Ebu Talib El-Mekki

Ebu Talib El-Mekki

Yazar
10.0/10
5 Kişi
·
17
Okunma
·
3
Beğeni
·
73
Gösterim
Adı:
Ebu Talib El-Mekki
Tam adı:
Ebu Talib El-Mekki
Unvan:
Mutasavvıf, şair
Ebû Tâlib Muhammed b. Alî b. Atıyye el-Mekkî el-Acemî (ö. 386/996), Kutü’l-kulûb adlı eseriyle tanınan bir mutasavvıftır.

Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Aslen İran’ın batısındaki Cebel bölgesinden olup Mekke’de uzun süre kaldığı ve burada yetiştiği için Mekkî nisbesini aldı. Acemî diye de tanındığına göre Arap olmadığı anlaşılmaktadır.

Öğrenimine Mekke’de başlayan ve burada hadis tahsil eden Ebû Tâlib çeşitli beldeleri dolaştı, gittiği yerlerde tanınmış âlimlerden faydalandı, oralarda vaazlar verdi ve ders okuttu.

Muhammed b. Hasan el-Âcurrî, Ali b. Ahmed el-Masîsî ve Muhammed b. Ahmed el-Cercerâî gibi muhaddislerden hadis rivayet etti. Basra’da Sâlimiyye fırkasının kurucusu Ebü’l-Hasan İbn Salim ile (ö. 350/961) tanıştı. (Kutü’l-kulûb, II, 192, 294)

İbn Sâlim, ünlü sûfî Sehl et-Tüsterî’nin görüşlerine bağlı idi. Ebû Tâlib daha çok naslara bağlı bulunan, ancak tasavvufî temayüllere de sahip bir kelâm fırkası olan Sâlimiyye çerçevesinde tasavvufî ve kelâmî görüşler ortaya koydu. İbnü’l-Cellâ ve Ahmed b. Dahhâk ez-Zâhid gibi sûfîlerin sohbetinde de bulunan Ebû Tâlib’i Zebîdî bir tarikat kurucusu olarak gösterir ve şeyhinin Ebû Saîd b. el-A‘râbî olduğunu söyler. (Zehebi, İkd, s. 85)

Ebû Tâlib’in en dikkate değer yanlarından biri, tasavvuf taraftarlarıyla şeriat taraftarları arasında ciddi ayrılıklar bulunduğu bir dönemde bu iki zümre arasında bir köprü kurma teşebbüsünde bulunanların ilki olmasıdır.

