• tahirü'l-mevlevî, istiklâl mahkemesi hatıraları
  2. feridüddin attar, esrarnâme
  3. mehmet nusret tura, o'nun güzel isimleri; sunullah gaybi, sohbetnâme
  4. erzurumlu ibrahim hakkı, insan-ı kamil
  5. ibn ataullah el-iskenderî, gelin tacı
  6. darkavî, mektuplar; ahmed el-alavî
  7. hz. ali cenkleri
  8. köstendilli ali alaeddin el halveti, telvihât
  9. abdulkadir geylani, fethu'r-rabbani
  10. ibn arabî; mevlana, fihi ma fih
  11. aynülkudat hemedanî, temhidat
  12. nizamülmülk, siyasetnâme
  13. imam gazali, kimya-i saadet, eyyühel veled, mişkatü'l-envar
  14. nuşirevan, zafernâme; kenan rıfai, sohbetler
  15. azizüddin nesefi, insan-ı kamil
  16. şebüsteri, gülşen-i râz
  17. ismail rusuhi dede, minhacu'l-fukara
  18. feridüddin attar, hüsrevnâme
  19. muhammed sadık erzincanî, terbiyenâme
  20. ihvan-ı safa; mahmud erol kılıç, ayırmaya değil birleştirmeye geldik
  21. el-kindî, risâleler; imam gazalî, tehafütü'l-felasife
  22. hazinî, cevahirü'l-ebrar min emvac-ı bihar
  23. eşrefoğlu rumî, müzekki'n-nüfus
  24. imam rabbani, mükaşefat-ı gaybiyye
  25. şah veliyullah dıhlevî, hüccetullahi'l-baliğa
  25. el-muhasibî, er-riâye
  26. hz. süleyman'ın meselleri
  27. hucvirî, keşfu'l-mahcûb
  28. kamile ünlüsoy, anadolu'da hz. ali tasavvurları
  29. hüseyin vassâf, vakıat
  30. molla camii, şerh-i rubaiyyat
  31. nasıruddin tusî, ahlâk-ı nasırî
  32. sultan murad han, fatih sultan mehmet'e nasihatler
  33. mustafa bin muhammed el kastamonî, şerh-i kemalat-ı çehar yar-ı güzin
  34. abdulcebbar en-nifferî, mevakıf
  35. şeyh bedreddin, varidat
  36. imam nevevî, kırk hadis
  37. fahreddin-i ırakî, uşşâknâme
  38. ebu nevid sühreverdi, yol ahlâkı
  39. ismail hakkı bursevî, şerh-i rümuzat-ı hacı bayram veli
  40. ismail hakkı bursevi, niyazi-i mısrî, çıktım erik dalına
 • Kanuni'den borç para isteyen Kırım Hanı Giray için, Kanuni'nin vezirine söylediği; "Borç parayı verin, bugün borç alan yarın emir alır. " sözü Osmanlı Devlet adamları için bir uyarı olmuştur.