Murat Söylev, bir alıntı ekledi.
17 May 19:15

Bu zamanda dalalet fenden, ilimden geldiği için ancak onları izale etmeye ve nesl-i âtiden o belaya düşen kısmını kurtarmaya, karşılarında dayanmaya Risale-i Nur gibi her cihetle mükemmel bir eser lâzımdır.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 23)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 23)
Murat Söylev, bir alıntı ekledi.
16 May 20:02

Risale-i Nur
Risale-i Nur bu zamanda ehl-i iman ve İslâm için ön planda ele alınması icab eden ehl-i iman elinde manevî elmas bir kılınçtır. Asrın idrakine, zamanın tefehhümüne, anlayışına hitap eden, ihtiyaca en muvafık tarzı gösteren, ders veren ve doğrudan doğruya feyz ve ilham tarîkıyla âyetlerin yıldızlarından gelen ders-i Kur'anîdir, küllî marifetullah bürhanlarıdır.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 8)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 8)
Resul, bir alıntı ekledi.
10 May 05:31 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Bir mes'ele daha var: O da çok ehemmiyetlidir. Hükm-ü Kur'an'a göre, bu zamanda mimsiz medeniyetin icabatından olarak hâcat-ı zaruriye dörtten yirmiye çıkmış.

Tiryâkilikle, görenekle ve itiyadla hâcat-ı gayr-ı zaruriye, hâcat-ı zaruriye hükmüne geçmiş.
Âhirete îman ettiği halde, "zaruret var" diye ve zaruret zannıyla dünya menfaati ve maişet derdi için dünyayı âhirete tercih ediyor.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 214 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş) Emirdağ Lâhikâsı - 2)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 214 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş) Emirdağ Lâhikâsı - 2)
Resul, bir alıntı ekledi.
09 May 01:58 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Kur'an-ı Hakîm'in sırr-ı hakikatıyla ve i'cazının tılsımıyla, benim ve Risale-i Nur'un programımız ve mesleğimiz ve bilfiil semeresini gördüğümüz ve çalıştığımız ve gaye-i hareketimiz ve hedefimiz, ölümün i'dam-ı ebedîsinden iman-ı tahkikî ile bîçareleri kurtarmak ve bu mübarek milleti de her nevi anarşilikten muhâfaza etmektir.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 27 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 27 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Murat Söylev, bir alıntı ekledi.
01 May 14:54

Evet dinin, şeriatın ve Kur'an'ın yüzden ziyade tılsımlarını, muammalarını hall ve keşfeden ve en muannid dinsizleri susturup ilzam eden ve mi'rac ve haşr-i cismanî gibi sırf akıldan çok uzak zannedilen Kur'an hakikatlerini en mütemerrid ve en muannid feylesoflara ve zındıklara karşı güneş gibi ispat eden ve onların bir kısmını imana getiren Risale-i Nur eczaları, elbette küre-i arz ve küre-i havaiyeyi kendi ile alâkadar eder ve bu asrı ve istikbali kendi ile meşgul edecek bir hakikat-i Kur'aniyedir ve ehl-i iman elinde bir elmas kılınçtır.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 147)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 147)
Resul, bir alıntı ekledi.
30 Nis 04:55 · Kitabı okudu · 10/10 puan

.. Demek bir Müslüman mümkün değil, başka bir dine girip, ya Hristiyan ve Yahudi hususan Bolşevik gibi olmak...

Çünkü bir İsevi, Müslüman olsa İsa Aleyhisselâmı daha ziyade sever.
Bir Mûsevî, Müslüman olsa, Mûsa Aleyhisselâmı daha ziyade sever.

Fakat bir Müslüman, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın zincirinden çıksa, dinini bıraksa, daha hiçbir dine girmez, anarşist olur; ruhunda kemâlâta medar hiçbir hâlet kalmaz.Vicdanı tefessüh eder, hayat-ı içtimaiyeye bir zehir olur.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 216 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 216 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Resul, bir alıntı ekledi.
27 Nis 01:42 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Ve cihad-ı màneviyenin en büyük şartı da; vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır ki, "Bizim vazifemiz hizmettir, netice Cenâb-ı Hakk'a âittir; biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz."

   Ben de Celâleddin-i Harzemşah gibi, "Benim vazifem hizmet-i îmaniyedir; muvaffak etmek veya etmemek Cenâb-ı Hakkın vazifesidir." deyip ihlas ile hareket etmeyi Kur'an'dan ders almışım.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 214 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 214 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Resul, bir alıntı ekledi.
25 Nis 04:31 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Parlattı cihânı bu güzel Nur-u Muhammed (A.S.M.)
Halkolmasa, olmaz idi bir zerre ve bir ferd
Ol nuru ânın, her yeri her zerreyi sarmış
Baştan başa her dem bu kesif zulmeti yarmış
Bir nur ki odur sade ve hem lâyetezelzel
Ârî ve berî cümleden üstün ve mükemmel

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 105 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 105 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)