Michael W. Apple

Michael W. Apple

Yazar
6.3/10
3 Kişi
·
6
Okunma
·
1
Beğeni
·
1.010
Gösterim
Adı:
Michael W. Apple
Unvan:
Amerikalı Akademisyen, Eğitim teorisyeni, Yazar
Doğum:
New Jersey, ABD, 20 Ağustos1942
Meslek yaşamının başında ilkokul ve ortaokul öğretmeni olan ve öğretmenler sendikası başkanlığı yapan Michael W. Apple, eğitim araştırma, politika ve uygulamalarını demokratikleştirmek için dünya genelinde eğitmenler, hükümetler, üniversiteler, sendikalar ile aktivist ve muhalif gruplarla çalışmıştır. Profesör Apple, “eğitim reformu politikası”, “eğitim ve iktidar arasındaki bağlantı” ve “sosyal adalet için eğitim” üzerine kapsamlı yazılar yazmıştır. Eleştirel pedagojinin en önde gelen temsilcilerindendir.

Profesör Apple, 20. yüzyılın en önemli 50 eğitimcisinden biri seçilmiştir. Ideology and Curriculum (Eğitim ve İktidar adı ile Türkçe’ye de çevrilmiştir) ile Official Knowledge: Democratic Education in a Conservative Age(Resmi Bilgi: Muhafazakar Çağda Demokratik Bir Eğitim) kitapları 20. yüzyılın eğitim alanında en önemli kitapları arasında gösterilmektedir. Profesör Apple, Routledge tarafından yayınlanan uluslararası kitap dizisi Critical Social Thought’un da editörüdür.

Prof. Michael W. Apple’a Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği tarafından “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”, UCLA tarafından “Üstün Akademik Başarı” madalyası ve dünya genelinde birkaç üniversite tarafından fahri doktora unvanı verilmiştir. Eğitim reformu üzerine çalışmış, konferanslar vermiş olan Prof. Apple, dünya genelinde sosyal yönden eleştirel ve demokratik eğitim politikaları ve uygulamalarının geliştirilmesi konularında çok sayıda ülkede dersler vermiştir.

Prof. Apple, Wisconsin Üniversitesi’nde profesörlük görevine devam ederken, Manchester Üniversitesi ve Çin’de bulunan Northeast Normal Üniversitesi tarafından da “Seçkin Profesör” unvanına layık görülmüştür
Öğretmenlerin "vasıfsızlaştırılmış" olması ve işlerinin başkalarının fikir ve planlarını uygulama olarak yeniden tanımlanması, demokrasinin okullarımızda nasıl eritildiğinin en açık ve en yakışıksız örnekleri arasındadır. Dahası, okula dayalı yönetim hakkındaki konuşmaların çoğu böyle bir merkezileştirmeyi tersine döndürmek içinmiş gibi görünüyorken, aslında gerçekte olup biten şey, sınırlı kaynaklar için verilen mücadeleler nedeniyle BİZATİHİ OKULLARI SUÇLAMAK VE ONLARI KENDİLERİNDEN UZAK YERLERDE VERİLEN POLİTİKA VE PROGRAM KARARLARINDAN DOLAYI HESAP VERMEKLE YÜKÜMLÜ TUTMAKTIR.
Demokratik okul nedir? Demokratik okulun altında yatan ilkeler nelerdir? Bu okulların varlığını neler tehdit etmektedir? Demokratik olduğunu iddia eden bir toplumda bu hikayeler nasıl bu kadar dikkat çekici olabilir?
Apple, her gün milyonlarca insanın gündelik hayatının bir ekonomik krizden geçtiğini, bu krizlerin insanların fikirlerini etkilediğini ve kapitalist rüzgarın etkisiyle birtakım olumsuzlukların geri geldiğini belirtmiştir.

Krizin bir sürpriz olmadığını her gün görülebileceğini ifade eden yazar krize etki eden üç etmenden bahsetmiş ve şu şekilde sıralamıştır; sermaye birikim süreci, siyaset ve kültür. Ayrıca insanların her bir alanda mücadele ettiğinde ekonominin de bu durumdan etkilendiğini belirtmektedir.  

ABD’de ırkçılık yüzünden siyah ve hispanik gençler arasında işsizliğin 1975’de %60 ile %70 arasında olduğunu belirten Apple bu durumun şimdiki zamanda da aynı oranlarda olduğunu ifade etmiş buna benzer şekilde çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığının da halen varlığını sürdürdüğüne ve sadece beyaz yakalı kadınların istihdama katılma oranında küçük bir artış olduğuna vurgu yapmıştır.

Yazar, çalışma hayatındaki ücret bölünmüşlüğüne değinmiş buna örnek olarak düşük ücretli endüstrilerde çalışan işçilerin aldığı ücretlerin 20 yıl içersinde yüksek ücret ödenen endüstrilerdeki ortalama ücretin %75 inden %60’ına gerilemesini vermiştir.

