Türkiye'nin Güncel Ekonomik Mali Sorunları ve Politikaları

·
Okunma
·
Beğeni
·
18
Gösterim
Adı:
Türkiye'nin Güncel Ekonomik Mali Sorunları ve Politikaları
Baskı tarihi:
1 Ocak 2016
Sayfa sayısı:
351
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053272724
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ekin Basım Yayın
İçerik

Göstergelerle Türkiye'de Makroekonomik Durum
Türkiye'de Ekonomik İstikrar Sorunu
Türkiye'de Geçmişte Uygulanan İstikrar Politikaları
Türkiye'de Enflasyon Sorunu
Türkiye'de İşsizlik ve Sosyal Güvenlik Sistemi
Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi Sorunu
Türkiye'de Büyüme ve Kalkınma Sorunları
Türkiye'de Kamu Maliyesine İlişkin Sorunlar
Türk Vergi Sistemi ve Vergilemede Yaşanan Sorunlar
%13 (43/353)
·Beğendi·7/10
Kitap toplam 342 sayfa.
Ekin Basım Yayın tarafından 2016'da basılmış.
Kitap bir önsöz, bir giriş ve 9 bölümden oluşuyor.

GİRİŞ BÖLÜMÜ:
Toplam 9 bölüm boyunca anlatılacak konular özetlenmiş durumda. Kısaca makroekonomik göstergeler, istikrar-istikrarsızlık, 1929 bunalımı sonrası Keynesle birlikte başlayan müdahalecilik, GSYH, KBDMG, satınalma gücü paritesi, gelir-tasarruf-yatırım-istihdam-büyüme-kalkınma kavramları ve birbirleriyle olan etkileşimleri, gelir dağılımı, sosyal güvenlik, kamu harcamaları ve kamu giderleri, bütçe açıkları, Türkiye'nin 1923 sonrası, 1950 sonrası, 1980'li yıllar, 1990'lı yıllar ve 2002 sonrası ekonomik politikalarına kısaca değinilmiş.

Bölümler itibariyle şu konular işlenmiş:

BÖLÜM 1
Göstergelerle Türkiye’de makroekonomik durum
Türkiye’de makroekonomik göstergeler
Türkiye’nin sosyal göstergeleri
Enerji göstergelerinde Türkiye’nin durumu
Ulaşım ve haberleşmede Türkiye’nin durumu
Türkiye’nin savunma harcamaları

BÖLÜM 2
Türkiye’de ekonomik istikrar sorunu
Ekonomik istikrarın bozulması ve krizlerin ortaya çıkışı
Ekonomik istikrarsızlığın ve krizlerin sonuçları
Ekonomik istikrarı sağlamak için uygulanan politikalar
Ekonomik istikrarı sağlamada para politikası araçları
+Koridor sistemi ve politika faizi belirleme
+Açık piyasa işlemleri (APİ) ile piyasadaki para hacmini belirleme
+Zorunlu karşılık oranları ile piyasadaki likiditeyi düzenleme
+Reeskont oranları
+Döviz müdahaleleri
+İthalat teminat oranları
+Kredi tavanı koyma
+Kamuoyu açıklamaları
Ekonomik istikrarı sağlamada maliye politikası araçları
+Otomatik istikrar sağlayıcılar
+İradi maliye politikaları
+Kamu harcamalarının ekonomik istikrarı sağlamadaki rolü
+Vergilerin ekonomik istikrarı sağlamadaki rolü
+Borçlanmanın ekonomik istikrarı sağlamadaki rolü
İradi maliye politikalarına yönelik eleştiriler

BÖLÜM 3
Türkiye’de geçmişte uygulanan istikrar politikaları
Cumhuriyet dönemi ve sonrasındaki iktisadi gelişmeler
1950 sonrası tarımsal ilerleme dönemi ve 1958 istikrar programı
1960 askeri darbesi, planlı ekonomiye geçiş ve ithal ikameci sanayileşme stratejisi
Türkiye’de dışa açılma dönemi ve 1980 sonrası ihracata dayalı sanayileşme politikaları
Özelleştirme uygulamaları
Finansal serbestleşme sonrası dönem ve yaşanan krizler (1989-1994 Dönemi)
1994 krizi ve uygulamaya konulan istikrar program
1999 yılı enflasyonla mücadele programı
Güçlü ekonomiye geçiş programı (GEGP)
2008 küresel ekonomik krizi
2008 küresel krizinin Türkiye’ye etkileri ve alınan politika önlemleri

