Meryemoğlu İsa (Yahudilerin Mesihi, İslam'ın Peygamberi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
266
Gösterim
Adı:
Meryemoğlu İsa
Alt başlık:
Yahudilerin Mesihi, İslam'ın Peygamberi
Baskı tarihi:
Ocak 2018
Sayfa sayısı:
327
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059304603
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Düşün Yayıncılık
Bu kitap, İslam veya İsa hakkında yazılmış bir eser olmanın ötesine geçiyor. O, Musevileri ve Hristiyanları, Muhammed’in ümmetine bağlayan köprünün takendisi hakkında bir kitap. Bir radikal Yahudi veya Hristiyan bir Mesih olmasından bağımsız olarak İsa, aynı zamanda İslam’daki en büyük peygamberlerden biridir. Mustafa Akyol bu kitabında İsa’nın karakterini ve onun üç dinde oynadığı rolü berraklaştırıyor.

- Reza Aslan/Tanrı Yoktur Allah’tan Başka ve Zelot kitaplarının yazarı

Bu kitap Batılıların, özellikle de Hristiyanların, İsa’nın İslam’da nasıl anlaşıldığını, bilhassa Müslümanların neden Hristiyanların aksine İsa’yı tanrılaştırmadan, bir peygamber olarak ona büyük saygı duyduklarını kavramalarına ciddi katkı sağlayacaktır.

- Seyyid Hüseyin Nasr/George Washington Üniversitesi İslami İlimler Profesörü

Mustafa Akyol, bu son derece okunaklı ve etkileyici kitabında, Hz. İsa’nın İslamî gelenekte oynadığı emsalsiz rolü gösteriyor. Daha da önemlisi, Hz. İsa’nın hayatı hakkında ikna edici savını kurgularken, radikal Oryantalist görüşleri tepe taklak ediyor. Buna göre Hz. İsa’nın hayatı, eğer doğru anlaşılırsa, İncil ve Kur’an kaynaklı dünya görüşleri arasında özünde bir çelişki olmadığını iddia eden İslam inancını tasdik etmektedir.

- Asma Asfaruddin/Indiana Üniversitesi İslami İlimler Profesörü

Bu kitap İsa’ya alışılmışın oldukça dışında, Hıristiyanlar ile Müslümanlar arasında bir köprü misyonu yüklüyor. Daha da ilginci, bunu yaparken İsa’nın ve takipçilerinin Yahudi boyutunu ön plana çıkarıyor. Böylece Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gelenekleri arasındaki devamlılık, bizzat İsa’nın şahsiyetinde belirgin kılınıyor. Okunması gereken, önemli bir çalışma...

- Zafer Duygu/Mardin Artuklu Üniversitesi Süryani Dili ve Edebiyatı

Akyol’un kitabına bayıldım, tam anlamıyla bayıldım!

- Dr. Shabir Ally/Islamic Information & Dawah Centre International Başkanı
327 syf.
·8 günde·8/10 puan
Mustafa Akyol'un kitabı, İsa Peygamber'in hayatı ve mücadelesinin yanısıra, Hıristiyanlığın doğuşu ve İbrahimî dinlerle ilişkisi üzerine entelektüel bir titizlikle hazırlanmış, iyi bir karşılaştırmalı tarih okuması. Pavlus önderliğinde İsa'nın mesajının Roma'ya taşınması ve Yakup'un liderliğindeki Kudüs ekolünün ikinci plana düşmesi; Yahudi-Hıristiyan ekolün İslam içerisinde ve bizzat Kuran'da varlığını muhafaza etmesi vb hususlar kitabın temel tezleri.

Bu çalışmanın, benzeri kitaplara nazaran önemli bir artısı, Eski Ahit ve İnciller'in yanısıra, özellikle gözden kaçırılan Yahudi-Hıristiyan ilk dönem metinlerinin tezleri desteklemek için kullanılması; bu argümanların Kuran'daki İsa imajıyla paralelliğinin net bir şekilde ortaya konulması. Akyol bunu yaparken, tefsir tarihindeki spekülasyonlara yer vermeyi de ihmal etmiyor.

