Adı:
İki Risale
Baskı tarihi:
11 Mayıs 2015
Sayfa sayısı:
168
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055094744
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İlk Harf Yayınları
Tercümesini sunduğumuz Imam Gazzâliinin iki risâlesi, Faysalu't-Tefrika Beyne'l-İslam ve'z-Zendeka: İslam ve Zındıklık Arasında Ayırt edici Kıstas ve Kanunu't-Te'vil: Te'vil Kanunu birbiriyle bağlantılı konular içermesi itibariyle, Arapça neşirde de birlikte yayınlanmıştır.

Faysalu't-Tefrika Beyne'l-İslam ve'z-Zendeka: İslâm ve Zındıklık Arasında Ayırt edici Kıstas kitabı, onun fikri istiklâlini ve taklidi reddedişini temsil eder. O, başkalarının görüşlerini toplamakla yetinmemiş, aksine hakikatine ulaşıncaya kadar, kesin kararlı bir alimin ilminin cüretiyle, meselelerin derinliklerine dalmıştır. Düşüncesinde müstakildir. Bunun için, Eş'ari'ye veya diğer mezhep sahiplerine muhalefeti küfür görmez.

İmam Gazzâli, fi't-Te'vil kitabında ise te'vili ele alıp en açık şekilde şerh etmiştir. Kitapta bu mevzuda gayret sarf edenlere tavsiyelerini sıralamış ve bunu güzel bir şekilde yazmıştır. Te'vil konusunu ele alanların yöntemlerini en güzel bir şekilde tanıtmış, onlardan doğru olanı tespit etmiştir. Küçük hacmine rağmen bu sıkıntı verici yola girmekten kurtulmak isteyene en iyi rehberdir. Ve ona en salim yöntemi göstermektedir.
(Tanıtım bülteninden)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kendini ve hadis olduğunu;(sonradan oluşmak) hadis olanın da bir muhdise ihtiyacı bulunduğunu hakikaten bilirsen, elbette ki sende Allah'a inanmanın burhanı hasıl olacaktır.Akla çok yakın olan bu iki bilgidir.Yani kendinin hadis(sonradan) olduğunu,hadisin de kendini ihdas edemeyeceğini bilmekliğindir.
Eğer kendini ve hadis olduğunu ayni zamanda özünün tabiat maddelerinden meydana gelen bir bedenden ibaret olmayıp bir cevher,bir ruh olduğunu bilirsen;hasiyetinin cevheri(özü) Allah'ı bilmektir ve hissedilmeyen beş duyu aleminden olmayanı kavramaktır;şu bedenin yıkılması, çürümesi de seni yok etmeyecektir;işte bunları kavramışsan ahiret gününe de burhan ile bilir,ahiretin varlığına sağlam bir delil ile iman edersin.
Yine aynı surenin 30. ayetinde ise;
''Gerçekten gökler ile yer diğerine bitişik idiler de biz onları ayırdık.'' demiştir. Evvelki durum, felek'ü bürücun muaddilü'n- nehara intıbakı durumunu, yani retaktan, bitişmeden- sonraki fetakta, ayrılmada meylin iğikliğin zuhura gelişidir.
Her vakıayı bir sebebe bağlamıştır. Diğer deyimle: her sebep bir neticeyi meydana getirir.
Her vakıanın mutlaka bir sebebi vardır. Sebepler zincirinin her halkası kendinden sonrasına bir sebep ve kendinden öncesine bir
neticedir. Her vakıanın sebep ve netice olarak vücut bulmasında, Cenab-ı Hakk'ın vakıaları sebeplere bağlamasında
nice sır ve hikmetler vardır ki, onları yalnız kendisi ve bir
kaçını da, ilimde rasih olanlar bilir.
Bilgi ve marifet de burhan ile, burhanı elde etmek de
o işten bahsetmek ile hasıl olur. Bu itibarla insanların topu
birden, bahsetmekten men edilmemiştir. Ancak, bahsin inceliklerine ve burhanın hakikatlarına ermeyen aciz ve idraki, zayıflar menedilmiştir.

