Münif Paşa

Münif Paşa

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
0
Okunma
·
1
Beğeni
·
443
Gösterim
Adı:
Münif Paşa
Tam adı:
Mehmed Tahir Münif Paşa
Unvan:
Osmanlı devlet adamı
Doğum:
1830
Ölüm:
1910
Mehmed Tahir Münif Paşa ya da Münif Paşa (d. 1830 – ö. 1910) bir Osmanlı devlet adamı.

Gaziantep'de doğmuştur. Memleketinde, Mısır’da ve Şam’da tahsil yapmıştır. 1854 te Elçilik İkinci Katibi olarak Berlin'e gitmiş, orada hukuk, felsefe, fizik okumuş, Berlin'de elçi bulunan Kemal Paşa tarafından himaye edilmiştir. Dönüşte Babıali Tercüme Odası'na girmiş, 1860 yılında bir hudut meselesi için Hersek’e gitmiş, aynı sene Ticaret Mahkemesi İkinci Reisi olmuştur. Ceride-i Havadis kâtipliğini yapmış, İngilizce öğrenmiş, 1862 de Babıali Birinci Mütercimi olmuş, Münif Paşa, 1867 de Zaptiye Müsteşarı 1868 de Divan-ı Temyiz Reisi, 1869 da Maarif Meclisi Reisi, 1972 de Tahran Elçisi, 1877 de Maarif Nazırı, iki ay sonra Ticaret Nazırı, bir sene sonra ikinci defa olarak Maarif Nazırı olmuş. 1879 da Vezir rütbesi almış, Meclis-i Sıhhiye-i Fevkalade Reisliğine memur edilmiş, 1884 de üçüncü defa Maarif Nazırı olmuş ve 1888 de nazırlıktan ayrılmıştır.

Kurduğu Cemiyeti İlmiye-i Osmaniye'yi ve Mecmua-i Fünun dergisini (1862) Abdülaziz kapatmıştır. II. Abdülhamid'in maarif ve ticaret nazırlığını yaptı. Dergisini tekrar çıkardı, dergide "yıldız böceği" dediği için dergi ikinci defa kapatıldı.[1] Ruznamei Ceridei Havadis'te yazdı. Yazılarında bilimci idi. Dergisinde Yunan filozoflarını tanıtan dizi yazı yayımladı. Fenelon, Fontanelle, Voltaire'den çeviriler yaptı. Eserleri: Muhaveratı Hikemiyye, Telhisi Hikmeti Hukuk, Hikmeti Hukuk, Dasitani Ali Osman, İlmi Servet.
İntihara kalkışanlar hakkında cezâi işlem yapılamaz. Çünkü bu eylemi gerçekleştiren ruhtu, ruh ise yok oldu, ona ceza edecek (iktidârımız) yoktur. Gerçi ortada bir ceset var ise de, bunu cezalandırmak iki yönden hükümsüzdür; ilk yönden, ruhsuz ceset, cansızlar türünden olup cezalandırma ve ödüllendirmeden etkilenmez, ikinci yönden, ruhun gerçekleştirdiği eylem için cesedi cezalandırmak, Zeyd'in eyleminden Amr'ı mesul tutmak gibidir.
Münif Paşa
Sayfa 255 - Sadeleştirilmiş kısım
Allah'a şükürler olsun Osmanlı ülkesinde bu intihar olayları pek az olur, Avrupa'da çoktur, anlaşılan günümüz medeniyetinin ilerlediği yerlerde cinnet çok olduğu gibi bu da çok oluyor, buna da başlıca sebep bilim ve tekniğin yayılmasıdır, bilinmektedir ki âlim her şeyden memnun yahut kederli olur, câhil ise köyünden veya kasabasından başkasını bilmez, mesela bir âlim, Dünya'nın beş kıtasının her tarafında memnuniyet veya kaygı duyulması gereken şeyleri bilir ve bunlardan haline göre etkilenir.
Münif Paşa
Sayfa 255 - Sadeleştirilmiş kısım
Ba'zı eşhas mücerred eğlence olmak üzere hayvanları birbiriyle döğüştürüp seyr ediyorlar, bu hareket âdeta gaddarlık ve kavâid-i ahlak ve hukuka mugâyirdir, bunda asla bir gûne fâide melhuz olmayıp yalnız ma'nâsız tefâhürden ibâret kalır.
Sadeleştirilmiş metin:
§82 Hürriyetin tarihi: (Eski zamanda hürriyetin hakikatini, aslını, faydalarını ve önemini ve insanın gelişimine olan olumlu etkilerini gereği gibi bilmezlerdi; o vakitler bir kişisel hürriyet ve bir de siyasi hürriyet olduğu bilinirdi.

