Mustafa Tatcı

Mustafa Tatcı

YazarDerleyenÇevirmen
9.5/10
35 Kişi
·
74
Okunma
·
26
Beğeni
·
1.043
Gösterim
Adı:
Mustafa Tatcı
Tam adı:
Dr. Mustafa Tatcı
Unvan:
Yazar
Doğum:
Kızılcabölük, Denizli, Türkiye, 12 Şubat 1961
12 Şubat 1961'de Denizli (KIZILCABÖLÜK)'de doğdu. Kızılcabölük Cumhuriyet İlkokulu, Ortaokulu (1966-1974) ve Denizli Lisesi'nde okudu (1975-1978). Uludağ Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu (1984). Gazi Üniversitesi'nde "Hayretî Dîvânı'nda Din ve Tasavvuf" konusunda yaptığı teziyle Yüksek lisansını (1986); "Yûnus Emre Dîvânı-İnceleme-Tenkitli Metin" adlı teziyle doktorasını tamamladı (1990). Askerliğini, Çankırı Assubay Hazırlık Okulu'nda Öğretmen Asteğmen olarak yaptı. Silvan Endüstri Meslek Lisesi'nde Edebiyat Öğretmenliğinden sonra (1985-1986) Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak atandı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

MEB Yayınlar Dairesi'nde yayın kurulu üyesi olarak da görev yapan Tatcı, Ortaokul öğrencisi iken yazmaya başladı. Lise ve üniversite öğrencisi olduğu yıllarda Denizli’nin mahalli gazetelerinde makaleler ve şiirler neşretti. 1986 senesinde başlayan ilmi çalışmaları halen devam etmektedir. Tatcı’nın Klasik Türk Edebiyatı ve özellikle Türk Tasavvuf Edebiyatı sahasında yayınladığı pek çok araştırma bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında pek çok konferanslar veren yazarın, Tv proğramları yanında ve bazı belgesel ve dizi filmlerinde danışmanlıklar da yapmıştır. Bunların arasında TRT tarafından çekilen Hacı Bayram Belgeseli ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizileri önemlidir. Tatcı Ebru Hanım'la evli olup Hamid ve Nezahat'in babasıdır.

Yayınlanmış bazı çalışmaları şunlardır:

