Ignace Goldziher

Ignace Goldziher

Yazar
9.3/10
7 Kişi
·
20
Okunma
·
13
Beğeni
·
572
Gösterim
Adı:
Ignace Goldziher
Tam adı:
Ignaz Goldziher
Unvan:
Macar İlim Adamı,Yazar
Doğum:
Székesfehérvár,, 22 Haziran 1850
Ölüm:
Budapeşte,, 13 Kasım 1921
Sık Sık Ignaz Goldziher olarak zikredilen, Macar asıllı Musevî kökenli bir müsteşriktir. Alman Theodore Nöldeke ve Hollandalı Christiaan Snouck Hurgronje'yle beraber Batı'da Avrupa'da modern İslâmi ilimlerin kurucusu olarak görülür.

Hayatı
Székesfehérvár'da Yahudi bir ailede doğan Goldziher, Budapeşte, Berlin, Leipzig ve Leiden'de Macar kültür bakanı József Eötvös'ün desteğiyle okudu. 1872'de Budapeşte'de privatdozent oldu. Bir sene sonra Macar Hükûmeti'nin desteğiyle Suriye, Filistin ve Mısır'a seyahat ederek İslâm âlimlerinden Kahire'nin El-Ezher Üniversitesi'nde ders aldı.

1890'da Muhammedanische Studien adlı eseri yayınlayarak hadislerde İslâm Peygamberi'nin sözlerinden ziyade ondan iki yüzyıl sonrasına kadarki dönemde mevcut olan hukûkî ve ideolojik çatışmaları yansıttığını iddia etti. Şeriat'ın kökenini Roma Hukuku'na borçlu olduğuna kuvvetle inanırdı. Fakat Patricia Crone'un görüşlerine göre bu konudaki delilleri ona uygun olmayacak derecede zayıftır.

Goldziher'e Budapeşte Üniversitesi'nde 44 yaşına kadar eğitmen görevi alması engellendi. 44 yaşında eğitmen olarak bu pozisyona kabul edilen ilk Yahudi asıllı bilgin oldu. Macar Hükümeti ve Macar Bilimler Akademisi'ni birçok uluslararası kongrede temsil etti. 1889'da StStockholm Müsteşrikler Kongresi'nde büyük altın madalyaya layık görüldü. Birkaç Macar ve başka bilgin câmialarına üye, Budapeşte'deki Yahudi câmiasına sekreter oldu. Cambridge Üniversitesi'nde Litt.D. ünvanını 1904'te, Aberdeen Üniversitesi'nde LL.D. ünvanını 1906'da aldı.

Bilginler arasındaki saygınlığı bilhassa İslâm öncesi ve İslâm hukukunu, hadis, din ve nazımı dikkatli araştırmalarıdır. Bu bağlamda çok sayıda tezler, eleştiriler ve makaleler yayınlamış ve bunları Macar Akademisi'ne bağışlamıştır. Bilimsel çalışmalarının çoğu hâlâ geçerli görülür.

Bilimsel çalışmalarının yanısına şahsî düşünceleri, seyahat yazıları ve günlük notları bulunmaktadır. Seyir defteri sonradan Tagebuch adı altında yayınlanmıştır.
Akîmû benî ummî sudûra matıyyikum
fe'innî ilâ kavmin sivâkum le-emyelu

( "Ey anamın oğulları! Yola hazırlayın bineklerinizi, bensiz gidin, çünkü başka bir oymaktadır benim gönlüm" )

eş-Şanfara
Arapçanın kullanılması, bu dili ana dilleri olarak konuşup yazan kimselere özgü değildir. Arapça, İslam'ın kutsal kitabının dili olduğundan milliyetlerine bakılmaksızın bütün müslümanların dinî dili haline gelmiştir.
Yedinci yüzyılın ilk yarısından bu yana Arapça, İslam'ın üniversal dili olmuş olup, gerçekten de onun İslamiyetteki yeri, tıpkı Latincenin Ortaçağ Hırıstiyanlığı'ndaki yeri gibidir.
Geniş ve uzak bölgelere yayılması dolayısıyla Arapça, gramer ve sözcükler yönünden oldukça değişik olan bir takım lehçelere ayrılmıştır. Arapça, beş ana lehçe kümesine ayrılır: Yarımada Arapçası, Irak Arapçası, Suriye Arapçası, Mısır Arapçası ve Magrip Arapçası.
Kuzey Arapçası, İslamiyet'in yayılışından bu yana asıl Arapça olmuştur. Arap edebiyatı tarihinin konusunu da, sadece bu dilde yazılan edebi ürünler teşkil etmektedir.
Güney Arapçası, ölü bir dildir. Eski çağlarda Güney Arabistan'ın Seba, Mina ve Himyeri İmparatorluklarının diliydi. Bu dilin, Hıristiyanlık öncesi ile miladî altıncı yüzyıla kadar geçen zamana ait özel "Musned" hattıyla yazılmış birçok kitabeleri günümüze kadar ulaşmıştır.
Arapların konuştuğu dil, öteden beri Arapça olarak bilinmektedir. Arapça, Samî bir dil olup Habeşçe ile birlikte Samî dillerinin güney grubunu oluşturmaktadır.
يقولون: لا تَبْعَدْ، وهم يَدْفِنُونَنِي / و أيْنَ مكانُ البُعْدِ

