Haluk Yurtsever

Haluk Yurtsever

Yazar
7.0/10
1 Kişi
·
7
Okunma
·
1
Beğeni
·
415
Gösterim
Adı:
Haluk Yurtsever
Unvan:
Yazar
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Siyasal, düşünsel ve pratik eylemliliği 1968 İstanbul Üniversitesi işgali, 6. Filoyu ve Vedat Demircioğlu’nun ölümünü protesto eylemleriyle başladı. 1973 yazında yurtdışına çıktı. 1974’te TKP üyesi oldu. O tarihten bu yana aktif örgütlü sol siyasetin içinde. Bir yıl Moskova’da Lenin okulunda eğitim gördü. 1980 Aralık ayında ikinci kez yurtdışına çıktı. İngiltere, Fransa ve Almanya’da bulundu. 1992’de Türkiye’ye döndü.

Yayınlanan kitapları:
Küçük Burjuvazi ve Devrim Savaşımı, (Broşür) İşçinin Sesi Yayınları, Temmuz 1984, Londra; Sınıf ve Parti, Dönem Yayınları; Ankara, Nisan 1990 (2. Basım, Etki Yayınevi, İstanbul, Ekim 1992; 3. Basım, NK Gelenek Dizisi, Haziran 2004); Süreklilik ve Kopuş İçinde Marksizm ve Türkiye Solu, Etki Yayınevi, İstanbul Ekim 1992 (2. Basım, El Yayınevi, Mart 2002); Türkiye’nin Dönemeci, Emperyalizm mi? Sosyalizm mi? Etki Yayınevi, İstanbul, Mart 1993; Marksist Bakış Açısından Program Yöntemi, Sorun Yayınları, İstanbul, Ocak 1995; Tarihten Güncelliğe Sınıf Savaşları ve Devlet, Yordam Kitap, İstanbul, Kasım 2006; Özgürlük ve Örgütlülük, Yordam Kitap, İstanbul, Nisan 2007; Yeni Bir Sol Atılım İçin, Kalkedon Yayıncılık, İstanbul, Ocak 2008

Katkı yaptığı ortak kitaplar:
Birinci Emek Sempozyumu, İşçi Konseyi, NK Yayınları, Ekim 2003; Marksist Metin Analizleri, Gelenek Sempozyumu 2005, NK Yayınları, Ağustos 2005; Türkiye’nin Sosyalist Seçeneği, Sol Meclis, NK Yayınları, Nisan 2006; Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü, Sol Meclis, NK Yayınları, Nisan 2006
1980 öncesinde Türkiye'de sendikalaşma, tarihinin en yüksek oranlarına ulaştı. Sendikalı işçi sayısı 1971 rakamlarıyla Fransa'da %20, Federal Almanya'da %25, İtalya'da %30 iken Türkiye'de de %30'du, 1975'te sendikalı işçi sayısı sendikalaşabilir ücretlilerin %42.8'ine ulaşmıştı.
Haluk Yurtsever
Sayfa 175 - Yordam Kitap
Bir olgunun zıddında, karşıtında olmak son çözümlemede aynı eksende olmaktır ve bu tür konumlanışın temel sorunu, kendine özgü, olumlu bir program ve siyasal çözüm geliştirme olanağının yitirilmesidir.
Haluk Yurtsever
Sayfa 281 - Yordam Kitap
Oğuzhan Müftüoğlu, Fikri Sönmez’le seçimler öncesinde aralarında geçen bir konuşmayı şöyle anlatır:

Fikri, üstlendiği sorumluluğun bilincinde ve onun ağırlığı altında görünüyordu. Bir keresinde dedi ki: ‘Ben seçimi kazanabilirim burada ama kazanınca ne yapacağız, muhalefette olmanın bir rahatlığı vardır. Her şeyi eleştirirsin, her şeye kötü dersin, peki al sen yap dedikleri zaman ne yapacağız, nasıl yapacağız?... Biz dedik ki, bizim hiç şunu yapacağız, bunu yapacağız diye hiçbir vaatte bulunmamamız gerekir. Vaat edebileceğimiz tek şey vardır, ne yapacaksak bunu birlikte yapacağız, yapacağımız şeye birlikte karar vereceğiz… Belediye kendi iktidarını kendi kullanacaktır. Halka devrederek kullanacaktır
CEO lar, üst yöneticiler, baş mühendisler artık yöneticidirler. Mühendis gibi düşünürler ama mühendislik yapmazlar . İşçi sınıfının dışına çıkmışlardır. Yukarıdan hiyerarşinin tepesinden denetler ve yönetirler. Yanlızca sermayenin işlevlerini üstlenmiş olmaları nedeniyle degil gelirlerini elde etme biçimleri (yanlız ücret değil özel prim, ikramiye kimi zaman kardan belirli bir pay, sonuç olarak artı değerden pay vb.) ve gelirlerinin miktarı (en nitelikli işçinin en yüksek ücretinden çok yüksek, kimi zaman yüzlerce katı) vb nedenlerle kapitalist sınıftandırlar. Ayrıca çogu, hisse senedi sahipliği yoluyla sermayeye, üretim araçları mülkiyetine de ortaktirlar. Herkes hisse senedi alabilir. Fark, bu kişilere hisse senedinin ödül ya da prim olarak verilmesidir.
1978 ile 1980 arasındaki iki yıllık dönemde, bütün sol örgütlerde tıkanıklık ve bunalım yaşandı. Siyaseti bırakma, bölünme, tasfiye ve iç çatışmalar biçiminde dışa vuran bir tıkanıklık ve bunalım, sol hareketi 12 Eylül'den çok önce yorgun ve ne yapacağını bilmez bir duruma düşürdü.
...
1978-1980 arasında Türkiye sol hareketindeki krizi en iyi anlatan göstergelerden biri, bu dönemde hemen bütün örgütlerin bölünmesidir.
TKP, resmi TKP ve TKP/İşçinin Sesi olarak bölündü.
Dev-Yol, Dev-Sol ayrılığı bu dönemde çıktı.
TİP'in resmi TKP çizgisine yaklaşmasıyla eşzamanlı olarak, TİP'te Sosyalist İktidar kopuşu gerçekleşti.
TSİP bölündü. TKP-B ayrı bir parti olarak ortaya çıktı.
Halkın Devrimci Öncüleri'nden ayrılanlar THKP-C Acilciler'i oluşturdular.
Halkın Yolu olarak da bilinen THKP-C/ML yöneticilerinin bir bölümü bu dönemde örgütlerinden ayrılarak TİKP'e geçtiler.
MLSPB'den ''THKP Savaşçıları'' ayrıldı. Bir grup da ''Çayan Sempatizanları''nı oluşturdu.
Halkın Kurtuluşu'ndan ayrılanlar Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği'ni kurdular.
Haluk Yurtsever
Sayfa 318 - Yordam Kitap
Türkiye Solu 1960 ile 1980 arasındaki 20 yılda dinç ve yenileştirici bir toplumsal/siyasal güç olarak var oldu. Toplumsal yaşama, Türkiye'nin yakın tarihinin oluşumuna, deyim uygunsa ''kendinden öte'' katkılar yaptı.
...
Türkiye Solu, çeşitli ekol ve damarlarıyla dünya solunun ve birçok karakteristik özelliği ve rengiyle de Türkiye toplumunun ve tarihinin ürünüdür.
...
Yükselirken ve düşerken kendisini var eden zeminin karakteristik özelliklerini, bunlardaki değişiklik ve kırılmaları yansıttı. Dünya kapitalist sisteminin döneme özgü, ''refah devleti'', ''kalkınmacılık'' türünden paradigmaları ile dünya sosyalist güçlerinin 1917 Ekim Devrimi sonrası ''kapitalist olmayan yoldan kalkınma'', ''ulusal kurtuluş'' yönelimleri Türkiye solunun biçimlenmesini derinden etkiledi.
Haluk Yurtsever
Sayfa 317 - Yordam Kitap
Proleterleşmeyi tanımlayan, sömürü ve baskıyı birbirine bağlayan ilmik mülksüzlüktür. Güvencesizlik bu ilişkinin türevidir; kapitalist üretim biçimindeki mülksüzleştirme ve yedek işçi ordusu yaratma süreçlerinin bir sonucudur. Emeğin güvencesizliğini yeni bir ley olarak sunmak, buradan yeni bir sınıf yaratmak tarih dışı bir yaklaşımdır.
Haluk Yurtsever
Sayfa 102 - Yordam yayınları
Belirli bir fabrikada ya da hatta belirli bir iş kolunda grevler yoluyla tekil kapitalistleri daha kısa iş gününe zorlama girişimi katıksız ekonomik harekettir. Öte yandan 8 saatlik iş günü yasasını kabul ettirme hareketi siyasal bir hareket, yani sınıfın kendi çıkarlarını genel bir biçimde elde etme amacını taşıyan hareketi doğar.
Güç son derece göreli ve diyalektik bir kavramdır. Öyle durumlar olur ki , zamanı gelmiş bir dönüşüm için seferber olan , ne yapacağını bilen , iyi örgütlenmiş bir kaç bin kişi bir ülkenin yazgısını değiştirebilir; milyonlarca oy toplamış bir parti etkisiz ve marjinal kalabilir.
Hizmet sektörünün , sanayi aleyhine büyümesi , işçi sınıfının eridiğinin orta sınıfların büyüdüğünün en güçlü kanıtı olarak ileri sürülüyor.

