Giriş Yap
Hz. Ömerin Tefsir İlmindeki Yeri
Hz. Ömer, Kureyş'in en güzel konuşanlarından, en büyük düşünürlerinden olduğu için fitri dil zevkiyle sözlerin inceliklerini çok iyi biliyordu. Bundan başka yıllarca Hz.Peygamber'in huzurunda bulunmuş, Kur'an âyetlerinin anlamlarından, nüzûl sebeplerinden haberdar olmuş, bunların tefsiri konusunda Hz.Peygamber'den çok şeyler öğrenmiştir. Bütün hayatını İslâmiyet'in yükselişine adamış olan Hz. Ömer, şüphe yok ki Kur'ân-ı Kerîm'in gerçeklerini bilme hususunda buyük bir uzmanlık sahibiydi. Dolayısıyla kendisi, müfessirlerin birinci tabakasını oluşturan zatların en seçkinlerindendir.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Tefsirlerin Prensipleri ve Kaynakları
Müfessirler, ileride söyleyeceğimiz üzere Kur'ân-ı Kerîm'in kelimelerini izah ve tahlil için öncelikle lugata, iştikak ilmine, sarf ve nahiv ilimlerine ve diğer edebî ilimlere müracaat ederler. Bunlar, tefsir ilminin esaslarıdır. Sonra Kur'ân-ı Azîm'in anlamlarını, gerçeklerini izah için de hadis, keläm, fikih gibi dini ilimlere başvururlar. Bunlardan başka pozitif, sosyal, siyasal, ahlâkî, hayati ilimleri de göz önünde bulundururlar. Bütün bu ilimler tefsirler için birer memba, birer bilgi kaynağı kabul edilmiştir.
SÛRENİN FAZİLETİ:
Buhari'nin İbni Mes'ud'dan rivayet ettiğine göre dedi ki: "Benu Israil (Isra), Kehf, Meryem, Tâhâ ve Enbiya süreleri, Kur'an'da öncelikle ezberlenecek sûrelerdendir."
Sayfa 8 - Cilt 3. Enbiya Suresi.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Te'vîl İle Tefsir Arasındaki Farklar
Te'vîl İle Tefsir Arasındaki Farklar İlk dönemlerde birbirlerinin yerine kullanılmalarına rağmen te'vil ile tefsir arasında bir takım farkların bulunduğu ileri sürülmektedir. Bu farkları şöyle sıralamak mümkündür: (1) Te'vil, bir delilden dolayı lafzın muhtemel manalarından birisini tercih anlamı taşıdığı için kesinlik ifade etmez. Ancak tefsire konu olan naslarda tek anlam bulunduğu için onda kesinlik vardır38. Çünkü bu tür tefsir, İmam Mâtüridî (ö.333/944)'nin de dediği gibi Hz. Peygamber ve ashâba dayanmaktadır39. (2) Te'vil genellikle naslarm içsel manalarında, tefsir ise lafızlarda söz konusudur40. Başka bir ifade ile te'vil lafızlarda kastedilen mananın ötesine geçerek bâtmî anlamları ortaya çıkarır; ancak tefsir lafzın sözlük anlamı çerçevesinde açıklamalar yapar41. (3) Te'vil ekseriya akla tefsir ise rivâyete dayanmaktadır. Ancak te'vilin akla dayanması yorumcunun nakilden tamamen bağımsız hareket edeceği anlamına alınmamalıdır. Aksi halde te'vil etkinliğinde bulunan kimse metni kendi şahsî istekleri ve ideolojik eğilimleri yönünde yorumlama cihetine gitmiş olur ki, bu da geçmiş dönem âlimlerinin dediği gibi "mezmûm/sakıncalı" bir te'vil sayılır42.
TEKASÜR SÜRESİ 1-2.
Ey insanlar! Mal, çocuklar ve adamların çokluğuyla övünmek, sizi Allah'a itaat ve ahiret hazırlığı yapmaktan alıkoydu. Sonunda size ölüm geldi ve kabirlere gömüldünüz.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
24
231 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.14