O vakitler [124] asıl gaye hükümet olup bireyler onun gereklerinden sayılır, yani kişiler devlet için yaradılmıştır zannedilirdi; Romalılar da bu inançtaydı, yani toplumdan maksat bireylerin mutluluk ve esenliği olmayıp ancak güç, büyüklük, şan ve şeref sahibi bir hükümetin varlığıdır ve bütün halk bu amacın desteklenmesi için bir araç hükmündedir (sanardılar).

Halbuki toplum olmakla istenen, bireylerin esenliği ve mutluluğu ile maddi ve manevi gelişme ve ilerlemeleri olup, hükümetin de toplumun esenliği ve mutluluğu için gerekli olan şeyleri üretmek, yani halkın kamu yararı ve özel yarar diye ikiye ayrılan yararlarından en önemlisi olan kamu yararının sağlanması, üretimi ve tamamlanması için oluştuğu ve kurulduğu sonraları layıkıyla anlaşılmaya başlanmıştır.

Hatta Şeyh Sadî koyun çoban için değildir, aksine çoban koyuna hizmet içindir anlanuna gele ”Gusfend berây-i çübân nist belki çübân berây-i hidmet üst" diye meşhur beytiyle bu gerçeği ifade etmiştir.

Orjinal metin: 82 Hürriyyetin târîhi: (Eski zamânda hürriyyetin hakîkat ve mâhiyyetini ve menâfi' ve ehemmiyyetirıi ve terakkiyât-ı insâniyyede olan hüsn-i te’sîrâtını gereği gibi bilmezler idi; o vakitler bir hürriyyet-i şahsiyye ve bir de hürriyyet-i siyâsiyye olduğu ma’lum idi; ol vakitler [124] asıl maksüd olan hükümet olub efrâd onun levâzımından ’add olunur, ya’nî eşhâs devlet içün yaradılmışdır zann edilir idi; Romalılar da bu i’tikadda bulunurlar idi, ya'nî hey’et-i ictimâ’iyyeden maksad efrâdın sa'âdet ve selâmeti olmayıb ancak kudret ve şevket ve şân ve şeref sâhibi bir hükümetin vücüdudur ve bütün halk bu maksadın tervîcine âlet hükmündedir zu'munda idiler; hâlbuki hey'et-i ictimâ’iyyeden maksad efrâdın selâmet ve sa’âdet hâli ve terakkiyât ve tevessü’ât-ı mâddiyye ve ma’neviyyesi olub hükümet dahi hey'et-i ictimâ'iyyenin selâmet ve sa’âdet hali esbâbının husülü, ya’nî halkın mesâlih-i ’umümiyye ve mesâlih-i husüsiyye deyu ikiye münkasım olan mesâlihinden en mühimmi olan mesâlih-i 'umümiyyesinin tesviye ve istihsâl ve istikmâli içün teşekkül ve te'essüs ettiği sonraları lâyıkıyla anlaşılmağa başlamıştır; hattâ Şeyh Sa'dî koyun çoban için değildir, belki çoban koyunun hidmeti içündür mâilinde olan ”Gusfend berây-i çübân nist belki çübân berây-i hidmet üst" beyt-i meşhüruyla bu hakikati ifâde eylemişdi.
İşte gerek insanlar ve diğer varlıklar mademki vardır, ilâhi talep (böyledir), bunların hepsi birden evren denilen şeyi oluştururlar,

her ne kadar yaşamları sınırlı ise de yine yaşamaları ilâhi taleptendir ve mâdemki burası kabul ediliyor yaşamalarının gereklerini elde etmelerinin de ilâhi tâlep olduğunu,

