Toprak, bir alıntı ekledi.
17 Mar 20:29 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Aydınlanmacı boşinanç eleştirisinin dogmatik niteliği,kendini tam da Şeytan'ın kültürel işlevine mesafe koyamiyor olmasında belli eder. Mit karşısında özgürleşebilmek için Şeytan'ın bir estetik figür olarak olarak var olma hakkını kabullenebilmesi gerekirdi.

Aydınlanma ve Psikoloji - Şeytanın Yeni Marifetleri, Peter-Andre Alt (Sayfa 15)Aydınlanma ve Psikoloji - Şeytanın Yeni Marifetleri, Peter-Andre Alt (Sayfa 15)
Gulsum, Diriliş Neslinin Amentüsü'ü inceledi.
13 Mar 02:13 · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · 9/10 puan

SEN IDEAL DEVLETİN HANGİ HAKIKATINDESIN..
Üstadı çok okumusumdur. Her bir cümlesi bir özü arama davasıdır. Allah razı olsun Üstadım
Basta ideal bir devlet. Ve diriliş erlerin sorumluluklari. Hakikatler ülkesine yeni bir nesil haykirmaktadir. Ülke girişinde ilk olarak inanç sarayı bulunmaktadır.onu koruyan diriliş davasının eridir. Dinlemelisin ey kendinde hakikati arayan er!!!
Kurduğun devlet islamdir.
Islam devletinde önceliğin; bir savaş meydanında bulunduğundan haberdar olmandir. Topla tüfekle olunacak bir savaş değildir. Ruhlararasi, zihniyet , medeniyet, benligin özünü arama savaşıdır. Kazancın; toplum , insan , medeniyet, kültürün öncüsü olmaktır .bunu da tarih sayfalarında hakikati aramaktır. Tarih sureklidir. Müslüman olarak müslümanlığı arastirmaktir. Ve müslümanlığı bu çerçevede yaşamaktır. Mananin sende başlayacağını kavrayıp yaşanılan kissaslarin öğrenip sisteme almaktır.Dirilis , inanç iyiliksever , emri bi'l maruf yoludur. Bu sistemde terörizm, kapitalizim, nihillizim, komünizm boş ruhlar , yaşayamayan düşünceler yer almaz.
Amentu sisteminde diriliş erin görevi, kendinde hakikati aramak, kendini gözden geçirmek. Inanç sarayında düşünce hayatıyla birlikte hareket etmektir. Bu bir hakikat , yenilenme islami çağdaş davasıdır.
Karşında batı uygarlığı, silahın da medeniyet, bilim , estetik , sanat, berrak düşüncelerdir. Taktik, özünde aradığın hakikatin dinamik oluşu ve Hz Peygamberin (S.A.V) sünnetini ihya etmektir. Çünkü sünnette, düşünce, ahlak , eğitim, iman- inanç birliğiyle silahlanir. ISLAM BIR KURTULUŞ ÇAĞRISIDIR.bu çağrı insanla olunur. Insan da mana , tarih, inanc birlesimidir. Bu çağrıda eşitlik, kapitalizmden uzak durulacak, putlaştirdigin ruh putunu kırmak , saygısızlıktan tembellikten uzak durmak , insanlara yardım etmektir. Allah namina herşeyi araç olarak kullanmak, özü aramaktır. Bundan dolayı her daim hazır bir vaziyette bulunulmalidir. Eleştirilere açık olunmalı. Aranılan hakikat, dava Allah rizasina dayalı, islamla bütünleşmiş ahlaka dayalıdır. Diriliş yolu sürekli gelişmek (ekonomide kültürde tarihte, kendinde) ..Suur da şuura destek olmalı Islamla.. hakikate ihtiyaç vardır.BIR " "SEN " GERCEKLESTIR SENI RUHHANENDE ISLAM IMZASIYLA, PEYGAMBER SUNNETIYLE ..EY DIRILIS ERI çiçek ekme zamanı savur tembelliğini bırak ruhunu fikizlenir elbet hakikatler ülkesinde....

