Meryemoğlu İsa (Yahudilerin Mesihi, İslam'ın Peygamberi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
75
Gösterim
Adı:
Meryemoğlu İsa
Alt başlık:
Yahudilerin Mesihi, İslam'ın Peygamberi
Baskı tarihi:
Ocak 2018
Sayfa sayısı:
327
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059304603
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Düşün Yayıncılık
Bu kitap, İslam veya İsa hakkında yazılmış bir eser olmanın ötesine geçiyor. O, Musevileri ve Hristiyanları, Muhammed’in ümmetine bağlayan köprünün takendisi hakkında bir kitap. Bir radikal Yahudi veya Hristiyan bir Mesih olmasından bağımsız olarak İsa, aynı zamanda İslam’daki en büyük peygamberlerden biridir. Mustafa Akyol bu kitabında İsa’nın karakterini ve onun üç dinde oynadığı rolü berraklaştırıyor.

- Reza Aslan/Tanrı Yoktur Allah’tan Başka ve Zelot kitaplarının yazarı

Bu kitap Batılıların, özellikle de Hristiyanların, İsa’nın İslam’da nasıl anlaşıldığını, bilhassa Müslümanların neden Hristiyanların aksine İsa’yı tanrılaştırmadan, bir peygamber olarak ona büyük saygı duyduklarını kavramalarına ciddi katkı sağlayacaktır.

- Seyyid Hüseyin Nasr/George Washington Üniversitesi İslami İlimler Profesörü

Mustafa Akyol, bu son derece okunaklı ve etkileyici kitabında, Hz. İsa’nın İslamî gelenekte oynadığı emsalsiz rolü gösteriyor. Daha da önemlisi, Hz. İsa’nın hayatı hakkında ikna edici savını kurgularken, radikal Oryantalist görüşleri tepe taklak ediyor. Buna göre Hz. İsa’nın hayatı, eğer doğru anlaşılırsa, İncil ve Kur’an kaynaklı dünya görüşleri arasında özünde bir çelişki olmadığını iddia eden İslam inancını tasdik etmektedir.

- Asma Asfaruddin/Indiana Üniversitesi İslami İlimler Profesörü

Bu kitap İsa’ya alışılmışın oldukça dışında, Hıristiyanlar ile Müslümanlar arasında bir köprü misyonu yüklüyor. Daha da ilginci, bunu yaparken İsa’nın ve takipçilerinin Yahudi boyutunu ön plana çıkarıyor. Böylece Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gelenekleri arasındaki devamlılık, bizzat İsa’nın şahsiyetinde belirgin kılınıyor. Okunması gereken, önemli bir çalışma...

- Zafer Duygu/Mardin Artuklu Üniversitesi Süryani Dili ve Edebiyatı

Akyol’un kitabına bayıldım, tam anlamıyla bayıldım!

- Dr. Shabir Ally/Islamic Information & Dawah Centre International Başkanı
* Kitabın yazarı Mustafa Akyol, liberal islamcı olarak tanımlayabileceğim, iyi eğitimli bir düşünürdür. Yurtdışında ve Türkiye'de çokça önemli gazete ve dergide yayınlanmış çeşitli konularda yazıları vardır.

* Kitap, "The Islamic Jesus: How the King of the Jews Became a Prophet of the Muslims" ismiyle 2017'nin başında yayınlanmış, daha sonra Türkçe'ye tercüme edilmiştir.

* Kitabın içeriği akademiktir ve Hristiyanlıktaki İsa'yı tanıyanlar için yeni fikirler katabilir. Dolayısıyla Türkiye'de sadece belirli bir zümreye hitap etse de; Hristiyanlığın savunduğu İsa'yı tanıyan Amerika gibi ülkelerde daha fazla yankı uyandırmıştır. Kitap, aynı zamanda 2013'te yayınlanıp batı ülkelerinde bestseller listesine giren Reza Aslan'ın "Zealot" kitabının eksik bölümlerini tamamladığı iddiasındadır.

* Kitabın bakış açısı ve amacı; Hristiyanlar tarafından fazla tanınmayan İslam'ın İsa'sını onlara tanıtmak ve neticede iki İsa'nın birbirinden çok da uzak olmadığını göstermektir. Bu tezi desteklemek üzere ilk dönem Hristiyanlığına dair çok sayıda tarihi kaynağa başvurur. Bu kaynaklar günümüz Hristiyanları tarafından şüpheli metinlerdir ve çoğu zaman da ciddiye alınmaz.
Yine bu amaçla yazar, Hristiyanlığı iki kola ayırarak Pavlusçuluk ve Yahudi-Hristiyanlık (Yakupçuluk) bunlardan hangisinin İslam ile uyuştuğunu sorgular. Metin özelinde konuşacak olursa da temel olarak kullandığı bölümler Kutsal Kitap'ta yer alan Pavlus mektupları ile Yakup Kitabı'dır.