BÖLÜM 4
Türkiye’de enflasyon sorunu
Türkiye’de enflasyonun hesaplanması
Enflasyon türleri ve enflasyonun makroekonomik dengeler üzerindeki etkisi
Enflasyonun etkileri
Türkiye’de enflasyonun nedenleri ve gelişimi
Enflasyonla mücadelede izlenebilecek maliye politikaları
+Kamu harcamalarına ilişkin politikalar
+Kamu gelirlerine (vergilere) yönelik politikalar
+Borçlanma ve bütçe politikası

BÖLÜM 5
Türkiye’de işsizlik ve Sosyal güvenlik sistemi sorunları
İşsizlik tanımları ve işsizliğin nedenleri
Türkiye’de işsizliğin yapısı ve gelişimi
Türkiye’de işsizlikle mücadele politikaları
+İstihdamı artıran büyümenin sağlanması
+Ulusal tasarruflar ve sermaye birikimi
+Toplam talebin canlı tutulması
+İstihdam üzerindeki yükümlülükler
+İşsizliğin azaltılmasında diğer önlemler
Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi ve yaşanan sorunlar

BÖLÜM 6
Türkiye’de kayıt dışı ekonomi sorunu
Kayıt dışı ekonomi kavramı ve kayıt dışının önemi
Kayıt dışı ekonominin nedenleri
+Vergiyle ilişkili nedenler
--Resmi sektördeki vergi yükü artışı
--Denetimlerin sıklığı ve cezaların düzeyi
--Vergi ahlakı
--Vergiyle ilişkili diğer nedenler
+Vergiyle ilişkili olmayan nedenler
--Kurumsal kalite ve regülasyonlar
--Kamusal hizmet kalitesi
--Caydırıcı ve engelleyici politikalar
--Çalışma ve sosyal güvenlik hayatı
--Diğer nedenler
Kayıt dışılığın ölçülmesi
+Doğrudan (mikro) yöntemler
+Dolaylı (makro) yöntemler
+Model yaklaşımı
Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de kayıt dışı ekonominin büyüklüğü
Ülkelerde kayıt dışı ile mücadele önlemleri
Kayıt dışı ekonomiye ilişkin çözüm önerileri
+Elektronik ödemelerin yaygınlaştırılması
+Regülasyonlar ve etkin bir ceza sistemi
+Etkin bir vergi sisteminin oluşturulması
+Vergi denetiminde etkinliğin sağlanması
+Sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi ve istihdam
üzerindeki vergi yükünün azaltılması
+Diğer önlemler

BÖLÜM 7

Türkiye’de büyüme ve kalkınma sorunu
Ekonomik büyüme kavramı, önemi ve büyümenin kaynakları
+GSMH ve kişi başına düşen milli gelir
+Ekonomik büyümenin sağlanmasında tasarruf ve yatırımlar
+Beşeri sermayenin ekonomik büyümeye katkısı
+Teknolojik gelişme
İktisadi kalkınma kavramı ve önemi
+Kalkınmanın tespitinde insani gelişme endeksi ve Türkiye
+Kalkınmada adil gelir dağılımı
--Türkiye’de gelir dağılımına ilişkin durum
--Türkiye’de gelir dağılımını iyileştirmede uygulanacak politikalar
+Sağlıklı kentleşme ve sanayileşme
+Türkiye’de çevre sorunları ve nedenleri
--Nüfus artışı
--Sağlıksız kentleşme
--Ekonomik büyüme
--Dış ticaret hacminde ve yatırımlarda artış
+Çevre sorunlarını önlemeye yönelik politikalar
--Çevre vergileri
--Bütçeden çevre koruma için ayrılan payın artışı
--Çevre dostu teknolojilerin yaygınlaştırılması
--Temiz ve alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması
--Enerji tasarruf önlemleri ve enerjinin verimli kullanılması
--Çevreye duyarlı ulaşım yöntemleri ve toplu taşıma
BÖLÜM 8
Türkiye’de kamu maliyesine ilişkin sorunlar
Kamu harcamaları ve sınıflandırılması
Türkiye’de kamu harcamalarının analizi
Kamu gelirlerinin analizi
Bütçe açıkları ve kamu kesimi borçlanma gereksinimi
+Bütçe açıklarının giderilmesinde verimsiz harcamalar yerine verimli harcamalara yer açılması
+Kamu gelirlerinin artırılmasına yönelik politikalar
+Kurumsal altyapı gerekliliği
+Bütçe açıklarının özelleştirme yoluyla çözümü Türkiye’de kamu borçları: iç ve dış borçların analizi
+İç borçlanma ve Türkiye’deki gelişimi
+Dış borçlanma ve Türkiye’deki gelişimi
+Borçlanmanın etkileri

