Adı:
Amel Defteri
Baskı tarihi:
Aralık 2015
Sayfa sayısı:
310
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759956752
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dergah Yayınları
Rivayetlere bakılırsa okumak karşı tarafa, birine barış için, anlaşmak adına ok göndermek, ok atmak demekmiş. Okuyan insan ne yaptığının bir miktar farkında ise kendi içinde ve dışındaki kargaşanın, tereddütlerin, acıların, sevinçlerin, savaşın niçin olduğunu anlamaya, neden böyle cereyan ettiğini çözmeye çalışıyor demektir. Sulh ve sükûna erişme hayali peşinde, ok işaretleri istikametinde koşacak yahut sonsuz bir cehde, bir ictihada, bir cihada kendini hazırlayacak, savaş ve barış için ok torbasını dolduracaktır.

Yine rivayetlere bakılırsa yaz-mak da günah işlemek demekmiş. Hatasız, günahsız kul olmaz çünkü. Yazık, yazgı, yazıklanmak da oradan geliyormuş. Ama "söz uçar yazı kalır" atasözünü unutmayalım. Yazmak okuduklarını kendine mal etmek, okumayı bir üst seviyeye çıkarmak hatta onlara müsbet katkılarda bulunmaktır dense sezadır.
İradî Amel Defterleri de böyle doluyor olmalı.
(Tanıtım Bülteninden)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
İsmail Kara
Bakalım sizin zihniyetinizdeki sürgünle Fizan’da olup bitenler, sürgündekilerin yapıp ettikleri örtüşecek mi?

“Trablusgarp vilayeti devr-i istibdadın en mühim menfası [sürgün yeri] idi. Oraya teb’îd edilen Jöntürkler pek kesretli ve içlerinde cidden muktedir zevat var idi.

Müşir olduğu halde mahzâ tahkir ve tezlîl için bir fırka kumandanlığına tayin ve Trablusgarp’ta ikamete memur edilmiş olan Recep Paşa’nın me’âlîsi kolayca ta’dâd edilemez.

(...)

Şefik ve Câmi beyler Paşa merhumun bütün mesâi-i kerimânesinde cansiperâne bir faaliyetle hizmet ve muavenet ediyorlardı. Doktorlar merkez-i vilayet ve mülhakatının umûr ve muamelât-ı sıhhıyesini tensîk ve hastahaneleri ıslah eyliyorlardı.

(...)

Ali Vasfet beylerin merkez-i vilayette tesis ettikleri Mekteb-i İrfan fırka zâbitanı ve memurin evladını cehilden kurtardığı gibi evlad-ı Arap arasında lisan-ı Osmanînin neşrine ve usûl-i cedit tedrisatının tamimine sebep olmuş pek mükemmel ve hakikaten bir medrese-i irfandır. Yüzlerce menfi [sürgün] efendiler devâir-i resmiyeye tayin edilmişler ve bunlar vasıtasıyla bilcümle umûr intizam ve ciddiyet kesb etmiştir. Menfiler yüzünden Trablusgarp, bugün ekser vilayetlerimize her hususta fâik bir hale gelmiştir. Şehrin intizamı, sokakların mükemmeliyeti, ebniye-i cedidesinin [yeni binalarının] azamet ve letafeti şâyan-ı takdirdir.

(...)

İstikbal temşiyetindir, İslâmın hâmisi Allah’tır”.

***

II. Abdülhamid devrinde bir talebe Aydın’dan Rodos’a tahsil için gönderiliyor. Sebebi Fizan’da olduğu gibi orada da kaliteli eğitim veren bir okulun olması. Bu kaliteli okulu açanlar ve ilk işletenler, ilk hocalık yapanlar ise Fizan’dakiler olduğu gibi Rodos’ta sürgün olarak bulunan Yeni Osmanlılardan Ahmed Midhat Efendi, Ebuzziya Tevfik ve arkadaşları…

“ (…) Küçük Yunus’un bera-yı tahsil Rodos’a gönderilmesindeki sebep ve sâik o sırada Rodos ‘Medrese-i Süleymaniye’sinin haiz olduğu şöhret-i fevkalâde idi.

(...)

Sultan Murat Han-ı Hâmis’in cülusuyla mazhar-ı azâdî olarak Rodos’tan infikâk eden mektep müessislerini devr-i Abdülhamid-i Sânîdeki yeni menfiler takib etmiş, Medrese-i Süleymaniye daima saf ve salim bir menba-ı marifet ve hürriyet olarak kalmış ve öylece de devam etmekte bulunmuştu”.

"Şehbenderzâde Ahmed Hilmi ve Nerede O Eski Sürgünler!" başlıklı yazıdan kısaltılarak alıntılanmıştır.
EK 1
Kitaptan direkt olarak yazıya geçirdiğim için kimi kelimelerde imla hatası olabilir. Kusura bakmayın. 28.02.18
EK 2
Tırnak içindeki alıntıların ilkinde Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi kendi sürgün yeri olan Fizan'ı anlatıyor. İkinci alıntı ise Yunus Nadi beyin Nevsâl-i Millî'de geçen hal tercümesidir.

Ve amme hizmeti:

- ta'dad etmek: birer birer söylemek, saymak
- mülhakat: bir merkeze bağlı olan yerler
- tensik: düzenleme
- umur: emirler, işler
- faik: üstün olan, seçkin
- temşiyet: yürütme, idare etme
- infikak etmek: yerinden ayrılmak

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Amel Defteri
Baskı tarihi:
Aralık 2015
Sayfa sayısı:
310
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759956752
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dergah Yayınları
Rivayetlere bakılırsa okumak karşı tarafa, birine barış için, anlaşmak adına ok göndermek, ok atmak demekmiş. Okuyan insan ne yaptığının bir miktar farkında ise kendi içinde ve dışındaki kargaşanın, tereddütlerin, acıların, sevinçlerin, savaşın niçin olduğunu anlamaya, neden böyle cereyan ettiğini çözmeye çalışıyor demektir. Sulh ve sükûna erişme hayali peşinde, ok işaretleri istikametinde koşacak yahut sonsuz bir cehde, bir ictihada, bir cihada kendini hazırlayacak, savaş ve barış için ok torbasını dolduracaktır.

Yine rivayetlere bakılırsa yaz-mak da günah işlemek demekmiş. Hatasız, günahsız kul olmaz çünkü. Yazık, yazgı, yazıklanmak da oradan geliyormuş. Ama "söz uçar yazı kalır" atasözünü unutmayalım. Yazmak okuduklarını kendine mal etmek, okumayı bir üst seviyeye çıkarmak hatta onlara müsbet katkılarda bulunmaktır dense sezadır.
İradî Amel Defterleri de böyle doluyor olmalı.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • Nariman Hasanov
  • Mesut Emre ÇELENK
  • Yunus özdemir

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (1)
9
%50 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0