• %13 (43/353)
  ·Beğendi·7/10
  Kitap toplam 342 sayfa.
  Ekin Basım Yayın tarafından 2016'da basılmış.
  Kitap bir önsöz, bir giriş ve 9 bölümden oluşuyor.

  GİRİŞ BÖLÜMÜ:
  Toplam 9 bölüm boyunca anlatılacak konular özetlenmiş durumda. Kısaca makroekonomik göstergeler, istikrar-istikrarsızlık, 1929 bunalımı sonrası Keynesle birlikte başlayan müdahalecilik, GSYH, KBDMG, satınalma gücü paritesi, gelir-tasarruf-yatırım-istihdam-büyüme-kalkınma kavramları ve birbirleriyle olan etkileşimleri, gelir dağılımı, sosyal güvenlik, kamu harcamaları ve kamu giderleri, bütçe açıkları, Türkiye'nin 1923 sonrası, 1950 sonrası, 1980'li yıllar, 1990'lı yıllar ve 2002 sonrası ekonomik politikalarına kısaca değinilmiş.

  Bölümler itibariyle şu konular işlenmiş:

  BÖLÜM 1
  Göstergelerle Türkiye’de makroekonomik durum
  Türkiye’de makroekonomik göstergeler
  Türkiye’nin sosyal göstergeleri
  Enerji göstergelerinde Türkiye’nin durumu
  Ulaşım ve haberleşmede Türkiye’nin durumu
  Türkiye’nin savunma harcamaları

  BÖLÜM 2
  Türkiye’de ekonomik istikrar sorunu
  Ekonomik istikrarın bozulması ve krizlerin ortaya çıkışı
  Ekonomik istikrarsızlığın ve krizlerin sonuçları
  Ekonomik istikrarı sağlamak için uygulanan politikalar
  Ekonomik istikrarı sağlamada para politikası araçları
  +Koridor sistemi ve politika faizi belirleme
  +Açık piyasa işlemleri (APİ) ile piyasadaki para hacmini belirleme
  +Zorunlu karşılık oranları ile piyasadaki likiditeyi düzenleme
  +Reeskont oranları
  +Döviz müdahaleleri
  +İthalat teminat oranları
  +Kredi tavanı koyma
  +Kamuoyu açıklamaları
  Ekonomik istikrarı sağlamada maliye politikası araçları
  +Otomatik istikrar sağlayıcılar
  +İradi maliye politikaları
  +Kamu harcamalarının ekonomik istikrarı sağlamadaki rolü
  +Vergilerin ekonomik istikrarı sağlamadaki rolü
  +Borçlanmanın ekonomik istikrarı sağlamadaki rolü
  İradi maliye politikalarına yönelik eleştiriler

  BÖLÜM 3
  Türkiye’de geçmişte uygulanan istikrar politikaları
  Cumhuriyet dönemi ve sonrasındaki iktisadi gelişmeler
  1950 sonrası tarımsal ilerleme dönemi ve 1958 istikrar programı
  1960 askeri darbesi, planlı ekonomiye geçiş ve ithal ikameci sanayileşme stratejisi
  Türkiye’de dışa açılma dönemi ve 1980 sonrası ihracata dayalı sanayileşme politikaları
  Özelleştirme uygulamaları
  Finansal serbestleşme sonrası dönem ve yaşanan krizler (1989-1994 Dönemi)
  1994 krizi ve uygulamaya konulan istikrar program
  1999 yılı enflasyonla mücadele programı
  Güçlü ekonomiye geçiş programı (GEGP)
  2008 küresel ekonomik krizi
  2008 küresel krizinin Türkiye’ye etkileri ve alınan politika önlemleri

  BÖLÜM 4
  Türkiye’de enflasyon sorunu
  Türkiye’de enflasyonun hesaplanması
  Enflasyon türleri ve enflasyonun makroekonomik dengeler üzerindeki etkisi
  Enflasyonun etkileri
  Türkiye’de enflasyonun nedenleri ve gelişimi
  Enflasyonla mücadelede izlenebilecek maliye politikaları
  +Kamu harcamalarına ilişkin politikalar
  +Kamu gelirlerine (vergilere) yönelik politikalar
  +Borçlanma ve bütçe politikası

  BÖLÜM 5
  Türkiye’de işsizlik ve Sosyal güvenlik sistemi sorunları
  İşsizlik tanımları ve işsizliğin nedenleri
  Türkiye’de işsizliğin yapısı ve gelişimi
  Türkiye’de işsizlikle mücadele politikaları
  +İstihdamı artıran büyümenin sağlanması
  +Ulusal tasarruflar ve sermaye birikimi
  +Toplam talebin canlı tutulması
  +İstihdam üzerindeki yükümlülükler
  +İşsizliğin azaltılmasında diğer önlemler
  Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi ve yaşanan sorunlar