"eş-şey izâ sebete, yesbitu bi-cem'i levâzimihi"

Yani bir şey sabit (var) olunca, bütün gerekleri ile sabit (var) olur, genel (kaidesine) göre kabul edilmelidir.
Münif Paşa
Sayfa 329 - §119 Sadeleştirilmiş
...İşte gerek insanlar ve gerek umum hayvânât ve mevcudât-ı sâire mâdemki mevcuddur matlûb-ı ilâhîdir ve madem ki burası teslim olunuyor, bekâları esbâbını temellük etmeleri dahi matlûb-ı ilâhi olduğu, "الشيء اذا سبت يسبت بجمع لوازمه" (Eş-şey' iza sebete, yesbitu cem'i levâzımihi) yani bir şey sâbit olunca cem'i-i levâzımıyla sâbit olur, kaide-i külliyesine binâen teslim olunmalıdır.
Münif Paşa
Sayfa 157 - §119 (Sadeleştirilmemiş)
İşte insanların menâfi'i ile hayvanların menâfi'i beyni te'lif olunabilir ise dâima ona ri'âyet edilmelidir.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Münif Paşa
Tam adı:
Mehmed Tahir Münif Paşa
Unvan:
Osmanlı devlet adamı
Doğum:
1830
Ölüm:
1910
Mehmed Tahir Münif Paşa ya da Münif Paşa (d. 1830 – ö. 1910) bir Osmanlı devlet adamı.

Gaziantep'de doğmuştur. Memleketinde, Mısır’da ve Şam’da tahsil yapmıştır. 1854 te Elçilik İkinci Katibi olarak Berlin'e gitmiş, orada hukuk, felsefe, fizik okumuş, Berlin'de elçi bulunan Kemal Paşa tarafından himaye edilmiştir. Dönüşte Babıali Tercüme Odası'na girmiş, 1860 yılında bir hudut meselesi için Hersek’e gitmiş, aynı sene Ticaret Mahkemesi İkinci Reisi olmuştur. Ceride-i Havadis kâtipliğini yapmış, İngilizce öğrenmiş, 1862 de Babıali Birinci Mütercimi olmuş, Münif Paşa, 1867 de Zaptiye Müsteşarı 1868 de Divan-ı Temyiz Reisi, 1869 da Maarif Meclisi Reisi, 1972 de Tahran Elçisi, 1877 de Maarif Nazırı, iki ay sonra Ticaret Nazırı, bir sene sonra ikinci defa olarak Maarif Nazırı olmuş. 1879 da Vezir rütbesi almış, Meclis-i Sıhhiye-i Fevkalade Reisliğine memur edilmiş, 1884 de üçüncü defa Maarif Nazırı olmuş ve 1888 de nazırlıktan ayrılmıştır.

Kurduğu Cemiyeti İlmiye-i Osmaniye'yi ve Mecmua-i Fünun dergisini (1862) Abdülaziz kapatmıştır. II. Abdülhamid'in maarif ve ticaret nazırlığını yaptı. Dergisini tekrar çıkardı, dergide "yıldız böceği" dediği için dergi ikinci defa kapatıldı.[1] Ruznamei Ceridei Havadis'te yazdı. Yazılarında bilimci idi. Dergisinde Yunan filozoflarını tanıtan dizi yazı yayımladı. Fenelon, Fontanelle, Voltaire'den çeviriler yaptı. Eserleri: Muhaveratı Hikemiyye, Telhisi Hikmeti Hukuk, Hikmeti Hukuk, Dasitani Ali Osman, İlmi Servet.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 2 okur okuyacak.