Nihad M. Çetin

Nihad M. Çetin

Yazar
9.0/10
1 Kişi
·
4
Okunma
·
0
Beğeni
·
9
Gösterim
Kur'an'da, "sezmek, farkına varmak manasında geçen ve bazen alime (bildi) ile münâvebeli olarak gelen şaara fiiline bağlamışlardır.
(...)
Goldziher, şair kelimesine "tabiatüstü sihri bir bilgiye sahip olan, sezişle bilen" manâsını verir.
Dillerinin gücünü bilen, sanatın yaşama ve yaşatma kudretini sezen Araplar, şiirden her vesile ile faydalanmaya çalışmışlardır.
Nihad M. Çetin
Sayfa 2 - Kapı Yayınları
Kuseyyir, bir yolculuğunda yanına gelen ve onun kârin'i olduğunu söyleyen bir cinn ve vasıtasıyla şiir söylemeye başladığını anlatırdı. Böylece eski şair ilham kaynağını irtibat halinde bulunduğu bir cinn ile, bu dünyanın ötesinde sihirli bir aleme bağlıyor dolayısıyla kendisi de tabiatüstü bir kuvvetle mücehhez bulunuyordu.
Arap edebiyatı hakkında güvenilerek başvurulabilecek tek Türkçe kaynak İslam Ansiklopedisi'nin ilgili maddeleriyle, birkaç mecmuada intişâr etmiş bâzı makalelerden ibarettir.
İslam devleti Arabistan'da tek devlet olarak kurulup gelişmeye başlayınca şiir ve mûsikî inkişâfına en müsait muhiti Medine'de buldu. Emevî ve Abbâsî devirlerinde ise yalnız Arabistan'da değil İslam devletinin yayıldığı çok geniş bir sahada müteaddit sanat ve edebiyat merkezleri teessüs etti.
İslamiyet ile bu sanat yeni bir safhaya girmiştir. Müşrikler Peygamberi "mecnun bir şair" olmakla itham etmişlerdi. Bunun üzerine müşrik devrin şiiri men edildi: "Şairleri gelince, onların peşinden sapıklar giderler. Onların her vadide gerçekten ifrata, mübalağaya düştüklerini ve yapamayacakları şeyleri söyleyen kimseler olduklarını görmedin mi?" Ancak daha sonra bu yasaktan, tehdit ile, "iman edip iyi ameller bulunan, Allah'ı çok zikredenler..." istisna edilmişlerdir.
İslam doğrudan doğruya Şiiri ve musikiyi men etmemiş,insanları kötü yola sevkeden bir mahiyet aldıkları zaman bunları zararlı bulmuştur.
86 syf.
·Beğendi·9/10
Nihad M. Çetin tarafından hazırlanan eser Arap şiiri hakkında kısa Bilgi sahibi olmak isteyenler biçilmiş bir kaptan.Eser Arap edebiyatının Klasik,Geçiş ve İslam sonrası dönemlerini işliyor.

Yazarın biyografisi

Yazar istatistikleri

  • 4 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 4 okur okuyacak.