Apple, ABD’nin sağlık ve güvenlik konusunda çok geride kaldığını ve işverenlerin elde ettikleri kârları insanlardan daha üstün tuttuklarını ifade etmiştir.

Eşitsiz iktidarın yapısal koşulundan bahseden yazar bu durumu “ABD’de 2 milyondan fazla şirketin sadece 200’ü endüstriyel varlıkların %50’ sinden fazlasına sahip ve kontrol sahibi durumunda” örneğiyle vermiştir. Ayrıca firmalar kendi içinde yaşadığı ekonomik sorunu çözmek için düşük ücret politikası güderek işçi emeğini sömürmektedir.

Eğitim kurumlarımızın, arzu ettiğimizden daha az bir oranda demokrasi ve eşitliğin motoru olarak işlediği gerçeği, giderek daha da açık bir hâle geliyor diyen yazar bu durumu okul değişiminin bile ırkçı yaklaşımlara bir çözüm yolu olmadığı örneğiyle desteklemiş ve çözüm olarak geniş çerçevelerde değişiklik yapılması gerektiği yolunu göstermiştir.

Apple, okulların eşitsiz bir topluma uyum sağlayabilen ve buna hevesli olan öğrencileri pasif varlıklara dönüştüren açık ve örtülü bilginin karşı konulmaz bir şekilde öğretildiği yeniden üretim kurumlarından ibaret olmadığı ve okulların hakim ideolojilerin yaratıldığı mücade alanlarından biri olduğu kanısındadır.

Eğitimin liyakata bağlı olmadığını savunan yazar bir bilginin yapabileceği ve olabileceği durumun tek bir işlevi olmayacağını ifade etmiş ve bu duruma Boris ve Moris’e sorduğu bilmece nedir sorusunu örnek olarak vermiştir. Okulların pek çok eğitim araştırmacısının bizi inandırdığı gibi liyakata dayalı yerler olmadığı fikrinde olan yazar gerçekten liyakata bağlı olunması durumunda test sonuçlarının ve yetişkin başarısının ölçütleri arasındaki ilişkinin zaman içersinde artmasının, aile kökeni ve yetişkin başarısı arasındaki ilişkinin de düşmesinin gerekliliğinden bahsetmiştir.

Apple, okulu sadece dağıtım görevi üstlenen bir kurum olarak görmemiş, üretici işlevinin olduğuna da vurgu yapmıştır. Yazar, okulun toplumsal iş bölümü için gerekli öznelerin üretilmesindeki rolü ile kültürel sermayenin bir üretim aracı olarak rolü arasında oldukça karmaşık bir ilişki bulunduğu görüşündedir.

Okulların sadece insanların kendilerine uygun yerlere dağıtımı işlevi görmediğini belirten yazar okulların toplumdaki meta üretiminde önemli unsurları olduğunu ifade etmiştir.  

Apple’a göre devletin sermaye birikimini sürdürerek, hizmetler sağlayarak, eski piyasaları muhafaza ederken biryandan da yeni piyasalar yaratarak,  artık nüfusun büyük kısmını kamuda istihdam ederek, ekonominin tam da merkezine yerleştiği açıkça görülmektedir.

Apple, okulların sınıf, ırk ve cinsiyetle farklılaştırılmış ve kendilerinin  de parçası olduğu yapısal düzenlemelerin meşrulaştırılmasına yardımcı olan gizli bir müfredatın dağıtımı veya en azından oluşturulmasının koşullarını sağlama çabasında olduğu düşüncesindedir.

Okulları (özellikle de okulun gizli müfredatında) toplumun aynası olarak gören yazar bir toplumun uysal işçilere ihtiyaç duyduğunu, okulların da toplumsal ilişkiler ve öğretim aracılığıyla alttan alta aktarılanlarla böyle bir uysallığın üretimini garantilediğini ifade etmiştir.

Gizli müfredatın ekonomik sınıf ve kişinin beklenen ekonomik konumuna bağlı olarak farklıllaştığını düşünen yazar işçi sınıfı çocuklarına dakiklik, derli topluluk, otoriteye saygı ve alışkanlık oluşumunun çeşitli unsurlarının öğretildiğine, daha üst sınıflardan gelen öğrencilere ise entellektüel açık fikirlilik, sorun çözme, esneklik gibi onların vasıfsız veya yarı vasıflı işçiler değilde idareci ve profesyoneller olarak görev yapmasına olanak sağlayan beceri ve davranışların öğretildiğine dikkat çekmiştir.

Apple,  enformal düzeyde de olsa kadın ve erkeklerin işlerimizde, fabrikalarımızda ve başka yerlerde bilgilerini, insanlıklarını, gururlarını korumak için mücade ettğinin görülmesi halinde  müfredat alanında girişilecek eylemin daha önemli olabileceğine vurgu yapmıştır.