Bunun misali şudur: Doktor hastaya bir ilaç içmesini
emreder. Fakat bu hastalığa derman olmasının sebebini
araştırmaktan meneder. Çünkü hastanın idrak seviyesi onu
kavramaktan acizdir. Araştırmak onu yoracak, anlamaktan
aciz kalacaktır. Bu yüzden de hastalığı artacak, netice itibariyle zararlı çıkacaktır.

Gerçi pek nadir hastalar vardır, zekidir. Tıp yoluna girmiştir. Hastalıkların sebepleri hakkında bilgi edinmiştir.
Bunları araştırma ve eşelemekten alıkonulmaz. Hatta bunlara kendi hastalığı için verilen ilaçların halinden, münasetlerinden bahsedilmesi de menedilmez. Bilakis, onun
kuru ve kısa bir söze inanmayacağı, körü körüne bir taklitçi
olamayacağı anlaşılır ise gereken izahat de verilir. Çünkü,
zekası müsaittir. Hastalığın sebeplerini anlayabilecektir.
Hastalığını ve ona münasip ilacın verildiğini bilince de ilaç
ile meşgul olacaktır. Önem verecek ve tavsiyeleri tamamıyla­
yerine getirmeye çalışacaktır.

Şayet durumu tedavi yolunu anlamaz ise ilaç ve tavsiyelere riayet etmekten de yüz çevirecek olursa ona hastalığını ilaç ve tavsiyelerin uygunluğunu anlatmak lazımdır. Bilgi ve idrak kabiliyeti yeterli olan da sorgu ve sualden,düşünme ve araştırmadan men edilmemelidir. Ancak hastalar içinde böyleleri pek azdır. Çokları akıl ve idrak bakımından zayıftırlar.

İşte dini ve şeri meseleler de sebep ve hikmetleri bilmek ve onlardan bahsetmek de bu kabildendir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İki Risale
Baskı tarihi:
11 Mayıs 2015
Sayfa sayısı:
168
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055094744
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İlk Harf Yayınları
Tercümesini sunduğumuz Imam Gazzâliinin iki risâlesi, Faysalu't-Tefrika Beyne'l-İslam ve'z-Zendeka: İslam ve Zındıklık Arasında Ayırt edici Kıstas ve Kanunu't-Te'vil: Te'vil Kanunu birbiriyle bağlantılı konular içermesi itibariyle, Arapça neşirde de birlikte yayınlanmıştır.

Faysalu't-Tefrika Beyne'l-İslam ve'z-Zendeka: İslâm ve Zındıklık Arasında Ayırt edici Kıstas kitabı, onun fikri istiklâlini ve taklidi reddedişini temsil eder. O, başkalarının görüşlerini toplamakla yetinmemiş, aksine hakikatine ulaşıncaya kadar, kesin kararlı bir alimin ilminin cüretiyle, meselelerin derinliklerine dalmıştır. Düşüncesinde müstakildir. Bunun için, Eş'ari'ye veya diğer mezhep sahiplerine muhalefeti küfür görmez.

İmam Gazzâli, fi't-Te'vil kitabında ise te'vili ele alıp en açık şekilde şerh etmiştir. Kitapta bu mevzuda gayret sarf edenlere tavsiyelerini sıralamış ve bunu güzel bir şekilde yazmıştır. Te'vil konusunu ele alanların yöntemlerini en güzel bir şekilde tanıtmış, onlardan doğru olanı tespit etmiştir. Küçük hacmine rağmen bu sıkıntı verici yola girmekten kurtulmak isteyene en iyi rehberdir. Ve ona en salim yöntemi göstermektedir.
(Tanıtım bülteninden)

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Esma Adıgüzel

Kitap istatistikleri