İrma Uğurlu, bir alıntı ekledi.
27 Şub 18:10

'Kutsal bir oda asla boş kalmamalı. Tanrının yaşadığı yer önemli bir yer. Eğer Tanrı insanın ruhunu bırakıp gidecek olursa kapanmaz bir yara olabilir orada. Bu böyledir işte! İnsanın artık yeni bir inanç bulması gerekir Pavel. Yeni bir Tanrı yaratmalı o zaman. Yalnızca yargılayan bir yargıç ya da bir savaşçı değil, tüm insanları seven, kollarına alan, koruyan bir Tanrı.. Insanların dostu bir Tanrı.'

Ana, Maksim Gorki (Rybin)Ana, Maksim Gorki (Rybin)
bhmflzf ( Mehmet ), bir alıntı ekledi.
24 Şub 19:35 · Kitabı okudu

Günümüz kültür endüstrisinin en popüler ve etkili dallarından biri şüphe yok ki spordur.Kendi kendinize, " Şu günlerde pek çok insan ve özellikle de erkekler için hayata bir parça anlam kazandıran nedir?" şeklinde bir soru soracak olsaydınız "Futbol!" yanıtını vermeniz fena olmazdı.Belki onların birçoğu bu kadarını itiraf etmeye razı olmayacaktır; ama spor ve Britanya özelinde futbol, insanların yüzyıllar boyunca uğruna ölmeye hazır olduğu, dini inanç,ulusal egemenlik,kişisel onur ve etnik kimlik gibi soylu değerlere tekabül eder.Spor, kabilesel bağlılıkları ve rekabetleri, sembolik ritüelleri, masalsı efsaneleri, ikonik kahramanları,
epik savaşları, estetik güzelliği, bedensel gerçekleşmeyi, entelektüel tatmini, olağanüstü gösterileri ve derin bir aidiyet duygusunu kapsar. Ayrıca televizyonda olmayan bir insani dayanışma ve bedensel dolaysızlık da sağlar. Bu değerler olmasaydı muhakkak ki birçok yaşantının içi boş olurdu.Bugün insanların afyonu olan şey din değil, spordur.

Hayatın Anlamı, Terry Eagleton (Sayfa 40 - Ayrıntı Yayınları)Hayatın Anlamı, Terry Eagleton (Sayfa 40 - Ayrıntı Yayınları)

