Ragıp Sefa Sarı, bir alıntı ekledi.
2 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

"İslam'ın iș yapması isteniyorsa, hűkmű de onun vermesi șarttir. Islam, insanlara mescid ve tekkelerde inziva hayatı yașatmak ve vicdanlarda hapsedilmek için gelmemiștir.
Toplumu, istediği hayat tarzına góre uygun bir yaşantı biçimine sokmak için gelmiștir.

Peki bu vaaz ve nasihatle mi gerçekleșir? HAYIR !

Bu İslam'ın dűzenleyici ve yõnetici olmasıyla gerçekleșir.
Çűnkű islam, hayata kendi prensipleri ile istikămet vermek ister, İslam dűșűnce ve prensiplerini fiili olarak hayata geçirmek, emir ve yasaklarını, et ve kandan meydana gelmiş bir toplum olarak gõrmek ister.

Óyle bir toplum ki hakim olduğunda tavırları, hayat tarzı, toplumsal můnasebetleri idare șekli ile İslam'ın dűșűnce, kanun ve nizamıni temsil eder.

İslam vicdanlara hapsedildiği, cami duvarı arasına kapatıldığı, kul ile Allah arasında bir műnacaat olarak kaldığı műddetce toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesine imkân yoktur."
{islam _ Kapitalizm Çatışması, /Seyyid Kutub

İslam Kapitalizm Çatışması, Seyyid Kutubİslam Kapitalizm Çatışması, Seyyid Kutub
illustrator, bir alıntı ekledi.
4 saat önce · Kitabı okuyor

Günahlarımın ağırlığına dayanamıyorum Olric. Neden beni uyarmadın?
Buna hakkım yoktu efendimiz. Öyle güzel gürlüyordunuz ki. Size kapılmamaya imkan yoktu. Çevrenizdeki bütün sahtelikleri öyle güzel aydınlatıyordunuz ki. Bir daha göremeyecekler sizin gibi bir devi efendimiz.
Onların küçük yaşantılarının içinde ben de küçülmedim mi Olric? Ucuzluk bana da bulaşmadı mı?
Hayır, efendimiz. Öyle içten yaşadınız ki. Bu kısa süren aydınlıktan yararlanamayacaklar ne yazık ki. Acıtmayan karanlıklarına dönecekler.

Tutunamayanlar, Oğuz Atay (Sayfa 349 - İletişim)Tutunamayanlar, Oğuz Atay (Sayfa 349 - İletişim)
Elif güven, Kürk Mantolu Madonna'yı inceledi.
11 saat önce · Kitabı okudu · 3 günde

Kitap 1943 yılında basıldıktan sonra ilk eleştiri Nazım Hikmet’ten geldi. Nazım, Mayıs 1943’te Bursa Hapishanesi’nden gönderdiği mektupta Kürk Mantolu Madonna hakkında şunları yazdı:

“Kürk Mantolu Madonna, ben bu kitabı hem sevdim hem kızdım. Evvela niçin kızdığımı söyleyeyim. Kitabın birinci kısmı bir harikadır. Bu kısmın kendi yolunda inkişafı yani bir küçük burjuva ailesinin içyüzünü tahlili öyle bir haşmetle genişlemek istidadında ki, insan buradan ikinci kısma geçerken, elinde olmayarak, yazık olmuş, bu çok orijinal, çok mükemmel başlangıç ve imkan boşuna harcanmış, keşke bu başlangıç harcanmasaydı, diyor. Ben başlangıcı okurken yani Berlin’e kadar olan pasajı, senin benim anladığım manadaki realizmine hayran oldum. Beni dinlersen o başlangıcı almak ve kahramanın ölümünü kısaca tekrarlamak suretiyle o ailenin efradı ve eşhasının hayatları etrafında bir ikinci cilt, ayrı bir roman yapabilirsin, böylelikle de dinlemeye başladığımız harika musiki birdenbire kesilmiş olmaz. Gelelim ikinci kısmına, o kısım, başlı başına bir büyük hikaye olarak güzeldir ve böyle bir tecrübe gerek senin için gerekse Türk edebiyatı için lazımdı. Sen bu tecrübeyi başarıyla yaptın.”

