Divan Şiirinde Üç Büyükler 3- Nedim

·
Okunma
·
Beğeni
·
335
Gösterim
Adı:
Divan Şiirinde Üç Büyükler 3- Nedim
Baskı tarihi:
2003
Sayfa sayısı:
152
Format:
Karton kapak
ISBN:
9751020131
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İnkılap Kitapevi
Baskılar:
Divan Şiirinde Üç Büyükler 3- Nedim
Nedim
Değerli edebiyatçı ve edebiyat araştırmacısı Cevdet Kudret tarafından hazırlanmış "Üç Büyükler" dizisinde, edebiyatımızın çeşitli kesimlerinin ve türlerinin temsilcileri ve temel taşları sayılan üçer sanatçının hayat ve sanatlarını inceleyen geniş birer araştırma yazısı ile, seçme parçalara yer verilmiştir.

Bütün öğrencilerin ve edebiyat meraklılarının gereksemelerini karşılamak ve kolayca anlamalarını sağlamak amacıyla, seçilen parçalara açıklama ve notlar eklenmiştir.
123 syf.
1k'daki kütüphaneci arkadaşların uyarısı ile bu kitabın Cevdet Kudret'e ait olduğunu ve kitapta belirtilen Nevzat Yesirgil'in Cevdet Kudret'in takma adı olduğunu öğrenmiş oldum.Bu küçük ama sımsıcak eser sayesinde Nedim ile tanışmış oldum.Meğer çok geç bile kalmışım.Okuduğum her şiiri birbirinden güzel.Hangi şiirini okusam bu en iyi şiiridir diyorum.Fakat bir iki sayfa sonra daha güzelini okuyorum.Son şiirine kadar Nedim beni büyülemeye devam etti.
Nedim divan şiirinin kalıplarını alt üst ederek bir çok yenilik yapıyor.Kendince bir üslup oluşturuyor.Tanzimat dönemine karşı tarzı yadırganıyor.Tanzimat'tan sonra ayrı bir ehemmiyet kazanıyor.
Divan şiirinde şarkı türündeki eserlerin Nedim sayesinde ehemmiyet kazandığı ifade ediliyor.Açıkçası şarkılarından bir iki tanesi dışında pek tesirli bulmadım.Dönemindeki veya haleflerinden herhangi bir şair de bunları yazabilir.Ancak yazdığı gazellerin bir benzerini yazabilecek kaç tane daha şair var bu âlemde.O ne büyüleyici bir kalemdir öyle.Şarkıları daha ziyade Lale Devri'nin meşhur Sadabad ve Çırağan eğlencelerinden bahsettiği için beni Ahmet Refik Altınay'ın Lale Devri adındaki kıymetli eserine,o kitaptaki Nedim ile ilgili bölümlere ve şiirlere aldı götürdü.O kitap da apayrı güzeldi.Nedim'in son şiiri ise çok güzel bir türküdür.
“Kim öğretti sana cânâ, bu denlû işve vû nâzı
Ki dâim böyle nâz ile güler, nâz ile söylersin.” Nedim..
Şu şehr-i Sıtanbûl ki bî-misl ü bahâdır
Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedadır

Bir gevher-i yek-pâre iki bahr arasında
Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezadır

Bir kân-ı niamdır ki anın gevheri ikbâl
Bir bağ-ı İrem'dir ki gülü izz ü alâdır

Altında mı üstünde midir cennet-i a'lâ
El-hak bu ne halet bu ne hoş âb u hevâdır

Her bağçesi bir çemenistân-ı letafet
Her gûşesi bir meclis-i pür-feyz ü safadır

İnsaf değildir anı dünyâya değişmek
Gül-zârların cennete teşbih hatâdır

Herkes erişir anda muradına ânınçün
Dergahları melce-i erbab-ı recâdır

Kala-yı maârif satılır sûklarında
Bazâr-ı hüner ma’den-i ilm ü ulemâdır

Camilerinin her biri bir kûh-i tecellî
Ebrû-yi melek andaki mihrâb-ı duâdır

Mescidlerinin her biri bir lücce-i envâr
Kandilleri meh gibi lebrîz-i ziyâdır

Ser-çeşmeleri olmada insana revân-bahş
Germâbeleri câna safâ cisme şifâdır

Hep halkın etvârı pesendîde vü makbul
Derler ki "biraz dilberi bî-mihr ü vefadır"

Şimdi yapılan âlem-i nev-resm i safânın
Evsafı hele başka kitâb olsa sezâdır

Nâmı gibi olmuşdur o hem sa’d hem âbâd
İstanbul’a sermâye-i fahr olsa revâdır

Kühsarları bağları kasrları hep
Güya ki bütün şevk ü tarab zevk u safâdır

İstanbul'un evsâfını mümkün mü beyân hiç
Maksûd heman Sadrı kerem-kâre senadır

....................