Niyâzî-i Mısrî, Hayatı, Eserleri ve Fikirleri, 1984;
Yûnus Emre Bibliyografyası, 1988;
Şiir Burcunda Çocuk, 1993;
Niyâzî, Mansûrnâme, 1994;
Türk Edebiyatında Tasavvufî Rüyâ Tabirnâmeleri, 1995;
Kırımlı Selim Dîvâne, Miftâhü Müşkilâti'l-Ârifin Adâbu Tarîki'l-Vâsilîn, 1996;
Üzüm Dedesi Hüseyin Hulusî Efendi, 1997;
Edebiyattan İçeri, 1997;
Mustafa Rûmi Efendi, Dîvân, 1998;
Hayretî'nin Dinî Tasavvufî Dünyası, 1998;
İstanbul'da Buharalı Bir Mutasavvıf: Emir Buharî, 1998;
Türk Edebiyatında Hû Şiirleri, 1999 (4. baskı 2016);
Çavdaroğlu Müfti Dervîş, 1999;
Hüseyin Vassaf, Hayatı, Eserleri ve Şiirlerinden Seçmeler, 1999;
Hüseyin Vassaf, Mevlid, 1999;
Yesevîlik Bilgisi, 2000;
Giritli Salacıoğlu Mustafa, Dîvân, 2000;
İsmail Hakkı Bursavî, Şerh-i Nazm-ı Ahmed, 2000;
Belgelerle Orhan Velî, 2000.
Türk Edebiyatında Şathiyye, 2001;
Bayburtlu Celâlî ve Şiir Dünyası, 2000;
Ümmî Dîvân Şairleri ve Enverî Dîvânı, 2001;
Muslihüddin Vahyî, Mirâc, 2001;
Eroğlu Nuri, Dîvânçe-i İlâhîyat, 2002 (2. baskı 2016);
Elmalı'nın Canları, 2003;
Üsküdarlı Mustafa Manevî, Dîvânçe-i İlâhiyât, 2003;
İbrâhîm Hâs, Yûnus Emre'nin Bir Şiirinin şerhi-Çıktım Erik Dalına, 2003,
Safranbolulu Mehmed Emin Halvetî, Mir'âtü'l-Âşıkîn ve Mizânü'l-Âşıkîn-Âşıklara Ayna ve Terazi, 2003 (2. baskı 2017);
Eroğlu Nûri, Tasavvuf Bi't-Tarîkat-Tasavvufa Dair, 2003;
İbrâhîm Hâs, Yûnus Emre'nin Bir Şiirinin Şerhi-Çıktım Erik Dalına, 2004,
Çankırılı Bir Melâmî Şair-Abdullah Özay, 2004,
Üsküdarlı Muhammed Nasûhî ve Dîvânçe-i İlâhîyâtı, 2004;
Ünsî Hasan Şabânî, Dîvân-ı İlâhiyât, 2004;
Yûnus Emre Külliyâtı I, II, III, IV, V, 2005;
İbretî, Dîvân-ı İlâhîyat, 2005;
İbrâhîm Hâs, Tasavvufî Konuşmalar, 2005 (2. bsk. 2016);
İbrâhîm Hâs, Tasavvufî Mektuplar, 2005;
Aziz Mahmûd Hüdâyî, Dîvân, 2005;
Hüseyin Vassâf, Mevlid Şerhi-Gülzar-ı Aşk, 2006 (2. baskı 2013);
Üsküdarlı Selâmî Ali Celvetî-Hayatı, Tarîkatnâmesi ve Vakfiyesi, 2006:
Ali Urfî, Tasavvufî Sorular ve Cevaplar, 2006;
İbrâhîm Has, Şabâniyye Silsilesi, 2006;
Üsküdarlı Nasûhî, Hz. Peygamber Yolunda Tasavvuf, 2006;
Sinop Gazetesi'nin Tanıklığında Millî Mücâdele, 2006;
Yûnus Emre Külliyatı 6 Cilt 2008;
Hallâc-ı Mansûr Menâkıbnâmesi, 2008,
İşitin Ey Yârenler, 2008;
Aşk Bir Güneşe Benzer, 2010;
Dervişler Hüma Kuşu, Aşk İmamdır Bize, İstanbul 2010;
Limni’de Sürgün Bir Veli, 2010;
Burc-ı Belâda Bir Merd-i Hudâ Niyâzî-i Mısrî, 2010;
Şeyh Muslihiddin Mustafa Halveti-Divan-ı İlahiyat, 2010;
