• Sınıf bilincini sınıfsal konumun belirlemesi bir sınıfın üyelerinin ortalaması için, bir kolektivite olarak sınıf için geçerlidir. Bu durum bir sınıfın tek tek üyelerinin -aşağıya ya da yukarıya doğru- bir başka sınıfa geçmesini ya da bir başka sınıfın bilincini almasını önlemez. Diyalektik materyalist dünya görüşünün kurucuları olan Marx ve Engels'i örnek olarak verebiliriz. Marx ile Engels burjuva sınıfındandı ve işçi sınıfının temsilcileri oldular. Sınıf bilinçlerini değiştirdiler, bilimsel sosyalizmi geliştirdiler ve yıllar boyunca işçi sınıfı mücadelesine önderlik ettiler, yani bir sınıftan diğerine geçtiler. Tersi de olabilir, işçiler burjuvazi safına geçerler, yani proleter değil burjuva sınıf bilinci geliştirirler ve bu sınıf bilincinin propagandacıları haline gelirler. Ama bu tekil vakalar genel kanunu ortadan kaldırmaz. Aksine, nasıl ki rastlantılar ya da tekil sapmalar genel düzenliliğin bir parçasıysa, bu vakalar da genel kanunun parçasıdır. Bireylerin bir sınıftan diğerine geçmesi çoğu zaman devrimin DÖNÜM noktalarında, örneğin burjuva devriminin proletarya devrimine dönüştüğü kriz anlarında gerçekleşir. Marx ve Engels için bu durum geçerlidir. Rus devrimi tarihi için de geçerlidir, en nihayetinde savaştan sonraki devrimci hareketler için de geçerli olacaktır.
    August Thalheimer
    Sayfa 152 - Yordam Yayınları