  BÖLÜM 6
  Türkiye’de kayıt dışı ekonomi sorunu
  Kayıt dışı ekonomi kavramı ve kayıt dışının önemi
  Kayıt dışı ekonominin nedenleri
  +Vergiyle ilişkili nedenler
  --Resmi sektördeki vergi yükü artışı
  --Denetimlerin sıklığı ve cezaların düzeyi
  --Vergi ahlakı
  --Vergiyle ilişkili diğer nedenler
  +Vergiyle ilişkili olmayan nedenler
  --Kurumsal kalite ve regülasyonlar
  --Kamusal hizmet kalitesi
  --Caydırıcı ve engelleyici politikalar
  --Çalışma ve sosyal güvenlik hayatı
  --Diğer nedenler
  Kayıt dışılığın ölçülmesi
  +Doğrudan (mikro) yöntemler
  +Dolaylı (makro) yöntemler
  +Model yaklaşımı
  Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de kayıt dışı ekonominin büyüklüğü
  Ülkelerde kayıt dışı ile mücadele önlemleri
  Kayıt dışı ekonomiye ilişkin çözüm önerileri
  +Elektronik ödemelerin yaygınlaştırılması
  +Regülasyonlar ve etkin bir ceza sistemi
  +Etkin bir vergi sisteminin oluşturulması
  +Vergi denetiminde etkinliğin sağlanması
  +Sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi ve istihdam
  üzerindeki vergi yükünün azaltılması
  +Diğer önlemler

  BÖLÜM 7

  Türkiye’de büyüme ve kalkınma sorunu
  Ekonomik büyüme kavramı, önemi ve büyümenin kaynakları
  +GSMH ve kişi başına düşen milli gelir
  +Ekonomik büyümenin sağlanmasında tasarruf ve yatırımlar
  +Beşeri sermayenin ekonomik büyümeye katkısı
  +Teknolojik gelişme
  İktisadi kalkınma kavramı ve önemi
  +Kalkınmanın tespitinde insani gelişme endeksi ve Türkiye
  +Kalkınmada adil gelir dağılımı
  --Türkiye’de gelir dağılımına ilişkin durum
  --Türkiye’de gelir dağılımını iyileştirmede uygulanacak politikalar
  +Sağlıklı kentleşme ve sanayileşme
  +Türkiye’de çevre sorunları ve nedenleri
  --Nüfus artışı
  --Sağlıksız kentleşme
  --Ekonomik büyüme
  --Dış ticaret hacminde ve yatırımlarda artış
  +Çevre sorunlarını önlemeye yönelik politikalar
  --Çevre vergileri
  --Bütçeden çevre koruma için ayrılan payın artışı
  --Çevre dostu teknolojilerin yaygınlaştırılması
  --Temiz ve alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması
  --Enerji tasarruf önlemleri ve enerjinin verimli kullanılması
  --Çevreye duyarlı ulaşım yöntemleri ve toplu taşıma
  BÖLÜM 8
  Türkiye’de kamu maliyesine ilişkin sorunlar
  Kamu harcamaları ve sınıflandırılması
  Türkiye’de kamu harcamalarının analizi
  Kamu gelirlerinin analizi
  Bütçe açıkları ve kamu kesimi borçlanma gereksinimi
  +Bütçe açıklarının giderilmesinde verimsiz harcamalar yerine verimli harcamalara yer açılması
  +Kamu gelirlerinin artırılmasına yönelik politikalar
  +Kurumsal altyapı gerekliliği
  +Bütçe açıklarının özelleştirme yoluyla çözümü Türkiye’de kamu borçları: iç ve dış borçların analizi
  +İç borçlanma ve Türkiye’deki gelişimi
  +Dış borçlanma ve Türkiye’deki gelişimi
  +Borçlanmanın etkileri

  BÖLÜM 9
  Türk vergi sistemi ve vergilemede yaşanan sorunlar
  Vergi sistemlerinin amaçları
  Vergilemenin sosyal ve ekonomik etkileri
  +Vergilerin gelir dağılımı üzerindeki etkileri
  +Vergilerin kaynak dağılımı üzerindeki etkileri
  +Vergilerin ekonomik büyüme ve kalkınma üzerindeki etkileri
  +Vergilerin ekonomik istikrar üzerindeki etkileri
  Türk vergi sisteminin analizi
  +Dolaysız vergiler (gelir ve servet vergileri)
  +Dolaylı vergiler (harcama vergileri)
  Vergi sistemlerinde yaşanan sorunlar ve Türkiye açısından değerlendirilmesi
  +Vergi oranları ve vergi yükü
  +Vergiden kaçınma, vergi kaçakçılığı ve kayıt dışılık
  +Vergilemede adalet
  +Vergi idaresi
  +Vergi muafiyet ve istisnaları
 • Faiz, paranın kirasıdır.
 • "...eğer gerçekleştirmek zorunda olduğunuz birden fazla amacınız varsa birden fazla aracınız olmak zorundadır."
 • Enflasyonu düşürmek için faiz oranlarının artırılması tüketimi daha pahalı hale getireceğinden bunun reel sektöre yansıması tüketim düşüşü şeklinde olacaktır.
 • "...para politikası denildiğinde merkez bankalarının sahip olduğu bir takım politika araçlarını kullanarak piyasadaki parasal tabanı belirlemeleri ve bu yolla ortaya çıkan istikrarsızlıkları gidereceği anlaşılmaktadır."
 • "Para politikasına ilişkin yaklaşımlar genelde neoliberal iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir."
 • "Keynesyen politikaların temelinde arz kaynaklı değil talep kaynaklı çözümler yer almaktadır."