Ey Sadr-ı kerem-kâr ki dergâh-ı refîin
Erbâb-ı dile kıble-i ümmîd ü recâdır

Îdin ola ikbâl ü saadetle mübarek
Günden güne ikbâlin ola gün gibi zahir

Sadrında seni eyleye Hak dâim ü sabit
Hep âlemin ettikleri şimdi bu duadır

Ey Sadr-ı cihan-hân ede Hak devletin efzûn
Kim devletin erbâb-ı dile lûtf-ı Hudâdır

Ez-cümle Nedîmâ kulun ey âsaf-ı devrân
Müstağrak-ı lûtf u kerem ü cûd u atâdır
Cevdet Kudret
Sayfa 17 - Varlık Yayınları
Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber Nedim
Bir peri suret görünmüş bir hayal olmuş sana
Cevdet Kudret
Sayfa 28 - Varlık Yayınları
Çünki bülbülsün gönül bir gülsitan lâzım sana
Çünki dil koymuşlar adın dil-sitan lâzım sana
Cevdet Kudret
Sayfa 24 - Varlık Yayınları
Bir nim neşve say bu cihânın bahârını
Bir sâgar-ı keşideye tut lâlezârını

Bir dem mi var ki âh ederek anmaya gönül
Ey serv-kad seninle geçen rûzgârını

Şevk-i müdâm va'de-i ferdâyı dinlemez
Reşk ana kim cihanda bugün buldu yârını

İran zemîne tuhfemiz olsun bu nev gazel
İrgürsün Isfahân'a Sıtanbul diyârını

Düşmen ne denlü saht ise de şâdol ey Nedîm
Seng üzre gösterir zer-i kâmil iyârını

1-Bu cihanın ayarını bir yarım sarhoşluk say;lale bahçesini içilmiş kadeh farzet
2-Ey servi boylu!Seninle geçen zamanımı gönlümün ah ederek anmadığı bir dem mi var.
3-Sürekli istek,yarin vadini dinlemez cihanda bugün yarını (veya yarini:sevgilisini) bulanı kıskanırım.
4-Bu yeni gazel,İran toprağına hediyemiz olsun.İstanbul diyarını İsfahana götürsün.
5-Ey Nedim düşman ne kadar sert ise de neşeli ol.Has altın ayarını taş üzerinde gösterir.
Cevdet Kudret
Sayfa 32 - Varlık Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Divan Şiirinde Üç Büyükler 3- Nedim
Baskı tarihi:
2003
Sayfa sayısı:
152
Format:
Karton kapak
ISBN:
9751020131
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İnkılap Kitapevi
Baskılar:
Divan Şiirinde Üç Büyükler 3- Nedim
Nedim
Değerli edebiyatçı ve edebiyat araştırmacısı Cevdet Kudret tarafından hazırlanmış "Üç Büyükler" dizisinde, edebiyatımızın çeşitli kesimlerinin ve türlerinin temsilcileri ve temel taşları sayılan üçer sanatçının hayat ve sanatlarını inceleyen geniş birer araştırma yazısı ile, seçme parçalara yer verilmiştir.

Bütün öğrencilerin ve edebiyat meraklılarının gereksemelerini karşılamak ve kolayca anlamalarını sağlamak amacıyla, seçilen parçalara açıklama ve notlar eklenmiştir.

Kitabı okuyanlar 12 okur

  • Kıvanç Seyaz
  • ÇAYLAK OKUR C*
  • Sadık Doğan
  • Sitâre
  • şarkta bir ihtiyar
  • alper
  • Birsen Erol

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%16.7 (1)
8
%33.3 (2)
7
%0
6
%16.7 (1)
5
%16.7 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0