Ahmed Paşa o sırada Girit seferinde bulunduğundan Haskefî de Girit’e gitti. Sadrazamın iltifatına mazhar oldu ve fethedilen Kandiye’de (Eylül 1669) fetih hutbesini okudu. Burada Hama kadılığı da uhdesine verildi. Tekrar Şam’a dönen Haskefî bir süre ders verdiyse de vefatına dair bir haber İstanbul’a ulaşınca müderrislik ve kadılık görevlerinden alınmış oldu. Bu yüzden bir müddet boşta kaldı ve Suriye nakibi Muhammed b. Kemâleddin b. Hamza vefat edince Şam Takaviye Medresesi’nde görevlendirildi. Ardından İstanbul’a gitti ve bu görevine Sayda kadılığı eklendi. Şam’a dönerek vefatına kadar ders vermeye devam etti. Devrinde Hanefî ulemâsının önde gelenlerinden biri olan ve aralarında İsmâil b. Ali el-Müderris, Dervîş b. Nâsır el-Hulvânî, İsmâil b. Abdülbâkī el-Kâtib el-Yâzicî, Ömer b. Mustafa el-Vezzân ve Ḫulâṣatü’l-es̱er müellifi Muhibbî gibi âlimlerin de bulunduğu birçok talebe yetiştiren Haskefî 10 Şevval 1088 (6 Aralık 1677) tarihinde vefat etti ve Bâbüssagīr Kabristanı’na defnedildi.