Ahmed Matlai Halveti-Divan-ı İlahiyat, 2010;
Ünsî Hasan Şabânî, Kelâm-ı Azîz-Bir Erenin Söyledikleri, 2011;
Niyâzî-i Mısrî’nin İzinde Limni’den Geliyorum, 2011;
Ömer Fuâdî, Dîvânçe-i İlâhîyat, 2012;
Tapduk Emre, 2012;
Hüseyin Vassâf, Dîvân 2012;
Bursalı Kâsımzâde Seyyid Mehmed Emin Halvetî, Dîvân-ı İlâhiyât 2012;
Niyâzî Mısrî, Sarajevo 2012;
İşitin Ey Yârenler, 2015;
Hazret-i Pîr Şabân-ı Velî ve Şabânîlik, İstanbul 2012;
Geredeli Mustafa Rûmî, Dîvân-ı İlâhiyât, 2013;
Senâyî Hasan Şabânî, Dîvân-ı İlâhiyât, 2013;
Muslihiddîn Vahyî, Mirâç, 2013;
Yunus’un Gül Bahçesinden C. I, II, Ankara 2013;
Hüseyin Vassâf, Mevlid Şerhi-Gülzâr-ı Aşk, 2013;
Halvetî Şabânî Yolunun Adâbı, 2013;
İbrâhîm Hâs, Yûnus Emre'nin Bir Şiirinin Şerhi-Kerpiç Koydum Kazana, 2014;
Seyyid Muhammed Nûrü’l-Arabî, Niyâzî-i Mısrî Dîvânı Şerhi, 2014;
Eşrefoğlu, Divân-ı İlâhiyât, 2014 (2. baskı 2016);
Şâir Yûnus, Tahran, 2014;
Yûnus Emre-Divan-ı İlâhiyat, 2014;
Yahya-yı Şirvânî’den Şabân-ı Velî’ye Halvetiyye, Bakü 2014;
Kırımlı Şeyh Selim Divane-Vahdet-i Vücuda Dair Ariflerin Delili ve Müşkillerin Anahtarı, 2014;
Bursalı Mehmed Tâhir, Seyyid Muhammed Nûrü’l-Arabî Menâkıpnâmesi, 2014;
Arşiv Belgelerine Göre Niyâzî-i Mısrî ve Dergâhları, Ankara 2015;
Yûnus Emre İle Aşk Yolculuğu, 2015,
Eroğlu Nûri Halvetî- Tasavvufa Dair, İstanbul 2015;
İlyas İbn İsa Saruhanî, Mecdüddin İsa Bayramî Menâkıpnamesi-Nutk-ı Şerifler 2016;
Eroğlu Nuri, Dîvânçe-i İlâhîyat, 2016;
Rumeli Alperenleri, 2016;
Hüseyin Vassaf Bey, Gerçeği Gösteren Ayna, 2016;
Hasan Ünsi Halveti ve Menakıpnamesi, 2013, (4. baskı 2016);
Enfi Hasan Hulus Halveti-XVI. Ve XVIII. Asırlarda Yaşayan Veliler ve Deliler-Tezkiretü'l Müteahhirin 2016;
Niyazi-i Mısri Halveti- Divan-ı İlahiyat, (5. baskı) 2015;
Sinan-ı Ümmi Halveti, Divan-ı İlahiyat, 2016;
Cihangirde Bir Aşk ve İrfan Ocağı, 2016;
Osman Kemali, Aşk Sızıntıları, 2016¸
Azerbaycan Bilgeleri, 2017;
Erenler Kitabı, 2017;
Üsküdarlı Mehmed Nasuhî Halvetî-Seyr ü Sülûk Mektupları, 2017;
Osman Kemali-İrfan Sızıntıları, 2017;
Denizlili Mehmed Emin Efendi, Nereden Gelip Nereye Gidiyor İnsan-Hakikatten Bir Bahis, 2017;
Muhammed Nuru’l-Arabî-Nesefi Akaidi Şerhi, 2017;
Melamet Kalesinin Hazinedârı Niyazi-i Mısri, 2017;
Elmalılı Vahib Ümmi Halvetî-Divan-ı İlahiyat, 2017;
Hazret-i Pir Şaban-ı Veli Kitabı 2017.
Sen sultânsın ben kulam sen gülsin ben bülbülem
Hükmün aleme yiter ne kim var var kul üstüne
Bir arif-i billah şöyle demiş,

