.::AYŞE::.

.::AYŞE::.
@Bendenizayse
☆Edep yahû edep! Evvelâ edep! ☆Allah âşkına sesli harf katili olmayın. ☆Bir böyle :) Bir şöyle :( ☆Edebiyatı severim, mübâlağa sanatına âşığım. ♡MAYISLAR BİZİMDİR. BEN ÖYLE UYGUN GÖRDÜM.
Sabitlenmiş gönderi
... Ali'nin Ayşe'den daha çok kalemi oluyordu hep. Ve çözmek için mutlaka bir problem gerekiyordu.Ayşe'ye üzülen merhametli çocuklarken o problemlerde, Ali olmak isteyen insanlar olduk. ... Biz ne zaman "insan" olduğumuzu unuttuk?
Reklam
.::AYŞE::. tekrar paylaştı.
Ahmet Haşim
Me­lâ­li an­la­ma­yan nes­le âşi­na de­ği­liz.
Karalama defterim
Negatif düşünlerin arasında, pozitiflerimin kırıntıları ile mücadeleye devam ediyorum.

Okur Takip Önerileri

Tümünü Gör
Karalama defterim
Parasız değil, çabasız olduğunu gördüğünde geri çekilmelisin.
Karalama defterim
Kendine ve kalbine dürüst olduğunda hayatın daha kolay aktığına tanık olacaksın.
Reklam
Söyleyince çok oluyorum, susunca da çok ölüyorum.
.::AYŞE::.
2024 okuma hedefini güncelledi.
2024 OKUMA HEDEFİ
43/150 kitap - %29 tamamlandı
43 kitap okudu
150 kitap
9,3bin sayfa
10 inceleme
1987 alıntı
2 günde 1 kitap okumalı.
64 syf.
·
Puan vermedi
·
3 saatte okudu
Hoşgör Köftecisi
Hoşgör KöftecisiOrhan Veli Kanık
7.9/10 · 3.008 okunma
(...) ede­bi­yat fik­re da­ya­nı­yor. Bu iti­bar­la ede­bi­ya­tın halk kit­le­le­ri­ne bir şey­ler söy­le­me­si la­zım. Okur-ya­zar­la­rı hal­ka doğ­ru gö­tü­ren bir ede­bi­yat is­te­rim. Ya­ni ede­bi­ya­tın ço­ğun­lu­ğa hi­tap et­me­si­ni is­ti­yo­rum. Ço­ğun­luk oku­yup an­la­ma­lı­dır. An­la­ya­bil­me­si için de ede­bi­yat­ta ken­di me­se­le­le­rin­den bah­se­dil­me­si la­zım... Bu­gün­kü dün­ya­da ço­ğun­lu­ğu fa­kir halk teş­kil edi­yor. De­mek ki ede­bi­yat da on­la­rın ede­bi­ya­tı ola­cak­tır. Kah­ra­ma­nı­nı onun için­den se­çe­cek, ha­ya­tı­nı o ha­ya­tın için­den ala­cak ve ara sı­ra onun me­se­le­sin­den bah­se­de­cek­tir.
Reklam
Es­ki Türk ce­mi­ye­ti di­li­ni, bü­yük bir dil ya­pa­rak Av­ru­pa­lı­la­ra öğ­re­te­bil­sey­di Di­van şi­iri dün­ya­nın bü­yük şi­ir­le­rin­den bi­ri olur­du. O hal­de Di­van ede­bi­ya­tı­nın mo­da­sı geç­miş, öl­müş bir kıy­met ola­rak bir ke­na­ra atıl­ma­sı­na ra­zı ola­ma­yız. Bel­ki ye­ni ne­sil­ler Di­van ede­bi­ya­tı me­tin­le­ri­ni kâ­fi de­re­ce­de an­la­ya­ma­ya­cak­lar­dır. Ya­ni bu me­tin­le­rin için­de bil­me­dik­le­ri ke­li­me­ler ola­cak­tır. Fa­kat eda­sı­nı bir­çok es­ki adam­lar­dan, hat­ta bu iş­le uğ­raş­mış âlim­ler­den da­ha iyi kav­ra­yıp be­nim­se­ye­cek­ler­dir.
– Bu­ra­da se­nin­le kar­şı­laş­tı­ğım için çok me­su­dum. – Hay­di al­la­ha­ıs­mar­la­dık, de­di. Ama hiç kav­ga et­me­dik, de­ğil mi? – Evet, de­dim. Et­sey­dik da­ha mı iyiy­di? – Ha­yır, de­di.
– Bi­zim için en mü­na­si­bi, bir gü­zel kav­ga edip bir­bi­ri­miz­den ay­rıl­mak­tır. Na­sıl ol­sa ev­le­ne­me­yiz. – Ben kav­ga et­mek is­te­mi­yo­rum, de­di. – El­bet bir yo­lu­nu bu­lu­ruz. Bel­ki bu iş bir iki gü­nü­mü­zü alır; ama bu­lu­ruz. Bu­la­maz­sak kö­tü ola­cak zi­ra. Böy­le söy­lü­yo­rum ya, gö­rü­yor­sun, se­ni de se­vi­yo­rum. – Ben de, de­di.
– Ben se­ni bı­rak­mam. – Pe­kâ­lâ, öy­le ol­sun. So­nun­da be­ra­ber öle­ce­ğiz de­mek­tir. Ma­dem­ki ra­zı­sın, ben de ra­zı olu­rum. – Evet, ra­zı­yım.
Aşk, be­nim için de, be­nim gi­bi­ler için de, bi­raz faz­la. Faz­la gü­zel bir şey. Ne uç­mak ge­li­yor elim­den, ne de öt­mek. Her şey­den ön­ce yi­yip iç­me­ye ih­ti­ya­cım var; hal­bu­ki, âşık olur­sam yi­yip içe­mem.
28,9bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.