Elden ele uzatalım 2

matluba:istenilen
muvafık:kabul edilebilir
tekmil:bütün
tıynet:huy,yaradılış
gailem:dert,sıkıntı vb.
telakki:görüş
mukadderat:yazgı
ahdim:önder
nakıs:eksik
tekebbür:büyüklenmek
me'yub:eksiklik
inhiraf:sapma,başka bir tarafa meyletme
mütefekkir:düşünür
mürebbi:eğitici erkek
nüsha:birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
nihai:işi sona erdiren
şerh:açma ayırma
arif:çok anlayışlı
şakirt: öğrenci,çırak
menşei:başlangıç
mucip: gerektiren gerektirici
tebeyyün:ortaya çıkma
payimal:mahvolmuş
muhkem:sağlam
mutemet:kendisine güvenilen
mücessem:cisim durumunda olan
maarif:bilgi ve kültür
mütehassıs:uzman
intibak:uyma, alışma
taltif:gönül alma
bukağı:demir köstek
minval:biçim, tarz
nekes:cimri
muteber:itibar gören
mütehassis:duygulanmış
payidar:ölümsüz
vecd:hayranlık duyma
mezbele:çöplük
tedhiş:terör
mahzuz:hoşlanmış
şerefyab:Şeref kazanan
endazesiz:ölçüsüz
beis:engel
intisap:bağlanma
binişan:nişansız
murakabe:denetim
mükaşefe:sezgiye dayanan bilgi yolu
gark:boğulma,gömülme
evsaf:nitelikler
bidayet:başlangıç
belagat:iyi konuşma
mevize:nasihat
mezalim:zulümler, haksızlıklar
ruhbaniyet:ruhbanlık
müsebbib:bir şeyin olmasına sebep olan
taaccüp:şaşkınlık
mütalaa:okuma
hilaf:aykırı, ters
sadır: yürek
zebella:biçimsiz
garaz:kötülük etme
mütevekkil:yazgısına boyuna eğen
iğva:ayartma
kemmiyet:nicelik
mesrur:sevinçli
şekavet:kötü iş yapma
irticai:gerici
gail:endişe, merak vs.
müstahkem:sağlamlaştırılmış
müşakele:söz sanatı
müddeiumumi:savcı
Dilhun:içi kan ağlayan
küşüm:kuşku
terütaze:çok taze
tevatür:söylenti
murtat:demir araç
kemter:aciz
tekaüt:emekliye ayrılma
tecessüs:anlamaya çalışan
seza:bir şeye değer
sergerde:ele başı
hempa:omuzdaş
imtina:kaçınma
muştuluk:güzel haber getirene verilen hediye
dereke:aşağı derece
derekap:hemen
savlet:hamle
elfida:gözden çıkarma,feda etmek
ruken:güler yüzlü
lalüebkem:nutku tutulan
zuhur:görünmek
huruç:dışarı çıkma
salt:yalnız
müstebit:zorba
fent:hile
ivedi:çabuk davranma
şayia:yaygın söylenti
tevdi:bırakma
ahraz:dilsiz
elhak:hiç şüphesiz,doğrusu
derdest:yakalama
serencam:bir işin sonu,akıbeti
ifna: ortadan kaldırma
müteyakkız:gözü açık olan
maktul:öldürülmüş
mücehhez:donanmış
mağfur:günahı bağışlanmış
tebdil:değiştirme
şehrezat:özgür
muhatara:tehlike
üryan:çıplak
hurafe:boş inanç
imtisal:örnek alma
mecruh:yaralı
revan:yürüyen/giden
iktiza:gerekme
daraban:kalp atışı
merbut:bağlanmış olan
katiyet:kesinlik
girdap:tehlikeli yer
yemut:ölü
yahya:yaşayan
tenasül:üreme
mâruf:iyilik
münker:kötülük
mücerret:soyut
vakıa:gerçek
muğlak:anlaşılmaz
istidat:yetenek
müphem:açık seçik olmayan
riyaziye:matematik
muadelet:eşitlik
tevlit:doğurma
mukabil:bir şeyin karşılığı
temayül:eğilim
kesafet:çokluk
teessüs:ortaya çıkma
hercümerc:darmadağınık
tecelli:ortaya çıkma
avdet:aynı yere dönüş
inkişaf:gelişim
teşevvüs:karışıklık
müstağni:gönlü gözü tok
mücerret:soyut
münekkit:eleştirmen
müstehzi:alay eden
tecahül:bilmezlikten gelme
müteakip:ardı sıra gelen
münferit:kendi başına
mümtaz:ayrı bir yeri olan
tearuz:çatışma
mehabet:yücelik
uhrevi:ahretle/öbür dünyala ilgili
hensede:geometri
ihtiras:tutku
akis:yankı
terennüm:mırıldar gibi
vuzuh:açıklık
revnak:gözalıcı
visal:kavuşma
hazin:içe dokunan
rayiha:güzel/hoş koku
tahassüs:duygulanma
müsavi:eşit/denk
şeamet:uğursuzluk
vaveyla:çığlık
mahbube:sevilen kadın
muhayyel:düşsel
otodidakt:kendi kendini geliştiren
sarih:açık,belirgin
tezlil:hakarete uğramış
salahiyet:yetki
muayyen:kesin olarak belirlenmiş
mukavemet:dayanma,direnme
mukabele:karşılık koyma
mustalil:dikdörtgen
istihfaf:küçümsemek
iptila:düşkünlük
temayül:eğilim
iptidai:ilkel
infial:kırgınlık
akse:nöbet
istiğna:sakınma
vazıh:açık
inkisar:düş kırıklığı
hüviyet:kimlik
şahadetname:diploma
riyaziye:aritmetik
tahkir: onura dokunma
mukabil:bir şeyin karşılığı olarak yapılan
müsavi:eşit
rikkat:merhamet
merbut:bağlı
karine:ipucu
hicap:utanç
itizar: özür dileme
mütereddit:duraksamalı
tecessüs:kendini ilgilendirmeyen şeyleri,belli etmeden öğrenmeye çalışma
müziç:rahatsız edici
kesp eden:kazanan
müspet: olumlu

Dövüş kulübü...
Eğer bunu okuyorsan, bu uyarı senin için.