Sabahattin Ali
"Bir ümidim yok. Bu sondu. Artık hiç bir şeyin değişmesine imkan yok, lüzum da yok."

Neslişah Özbay, Zübük'ü inceledi.
Dün 22:56 · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 10/10 puan

Birçokları tarafından anlamı ıskalanan bu özdeyiş, mizah yazarı Aziz Nesin’in belki de en ünlü romanı olan “Zübük”ün dayandığı mesnet noktasını betimler. Evet, tam adıyla “Zübük: Kağnı Gölgesindeki İt” bir mizah romanıdır. Evet, Orta Anadolu’nun herhangi bir kasabasının muhafazakâr siyasal atmosferini hicivle anlatır. Evet, Türk siyasetinin bütün kirli çamaşırlarını 2012 yılında hâlâ güncel olabilecek gözlemlerle gözümüzün önüne serer. Ama bunların yanında -ve aslına bakarsanız belki de romanın en önemli başarısı da buradadır- insan psikolojisinin çok karanlık bir yanına da ışık tutar:

Romanın başkahramanı Zübükzade İbrahim Bey, istisnasız olarak bütün okuyucularda tiksinme ve nefret uyandıran bir karakterdir. Sürekli yalan söyler, herkesi tekrar tekrar kandırır ve kendi çıkarları dışında başka hiçbir şeye hizmet etmez. Satır satır bu gerçekleri okuyan okuyucu da Zübük’ün doğasını öğrenir ve ondan nefret eder. Aslına bakarsanız, romanın yan kahramanları da okuyucudan farklı bir durumda değildir. Tekrar tekrar kendilerini kandırmasına izin verdikleri Zübük’ü onlar da çok iyi tanırlar; hatta ondan duydukları yalanların sıcağı sıcağına farkındadırlar bile… Ve tabii ki onlar da Zübük’ten nefret ederler. Bu noktada Hesse’in bahsettiği olgu işlemeye başlar: Karşımızdaki bir kişi alçakça bir şey yaptığı zaman, onun amacını biliriz çünkü dimağımız o amacı çözümleyecek bilgi ve deneyime sahiptir. Başka bir ifadeyle, o kişiden bir parça bizim içimizde mevcuttur. Bunun bir örneği olarak dedektifler gösterilebilir. Suçlunun zekasına karşı derin bir empati duymayan bir dedektif nasıl çalışabilir?


Ancak, tabii ki, dedektiflik örneğinde dedektifin suçu ortaya çıkararak adalete hizmet etmek gibi bir görevi vardır. Oysaki Nesin’in eserinde bütün yan kahramanlar kendi günlük çıkarlarının peşinde Zübük’ü besler ve yaşatırlar. Dolayısıyla, Zübük’le aynı amaçları güden bu kişileri ondan ayıran şey, Zübük’ün kurnazlığıyla gelen başarısıdır: Nesin’in romanındaki bütün karakterlerin her biri birer Zübük’tür ama içlerinden sadece birisi kişiliğini gerçekleştirebilmiştir.

Ve şimdi de bir saniye durup, okuyucular olarak düşünmemiz gerekir: Yazarın bu romanı, 1950 sonrası Türk seçmeninin ve siyasetçisinin bir alegorisiyse bu durumda her birimiz birer Zübük olmuyor muyuz? “Zübük”ü elimize alıp okumaya başladığımız zaman, aslında çehremize bir ayna tutmuyor muyuz?

