• Gerçekliğinde bileşim bulunmayan şey, bir sözle gösterilmez...
 • Şöyle ki, bir insan olmuş olan canlı; ya olduğu şeylerden oluşumu tamamlanıp bir insan olur, ya da tamamlanamayıp ne o insan olur ne de o canlı....
 • İbn Sina'nın Yapıtlarının Listesi:
  1. Ahval el-Nefs (Nefis Üzerine)
  2. Ahval el-RCıh (Ruh Üzerine)
  3. Ak5am el-'Ulunı el-Akliyye (Akli Bilimlerin Bölümleri Üzerine)
  4. Akviil el-Şeyh fi el-Hikrne (Hikınet Üzerine Söylev)
  5. Cevab el-Mesdil (Sorulara Cevap)
  6. Danişname-i 'Alili (Bilimsel Bilgi Üzerine)
  7. Def' el-Gam min el-Mevt (Ölüm Kaygısından Kurtuluş)
  8. Def' el-Mazilr el-Kiilliyye an el-Ebdan el-İnsaniyye (Bedenin
  Zararlılardan Arındırı iması)
  9. Ecvibe ala Mesaili Ebu el-Reyhan el-Biruni' (Beyruni''nin So-
  rularına Yanıtlar)
  10. Ecvibe an Aşri Mesail (On Probleme Yanıtlar)
  11. El-Ahd (Ahd Üzerine)
  12. El-Ahlak (Ahlak Üzerine)
  13. El-Atat el-Rasadiyye (Gözlem Araçları)
  14. El-Arşiyye (Arş Üzerine)
  15. El-Dua' (Dua Üzerine)
  16. El-Ecram el-Ulviyye (Gök Cisimleri Üzerine)
  17. El-Edviye el-Kalbiyye (Kalp İlaçları)
  18. El-Efal ve el-İnfialat (Fiiller ve Etkileri)
  19. El-Erzak (Rızık Üzerine)
  20. El-Hassü ale el-Zikr (Zikir Üzerine)
  21. El-Hey'e (Astronomi Üzerine)
  22. El-Hikmet el-Aruziyye (Felsefe Üzerine)'
  23. El-Hindiba (Hindiba Üzerine)
  24. El-lşarat ve el-Tenbihat (İşaretler ve Tembihler)
  25. El-Kanun fi el-Tıb (El-Kanıln fi el-Tı/J)
  26. El-Kaside cl-Ayniyyet el-Ruhiyye (Ruh Kasidesi)
  27. El-Kelam fi Ma'rifet el-Nefs el-Natıka (Konuşan Nefsin Bil-
  gisi Hakkında)
  28. El-Keramat ve el-Mu'cizat ve el-Eacib (Keramet, Mucize ve
  Şaşırtıcı Şeyler Üzerine)
  29. El-Kulene (Kulunç Üzerine)
  30. El-Mebde' ve el-Mead (Başlangıç ve Son)
  31. El-Melaike (Melekler Üzerine)
  32. El-Mübahasat (Tartışma Üzerine)
  33. El-Nabz (Nabız Hakkında)
  34. El-Siyaset el-Menziliyye [Aile (Ev) Yönetimi Üzerinel
  35. El-Tayr (Kuş)4

  36. El-Urik el-Mefsude (Kan Alınacak Damarlar)
  37. El-Vird el-A'zam (En Büyük Dua)
  38. El-Vüs'a (el-Feza) [Hava (Boşluk) Üzerine]
  39. Esbabu Hudus el-Huruf (Harflerin Doğuş Sebepleri)
  40. Esbabü el-Ra'd (Gök Gürlemesinin Nedenleri)
  41. Eş' ar el-Şeyh (Şeyh'in Şiirleri)5
  42. Fi el-İnaye ve Bey ani Keyfiyyeti Duhuli el-Şer fi el-Kaza el-
  İlahi (İyilik ve Kötülüğün İlahi Kazaya Girişinin Açıklan-
  ması Üzerine)
  43. Hayy İbn Yakzan
  44. Hikmet el-Meşrikıyye (Maşrıki Felsefe)
  45. İbtali Ahkam el-Nücfim (Astrolojinin Gereksizliği Üzerine)
  46. İlleti Kıyami el-Arz fi Vasat el-Sema' (Yer'in Evrenin Mer
  kezinde Bulunmasının Nedeni)
  47. İsbat el-Nübüvve ve Te'vili Rumuzihim ve Emsalihim (Pey-
  gamberliğin Göstergeleri)
  48. Kelami el-Şeyh fi el-Mevaiz (Nasihat Üzerine Açıklamalar)
  49. Keli mat-i el-Sufiyye (Tasavvufçuların Açıklamaları)
  50. Kitab el-İnsaf (İnsaf Hakkınd�)
  51. K.itab el-Musiki (Musiki Üzerine)
  52. K.itab el-Necat (Kurtu luş Kitabı)
  53. Kitab el-Niyruziyye (Nevruz Hakkında)
  54. Kitab el-Siyaset (Siyaset Üzerine)
  55. K.itab el-Şifa (Doğa Üzerine)
  56. Mahiyet el-Hüzn (Hüznün Mahiyeti)
  57. Mahiyyet el-Salat (Namazın Anlamı)
  58. Makale fi el-Nefs (Nefis Üzerine)
  59. Mekruhu Ebu Said ila el-Şeyh ve Cevabihi (Ebu Said'in
  Mektuplarına Yanıtlar

