1000Kitap Logosu
John Harvey
John Harvey
John Harvey

John Harvey

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
8.0
11 Kişi
28
Okunma
3
Beğeni
519
Gösterim
Unvan
Yazar
Doğum
Londra, Birleşik Krallık, 21 Aralık 1938
Yaşamı
1939 do­ğum­lu olan John Har­vey as­len Lond­ra­lı. Lond­ra Üni­ver­si­te­si’nde yap­tı­ğı li­sans eği­ti­min­den son­ra Not­ting­ham Üni­ver­si­te­si’nde­ki Ame­ri­kan Araş­tır­ma­la­rı bö­lü­mün­de li­san­süs­tü ça­lış­ma­lar ya­pan Har­vey, da­ha son­ra bu üni­ver­si­te­de Film ve Ede­bi­yat ders­le­ri ver­di. On iki yıl or­ta eği­tim­de Ti­yat­ro ve İn­gi­liz Ede­bi­ya­tı öğ­ret­men­li­ği de ya­pan Har­vey 1975’den son­ra ta­ma­men ya­zar­lık­la uğ­raş­tı. Yak­la­şık el­li wes­tern ro­ma­nı, şi­ir ki­tap­la­rı, genç­lik hi­kâ­ye­le­ri ve birçok ge­ri­lim ro­ma­nı ol­mak üze­re dok­sa­na ya­kın ya­yım­lan­mış ki­ta­bı var­dır. 1977 yı­lın­dan bu ya­na sa­hi­bi ol­du­ğu Slow Dan­cer Press, Ame­ri­kan ve İn­gi­liz şa­ir­le­ri­nin ki­tap­la­rı­nı ya­yım­la­mak­ta. Ha­len “Char­lie Res­nick” po­li­si­ye­le­ri üze­rin­de ça­lı­şan Har­vey, ay­nı za­man­da sı­kı bir caz ba­ğım­lı­sı olup dü­zen­li ola­rak Se­cond Na­tu­re ad­lı caz gru­bun­da çal­mak­ta­dır. Uzun yıl­lar, Char­lie Res­nick po­li­si­ye­le­ri­nin geç­ti­ği Not­ting­ham’da ya­şa­yan Har­vey, ar­tık Lond­ra’da oturuyor.
Serdar Poirot
Kötü Muamele'yi inceledi.
313 syf.
·
1 günde
·
Beğendi
·
9/10 puan
Dikkat spoiler içerir. Grice ve Grabianski, alarmı bozuk evleri soyan bir çifttir. Bir soygunda Marie Hoy ile karşılaşırlar ve para yanında bir kilo da kokain çalarlar. Marie'nin kocası Harold yönetmendir ve Alan Stafford'un malını saklamıştır. Bu soygunları araştıran dedektif Charlie Resnick, ekibi Lynn, Norley, Patel, Millington ile beraber pek çok araştırma yapar. Bu arada amiri Skelton'un kızı Kate hırsızlıktan yakalanır. İşin içinde Harrison adında bir polis, Fossey adında bir sigortacı da vardır. Acaba Resnick bu işi çözebilecek midir? Evini satması için çalışan Claire ve sinema sektöründe tanıştığı Diane Wolf ile arasında nasıl bir yakınlaşma olacaktır? Marie ve Grabianski arasındaki ilişki nasıl sonuçlanacaktır? Soluksuz okunan bir roman. Mutlaka okunması gerekenlerden.
Kötü Muamele
8.4/10
· 8 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
Serdar Poirot
Yalnız Kalpler Cinayetleri'ni inceledi.
333 syf.
·
1 günde
·
Beğendi
·
10/10 puan
Dikkat spoiler içerir. Charlie Resnick, bir çocuk tacizi davasında Rachel adında bir sosyal danışman ile tanışır. Bu arada Shirley ve Mary adında iki kadın öldürülür. En başta Shirley'in kıskanç eski kocası Tony'den şüphelenen ekip, sonradan iki kadının da Yalnız Kalpler adı altında gazeteye buluşmalar için ilan verdiklerini öğrenirler. Şüpheliler arasında Tony, profesör Doria, Smiss ve bir çık isim vardır. Charlie bir yandan Rachel ile yakınlaşırken bir yandan da Naylor, Millington, Lynn gibi ekibi ile ve John adındaki amiri işe bu işi çözmeye çalışacaktır. Katilin hedefi Rachel'dır. Katil kimdir ve bu cinayetleri neden işlemiştir? Charlie Resnick bu cinayetleri çözebilecek midir? Soluksuz okunan bir roman. Mutlaka okunması gerekenlerden.
Yalnız Kalpler Cinayetleri
OKUYACAKLARIMA EKLE
2
Sirius Black
Yalnız Kalpler Cinayetleri'ni inceledi.
333 syf.
·
3 günde
·
6/10 puan
“Bir Charlie Resnick Polisiyesi” serisinin ilk kitabı ve benim için yüksek ihtimalle de son kitabı olacak. Neden diğer kitapları okumayacağım? Öncelikle kitabı okurken çok yoruldum. Kısa bir kitap olmasına rağmen beni epeyce zorlayan bir kitap oldu. Yazar, bir bölümde, parça parça aynı anda birçok olay anlatmış. Parçalar arasında geçiş namına hiç bir şey yok. Kurgu olarak hoşuma gitmişti aslında. Keşke biraz daha derli toplu ve az karakterli olsaymış mış mış…
Yalnız Kalpler Cinayetleri
OKUYACAKLARIMA EKLE
2