Şahsen, Reza Aslan'ın "Zelot-Nasıralı İsa" kitabıyla birlikte okunması halinde, İsa Peygamber'in mesajının ve tarihsel kimliğinin daha geniş bir perspektiften kavranabilmesine yardımcı olabileceğini düşünüyorum ve kesinlikle okunmasını tavsiye ediyorum.
327 syf.
·260 günde·9/10 puan
İsa
Mustafa Akyol
• Yahudilerin Mesihi, İslamın Peygamberi, Meryem Oğlu İsa
• İsa (Yeşua).
• Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar İsa’da birleşebilir.
• Çarmıha germek: Roma’da devlete isyan edenlere verilen ceza şekli.
• Hristiyanlara göre İsa, çarmıha gerildikten üç gün sonra tekrar dirildi. İslama göre ise çarmıha gerilen İsa değil Yahuda.
• İsa’dan sonra onun devamı “Adil Yakup”tur. İsa’nın kardeşidir. O’nun çizgisine “Yahudi-Hristiyanlar” denir. Kiliseleri Kudüs Kilisesidir.
• Günümüzdeki anlamda Hristiyanlığın kurucusu Pavlus’dur. Pavlus havari değil, İsa’yı görmedi.
• Kabe- küp demek, Kuran-Okuma demek, Allah-El İlah demek.
• Kuranda en çok zikredilem karakter Musa’dır. 136 kez ismi geçiyor. Hz.Muhammed’in 4 kez ismi geçiyor.
• Kuranda Hristiyanlar “Nasara” adı ile anılır.
• Pavlu; Yahudi-Hristiyan, Nasara-Nasrani.
• Kuranda adı geçen tek kadın Meryem ve 34 kez geçiyor.
• İmran; Meryem’in babası.
• Meryem 3 yaşında iken tapınağa adandı. Koru yucusu Zekeriya’dır.
• Kuranın kavramsal evreninde, Allah’tan başkasını Tanrı kabul etmek için, onun resmen tanrı olduğunu ifade etmemize gerek yoktur. Ona sadece Allah’ın layık olduğu şekilde perestij ve itaat etmek de onu Allah’a eşdeğer koştuğumuz anlamına gelir.
• Kuranda İsa; mucize, rahmet, şehit, örnek, İsa, Mesih, Meryemoğlu, Resul, Nebi, Kul, Kelimetullah, Ruhullah olarak geçiyor.
• İsa’nın türbesi Keşmir’de.
• Kubbetüssahra’yı yaptıran Abdülmelik (Emevi Halifesi).
• Zellesi olmayan peygamber İsa’dır.
• Hz.Muhammed’in Medine’deki kabrinin yanı başında İsa için ayrılmış boş bir mezar yeri vardır.
• Nursi’ye göre; Deccel-Komünizm, İsa-şahsı manevi, Müslüman ve Hristiyanların yakınlaşması (1953’de Patrik ziyareti yapıyor).
327 syf.
Akademik çalışma kıvamında, daha çok konuya özel ilgisi olanların okuyacağı tarzda, yazım dili itibarıyla kolay okunan bir kitap.

Kitap temel olarak klasik Hristiyanlık inancının oluşturduğu İsa algısı, hikâyesi ve öğretilerinin köklerine iniyor ve bunların sonradan insan eliyle oluşturulduğunu gerçek İsa’dan uzaklaşıldığını söylüyor.