Burada başta bir yöntem hatası var. Sınıflar sektörlere göre sınıflandırılamazlar.

İkincisi çoğu kez algılandığı givi, sanayiden hizmete kayış, dünya ekonomisinin sanayisizleşmesi , maddesiyle Şemsi anlamına gelmiyor.; maddi üretim , artı değer üretimi artarak devam ediyor.
332 syf.
·2 günde·7/10
Türkiye Solu'nun en kitlesel ve en etkin dönemini anlatan bir kitap daha. 1960'dan başlayarak dönemin önemli sol örgüt ve partileri, yaygınca tartışılan tezler, etki alanı geniş dergiler konu ediliyor. Haluk Yurtsever kendi bulunduğu çizgiden bakarak, işlediği konulara karşı eleştirel bir tutumu tercih etmiş. Yani bu anlamda kitap basit bir sol kronoloji kitabı olmaktan çıkıyor. Dönemin yaşayanlarından biri olan Yurtsever'in de katılımıyla dönemsel bir tartışmanın ortasına girmiş oluyorsunuz.
Kitap, sol örgüt ve partilerin pratiklerinden çok, teorik üretimlerine ve devrim stratejilerine eğilmiş. Bu açıdan daha önce okuduğum Vehbi Ersan - 1970'lerde Türkiye Solu kitabından ayrılıyor. O kitapta pratik daha fazla yer buluyordu.
Nihayetinde dönemle ilgiliyseniz, sıkılmadan ve kısa sürede okuyacağınızı tahmin ediyorum.

Yazarın biyografisi

Adı:
Haluk Yurtsever
Unvan:
Yazar
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Siyasal, düşünsel ve pratik eylemliliği 1968 İstanbul Üniversitesi işgali, 6. Filoyu ve Vedat Demircioğlu’nun ölümünü protesto eylemleriyle başladı. 1973 yazında yurtdışına çıktı. 1974’te TKP üyesi oldu. O tarihten bu yana aktif örgütlü sol siyasetin içinde. Bir yıl Moskova’da Lenin okulunda eğitim gördü. 1980 Aralık ayında ikinci kez yurtdışına çıktı. İngiltere, Fransa ve Almanya’da bulundu. 1992’de Türkiye’ye döndü.

Yayınlanan kitapları:
Küçük Burjuvazi ve Devrim Savaşımı, (Broşür) İşçinin Sesi Yayınları, Temmuz 1984, Londra; Sınıf ve Parti, Dönem Yayınları; Ankara, Nisan 1990 (2. Basım, Etki Yayınevi, İstanbul, Ekim 1992; 3. Basım, NK Gelenek Dizisi, Haziran 2004); Süreklilik ve Kopuş İçinde Marksizm ve Türkiye Solu, Etki Yayınevi, İstanbul Ekim 1992 (2. Basım, El Yayınevi, Mart 2002); Türkiye’nin Dönemeci, Emperyalizm mi? Sosyalizm mi? Etki Yayınevi, İstanbul, Mart 1993; Marksist Bakış Açısından Program Yöntemi, Sorun Yayınları, İstanbul, Ocak 1995; Tarihten Güncelliğe Sınıf Savaşları ve Devlet, Yordam Kitap, İstanbul, Kasım 2006; Özgürlük ve Örgütlülük, Yordam Kitap, İstanbul, Nisan 2007; Yeni Bir Sol Atılım İçin, Kalkedon Yayıncılık, İstanbul, Ocak 2008

Katkı yaptığı ortak kitaplar:
Birinci Emek Sempozyumu, İşçi Konseyi, NK Yayınları, Ekim 2003; Marksist Metin Analizleri, Gelenek Sempozyumu 2005, NK Yayınları, Ağustos 2005; Türkiye’nin Sosyalist Seçeneği, Sol Meclis, NK Yayınları, Nisan 2006; Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü, Sol Meclis, NK Yayınları, Nisan 2006

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 7 okur okudu.
  • 8 okur okuyacak.