İşçilerin her düzeyde emekleri üzerinde bir miktar denetim elde edebilmek, zaman, işin hızı ve becerilerinin istihdamı üzerinde ciddi bir enformal iktidar oluşturabilmek için enformal koşullar yaratmaya çalıştığını belirten yazar işçilerin kontrol edilirken bir yandan da bu kontrole karşı çıkmayı dile getirmeye çabaladıklarını ifade etmiştir.  

Apple, kızların boş zamanının ebeveynleri tarafından daha sıkı bir şekilde denetlendiğini ve kızaların evde başlayan ev içi yemek konusunda çıraklık yaptığını ifade etmiştir. Yazar erkek kadın mücadelesine ilişkin “Erkekler ve kadınlar tarafından devamlı bir mücadele süreci nedeniyle bütün kadınların mesleki rollerine dair geleneksel tanımlar kırılıyor olsa da neredeyse bütün kadınların hem iş yeri hem de evde yaşamı için hazırlandığı gerçeği, şu anlama geliyor: Bir ekonomik kriz yaşandığında -iyi işler oldukça azaldığında- işçi sınıfı kızlarının yaşanan kültürü içerisinde belli alanlar ve kültürel formlar yükselişe geçer” diyor.

Kadınlar arasındaki işsizlik oranlarına değinen yazar 18-24 yaş grubu arasındaki kadınlar için işsizliğin arttığını, bütün kadınlarda işsizlik oranının %22 olduğunu fakat bu oranın siyah kadınlarda %30 seviyesinde olduğunu belitmiş ve çalışma hayatında yaşanan ırkçılığa vurgu yapmıştır.     

Vasıfsızlaştırmadan da bahseden yazar vasıfsızlaştırmayı: Emeğin üretkenliği arttırmak verimsizliği azaltmak ve iş gücünün hem maliyetini hem de etkisini kontrol etmek için bölündüğü ve tekrar bölündüğü uzun bir sürecin parçası şeklinde tanımlamıştır. “Vasıfsızlaştırma ve yeniden vasıflılaştırmanın genel olarak tek ve aynı anda ve aynı insanlarla işlemediği ekonominin tersine, okuldaki durum tam da böyle. Önceden tasarlanmış değerlendirme sistemleri kisvesi altında teknik denetim prosedürleri okula girdikçe, öğretmenler vasıfsızlaştırılıyor. Fakat bir yandan da oldukça önemli sonuçlar doğuracak şekilde yeniden vasıflılaştırılıyor” diyor yazar. Öğretmenlerin işlerinin koşullarının diğer işçilerden hâla çok faklı olduğunu belirten yazar öğretmenin ürünlerinin bürolar ve fabrikalardaki kadar görünür olmadığını ifade ediyor.

Yazarın biyografisi

Adı:
Michael W. Apple
Unvan:
Amerikalı Akademisyen, Eğitim teorisyeni, Yazar
Doğum:
New Jersey, ABD, 20 Ağustos1942
Meslek yaşamının başında ilkokul ve ortaokul öğretmeni olan ve öğretmenler sendikası başkanlığı yapan Michael W. Apple, eğitim araştırma, politika ve uygulamalarını demokratikleştirmek için dünya genelinde eğitmenler, hükümetler, üniversiteler, sendikalar ile aktivist ve muhalif gruplarla çalışmıştır. Profesör Apple, “eğitim reformu politikası”, “eğitim ve iktidar arasındaki bağlantı” ve “sosyal adalet için eğitim” üzerine kapsamlı yazılar yazmıştır. Eleştirel pedagojinin en önde gelen temsilcilerindendir.

Profesör Apple, 20. yüzyılın en önemli 50 eğitimcisinden biri seçilmiştir. Ideology and Curriculum (Eğitim ve İktidar adı ile Türkçe’ye de çevrilmiştir) ile Official Knowledge: Democratic Education in a Conservative Age(Resmi Bilgi: Muhafazakar Çağda Demokratik Bir Eğitim) kitapları 20. yüzyılın eğitim alanında en önemli kitapları arasında gösterilmektedir. Profesör Apple, Routledge tarafından yayınlanan uluslararası kitap dizisi Critical Social Thought’un da editörüdür.

Prof. Michael W. Apple’a Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği tarafından “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”, UCLA tarafından “Üstün Akademik Başarı” madalyası ve dünya genelinde birkaç üniversite tarafından fahri doktora unvanı verilmiştir. Eğitim reformu üzerine çalışmış, konferanslar vermiş olan Prof. Apple, dünya genelinde sosyal yönden eleştirel ve demokratik eğitim politikaları ve uygulamalarının geliştirilmesi konularında çok sayıda ülkede dersler vermiştir.

Prof. Apple, Wisconsin Üniversitesi’nde profesörlük görevine devam ederken, Manchester Üniversitesi ve Çin’de bulunan Northeast Normal Üniversitesi tarafından da “Seçkin Profesör” unvanına layık görülmüştür

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 6 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 10 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.