Meryem’in İsa haricinde kocası Yusuf’tan dört erkek kardeşi daha vardır. Bu kardeşlerinden en büyüğü Yakup, İsa’nın takipçisi ve misyonunun gerçek mirasçısı olacaktır. İsa’nın çarmıha gerilmesinden sonra onun fikirleri ve öğretileri iki ayrı koldan yol almıştır; yazarın Yahudi-Hristiyanlık olarak isimlendirdiği kardeş Yakup liderliğinde Kudüs’te yerleşik bir grubun devam ettirdiği yol ile kuzeyde Şam merkezli temel olarak Pavlus’un mektup ve anlatılarını temel alan sonrasında Roma İmparatorluğunun resmi dinini ve bugün Hristiyanlığı oluşturacak olan diğer yol.
Kardeş Yakup tarafından devam ettirilen ve bugüne elimizde Yakup’un Mektubu belgesiyle fikirlerinden izler kalan Yahudi-Hristiyanlığın İsa’nın gerçek öğretileri olduğunu, bunların sonradan Arap yarımadasında ortaya çıkacak Muhammed’in ve İslamiyetin fikir ve öğretileriyle birebir örtüştüğünü söylüyor.
Yahudi-Hristiyanlar Yahudi şeriatına bağlıdırlar, İsa’nın ayrı bir din getirmediğine, Yahudilikteki bozulmaları, yanlış uygulamaları düzeltmeye gelen, beklenen Mesih olduğuna inanırlar. İsa Tanrı’nın elçisidir, ancak bir insandır. Tanrı’nın oğlu veya kendisi değildir. Kardeş Yakup Pavlus’un mektupları ve anlatılarıyla yaratmış olduğu İsa imajını ve hikâyesini şiddetle ret eder. Yahudi-Hristiyanlık birkaç yüzyıl sonra tarih sahnesinden silinmiştir.
Bugün yaşanan Hristiyanlık büyük ölçüde yaşamında İsa’yı hiç görmemiş, tanımamış, Şam yolculuğu sırasında İsa’nın çölde kendisine görünmesi sonrası onu takip etmeye başlamış olan Pavlus’un anlatılarına dayanmaktadır. Mevcut Hristiyanlık bir Pavlus Hristiyanlığı olup, Kudüsteki köklerinden uzaklaşmış uzaklaştıkça Greko-romen öğelerin katılması, imparatorluk dini olmasına paralel değişmiştir. Mesih İsa Pavlus’un eline Tanrı/yarı Tanrı olmuştur. İsa’nın Yahudilikle bağı kopmuş yeni bir dinin vaizi olmuştur.

Kitabın yazarı Mustafa Akyol, özellikle Muhammed ve İslam’ın öğretileriyle, Yahudi-Hristiyanlık inanışlarını denkleştirirken, Kuran ayetlerinde anlatılan Meryem ve İsa’nın yaşamıyla Hristiyan inancındaki/İncillerdeki farklılıkları çözümlerken çoğunlukla yorumu fazla zorluyor ve ikna edici olamıyor.

Başta da değim gibi bu konulara özel ilgisi olan okuyucuya hitap eden bir eser.
Kuranın kavramsal evreninde, Allah’tan başkasını Tanrı kabul etmek için, onun resmen tanrı olduğunu ifade etmemize gerek yoktur. Ona sadece Allah’ın layık olduğu şekilde perestij ve itaat etmek de onu Allah’a eşdeğer koştuğumuz anlamına gelir.
Meryemoğlu İsa doğduğunda, Yahudiler 3 gruptu:

-İşgalci Romalıların işbirlikçisi üst sınıf, Sadukiler

-Mevcut durumdan hoşnutsuz, Tevrat odaklı, orta sınıf, Ferisiler

-Hepten inzivaya çekilen, Esseniler

Sonradan Esseniler içinden daha radikal ve milliyetçi bir grup çıktı: Zelotlar
İsa Meryem'in ilk çocuğuydu.... Meryem bakireyken hamile kaldı. Fakat Meryem hamile kaldığı esnada, zaten Yusuf isimli biriyle nişanlanmıştı. Sonrasında da onunla evlenecekti. İsa'dan sonra da çiftin dört erkek çocuğu daha oldu. Yakup bu dört oğlanın en büyükleriydi. Diğer üçünün adlarıysa Yusuf, Yahuda ve Simun'du.
Mustafa Akyol
Sayfa 41 - DÜŞÜN YAYINCILIK
Hristiyanlık Yahudi kökenlerinden uzaklaştığı ve Helenistik topraklarda kök saldığı oranda, İsa'yı tanrısal olarak idrak edecekti. Bu monoteist Yahudi kavramlarının diğer ulusların çok tanrıcı ortamına nakledilmesinin bir sonucuydu.
Yeni Ahit'ite ilk metinlerden daha sonra yazılanlara doğru ilerledikçe, İsa'nın tanrısallığına yapılan atıfların arttığını görüyoruz.
İsa giderek artan bir oranda tanrısal bir varlık olarak tanımlandı. Muhtemel bir insan Mesih'ten, Tanrı'nın oğluna, sonrasında ezeli bir meleki varlığa, sonrasında Tanrı Sözü'nün beden alışına, nihayetinde Baba Tanrı'nın eşiti ve Tanrı'nın kendisine dönüştü....
"eğer yahudi-hristiyanlar milattan sonraki ilk yüzyılda kudüs çevresinde yaşamış ve beşinci yüzyılın sonunda da tarih sahnesinden çekilmişlerse, onlar nasıl yedinci yüzyılın başında arabistan'da doğan ve yeni bir iman, tövbe ve kurtuluş çağrısı olan islam ile irtibatlandırılabilir?"
"pompey bir putperestti ve tanrı tasavvuru onun zihninde bir put ile eş anlamlıydı. oysa bu yahudilerin tanrı'sı, epey kafa karıştırıcı şekilde, tamamen görünmezdi."
"isa, kendisinin yahudilikten ayrı bir din getirdiğini düşünmüş müydü? incilleri, özellikle de ilk üçünü yani sinoptik olanları okuduğunuzda, böyle bir izlenim edinmezsiniz. aksine isa şöyle der:
"kutsal yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.""
"isa'nın karşı çıktığı, yasalara (halakha) uyulması değildi, yasaya uyarken işin manevi yönünü ihmal etmek veya daha kötüsü, sırf yasaya uyduğu için böbürlenmekti."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Meryemoğlu İsa
Alt başlık:
Yahudilerin Mesihi, İslam'ın Peygamberi
Baskı tarihi:
Ocak 2018
Sayfa sayısı:
327
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059304603
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Düşün Yayıncılık
Bu kitap, İslam veya İsa hakkında yazılmış bir eser olmanın ötesine geçiyor. O, Musevileri ve Hristiyanları, Muhammed’in ümmetine bağlayan köprünün takendisi hakkında bir kitap. Bir radikal Yahudi veya Hristiyan bir Mesih olmasından bağımsız olarak İsa, aynı zamanda İslam’daki en büyük peygamberlerden biridir. Mustafa Akyol bu kitabında İsa’nın karakterini ve onun üç dinde oynadığı rolü berraklaştırıyor.

- Reza Aslan/Tanrı Yoktur Allah’tan Başka ve Zelot kitaplarının yazarı

Bu kitap Batılıların, özellikle de Hristiyanların, İsa’nın İslam’da nasıl anlaşıldığını, bilhassa Müslümanların neden Hristiyanların aksine İsa’yı tanrılaştırmadan, bir peygamber olarak ona büyük saygı duyduklarını kavramalarına ciddi katkı sağlayacaktır.

- Seyyid Hüseyin Nasr/George Washington Üniversitesi İslami İlimler Profesörü

Mustafa Akyol, bu son derece okunaklı ve etkileyici kitabında, Hz. İsa’nın İslamî gelenekte oynadığı emsalsiz rolü gösteriyor. Daha da önemlisi, Hz. İsa’nın hayatı hakkında ikna edici savını kurgularken, radikal Oryantalist görüşleri tepe taklak ediyor. Buna göre Hz. İsa’nın hayatı, eğer doğru anlaşılırsa, İncil ve Kur’an kaynaklı dünya görüşleri arasında özünde bir çelişki olmadığını iddia eden İslam inancını tasdik etmektedir.

- Asma Asfaruddin/Indiana Üniversitesi İslami İlimler Profesörü

Bu kitap İsa’ya alışılmışın oldukça dışında, Hıristiyanlar ile Müslümanlar arasında bir köprü misyonu yüklüyor. Daha da ilginci, bunu yaparken İsa’nın ve takipçilerinin Yahudi boyutunu ön plana çıkarıyor. Böylece Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gelenekleri arasındaki devamlılık, bizzat İsa’nın şahsiyetinde belirgin kılınıyor. Okunması gereken, önemli bir çalışma...

- Zafer Duygu/Mardin Artuklu Üniversitesi Süryani Dili ve Edebiyatı

Akyol’un kitabına bayıldım, tam anlamıyla bayıldım!

- Dr. Shabir Ally/Islamic Information & Dawah Centre International Başkanı

Kitabı okuyanlar 24 okur

  • Osman Y.
  • Volkan Öztürk
  • Mehmet Akif Koç
  • Aykut BABACAN
  • g
  • Caucasianwoman
  • Gulizar Şahin güneş
  • İpek Yılmaz
  • Poseidonyas
  • Aziz Çalık

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%27.3 (3)
9
%27.3 (3)
8
%27.3 (3)
7
%9.1 (1)
6
%0
5
%9.1 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0