Eeee, böyle bir Zübükzâde’yle baş edilmez. Ben sana bir şey diyeyim mi: Bu beri benzeri olmayan Zübükzâde rezili gene de vicdanlı bir herif. Neden dersen, bu herifte bu zihin, bizlerde de bu avanaklık varken, herif istese, bizim bura insanını yediden yetmişe önüne katar da davar diye güder.
Öyleyken neden bu uğursuzu daha aramızda yaşatırız, neden yalanlarına inanmayız da inanır görünürüz? Benimkisi korkudan… Korku dağları bekler, demişler. İnsan yüreği dağ olsa bunca yalanın saldığı korkuya dayanamaz.
Kalaycı Kör Nuri, dükkanı istimlak edilince ‘Ya paramı, ya canını…’ diye Zübük’ün üstüne yürümüş. Zübükzâde ‘Senin paranı belediyede yediler. Ama seni severim. Paranın fazlasını vereceğim. Şu çiviye asılı ceketin iç cebinden cüzdanı çıkar, içinden bir binlik al. Velâkin bin lira ne işini görür. Yarıntesi gün gene açsın. Sana bir iyilik edeyim de bana dua et. Seni temelli bir iş sahibi edeyim. Memur olmak ister misin?’ diye sormuş. Sevincinden Nuri’nin kör gözü bile ışımış. Memurluğu duyunca, Zübük’ün ayağına kapanmış. Zübükzade ‘Öyleyse, seni Orman Muhafaza Memuru yazdırayım. Dur şimdi ağzından bir dilekçe yazalım.’ demiş.
zubuk - paslanmaz kalemGörüleceği gibi, eğer romandaki yan karakterlere sorma imkânımız olsaydı, Zübük’ün var olma ve siyasette yükselme sebepleri olarak farklı şeyler söyleyeceklerdi: aptallık, korku veya aptallıktan bir adım geri seviyede umut. Oysa Aziz Nesin eseriyle aslında çok daha karanlık ve kötümser bir gerçeğe dikkat çekiyordu: Yazar, romandaki yan karakterlerle birlikte hepimizin birer Zübük olduğuna ve olmayan kaldıysa (kitapta Aziz Nesin’in kişisel bakış açısını yansıtan Almanca öğretmeni gibi) onların da bu diğer Zübüklerin yanında Zübükleşeceğini söylüyordu. Özetle, Nesin’e göre, “Zübüklük” faaliyete geçmek için uygun imkân ve zamanı bekleyen, tohumu hepimizin içinde var olan kuluçkadaki bir hastalıktı.

Edebi eserlerde karakter türleri özünde ikiye ayrılır: “düz” karakterler ve “yuvarlak” karakterler. “Düz” karakterler bütün bir roman boyunca bir değişim göstermeyen, çoğu zaman da toplumdaki bir “tip”i temsil eden kişilerdir. Öbür yanda, “yuvarlak” karakterlerse romanın kurgusu içinde kendisi ve/veya toplum hakkında keşifler yaparak karakterini değişime maruz bırakan kişilerdir ve romanın vermek istediği mesajda doğrudan sorumludurlar. “Zübük”e baktığımızda ise neredeyse “tip” diyeceğimiz bütün yan karakterler ve bütün olumsuz özelliklerin vücut bulduğu Zübük’ün yanında romanın asıl anlatıcısı olan Almanca öğretmeninin ilk bakışta yuvarlak bir karakter olduğunu düşünürüz. Ama o da kendi çıkarı için Zübük’ten yardım isteyerek aslında en temiz, en aydın, en saf ve idealist gözükenimizin bile belirli şartlar altında bir Zübük olabileceğini yeniden gözler önüne serer.


