Cengiz Yazoğlu

Cengiz Yazoğlu

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
2
Okunma
·
0
Beğeni
·
135
Gösterim
Adı:
Cengiz Yazoğlu
Unvan:
Türk Öğretmen, Yazar
Doğum:
Rize, Türkiye, 1931
Cengiz Yazoğlu, 1931 yılında Rize’de doğdu. Ortaokuldan sonra okunacak bir üst okul olmadığından ailesiyle birlikte İstanbul’a göçtüler. Öğretmen okulunu bitirip Hozat’ta iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra sağlık nedeniyle emekliye ayrıldı. İstanbul’da muhasebecilik yaptı ve 1958 yılında Kemal Tahir’le tanıştı. Dostlukları sürekli oldu.
Kemal Tahir’in Notlar’ını 15 cilt halinde derleyip düzenleyerek yayınladı. Halen Kemal Tahir Vakfı Başkanı’dır ve İstanbul’da Dragos’ta yaşamaktadır.
Elçiliğe varışım, ikindi zamanından biraz sonra idi. Ertesi
gün Lord Salisbury (o zaman İngiltere Başbakanı) tarafından
elçiliğe bir telgraf geldi. Elçinin bana okuduğu bu
telgrafta, benim, Kraliçe (Victoria) hazretlerinin misafiri
edilmekliğim yazılı idi.
Orada kalışım altı gün sürdü. Bu altı günün sonunda
tekrar evime dönmem gerekti.
İngiltere elçisi, Padişah'ın huzuruna çıktığında benden
söz ederek: "Sait Paşa'nın korunması devletimce özellikle arzulanmaktadır. Çünkü İngiltere devleti bu sorumluluğu çok öncelerden yüklenmiştir. Kendisi Avrupa'nın asayişine ve devletinize hizmet etmiştir... Geçici olarak İngiltere'ye gitmekte
isem de ... Sait Paşa'nın korunmasına önem vermesi için maslahat
güzara da talimat verdim. Siz Padişah hazretlerinin dikkatlerine
sunmak isterim, " demiş. "
Bu olaydan sonra Sadrazamlık mührü alınıyor.
Paşa, Londra'ya hareketinden önce Cenevre'de çıkan Osmanlı
gazetesinin İngiltere'ye naklini kararlaştırmış ve neşri
için lazım gelen humfat ihtiyaçlarını da temin etmişti... Osmanlı"
gazetesi l Temmuz 1900 tarihinde Londra'da ve 1 5
Teşrinevvel (Ekim) 1900 tarihinde d e Folkstone'da intişara
başlamıştır.
Hindistan, Rusya ve Çin Müslümanlan, Müslüman olmayan
hükümetlerin yönetimi altına düşmüşlerdi. Hindûlar,
Ruslar ve Çinliler arasında azınlık durumunda yaşıyorlardı.
Hindistan, Rusya ve Çin Müslümanlarının gözlerini
Osmanlı halifesine çevirip onun mânevî desteğini alarak,
örgütlenme konusunda yardım talep etmelerinin iki temel
nedeni vardı:
Kendi Müslüman hükümdarlarını kaybetmiş olmaları,
bunların yerine 'gavur' hükümdarların gelmiş bulunması ve
Müslüman olmayan çoğunluklar arasında ilerde oluşacak
saldırgan milliyetçilik akımları.
"Abdülhamit döneminde, Sadrazamlardan Hayrettin
Paşa (Tunuslu) Türkçe bilmez, Arapça bilen tercümanlar
kullanılırdı. Sultan Hamit'e Dışişleri Bakanı olan Turhan
Paşa (Yanko Fotiyadis) da Türkçe bilmez, yazılarını Fransızca
yazardı.
Hasılı bütün bu ölçüp biçmelerden sonra, İngiltere elçiliğine
misafir olmayı tercih ettim. Ettikten sonra da Sadrazamlığa
bir tezkere yazdım. Ailem ile birlikte yurt dışına
çıkmam için izin rica eyledim. 4 Aralık 1895.
Mısır
1882 yılı içinde Mısır, İngiliz işgali altına girer. Şubat
ayında Harbiye Nazırı olan Arabi Paşa, bütün nüfuzu eline
almış olup, Hidiv yabancılarla birlik olacak olursa Hidivliği
de ortadan kaldıracağım açığa vurur. Mayıs ayında Mısır
idaresinde çalışan bütün Avrupalılara ve dolayısıyla mali
murakabe heyetlerine de yol verir. Bunun üzerine İngiliz ve
Fransız donanmaları İskenderiye'ye gelirler ve Babıali, bu gelişi
hükümranlık haklarına tecavüz addederek protesto eder.
25 Mayıs'ta İngiliz ve Fransız konsolosları Hidiv'e bir
nota vererek Arabi'nin sürülmesini ve hükümetin değişmesini
isterler. Hükümet değişir fakat bir süre sonra Arabi yine
iş başına geçer. ll Haziran'da İskenderiye'de yerlilerle yabancılar
arasında kanlı bir kavga çıkar ve yabancılar İngiliz
ve Fransız gemilerine sığınırlar. Haziran ayında İstanbul'da Mısır meselesini görüşmek
üzere bir konferans toplanır. Altı büyük devletin murahhasları, 25.6. 1882'de bir protokol imzalarlar. Öbür devletler birlikte hareket etmekten çekinmişler ve dolayısıyla İngiltere'yi
Mısır'da tek başına harekette serbest bırakmışlardır
Aslında Padişah bu konuda haklıdır. İmparatorluk zamanında Hıristiyanlar