* 1/10luk puan kesintisini, bu konuda daha fazla örneklendirme yapılabileceğini fakat yazarın bazı örnekleri seçerek verdiğini düşündüğüm için yaptım. Fakat 9/10'luk kısım, kitabın ciddiyeti, referansların hem modern hem de karşılaştırılabilir yazılar olması ve çok geniş literatür araştırması yapılmış olması sebebiyledir.
Akademik çalışma kıvamında, daha çok konuya özel ilgisi olanların okuyacağı tarzda, yazım dili itibarıyla kolay okunan bir kitap.

Kitap temel olarak klasik Hristiyanlık inancının oluşturduğu İsa algısı, hikâyesi ve öğretilerinin köklerine iniyor ve bunların sonradan insan eliyle oluşturulduğunu gerçek İsa’dan uzaklaşıldığını söylüyor.

Meryem’in İsa haricinde kocası Yusuf’tan dört erkek kardeşi daha vardır. Bu kardeşlerinden en büyüğü Yakup, İsa’nın takipçisi ve misyonunun gerçek mirasçısı olacaktır. İsa’nın çarmıha gerilmesinden sonra onun fikirleri ve öğretileri iki ayrı koldan yol almıştır; yazarın Yahudi-Hristiyanlık olarak isimlendirdiği kardeş Yakup liderliğinde Kudüs’te yerleşik bir grubun devam ettirdiği yol ile kuzeyde Şam merkezli temel olarak Pavlus’un mektup ve anlatılarını temel alan sonrasında Roma İmparatorluğunun resmi dinini ve bugün Hristiyanlığı oluşturacak olan diğer yol.
Kardeş Yakup tarafından devam ettirilen ve bugüne elimizde Yakup’un Mektubu belgesiyle fikirlerinden izler kalan Yahudi-Hristiyanlığın İsa’nın gerçek öğretileri olduğunu, bunların sonradan Arap yarımadasında ortaya çıkacak Muhammed’in ve İslamiyetin fikir ve öğretileriyle birebir örtüştüğünü söylüyor.
Yahudi-Hristiyanlar Yahudi şeriatına bağlıdırlar, İsa’nın ayrı bir din getirmediğine, Yahudilikteki bozulmaları, yanlış uygulamaları düzeltmeye gelen, beklenen Mesih olduğuna inanırlar. İsa Tanrı’nın elçisidir, ancak bir insandır. Tanrı’nın oğlu veya kendisi değildir. Kardeş Yakup Pavlus’un mektupları ve anlatılarıyla yaratmış olduğu İsa imajını ve hikâyesini şiddetle ret eder. Yahudi-Hristiyanlık birkaç yüzyıl sonra tarih sahnesinden silinmiştir.
Bugün yaşanan Hristiyanlık büyük ölçüde yaşamında İsa’yı hiç görmemiş, tanımamış, Şam yolculuğu sırasında İsa’nın çölde kendisine görünmesi sonrası onu takip etmeye başlamış olan Pavlus’un anlatılarına dayanmaktadır. Mevcut Hristiyanlık bir Pavlus Hristiyanlığı olup, Kudüsteki köklerinden uzaklaşmış uzaklaştıkça Greko-romen öğelerin katılması, imparatorluk dini olmasına paralel değişmiştir. Mesih İsa Pavlus’un eline Tanrı/yarı Tanrı olmuştur. İsa’nın Yahudilikle bağı kopmuş yeni bir dinin vaizi olmuştur.

Kitabın yazarı Mustafa Akyol, özellikle Muhammed ve İslam’ın öğretileriyle, Yahudi-Hristiyanlık inanışlarını denkleştirirken, Kuran ayetlerinde anlatılan Meryem ve İsa’nın yaşamıyla Hristiyan inancındaki/İncillerdeki farklılıkları çözümlerken çoğunlukla yorumu fazla zorluyor ve ikna edici olamıyor.