BÖLÜM 9
Türk vergi sistemi ve vergilemede yaşanan sorunlar
Vergi sistemlerinin amaçları
Vergilemenin sosyal ve ekonomik etkileri
+Vergilerin gelir dağılımı üzerindeki etkileri
+Vergilerin kaynak dağılımı üzerindeki etkileri
+Vergilerin ekonomik büyüme ve kalkınma üzerindeki etkileri
+Vergilerin ekonomik istikrar üzerindeki etkileri
Türk vergi sisteminin analizi
+Dolaysız vergiler (gelir ve servet vergileri)
+Dolaylı vergiler (harcama vergileri)
Vergi sistemlerinde yaşanan sorunlar ve Türkiye açısından değerlendirilmesi
+Vergi oranları ve vergi yükü
+Vergiden kaçınma, vergi kaçakçılığı ve kayıt dışılık
+Vergilemede adalet
+Vergi idaresi
+Vergi muafiyet ve istisnaları
"Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, gelir dağılımı, istihdam ve yaşam standartları gibi alanlarda ülke halkına, çağdaş ülkelerdeki bireylere tanınan imkânlar tanınmıyorsa bu ülkede kalkınmanın sağlandığını söylemek zordur."
"Türkiye işsizlik oranı bakımından dünyada 144’üncü sırada yer almaktadır. Yani işsizlik oranı Türkiye’den daha düşük 143 ülke bulunmaktadır." (2014)
"Ülke ekonomileri karşılaştırılırken Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla (GSYH) ve Kişi Başına Düşen Milli Gelir (KBDMG) rakamları ilk bakılan göstergeler arasında yer almaktadır."
GSYH, ülkedeki mevcut üretim faktörlerinin belirli bir dönemde gerçekleştirdiği üretim miktarlarına karşılık gelen geliri ifade ederken, kişi başına düşen milli gelir rakamları ülkedeki nüfusun bu gelirden kişi başına ne kadar pay aldığını göstermektedir.
Ancak dünya karşılaştırmaları yapılırken ülkenin cari fiyatlarla
hesaplanan milli gelirinden ziyade satın alma gücüne göre hesaplanan milli gelir karşılaştırmaları daha doğru sonuçlar vermektedir.
"Devletin bu aşamada seçici kredi politikası uygulaması ve gerekirse konut kredi faizlerini artırarak borç verilebilir fonların büyük kısmını imalat ve sanayi sektörü gibi alanlara tahsis etmesi gerekirdi."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türkiye'nin Güncel Ekonomik Mali Sorunları ve Politikaları
Baskı tarihi:
1 Ocak 2016
Sayfa sayısı:
351
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053272724
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ekin Basım Yayın
İçerik

Göstergelerle Türkiye'de Makroekonomik Durum
Türkiye'de Ekonomik İstikrar Sorunu
Türkiye'de Geçmişte Uygulanan İstikrar Politikaları
Türkiye'de Enflasyon Sorunu
Türkiye'de İşsizlik ve Sosyal Güvenlik Sistemi
Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi Sorunu
Türkiye'de Büyüme ve Kalkınma Sorunları
Türkiye'de Kamu Maliyesine İlişkin Sorunlar
Türk Vergi Sistemi ve Vergilemede Yaşanan Sorunlar

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%100 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0