askere alınmazlar, yurdu hep Türkler, Müslümanlar korurdu.
Batılılar işlerine gelince -er olarak değil- subay olarak bunlara
görev verilmesini istiyorlardı.
Mustafa Kemal de, milli devleti kurmak amacıyla, Samsun'a
çıkarılmıştı.
Doğu'da, İngilizlere karşı kurulmuş kuvvetlerin dağıtılmasının
yanında, Anadolu'ya verilecek yeni biçim oluşturuluyordu.
Batı Anadolu'daki Yunan varlığı, vitrindeki,
göstermelik düşmandı. 100.000 kişilik bir askeri güçle
Anadolu'ya sürgit hükmetmenin mümkün olmadığı, başından
beri bilinen bir gerçekti. Yunanlar Anadolu'ya yeniisinler
diye gönderilmişti, yenilmeleri kesindi. İş, Yunan'ı yenecek
gücün oluşum sürecini hazırlamağa kalmıştı.
Anadolu'da kurulacak yeni devleti, Osmanlı'nın tasfiyesi
işinde kullanmak için, uluslararası sahaya taşımak gerekiyordu.
Yunanistan'a karşı zafer kazanılmalıydı. İnönü Savaşları
bunun örneğidir.
"Yeni Osmanlılar" adı verilen ilk gizli "Genç Türk Cemiyeti", İstanbul'da Türkler arasında kurulan ilk Karbonari "vant"ının adıdır.
... bin sekiz yüz yetmiş sekiz sene-i iseviyesi (lsa senesi) alafranga Haziran'ının
dördüncü günü tarihiyle iki madde üzerine akd ve tanzim
ve imza ve temhir (mühürleme) eyledikleri mukavelename tercümesiyle
beraber tarafı hümayunuma arz edilmiş olduğundan ayniyle İngilizce
ve Fransızca olarak zikir ve beyan olunur.
(Birinci madde) Rusya devleti Batum ve Ardahan ve Kars veyahut
mevaki-i mezküreden (sözü edilen yerlerden) birini yed-i zaptında
tutup da ileride her ne vakit olur ise olsun muahede-i katiye-i sulhiye
ile tayin olunan Asya memalik-i şahanesinden bir kısmını daha zapt
ve istilaya tesaddi (taarruz etmek) edecek olur ise hâlde İngiltere
devleti memalik-i mezküreyi silah ile muhafaza ve müdafaa etmek
üzere saltanat-ı seniye ile birleşmeyi taahhüt eder ve buna mukabil
Zat-ı Hazreti Padişahi dahi memalik-i mahrusada (büyük şehirlerde)
bulunan tebea-i Hıristiyaniye ve sairenin hüsn-i idare ve himayelerine
müteallik ileride devleteyn beyninde kararlaştınlacak olan ıslahat-ı
lazimeyi icra edeceğini İngiltere devletine vaadiyle beraber devlet-i
müşarünileyhayı taahhüdat-ı vakıasının icrasına (Rusların Osmanlı
Asya topraklarını işgal üzerine İngiltere'nin yerine getireceği taahhüdü)
icrasına (yerine getirilmesine) lazım gelen vesait-i temin edebilecek
bir hale koymak için kendisine Kıbrıs Ceziresini (Adası'nı) tahsis
ve asker ikamesiyle cezireyi idare etmesine muvafakat eder.
Fransız hükümeti, istikrazları , Osmanlı İmparatorluğu'nun Fransız fabrikalarına büyük askeri siparişlerde bulunması ve Hama-Halep demiryolu yapımının "Suriye Demiryolları
Fransız Cemiyeti"ne verilmesi koşulları ile teslim
ediyordu.
1224 syf.
·2 günde·Puan vermedi
2 cilt 1200 sayfadan oluşan kitabın 1. Cildinde İttihat ve Terakki partisinin tüm kötülüklerin anası olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Bunun için kullandığı bir kaç kaynaktan çok zorlama yorumlar çıkarıyor.
Kitabın 2.cildindeyse Osmanlı'yı tasfiye etmeye çalışan ingilizlerin önce İzmir'i Yunanistan'a işgal ettirip daha sonra Mustafa Kemal'e destek vererek onu bir kahraman yaparak halkın arkasında toplanmasını sağladığını ve bu yolla Osmanlı'yı tasfiye ettiğini iddia ediyor.
İthaki Yayınları'ndan gayet kaliteli kitaplar okuduğum için bu tarz bir kitabı yayımlamış olmalarına şaşırdım.

Yazarın biyografisi

Adı:
Cengiz Yazoğlu
Unvan:
Türk Öğretmen, Yazar
Doğum:
Rize, Türkiye, 1931
Cengiz Yazoğlu, 1931 yılında Rize’de doğdu. Ortaokuldan sonra okunacak bir üst okul olmadığından ailesiyle birlikte İstanbul’a göçtüler. Öğretmen okulunu bitirip Hozat’ta iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra sağlık nedeniyle emekliye ayrıldı. İstanbul’da muhasebecilik yaptı ve 1958 yılında Kemal Tahir’le tanıştı. Dostlukları sürekli oldu.
Kemal Tahir’in Notlar’ını 15 cilt halinde derleyip düzenleyerek yayınladı. Halen Kemal Tahir Vakfı Başkanı’dır ve İstanbul’da Dragos’ta yaşamaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 2 okur okudu.
  • 7 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.