Bu anlamsız güzel baskılı kağıttan okuduğun her kelime hayatından harcanan diğer bir saniye demek. Yapacak başka işlerin yok mu? Hayatın gerçekten bu kadar boş mu da bu anları daha iyi geçirebileceğin bir yol düşünemiyorsun? Yoksa saygı ve inanç beslediğin otoriteyi ortaya koyanlardan çok mu etkilendin? Okuman gereken her şeyi okur musun? Düşünmen gereken her şeyi düşünür müsün? Sana alman gerektiği söylenen her şeyi satın alır mısın? Apartmanından dışarı çık. Karşı cinsten biriyle tanış. Lüzumsuz alışverişi ve mastürbasyonu bırak. İşinden ayrıl. Bir kavga başlat. Yaşadığını kanıtla. Eğer insanlığını ispat edemezsen, bir istatistik olarak kalacaksın. Artık uyarıldın.

Kocam bir mühendisti. Onunla sâkin tabiatını sevdiğim için evlenmiştim. Bu sâkin adamın göğsüne başımı koymak içimi nasıl da ısıtırdı? Gel gör ki iki yıl nişanlılık ve beş yıl evlilikten sonra bu sâkinlik beni yormaya başlamıştı.

Eşimin bir zamanlar çok sevdiğim bu özelliği artık beni huzursuz ediyordu. İş ilişkiye gelince oldukça içli, hattâ aşırı hassas bir kadınım. Romantik anlara, küçük bir çocuğun şekere düşkünlüğü gibi can atıyorum. Oysa kocamın sakinliği, başka bir deyişle vurdum duymazlığı, evliliğimize romantizm katmaması beni aşktan almış, uzaklaştırmıştı.

Sonunda kararımı ona da açıkladım: boşanmak istiyordum. Şaşkınlıktan gözleri açılarak ?niye?? diye sordu. ?Gerçekten belli bir sebebi yok? dedim, ?sadece yoruldum.? Bütün gece ağzını bıçak açmadı. Düşünüyordu. Bu hâli ise hayal kırıklığımı daha da artırmaktan başka bir işe yaramıyordu: işte, sıkıntısını dışarı vurmaktan bile aciz bir adamla evliydim.

Ondan ne bekleyebilirdim ki! Sonunda sordu: ?seni caydırmak için ne yapabilirim?? Demek ki söyledikleri doğruydu: insanların mizacı asla değiştirilemiyordu. Son inanç kırıntılarım da kaybolmuştu. ?İşte mesele tam da bu? dedim. ?Sorunun cevabını kendin bulup kalbimi ikna edebilirsen kararımdan vazgeçebilirim.? ?Diyelim dağın tepesinde bir uçurum kenarında bir çiçek var. O çiçeği benim için koparmak, düşüp vücudunun bütün kemiklerinin kırılmasına, hattâ ölümüne mâl?olacak.

Bunu benim için yapar mısın?? Yüzümü dikkatle inceledi ve ?Sana bunun cevabını yarın vereceğim? dedi. Bu cevapla son ümidim de yok olmuştu. Ertesi sabah uyandığımda evde yoktu. Boş bir süt şişesini mutfak masasının üzerine koymuş, altına da bir not bırakmıştı. ?Sevgilim? diye başlıyordu, ?O çiçeği senin için koparmazdım? Kalbim yine kırılmıştı.

Okumaya devam ettim.