Aziz Nesin

Nesin’in kurgusunda zekice kullandığı bir yan karakter olan Avukat Burhan’ın varlığı bu önermeyle çelişirmiş gibi dursa da yazarın bu “düz” karakteri işleyiş şekli aslında önermede dile getirilen fikre hizmet eder. Doğrudur: Avukat Burhan gibi aydın bir insanın o kasabada var olması yerel halk için -ve dolayısıyla temsil edilen Türk toplumu için- bir umuttur ama bu karakterin üslubu halka o kadar uzak ve kişiliği de o kadar siliktir ki, o da Zübüklerin elinde bir oyuncak, hatta romandaki haliyle, bir “kurgu ögesi” olur. Hesse’in baştaki sözünü hatırlarsak, Avukat Burhan, içinde “Zübüklük”ten bir parça barındırmayan bir kişiliği temsil ettiği için Zübük’ün cami yapımında ona oynadığı oyunu anlayamaz ve ona alt olur. Avukat Burhan, romanın başkahramanı gerçek Zübük ve diğer “Zübük”lere bu kadar uzaktır.

Dolayısıyla Nesin’in romanıyla bize çizdiği bu resimde bütün karakterler ya zaten Zübük’tür, ya da uygun imkânlarla diğerlerine benzemesi potansiyel Zübüklerdir… Bunların dışında da nasıl ortaya çıktığı anlatılmayan, bilinmeyen, yani belki de şans eseri var olan bir aydın ise tüm toplumdan farklı bir dil konuşan, onlara itici gözüken ve en sonunda da Zübüklerin galibiyetine hizmet eden bir “kurgu ögesi”dir.

Bu gözle bakıldığında, “Zübük” ne kadar bir mizah romanı olarak değerlendirilse de neredeyse Kafka-esk seviyede karanlık bir eserdir. Türk toplumu, Aziz Nesin’in ortaya attığı “Zübüklük” isimli bir hastalığın pençesindedir ve ne yazık ki kimse için de bir kurtuluş yoktur. Günümüz siyasetinde Zübükzade’nin uyguladığı yöntemlerden çok daha acımasızlarının izlendiğini fark ettiğimizde Nesin’in aslında az bile söylediğini kendimize itiraf edebiliriz. Zübükzade: Burhan bey Burhan bey Musluman mahallesin de Salyangoz satılmaz :) Aç gözünü doldur keseni sayın hemşerilerim demokrasi geliyor demokrasi öyle bir sey ki, dadından yinmez :) bunlar aklımda kalan replikler :)
Keyifli okumalar. Sevgili Aziz Nesin siyasi mizhaçlı karikatürlü romanı okunması gereken kitap okun.... Derim.!

Özetle...
"Onların beni anlamalarına imkân yoktu. İzahat vermeye de asla mecbur değildim."

|Sabahattin Ali|

Acemi Okur, bir alıntı ekledi.
 Dün 17:38 · Kitabı okuyor

Suriye’de aradığını bulamayan Fransa, zararını Türkiye’den kapatmak istiyor. İtalya, namuslu bir emperyalist olduğundan, savaşa, ancak Anadolu’nun bölüşülmesinde pay almak için girdiğini açıktan açığa söylüyor. İngiltere’nin oyunu biraz daha incedir.

İngiltere, Türk’ün birliğini, çağdaşlaşmasını, gerçek bir bağımsızlık kazanmasını, gelecekte bile istemiyor. Yeni imkân ve görüşlerle tamamen çağdaş ve kuvvetli bir Müslüman - Türk hükûmeti, başında Hilâfet de olursa, İngiltere’nin elindeki müslüman esirleri için kötü bir örnek olur. İngiltere, Türkiye’yi bütünü ile ele geçirebilse, kafasını kolunu koparır, birkaç yılda sadık bir sömürge durumuna sokar

Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk (Halide Edib Adıvar'ın Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektuptan)Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk (Halide Edib Adıvar'ın Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektuptan)
birkitabimbirkahvem, Levana'yı inceledi.
Dün 16:54 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Ay Günlükleri Serisi'nin ilk ek kitabı olan Levana'da, adından da belli olduğu gibi, Ay Prensesi Levana'yı tanıyoruz. Nasıl bu kadar kötü biri olmuş, nasıl bir hayat yaşamış birebir öğreniyoruz kitaptan. Seri kitaplarında çok fazla nefret etmeme rağmen bu kitapta Levana'ya çok acıdım. Özünde iyi biriyken resmen kötü olmaya itmişler. Seri kitaplarındaki gibi bir caniliği yada kötülüğü yok, Prenses Selene'yi yakması dışında.
Prenses Selene'nin annesinin Levana'yı yaktığı gibi...
Tabi bir de Dünyayı ele geçirmek için o çok sevdiği eşini öldürtmesi dışında.
Cinder'le karşılaşmadan önceki Levana ve Ay Ülkesini merak edenler için çok güzel bir kitap. Ben özellikle Levana'nın sihrini kullanmaya nasıl başladığını merak ediyordum. Sihirle kendini Artemisia'nın en güzel kadını olarak gösteriyor, sarayda ayna kullanımını yasaklıyor, camları bile yansımasız yaptırıyor ki kendi çirkinliğini göremesin. Kendini sihrine o kadar inandırmış ki her tarafının yanık olduğu gerçeğini hatırlayınca bile deliriyor.
Ayrıca Levana'nın kuleye kapattığı üvey kızı ve serinin son kitabı olan Winter da kitapta mevcut. Seride bahsedilen, Levana'nın çok sevdiği ölen kocası, yani Winter'in babasıyla nasıl evlendiğini ve nasıl bir evlilikleri olduğunu da okuyacaksınız. Yani Levana hakkında merak ettiğiniz her şey var kitapta.
Seri kitapları gibi bir çırpıda okunuyor. Hiçbir şekilde sıkılmanıza imkan yok. Yazarın kalemi çok iyi. İlk okuduğum seri bu oldu, Uzak Yıldızlar'ı da okuyunca ek kitaplar da tamamlanmış olacak. Sürekli karşınıza çıkıyordur Cinder, Scarlet, Cress ve Winter kitapları. Fazla düşünmenize gerek yok, hemen alıp okuyun, pişman olmazsınız.

Ecem Arda, Bir Psikiyatristin Gizli Defteri'yi inceledi.
Dün 16:25 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Psikolojik olarak analiz yapmayı seviyor ve merak ediyorsanız, dili ve hikayeleriyle bu konuda size imkan sunan bir kitaptır.
Literatüre bağlı kalınarak mesleki dil kullanılmış olsa da anlaşılması zor olmayan ve insanların yaşadıkları psikolojik yolculukları gerçekçiliği ile işleyen bölümleriyle ilginizi çekebilir.

KİTAP ECESİ - Eylül kokan kadın, bir alıntı ekledi.
Dün 14:43 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

XI
Böyle bir geceyi bütün varlığımızla içmeyişimizin sebebi, kafamızı birçok saçma şeylerin doldurmuş olmasıdır. On bin, yirmi bin sene evvelki insanlar gibi olabilsek, tabiatı onların gözüyle görsek, muhakkak ki şimdi burada böyle sükûnetle oturmazdık. Onlar güneşi, ayı falanca büyük tepeyi veya filan bulutu ve yıldırımı babaların hayrına mı Allah yaptılar? Onlar tabiatta saklı duran ruhu bizden iyi anlamışlardır. Halbuki bizim bunu yapmamıza imkân yok. Minimini kafalarımızı ukalaca kitaplar, birbirinden çürük bilgiler, neticesi olmayan hesaplar ve Allah kahretsin karmakarışık menfaat düşünceleri dolduruyor... Söyle, hangi ilim, hangi aşk, hangi devlet bu manzaradan daha güzel, daha muhteşemdir?
Buna rağmen burnumuzu kaldırmadan bozuk kaldırımlarda yürüyüp gitmekte devam ediyoruz. Dünyadaki insanların acaba kaç binde biri şu anda başını aya çevirmiştir.

İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali (Sayfa 94)İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali (Sayfa 94)