  60. Nesaih el-Hükema' el-İskender (İskenderiyeli Filozofların
  Düşünceleri)
  61. Risale el-İksir (İksir Üzerine)
  62. Risale el-Şeyh ile el-Berki (el-Berki'ye Yanıt)
  63. Risale fi el-Aşk (Aşk Üzerine)
  64. Risale fi el-Hesab (Aritmetik Üzerine)
  65. Risale fi el-Hudud (Felsefe Terimleri Üzerine)
  66. Risale fi el-Red ile el-Şeyh Ebu el-Ferec İbn el-Tayyib (Şeyh
  Ebu el-Ferec İbn el-Tayyib'e Reddiye)
  67. Risale fi el-Zaviye (Açı Üzerine)
  68. Risale fi Lisan el-Arab (Arapça Üzerine)
  69. Risale fi Sırr el-Kader (Kaderin Gizemi Üzerine)
  70. Risale fi-İlm el-Ahlak (Ahlak Üzerine)
  71. Risale ila Ebu 'Ubeyd el-Cuzcani (Ebu 'Ubeyd el-Cfızca-
  ni'ye Yanıt}7
  72. Risale ila Ebu Ca'fer el-Kiya (Ebu Ca'fer el-Kiya'ya Yanıt)
  73. Risale ila İbn Kakuye ('Alaü'd-Devle'ye Yanıt)
  74. Risale li el-Şeyh Ebfı el-Fazl İbn Mahmud (Ebu el-Fazl ibn
  Mahmud'a Yanıt)
  75. Risale li el-Şeyh Ebfı el-Kasım İbn Ebu el-Fazı (Ebu el-Ka-
  sım ibn Ebfı el-Fazıl'a Yanıt)
  76. Risale li el-Şeyh ila Ca' fer el-Kaşani (Ca'fer el-Kaşani'ye
  Yanıt)
  77. Risale li el-Şeyh ila Ebu Tahir İbn Hassul (Ebu Tahir ibn
  Hassul Yanıt)
  78. Sebebi Rü'yet el-Kevakib bi el-Leyi la fi el-Nehar (Yıldızların
  Gece Görünüp Gündüz Görünmemesi Üzerine)
  79. Siret el-Şeyh (Otobiyografi)
  80. Te'vil el-Ahlam (Rüya Yorumları)
  81. Tedbiri el-Müsafir (Yolculukta Alınacak Önlemler)
  82. Tedbiri Menzil el-Asker (Askerlik Sanatı Üzerine)
  83. Tefsir-i Ayet-i "Sümme İsteva ile el-Sema ve hiye Duhan"
  84. Tefsiri Suret el-A'la (Ala Suresi'nin Tefsiri)
  85. Tefsir-i Suret el-Felak (Felak Suresi'nin Tefsiri)
  86. Tefsir-i Suret el-İhlas (İhlas Suresi'nin Tefsiri)
  87. Tefslr-i Suret el-Nas (Nas Suresi'nin Tefsiri)
  88. Tefsir-i Suret el-Nur (Nur Suresi'nin Tefsiri)
  89. 'Urcfıze fi el-Teşrih (Anatomi Üzerine)
  90. 'U rcuze fi el-Tıb (Tıp Özeti)
  91. 'Urcfıze Latife fi Vesaya İbukrat (Hipokrat'ın Düşüncelerinin
  Özeti)
  92. 'Uyun el-Hikme (Felsefe Meseleleri)
  93. 'Urclızc fi el-Fusul el-Erbaa (Dört Mevsim Üzerine)


  ***