Onlar beni kabre koymuş olmalarına rağmen uzaklaşma diyorlar; benim kabrimin bulunduğu yer ayrılık yeri değilse, hani nerede ayrılık noktası.
Doğu Akdeniz'in haklı olarak "Verimli Hilal" adı verilen kuzey bölgesinin çok ırklı ahalisine karşın, Arap yarımadasında çok eskiden beri yalnız tek bir ırk, yani Samilerin soyu olan Araplar oturmuşlardır. Onlar, ya sahillerde ve Necd'de "yerleşik" (hadari) ve ya çölde "göçebe" (bedevi) bir yaşam sürmüşlerdir.
Bu iki şairden biri, Hicaz'ın sevgilerinin saflığı ve içtenliği ile ünlü Uzre kabilesine mensup olan CEMiL'dir. Bu kabile mensupları için "sevdiklerinde ölürler" denirdi.
392 syf.
Goldziher birçok Müslüman alimin yapamadığı bir dikkatle çalışarak analitik bir incelemeyle takdire şayan bir eseri daha bizlere hediye etmiş. Eserde, Hz. Peygamber'in aldığı vahyin beşeriliği ve Kur'an'a dair Hz. Peygamber sonrasında uydurulan ayetler olduğunu söylemesi ve mushaf tarihinin verilerini oryantalist mentaliteye uygun olarak yorumlaması dışında eleştirilecek değil, teşekkür edilecek taraflar mevcuttur.
Eser İslam Tarihine yönelil ciddi bir çalışmayı ifade etmektedir. Bu çalışma İslam öncesi Cahiliye, İslam'i dönem; Hz. Peygamber ve sonrası ile kendi yaşadığı yirminci yüzyıla kadar Arap ahlaki yapısına dair bazı konuları derinlemesine incelemektedir.
Öncelikle Arap mürüvveti olarak isimlendirdiği Arap ahlaki karakteristik yapısını ve İslam'ın bu fazilet yaşamına dair getirdiği kural ve yasakları incelemekte, sonra Arap kabileciliğini ve İslami dönemde Cahiliye üzerine devam eden kabile çatışmalarını konu almakta ve ardından konuyla ilişkili olarak Arap ve Acem konusuna değinmektedir. Nitekim kabile savaşları fütühat ve yeni ırklarla birlikte Mevali üzerine yoğunlaşmaktadır. Arab hakimiyetinin zayıflaması ile ilişkili olarak son olarak Şu'ubiyye haraketine yer vermekte ve konuyu etraflıca örnekleriyle birlikte değerlendirmektedir. Bölümlerin ardından Cahiliye okumalarından aldığı birkaç notu da paylaşmaktadır.

Eserin okunmasını tavsiye ederim. Fakat belirli bir bilgi birikimine sahip kimseler için yararlı olacağını düşünmekteyim. İlahiyat mezunu kimseler büyük fayda elde edeceklerdir. Öncesinde iyi bir İslam tarirhi okuması yapılması güzel olacaktır.
160 syf.
·Beğendi·10/10
Hadis Kültür Araştırmaları - Ignaz Goldziher

Bu eser şarkiyatçı Goldziher'in eskiden yeniye doğru sıralanan yazılarından oluşuyor.Dolayısıyla bu makaleleri ve diğer çalışmaları da göz önüne alındığında onun hadis /sünnet ilmi hakkındaki genel düşünceleri değişime uğradığı görülüyor . Bir gayri Müslim olarak Ignaz Goldziher sahip olduğu Batılı paradigmayla hadis tarihini tenkit metoduyla ele almış ve değişik çalışmalarıyla ortaya koymuş. İslamın zaman içerisinde iç ve dış dinamikleri tesiriyle oluşmuş bir dün olarak gördüğünden, hadislerin de aynı etkiyle şekillendiğini kabul etmektedir. Bilhassa ilk makalesinde müslüman olmayışı itibariyle çok katı eleştiriler yaptığını görmekteyiz "Her fırka kendi görüşünü, peygambere söyletmektedir" "İslam sistemi içerisine sokulmak istenen her türlü bilgi hadis formuna sokulmuştur"