Eserine zayıf ve uydurma hadisler aldığı ileri sürülerek hadis âlimlerince tenkit edilen Ebû Tâlib el-Mekkî, itikadî konulardaki görüşlerinden dolayı da tenkide uğramıştır.
Tasavvufta fakir; elinde hiç mal olmayan değil, gönlünde mal sevgisi bulunmayan, geçim endişesi çekmeyen, gelecek kaygısı taşımayan, kalbi Yüce Allah ile zengin olan ve Allah sevgisinden başka hiçbir şeref aramayan kimse demektir. Bu kimsenin eline dünya dolusu mal geçse, onda kendisinin kadar, diğer müminlerinde hak sahibi olduğunu kabul eder.
Kimin ihtiyacı varsa ona sarf eder.
Ebu Talib El-Mekki
Sayfa 13 - Tasavvufun Kaynağı
Denilmiştir ki: "Kul; kabrinde, namaz içerisinde duyduğu iç huzuru ve sükûnet vaziyetine uygun bir halde haşrolunur. Hesaptaki rahatlığı ise, namazda bulduğu rahatlık ve mânevi tat miktarınca olur."
Ebu Talib El-Mekki
Kur'ân Okumanın Edepleri Ve Faziletleri
Hasan-ı Basrî şöyle demiştir: "Dünya bir zulmettir. Bundan, ilim meclisleri hariçtir. Kişi böyle bir meclis bulup katılamazsa, o zaman iki namaz arasını ibadetle ihya etmeye çalışır ki bu da, gündüzün beşinci virdidir."
Ebu Talib El-Mekki
Cuma Namazının Fazileti Ve Edepleri
Cenab-ı Hakk'a dua edildiğinde, Esmaü'l-Hüsna'sının mânâsı ile dua edilmelidir. Çünkü onlar Yüce Allah'ın sıfatlarıdır. Onlarla dua yapılmasını Cenab-ı Hakk sever. Hem Allahu Teala kullara, bunlar bilinsinler ve onlarla dua edilsin diye sıfatlarını açıklamıştır.
Dua ederken mesela şöyle dua edilebilir:
Ya Cebbâr, icbir kalbî: Ey her şeye hükmü geçen Allah'ım! Kalbimi ıslah et, yaralarını sar.
Ya Ğaffâr, iğfir zenbî: Ey çok affedici Allah'ım! Günahımı affet.
Ya Rahman, irhamnî: Ey çok acıyıcı Allah'ım! Bana acı, beni himayene al.
Ya Tevvâb, tüb aleyye: Ey tövbeleri kabul eden Allah'ım! Benim tövbemi kabul buyur.
Ya Selâm, sellimnî: Ey kullarına emniyet ve güven veren Allah'ım! Beni dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtar.
Ebu Talib El-Mekki
Günlük Zikir, Dua ve Ameller
Riyadan kurtulmak iki şekilde olur. Birisi, nefsin övülmeyle yerilmesinin aynı olacağı bir duruma gelmesidir. Bu, zühd makamının bir hâlidir.
Diğeri de yakînî imana ulaşarak kalbin Allah'tan gayri şeylerden boşalmasıdır. Bu, marifet makamıdır.
Ebu Talib El-Mekki
Kur'ân'ı Gizli Veya Açık Okumanın Hükmü
Kur'ân'ı hakkıyla okumak, mü'minlere aittir. Çünkü Yüce Allah, onlara imanla ilgili bir hakikat ihsan ettiğinde, mânâlarını anlamalarını da onlara ihsan eder.
Ebu Talib El-Mekki
Kur'ân'ın Mânâ Ve Kıraat İncelikleri
Ariflerden birisi demiştir ki: "Ben bir sûreyi okumak için açarım, okumaya başlarım. Fakat okuduğum ayetlerde müşahede ettiğim şeyler beni okumaktan alıkoyar. Ve ben, başladığım sûreyi bitiremeden sabah olur. Bir türlü okumamı bitirip hevesimi alamam."
Ebu Talib El-Mekki
Kur'ân Okumanın Edepleri Ve Faziletleri
Kabisa b. Muharik, Hz. Peygamber'e (s.a.v) gelerek:
-Ya Rasulallah! Yaşım ilerledi, yaptığım bazı eylemleri şimdi yapamyorum. Onun için bana bazı dualar öğretseniz de, onlarla yetinsem ve onlar bana gerekli faydayı sağlasalar." dedi.
Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v) buyurdu ki:
-Dünyan için, sabah namazını kıldığında üç defa: "Subhanellahi ve bihamdihi Sûbhanellahi'l-azîm ve bi hamdihi la havle velâ kuvvete illâ billah" dersin. Buna devam ettiğinde; körlükten, cüzzamdan, alaca hastalığından ve felçden emin olursun.
Ahiretin için ise şu duaya devam et:
"Allahumme salli alâ Muhammedin ve âli Muhammedin vehdinî min indike ve efiz aleyye min fadlike venşur aleyye min rahmetike ve enzil aleyye min berakâtik"
Sonra Rasulullah (s.a.v) buyurdu ki: "O bunlara devam etmiş olarak
gelirse, kıyamet günü kendisine cennetin dört kapısı açılır ve istediği kapıdan girer."
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ebu Talib El-Mekki
Tam adı:
Ebu Talib El-Mekki
Unvan:
Mutasavvıf, şair
Ebû Tâlib Muhammed b. Alî b. Atıyye el-Mekkî el-Acemî (ö. 386/996), Kutü’l-kulûb adlı eseriyle tanınan bir mutasavvıftır.

Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Aslen İran’ın batısındaki Cebel bölgesinden olup Mekke’de uzun süre kaldığı ve burada yetiştiği için Mekkî nisbesini aldı. Acemî diye de tanındığına göre Arap olmadığı anlaşılmaktadır.

Öğrenimine Mekke’de başlayan ve burada hadis tahsil eden Ebû Tâlib çeşitli beldeleri dolaştı, gittiği yerlerde tanınmış âlimlerden faydalandı, oralarda vaazlar verdi ve ders okuttu.

Muhammed b. Hasan el-Âcurrî, Ali b. Ahmed el-Masîsî ve Muhammed b. Ahmed el-Cercerâî gibi muhaddislerden hadis rivayet etti. Basra’da Sâlimiyye fırkasının kurucusu Ebü’l-Hasan İbn Salim ile (ö. 350/961) tanıştı. (Kutü’l-kulûb, II, 192, 294)

İbn Sâlim, ünlü sûfî Sehl et-Tüsterî’nin görüşlerine bağlı idi. Ebû Tâlib daha çok naslara bağlı bulunan, ancak tasavvufî temayüllere de sahip bir kelâm fırkası olan Sâlimiyye çerçevesinde tasavvufî ve kelâmî görüşler ortaya koydu. İbnü’l-Cellâ ve Ahmed b. Dahhâk ez-Zâhid gibi sûfîlerin sohbetinde de bulunan Ebû Tâlib’i Zebîdî bir tarikat kurucusu olarak gösterir ve şeyhinin Ebû Saîd b. el-A‘râbî olduğunu söyler. (Zehebi, İkd, s. 85)

Ebû Tâlib’in en dikkate değer yanlarından biri, tasavvuf taraftarlarıyla şeriat taraftarları arasında ciddi ayrılıklar bulunduğu bir dönemde bu iki zümre arasında bir köprü kurma teşebbüsünde bulunanların ilki olmasıdır.

Eserine zayıf ve uydurma hadisler aldığı ileri sürülerek hadis âlimlerince tenkit edilen Ebû Tâlib el-Mekkî, itikadî konulardaki görüşlerinden dolayı da tenkide uğramıştır.

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 17 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 26 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.