Hakk'a tapmasını bil
Hisse kapmasını bil
Ka'be'ye gitmedinse
Gönül yapmasını bil
“Ben bir aceb ile geldim kimse hâlim bilmez benim
Ben söylerim ben dinlerim kimse dilim bilmez benim
...
Sor durduğum yeri bana gelirsen gösterem sana
Bir zerrece Hak’tan ayrı gözüm nesne görmez benim”
Mustafa Tatcı
Sayfa 76 - Hicret Yayınları, 1977
Bir kez yüzün gören senin ömrünce hiç unutmaya
Tesbihi sensin dilinde ayruk nesne eyitmeye

..seven sevdiğinin adını ağzından düşürmez, bu gerçek her türlü sevgi için geçerlidir.Nitekim fenaya (sevilende yokluğa) ulaşmak isteyen âşıkın dilindeki tesbihide sevgilisidir.
173 syf.
"İşitin ey yârenler aşk bir güneşe benzer
Aşkı olmayan gönül mesel-i taşa benzer"
Yunus'u derinlemesine okumak isteyenlere...
Yazar bizzat üniversitede hocamdı.
Derselde bool bol "aşk" konuştuk...
"Tabduk Emre bir gün müridlerine, "Bugün hepiniz dağa çıkınız ve bana çiçeklerden demetler getiriniz. En güzel demeti hazırlayana bir hediyem olacak" dedi. Dervişlerin hepsi kırlara çıktı... Demet demet çiçekler hazırlayıp şeyhlerine koştular. Yunus en sona kaldı... Akşam üstü tek bir papatya ile çıkageldi. Yunus'a karşı gizli bir haset içinde olan bazı dervişler; "Şuna bakın hele!.. Bula bula bir tek papatya getirmiş." diye fısıldaştılar. Taptuk, olayın hikmetini Yunus'tan sordu. Yunus da "Şeyhim" dedi. "Kırları dolaştım, hangi çiçeğe varsam Allah'ı zikreder buldum. Hiçbirini koparamadım. Akşama doğru bir papatya bana seslendi: "Gel derviş Yunus. Benim kellemi kopar. Ben bugün Rabbime zikirden gafil oldum. Ölmek bana haktır, beni götür şeyhine" diye inledi. Ben de size onu getirdim."

Dervişlik yolunun bir gereği olarak dervişler de kimi zaman imtihandan geçerler. Bu Yunus için de böyle olur. Yunus, imtihanı başarmış ve varlıkların dilini anlayabilecek saf bir gönüle sahip olmayı, bu menkıbedeki gibi, başarmıştır.

Öte yandan Yunus'un "Oduncu Yunus" olması elbette tesadüfî bir durum değildir. Buradaki odun ve ateş sembolleri incelendiğinde işin başka sır perdesi daha aralanmış olur. Yunus Emre, her seferinde Dergâha düzgün odunlar getirir. Ormandan ya böylesini bulur ya da düzgün olmayanları yontar, düzgün hâle koya. Bu durum, Yunus'un imtihanının sırrını yani neden odunculukla görevlendirildiğini kavradığını göstermektedir. Nitekim Şeyhi'yle aralarında geçen şu olay bu bakımdan ilginçtir:

"Fedakar derviş tam kırk yıl bu hizmette bulundu. Odunu sırtına vurup getirirdi. Ama yaşını ve eğrisini kesmezdi. Bir defasında Tabduk Emre: "Yunus Can, dağda hiç eğri odun yok mu ki hep düzgün odunlar getirirsin" diye sordu. Yunus da "Şeyhim, burası öyle bir Hak ve doğruluk kapısı ki, buraya değil eğri adam, eğri odun bile giremez." dedi.
501 syf.
·4 günde·Beğendi·10/10
Türkçe’nin aşk ve mana dili olmasını sağlayan, yaşadığı devirden günümüze kadar gönül ve ruh dünyamızı aydınlatan Yunus Emre’nin daha iyi anlaşılabilmesi için okunacak çok önemli bir başvuru kitabı olan bu eseri defalarca hikmet gözlüğüyle okumamız gerektiğini düşünmekteyim. Şiirlerinde yer alan mana ve aşkın günümüz insanının yaşadığı pek çok soruna ilaç olacağı şüphesizdir. “Bu eser aşk ve mana dilimiz olan Yunus’un tanınmasında, anlaşılmasında, çağın ve geleceğin Yunuslarının yetişmesinde etkili olabilirse gayesine ulaşmış olacaktır, vesselam.” diyen Mustafa Tatcı’ya kulak verip bu güzel eserin gayesine ulaşmasında tüm kitapseverlerin gayret göstermeleri dileğiyle, iyi okumalar.
250 syf.
·1 günde·7/10
Orhan Veli aşıkları için başka yerde bulunamayacak özel belgeler, bilgiler. Malum belgelerin bulunması konusunda çok uğraşıldığı belli, ayrıca kaynakçası da Orhan Veli hakkında yazılmış kitaplar açısından oldukça zengin.
501 syf.
·Beğendi·9/10
Yunus Emrenin hayatını ve şiirlerini okuyacağınız bir kitap.Kitap sonunda bulunan sözlük ise okuyucuya büyük bir hizmet.O halde "Aşkın Yolculuğuna" başlayabilirsiniz.
501 syf.
·Beğendi
Her yaştan insanın elinin altında bulunması gerektiği düşünülerek yayına hazırlanmış şahane bir Yunus seçkisi. Yunus Emre denince Mustafa Tatcı’nın üstüne söz söyleyebilecek kimse yok zaten. H yayınları da mükemmel bir baskı kalitesiyle sunuyor. Sağ olsunlar.

