Hasan Amca

Hasan Amca

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
3
Gösterim
Burada gizlenen maksat, Ruslar’ın buralara kuvvet ayırmasını temin etmek suretiyle Alman ve Avusturyaliların yükünü hafifletmek... Yoksa 200.000 kişilik, o da aç ve çıplak bir orduyla bu merhametsiz dağların aman bilmez kışların da nihayet donmaktan başka ne yapılabilir? Nitekim öyle de oldu.
Arab 'ın meşhur sözü gibi: «Hülya olmasaydı fukara helak olurdu.» ...... yahut kurtuluş daha kolaylaşırdı.
Bir gün fenalaşmış asistanlara
doktora haber vermeyin rahatsız etmeyeyim demiş, koşarak hastaneye gittim. Bana; size zahmet etmişler, benimki bir kayıp değildir,
taksit, taksit ölmek istemiyorum, rahat öleceğim, arkalığı başımın altından alın dedi. Arkalığı aldırdık, hanım kızıma (eşime) hürmet ve sevgiler dedi- Sağ elini yastıkla başının arasına koydu ve öldü.
Hayatımda böyle mert bir ölüm görmedim. Hasan Amca kimseye metelik vermeyen mert ve gururlu bir insandı..
Selânik, Osmanlı imparatorluğu ’nun esasen en hareketli ve en ileri şehirlerinden biri idi. Fakat bu ­günlerde o, yalnız hareketli bir şehir olmakla kalmıyordu. Devlete yeni yön verecek bir hareketin merkezini teşkil ediyordu. Adeta kaynıyordu...
Alman generali Von der Goltz...
Bu paşa ayda bin altın maaşla ordu ve askeri
mekteplerimizi ıslaha memur olarak gelmiştir. .Bu bize karşı üzerine aldığı vazife bir kıt’a büyüklüğünde çeşit iktisadi kaynak ve menfaatlerle dolu bu ülkede kendi devletinin menfaatleri için vazife almamış
olduğu düşünülebilir mi? yıllar boyu bu nevi hey ’etlerin mesai hayatları tetkik edilirse, onların bizim paramızla kendi menfaatleri için çalışmış oldukları sabit olur...
Mahmut Şevket Paşa Daily Telegraph muhabiriyle yaptığı bir mülâkatta:
Şimdi iş yapmak azmiyle geldik. Ecnebilerin müzahereti bizce kıymetlidir.Memleketimizin hüsnü idaresi için bilcümle nezaretler için ecnebi müşavirler getireceğiz. Memleketi büyük idari mıntıkalara ayıracağım ve her biri
için ayrica ecnebi müfettiş getireceğim .
..
Hükümetin korkaklığı veyahut parlamentoda
uzun uzadıya lüzumsuz ve faydasız münakaşalarla vakit kaybetmek yüzünden kanunlar çıkarılmadığından nafia işlerini ele alamamıştık. Yabancı sermayelerin yardımından bu suretle istifade mümkün olamadı. Bunlardan ecnebi sermayedarlarının şikâyet ettiklerini biliyorum.Bunun içinmeclisin açılmasını beklemeksizin, bütün mes’uliyet kabineye ait olmak üzere bir takım muvakkat kanunların iradesini alarak işe başlayacağım , bu meyanda demiryolları inşası mukaveleleri yapacağız, icabeden umuru nafiayı meydana çıkaracağız...
Eratın askerlik müddeti de belirsizdi. Müddetin üç sene olduğu söylenirdi, amma Padişahın keyfine göre bu müddet on bir sene, Yemen ordusuna gidenler için müddetsiz, ölüme kadar devam edebilirdi.Bu müddete kadar sürüklenen askerin sanki «silâh çatmak» hakkı olurdu. Bu âdet olmuştu.
Bir sabah asker silâhlarını alır, kışla önünde si-
lâh çatar, subayların emrinden çıkmış; âdeta itaatli bir isyân denebilir bir hâl alır.. «Padişahım çok yaşa!» diye bağırır, terhis tezkeresini ister. Telgraflar çekilir, daha büyük rütbeli subaylar tarafından nasihatler yapılır. Nihayet terhislerine irade-i seniye çıkar..
İttihat ve Terakki Cemiyeti merkezini Manastır’dan Selânik’e gönderen, Hareket Ordusu komutanlığını Hüsnü Paşa yahut Mustafa Kemal yerine Mahmut
Şevket Paşa’ya verdiren, Enver’i, Hafız Hakkı’yı ön plâna yükselten gizli kuvvetin istediği olmalıydı; nitekim böyle oldu. Bu hareketi daha İttihatçılar hatırlarına getirmezlerken bunun için uygun bulunan «Hürriyet Kahramanı» (!) Enver, Bingazi’den çağrıldı..
İstanbul’a gelir gelmez kendisine verilen vazifeyi yerine getirdi. Kanlı Bâbıâli Baskını’nı yaptı; Nâzım
Paşa'nın ölüsüne basarak, Kâmil Paşa’nin elinden sadrazamlık mühürünü kaptı; doğru saraya koştu; Padişahtan sadrazamlık iradesini kopardı ve Üsküdar’dan telefonla kapı yoldaşı Hafız Hakkı’ya şu müjdeyi verdi:
— Mahmut Şevket Paşa’yı Sedaret fermanını almak üzere saraya gönder...
....
Talât:
«Hiç birimiz harp taraftarı değildik, nasıl oldu
girmiş bulunduk, kader..» dememismiydi..
Halil Bey :
«Enver’e sordum onun haberi yokmuş, yemin etti, bizim harbe girmemiz bir kaza eseri idi!» dememişmiydi.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Hasan Amca
Tam adı:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.