?Çünkü her zaman yaptığın gibi bilgisayarın altını üstüne getirip çökerttikten sonra monitörün önünde ağladığında, onu tekrar düzeltebilmem için ellerime ihtiyacım var.? ?Anahtarları her zaman evde unuttuğunu bildiğimden, senden önce eve varabilmem üzere koşmam gerektiğinden bacaklarıma ihtiyacım var.? ?Arabayı kullanmayı çok sevdiğin halde şehirde hep yolu kaybettiğinden, yolu gösterebilmem için gözlerime ihtiyacım var.? ?ın her ayki ziyaretinde sebep olduğu, karnındaki krampları rahatlatabilmem için avuçlarıma ihtiyacım var.? ?Evde oturmayı sevdiğinden, içe kapanıklığını dağıtmak, can sıkıntını hafifletmek üzere sana şakalar yapabilmem, hikâyeler anlatabilmem için ağzıma ihtiyacım var.? ?Sabahtan akşama kadar bilgisayara bakmaktan gözlerinin bozulması kaçınılmaz olduğundan, yaşlandığımızda tırnaklarını kesebilmem, saçlarında görülmesini istemediğin beyaz telleri ayıklayabilme merdivenlerden aşağı inerken elini tutabilmem, çiçeklerin renginin gençliğinde senin yüzünün rengi gibi olduğunu söyleyebilmem için gözlerime ihtiyacım var.? ?Ama seni benden daha fazla seven biri varsa, evet o uçuruma gidip, o çiçeği senin için koparırım bir tanem.? Baktım, mektuptaki yazının mürekkepleri yer yer dağılıyordu. Göz yaşlarım mektuba düşüyordu. ?Mektubu okuduysan ve kalbin ikna olduysa lüften kapıyı aç canım. Çok sevdiğin susamlı ekmek ve taze sütle kapıda bekliyorum.? Koşarak kapıyı açtım.

Endişeli bir yüzle ve ellerinde sıkıca tuttuğu susamlı ekmek ve sütle kapının önündeydi. Artık çok iyi biliyordum: beni ondan daha çok kimse sevemezdi. O çiçeği uçurumun kenarında bırakmaya karar verdim. Bu gerçek aşktı. İlk yıllardaki heyecanlar içinde görmeye alıştığımız aşkın, seneler sonra o heyecanlar kaybolup gittiğinde, huzur ve durgunluk içinde de hep var olmaya devam ettiğini göremeyebiliyoruz. Oysa aşk hep vardır. Belki artık heyecansız, belki artık romantik değil? Belki sıkıcı, tekdüze, hatta belki yüzsüz?

Ama hep oralarda bir yerdedir. Çiçekler ve romantik dakikalar ilişkinin başlaması için elbette gereklidir. Bir zaman sonra bunlar gitse de gerçek aşkın sütunu ebedi kalır. Hayat tam da böyle bir şeydir

Gulsum, İslam Deklarasyonu'yu inceledi.
13 Şub 21:38 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 9/10 puan

Saatler geçmiş ve kitap bitmiş keşke devam etseydi ya. Bitince aklıma gelen acaba biz müslümanlar dinini yasayanlardaniz mi yoksa dini için yasayanlardaniz mi. Veyahut ikisi için mi??? Gayeyi sorgulamak geldi dile.Dile gelen cümleler beni hayrette düşürdü.karsimda ölmüş bedenler umudu bitmiş ya da boş yolda umudu arayan gözler. Biz müslümanların islamlasmasini haykıran kainat. Müslüman islamla yok muydu .onu goremeyen medeniyeti kim kurdu.Ogretilen ancak Allah ve Islam için canını vermek değil miydi? Sonunda sabre talip olmak vardı.aslinda yok edilen Islam insaniydi. Fikirleri özden uzaklaştırıp Sözde medeniyetlerstirdiler. Medeniyet diye önümüze birliğimizi, sevgimizi yok etme eylemlerini sundular. Oysa birlik bozulunca geri kalmisliga itilirdi insanlık. özümüz islami, hocalardan değil Kuranı Kerimden öğretildi.Once özden Ahlakı yoksun bıraktılar çünkü biliniyordu Islam güzel ahlak dinidir.
Yükselme döneminde konuşan Sadece Kuran iken suan sosyal hayatımiz ruh hayatımız gerileme donemindeyken Kuran bu dönemin neresinde. Bizler umursamazlar ülkesinde padişah olursak yıkılmaya mahkumuzdur. Manevi iç alemin nizamını, inanç sistemini,eşitliği, insanlara muhabbeti, terbiyeyi, eğitimi, hedefi , aileyi kurmayı islamca saglarsak o zaman dini için yaşayan müslümanlar oluruz.umursamazlar ülkesinde devam edersek bizler sadece cennete talip olur Nur-u Cemal"e kavuşmayız. O zaman dinini yaşayanlardan oluruz.
Islam iç ve dış dünyamızın ışıklarıdır. .iyi bir gelecek icin sorumluyuz her adimimizdan. Suskun aglamalar biriktirerek..HABERINIZIN OLMADIĞINI SÖYLEYEMEYECEKSİNİZ...