Yazarın biyografisi

Adı:
Mustafa Tatcı
Tam adı:
Dr. Mustafa Tatcı
Unvan:
Yazar
Doğum:
Kızılcabölük, Denizli, Türkiye, 12 Şubat 1961
12 Şubat 1961'de Denizli (KIZILCABÖLÜK)'de doğdu. Kızılcabölük Cumhuriyet İlkokulu, Ortaokulu (1966-1974) ve Denizli Lisesi'nde okudu (1975-1978). Uludağ Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu (1984). Gazi Üniversitesi'nde "Hayretî Dîvânı'nda Din ve Tasavvuf" konusunda yaptığı teziyle Yüksek lisansını (1986); "Yûnus Emre Dîvânı-İnceleme-Tenkitli Metin" adlı teziyle doktorasını tamamladı (1990). Askerliğini, Çankırı Assubay Hazırlık Okulu'nda Öğretmen Asteğmen olarak yaptı. Silvan Endüstri Meslek Lisesi'nde Edebiyat Öğretmenliğinden sonra (1985-1986) Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak atandı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

MEB Yayınlar Dairesi'nde yayın kurulu üyesi olarak da görev yapan Tatcı, Ortaokul öğrencisi iken yazmaya başladı. Lise ve üniversite öğrencisi olduğu yıllarda Denizli’nin mahalli gazetelerinde makaleler ve şiirler neşretti. 1986 senesinde başlayan ilmi çalışmaları halen devam etmektedir. Tatcı’nın Klasik Türk Edebiyatı ve özellikle Türk Tasavvuf Edebiyatı sahasında yayınladığı pek çok araştırma bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında pek çok konferanslar veren yazarın, Tv proğramları yanında ve bazı belgesel ve dizi filmlerinde danışmanlıklar da yapmıştır. Bunların arasında TRT tarafından çekilen Hacı Bayram Belgeseli ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizileri önemlidir. Tatcı Ebru Hanım'la evli olup Hamid ve Nezahat'in babasıdır.

Yayınlanmış bazı çalışmaları şunlardır:

Niyâzî-i Mısrî, Hayatı, Eserleri ve Fikirleri, 1984;
Yûnus Emre Bibliyografyası, 1988;
Şiir Burcunda Çocuk, 1993;
Niyâzî, Mansûrnâme, 1994;
Türk Edebiyatında Tasavvufî Rüyâ Tabirnâmeleri, 1995;
Kırımlı Selim Dîvâne, Miftâhü Müşkilâti'l-Ârifin Adâbu Tarîki'l-Vâsilîn, 1996;
Üzüm Dedesi Hüseyin Hulusî Efendi, 1997;
Edebiyattan İçeri, 1997;
Mustafa Rûmi Efendi, Dîvân, 1998;
Hayretî'nin Dinî Tasavvufî Dünyası, 1998;
İstanbul'da Buharalı Bir Mutasavvıf: Emir Buharî, 1998;
Türk Edebiyatında Hû Şiirleri, 1999 (4. baskı 2016);
Çavdaroğlu Müfti Dervîş, 1999;
Hüseyin Vassaf, Hayatı, Eserleri ve Şiirlerinden Seçmeler, 1999;
Hüseyin Vassaf, Mevlid, 1999;
Yesevîlik Bilgisi, 2000;
Giritli Salacıoğlu Mustafa, Dîvân, 2000;
İsmail Hakkı Bursavî, Şerh-i Nazm-ı Ahmed, 2000;
Belgelerle Orhan Velî, 2000.
Türk Edebiyatında Şathiyye, 2001;
Bayburtlu Celâlî ve Şiir Dünyası, 2000;
Ümmî Dîvân Şairleri ve Enverî Dîvânı, 2001;
Muslihüddin Vahyî, Mirâc, 2001;
Eroğlu Nuri, Dîvânçe-i İlâhîyat, 2002 (2. baskı 2016);
Elmalı'nın Canları, 2003;
Üsküdarlı Mustafa Manevî, Dîvânçe-i İlâhiyât, 2003;
İbrâhîm Hâs, Yûnus Emre'nin Bir Şiirinin şerhi-Çıktım Erik Dalına, 2003,
Safranbolulu Mehmed Emin Halvetî, Mir'âtü'l-Âşıkîn ve Mizânü'l-Âşıkîn-Âşıklara Ayna ve Terazi, 2003 (2. baskı 2017);
Eroğlu Nûri, Tasavvuf Bi't-Tarîkat-Tasavvufa Dair, 2003;
İbrâhîm Hâs, Yûnus Emre'nin Bir Şiirinin Şerhi-Çıktım Erik Dalına, 2004,
Çankırılı Bir Melâmî Şair-Abdullah Özay, 2004,
Üsküdarlı Muhammed Nasûhî ve Dîvânçe-i İlâhîyâtı, 2004;
Ünsî Hasan Şabânî, Dîvân-ı İlâhiyât, 2004;
Yûnus Emre Külliyâtı I, II, III, IV, V, 2005;
İbretî, Dîvân-ı İlâhîyat, 2005;
İbrâhîm Hâs, Tasavvufî Konuşmalar, 2005 (2. bsk. 2016);
İbrâhîm Hâs, Tasavvufî Mektuplar, 2005;
Aziz Mahmûd Hüdâyî, Dîvân, 2005;
Hüseyin Vassâf, Mevlid Şerhi-Gülzar-ı Aşk, 2006 (2. baskı 2013);
Üsküdarlı Selâmî Ali Celvetî-Hayatı, Tarîkatnâmesi ve Vakfiyesi, 2006:
Ali Urfî, Tasavvufî Sorular ve Cevaplar, 2006;
İbrâhîm Has, Şabâniyye Silsilesi, 2006;
Üsküdarlı Nasûhî, Hz. Peygamber Yolunda Tasavvuf, 2006;
Sinop Gazetesi'nin Tanıklığında Millî Mücâdele, 2006;
Yûnus Emre Külliyatı 6 Cilt 2008;
Hallâc-ı Mansûr Menâkıbnâmesi, 2008,
İşitin Ey Yârenler, 2008;
Aşk Bir Güneşe Benzer, 2010;
Dervişler Hüma Kuşu, Aşk İmamdır Bize, İstanbul 2010;
Limni’de Sürgün Bir Veli, 2010;
Burc-ı Belâda Bir Merd-i Hudâ Niyâzî-i Mısrî, 2010;
Şeyh Muslihiddin Mustafa Halveti-Divan-ı İlahiyat, 2010;