İkinci makalesinde ise bu tavrı benzer şiddette devam etse de üçüncü ve dördüncü yazıları tavrında tamamen bir değişim göstermektedir. Her ne var ki bu eser içerdiği terimler ve konular itibariyle hadis literatürü alanında okuma yapmış tarihi ve usulü bilenlere hitap ediyor.Dolayısıyla herkesin okumasını tavsiye etmek doğru olmayacaktır. Benim okuma sebebim /niyetim ise sahip olduğumuz ve sahip olmaktan neredeyse utanacak hale geldiğimiz Hadis disiplinin Batı'daki karşılığını görebilmekti. Nitekim eser içerisinde apokrif İncile ve mesoretik metinlere, talmud gibi konulara değinerek anlatımlar ve tasvirler çiziyordu. Ben de o tasvirler içerisinde kayboluyordum. Benim nazarımda okunmaya ve tefekkür edilmeye müsait bir eserdir.
256 syf.
·Beğendi·8/10
Eser ve yazarı konusunda yanlış bilgiler yer alıyor ayrıca tarihlerde şüpheli fakat konu örgüsü olarak Arapça ile ilgilenmeyen birinin dahi bu kitabı okumasını tavsiye ederim zira İslam'ın köklerine iniyor özellikle Arap toplumu ile Arapça'nın günümüze dek nerelerde kullanıldığını neler yazıldığı gibi pek çok dehşetli sahneleri gözler önüne seriyor. Orta Doğu ve İslam Bilim Tarihi belki bu kitap sayesinde daha iyi anlaşılabilir. Eser, Yahudi biri tarafından yazılmış, Hristiyan biri tarafından genişletilmiş ve Müslüman biri tarafından basılmıştır.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ignace Goldziher
Tam adı:
Ignaz Goldziher
Unvan:
Macar İlim Adamı,Yazar
Doğum:
Székesfehérvár,, 22 Haziran 1850
Ölüm:
Budapeşte,, 13 Kasım 1921
Sık Sık Ignaz Goldziher olarak zikredilen, Macar asıllı Musevî kökenli bir müsteşriktir. Alman Theodore Nöldeke ve Hollandalı Christiaan Snouck Hurgronje'yle beraber Batı'da Avrupa'da modern İslâmi ilimlerin kurucusu olarak görülür.

Hayatı
Székesfehérvár'da Yahudi bir ailede doğan Goldziher, Budapeşte, Berlin, Leipzig ve Leiden'de Macar kültür bakanı József Eötvös'ün desteğiyle okudu. 1872'de Budapeşte'de privatdozent oldu. Bir sene sonra Macar Hükûmeti'nin desteğiyle Suriye, Filistin ve Mısır'a seyahat ederek İslâm âlimlerinden Kahire'nin El-Ezher Üniversitesi'nde ders aldı.

1890'da Muhammedanische Studien adlı eseri yayınlayarak hadislerde İslâm Peygamberi'nin sözlerinden ziyade ondan iki yüzyıl sonrasına kadarki dönemde mevcut olan hukûkî ve ideolojik çatışmaları yansıttığını iddia etti. Şeriat'ın kökenini Roma Hukuku'na borçlu olduğuna kuvvetle inanırdı. Fakat Patricia Crone'un görüşlerine göre bu konudaki delilleri ona uygun olmayacak derecede zayıftır.

Goldziher'e Budapeşte Üniversitesi'nde 44 yaşına kadar eğitmen görevi alması engellendi. 44 yaşında eğitmen olarak bu pozisyona kabul edilen ilk Yahudi asıllı bilgin oldu. Macar Hükümeti ve Macar Bilimler Akademisi'ni birçok uluslararası kongrede temsil etti. 1889'da StStockholm Müsteşrikler Kongresi'nde büyük altın madalyaya layık görüldü. Birkaç Macar ve başka bilgin câmialarına üye, Budapeşte'deki Yahudi câmiasına sekreter oldu. Cambridge Üniversitesi'nde Litt.D. ünvanını 1904'te, Aberdeen Üniversitesi'nde LL.D. ünvanını 1906'da aldı.

Bilginler arasındaki saygınlığı bilhassa İslâm öncesi ve İslâm hukukunu, hadis, din ve nazımı dikkatli araştırmalarıdır. Bu bağlamda çok sayıda tezler, eleştiriler ve makaleler yayınlamış ve bunları Macar Akademisi'ne bağışlamıştır. Bilimsel çalışmalarının çoğu hâlâ geçerli görülür.

Bilimsel çalışmalarının yanısına şahsî düşünceleri, seyahat yazıları ve günlük notları bulunmaktadır. Seyir defteri sonradan Tagebuch adı altında yayınlanmıştır.

Yazar istatistikleri

  • 13 okur beğendi.
  • 20 okur okudu.
  • 4 okur okuyor.
  • 31 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.