Başta da değim gibi bu konulara özel ilgisi olan okuyucuya hitap eden bir eser.
Hristiyanlık Yahudi kökenlerinden uzaklaştığı ve Helenistik topraklarda kök saldığı oranda, İsa'yı tanrısal olarak idrak edecekti. Bu monoteist Yahudi kavramlarının diğer ulusların çok tanrıcı ortamına nakledilmesinin bir sonucuydu.
Yeni Ahit'ite ilk metinlerden daha sonra yazılanlara doğru ilerledikçe, İsa'nın tanrısallığına yapılan atıfların arttığını görüyoruz.
İsa giderek artan bir oranda tanrısal bir varlık olarak tanımlandı. Muhtemel bir insan Mesih'ten, Tanrı'nın oğluna, sonrasında ezeli bir meleki varlığa, sonrasında Tanrı Sözü'nün beden alışına, nihayetinde Baba Tanrı'nın eşiti ve Tanrı'nın kendisine dönüştü....
İsa Meryem'in ilk çocuğuydu.... Meryem bakireyken hamile kaldı. Fakat Meryem hamile kaldığı esnada, zaten Yusuf isimli biriyle nişanlanmıştı. Sonrasında da onunla evlenecekti. İsa'dan sonra da çiftin dört erkek çocuğu daha oldu. Yakup bu dört oğlanın en büyükleriydi. Diğer üçünün adlarıysa Yusuf, Yahuda ve Simun'du.
Mustafa Akyol
Sayfa 41 - DÜŞÜN YAYINCILIK

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Meryemoğlu İsa
Alt başlık:
Yahudilerin Mesihi, İslam'ın Peygamberi
Baskı tarihi:
Ocak 2018
Sayfa sayısı:
327
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059304603
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Düşün Yayıncılık
Bu kitap, İslam veya İsa hakkında yazılmış bir eser olmanın ötesine geçiyor. O, Musevileri ve Hristiyanları, Muhammed’in ümmetine bağlayan köprünün takendisi hakkında bir kitap. Bir radikal Yahudi veya Hristiyan bir Mesih olmasından bağımsız olarak İsa, aynı zamanda İslam’daki en büyük peygamberlerden biridir. Mustafa Akyol bu kitabında İsa’nın karakterini ve onun üç dinde oynadığı rolü berraklaştırıyor.

- Reza Aslan/Tanrı Yoktur Allah’tan Başka ve Zelot kitaplarının yazarı

Bu kitap Batılıların, özellikle de Hristiyanların, İsa’nın İslam’da nasıl anlaşıldığını, bilhassa Müslümanların neden Hristiyanların aksine İsa’yı tanrılaştırmadan, bir peygamber olarak ona büyük saygı duyduklarını kavramalarına ciddi katkı sağlayacaktır.

- Seyyid Hüseyin Nasr/George Washington Üniversitesi İslami İlimler Profesörü

Mustafa Akyol, bu son derece okunaklı ve etkileyici kitabında, Hz. İsa’nın İslamî gelenekte oynadığı emsalsiz rolü gösteriyor. Daha da önemlisi, Hz. İsa’nın hayatı hakkında ikna edici savını kurgularken, radikal Oryantalist görüşleri tepe taklak ediyor. Buna göre Hz. İsa’nın hayatı, eğer doğru anlaşılırsa, İncil ve Kur’an kaynaklı dünya görüşleri arasında özünde bir çelişki olmadığını iddia eden İslam inancını tasdik etmektedir.

- Asma Asfaruddin/Indiana Üniversitesi İslami İlimler Profesörü

Bu kitap İsa’ya alışılmışın oldukça dışında, Hıristiyanlar ile Müslümanlar arasında bir köprü misyonu yüklüyor. Daha da ilginci, bunu yaparken İsa’nın ve takipçilerinin Yahudi boyutunu ön plana çıkarıyor. Böylece Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gelenekleri arasındaki devamlılık, bizzat İsa’nın şahsiyetinde belirgin kılınıyor. Okunması gereken, önemli bir çalışma...

- Zafer Duygu/Mardin Artuklu Üniversitesi Süryani Dili ve Edebiyatı

Akyol’un kitabına bayıldım, tam anlamıyla bayıldım!

- Dr. Shabir Ally/Islamic Information & Dawah Centre International Başkanı

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Bilal Kartal
  • Moiz Efendi
  • Mehmet Yatmaz
  • Gustav
  • Fatma Zehra SELVİ

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%33.3 (1)
8
%33.3 (1)
7
%33.3 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0