Ahmed Matlai Halveti-Divan-ı İlahiyat, 2010;
Ünsî Hasan Şabânî, Kelâm-ı Azîz-Bir Erenin Söyledikleri, 2011;
Niyâzî-i Mısrî’nin İzinde Limni’den Geliyorum, 2011;
Ömer Fuâdî, Dîvânçe-i İlâhîyat, 2012;
Tapduk Emre, 2012;
Hüseyin Vassâf, Dîvân 2012;
Bursalı Kâsımzâde Seyyid Mehmed Emin Halvetî, Dîvân-ı İlâhiyât 2012;
Niyâzî Mısrî, Sarajevo 2012;
İşitin Ey Yârenler, 2015;
Hazret-i Pîr Şabân-ı Velî ve Şabânîlik, İstanbul 2012;
Geredeli Mustafa Rûmî, Dîvân-ı İlâhiyât, 2013;
Senâyî Hasan Şabânî, Dîvân-ı İlâhiyât, 2013;
Muslihiddîn Vahyî, Mirâç, 2013;
Yunus’un Gül Bahçesinden C. I, II, Ankara 2013;
Hüseyin Vassâf, Mevlid Şerhi-Gülzâr-ı Aşk, 2013;
Halvetî Şabânî Yolunun Adâbı, 2013;
İbrâhîm Hâs, Yûnus Emre'nin Bir Şiirinin Şerhi-Kerpiç Koydum Kazana, 2014;
Seyyid Muhammed Nûrü’l-Arabî, Niyâzî-i Mısrî Dîvânı Şerhi, 2014;
Eşrefoğlu, Divân-ı İlâhiyât, 2014 (2. baskı 2016);
Şâir Yûnus, Tahran, 2014;
Yûnus Emre-Divan-ı İlâhiyat, 2014;
Yahya-yı Şirvânî’den Şabân-ı Velî’ye Halvetiyye, Bakü 2014;
Kırımlı Şeyh Selim Divane-Vahdet-i Vücuda Dair Ariflerin Delili ve Müşkillerin Anahtarı, 2014;
Bursalı Mehmed Tâhir, Seyyid Muhammed Nûrü’l-Arabî Menâkıpnâmesi, 2014;
Arşiv Belgelerine Göre Niyâzî-i Mısrî ve Dergâhları, Ankara 2015;
Yûnus Emre İle Aşk Yolculuğu, 2015,
Eroğlu Nûri Halvetî- Tasavvufa Dair, İstanbul 2015;
İlyas İbn İsa Saruhanî, Mecdüddin İsa Bayramî Menâkıpnamesi-Nutk-ı Şerifler 2016;
Eroğlu Nuri, Dîvânçe-i İlâhîyat, 2016;
Rumeli Alperenleri, 2016;
Hüseyin Vassaf Bey, Gerçeği Gösteren Ayna, 2016;
Hasan Ünsi Halveti ve Menakıpnamesi, 2013, (4. baskı 2016);
Enfi Hasan Hulus Halveti-XVI. Ve XVIII. Asırlarda Yaşayan Veliler ve Deliler-Tezkiretü'l Müteahhirin 2016;
Niyazi-i Mısri Halveti- Divan-ı İlahiyat, (5. baskı) 2015;
Sinan-ı Ümmi Halveti, Divan-ı İlahiyat, 2016;
Cihangirde Bir Aşk ve İrfan Ocağı, 2016;
Osman Kemali, Aşk Sızıntıları, 2016¸
Azerbaycan Bilgeleri, 2017;
Erenler Kitabı, 2017;
Üsküdarlı Mehmed Nasuhî Halvetî-Seyr ü Sülûk Mektupları, 2017;
Osman Kemali-İrfan Sızıntıları, 2017;
Denizlili Mehmed Emin Efendi, Nereden Gelip Nereye Gidiyor İnsan-Hakikatten Bir Bahis, 2017;
Muhammed Nuru’l-Arabî-Nesefi Akaidi Şerhi, 2017;
Melamet Kalesinin Hazinedârı Niyazi-i Mısri, 2017;
Elmalılı Vahib Ümmi Halvetî-Divan-ı İlahiyat, 2017;
Hazret-i Pir Şaban-ı Veli Kitabı 2017.

Yazar istatistikleri

  • 26 okur beğendi.
  • 74 okur okudu.
  • 8 okur okuyor.
  • 91 okur okuyacak.
  • 2 okur yarım bıraktı.