Vecdi Akyüz

Vecdi Akyüz

YazarÇevirmen
8.8/10
26 Kişi
·
81
Okunma
·
3
Beğeni
·
227
Gösterim
Adı:
Vecdi Akyüz
Unvan:
İlahiyatçı
Doğum:
Kırklareli, Türkiye, 9 Mart 1955
1955'te Kırklareli'nin Üsküp beldesinde doğdu. İlkokulu aynı yerde bitirdi. İmam-Hatip Okulu'nun orta kısmını Tekir­dağ, lise kısmını İstanbul-Fatih İmam-Hatip Lisesi'nde 1974'te tamamladı. Aynı yıl. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne girdi. 1978'de mezun oldu.

1979 yılında Kastamonu'nun Azdavay İlçesinde müftü olarak görev yaptı. 1979-1984 arasında İstanbul-Eminönü müftülüklerinde murakıp olarak ça­lıştı. Yüksek lisans öğreni­mini 1984'te tamamladı. 1985'te Marmara Üniver­sitesi İlahi­yat Fakültesi'nde öğretim görevlisi oldu. 1989'da “doktor”, 1992'de “doçent” unvanını aldı. 2001 yılında “profesör” oldu. Halen Marmara Üniver­sitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hu­kuku öğretim üyesi olarak görev yap­maktadır.
Eserlerinden bazıları:
1. Hilafetin Saltanata Dönüşmesi (İstanbul 1991, Der­gah Yayınlan)
2. Mukayeseli İbadetler İlmihali (İstanbul 1995, İz Ya­yıncılık)
3. İslam Hukukunda Yüksek Yargı ve Denetim, Di­van-ı Mezalim (İstan­bul 1995, M.Ü.İlahiyat Fakül­tesi Vakfı Yayınları)
4. Dört Mezhep İmamı (İstanbul 1995, MÜİF Vakfı Ya­yınları)
5. Arapça'da Fiil Kipleri ve Yardımcıları (İstanbul 1995, MÜİF Vakfı Ya­yınları)
6. Arapça'da Fiil Zamanlan (İstanbul 1996, MÜİF Vakfı Yayınları)
7. Kur'an'da Siyasi Kavramlar (İstanbul 1998, Kitabevi)
8. Arapça'da Sayılar (İstanbul 1998, Kitabevi)
9. Hayatın İçinden Fıkıh (İstanbul 1999, Rağbet Yayın­ları)
10. Hz. Peygamber'in Yaklaşım ve Uygulamalarında İbadet İlkeleri (İs­tanbul 2002, İlke Yayıncılık)
11. Asr-ı Saadet’te Siyasi Konuşmalar (İstanbul 2004, Dergah Yayınları)
12. İslam’da Yetim Hakları ve Sorumlulukları (İstanbul 2007, İHH)
13. Kurban (İstanbul 2007, Beyan Yayınları)
Tasavvufun görünmeyen şeyleri bilmek, kerametler göstermek, yahut kendi iradesini başkasının iradesi üzerine - esrarengiz ruhi vasıtalarla- üstün kılmakla alakası olmadığı gibi, riyazetle, çile çıkarmakla, bir yere kapanıp dünyadan elini çekmekle alakası yoktur; yahut Allah'ın zatına ait (panteism gibi) bazı itikatlarla da ilgisi yoktur.
Hz. Muhammed'in adalet anlayışı iki türlü görüntü verir. Bunlardan birincisi liyakat ve ehliyet; ikincisi ise suçluyu kim olursa olsun cezalandırmak.
Nefsin öldürülmesi veya öldürülmeye çalışılması imkansız olduğu gibi, fıtrata da aykırıdır. İbadetler nefsi öldürmek için değil, ona istikamet kazandırmak ve onun eğriliklerini gidermek içindir.
Vecdi Akyüz
Sayfa 79 - Uygulama İlkeleri
"Ey Muhammed! Kitap'tan sana vahyolunanı oku; namaz kıl; muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar; Allah'ı anmak ne büyük şeydir! Allah yaptıklarınızı bilir." ( Ankebut, 29/45; Hûd, 11/14. )
Vecdi Akyüz
Sayfa 124 - Amaç/Sonuç İlkeleri
İslam tarihçileri, genellikle İslam öncesi Mekke dönemine 'cahiliye dönemi' demektedirler.
..
Arapça 'cehile' kelimesinden türeyen ve anlamı 'bilmeme' manasında olan cahiliyenin ıstılah manası;İslam öncesi dönemde Mekke şehir devletinde dini, içtimai ve siyasi hareketler arasında, İslam dinine aykırı düşen fiillerdir. Tarih literatüründe cahiliye İslam öncesi Mekke tarihi için de kullanılmaktadır.
216 syf.
·Puan vermedi
İslâm siyasî düşüncesiyle ilgili çalışmaların sayısı nedense çok değildir. Bu alanda yazılmış sayılı birkaç eser dışında, okuyucu büyük güçlüklerle karşılaşır. Üstelik eldeki çalışmaların yaklaşım tarzları veya inceleme dönemlerinin sınırlılığı da gözönüne alınırsa, güçlükler daha da artar.
İslâm siyasî düşünce tarihinin yazılması için yapılacak ilk işlerden biri, siyaseti doğrudan veya dolaylı olarak konu edinen literatürün belirlenmesi olmalıdır. Bu konuda, ne yazık ki, Bursalı Mehmed Tahir’in, Siyasete Müteallik Âsâr-ı İslâmiyye adlı risalesinden başka herhangi bir çalışmaya rastlanmaz. Bu alanda yapılacak ciddi bir çalışma, siyaset alanındaki literatür zenginliğini ortaya çıkarmaktan ayrı olarak, siyasî düşünce tarihinin pek çok meselesinin aydınlanmasına da yardımcı olacaktır. İbnu’n-Nedim’in Fihrist’i, Kâtip Çelebi’nin Keşfu’z-Zunûn’u ve Elyas Serkis’in Mu‘cemu’l-Matbû‘âti’l-Arabiyye’si gibi, biyo-bibliyografik eserler böyle bir çalışmanın temel başvuru kaynakları olmalıdır. Bu konuda, ayrıca siyaset, tarih, dil ve edebiyatla ilgili tez çalışmalarından da yararlanılmalıdır.
İslâm siyasî düşünce tarihinin yazımıyla ilgili olarak ele alınması gerekli meselelerden ikincisi, bu düşüncenin etkileşimi ve özgünlüğüdür. İslâm siyasî düşüncesinin Hind, İran ve Yunan siyasî düşüncelerinden etkilenmesi, bununla birlikte siyasî düşünceye yaptığı özgün katkılar belirtilmelidir. Bu konuda, hem genel İslâm siyasî düşüncesindeki, hem de siyasî düşünür ve akımların düşüncelerindeki etkileşim ve özgünlük noktaları, ayrı ayrı incelenmelidir. İslâm siyasî düşünce literatüründeki pek çok eserde, Aristo’ya nisbet edilen Sırru’l-Esrar’ın, İbnu’l-Mukaffa’nın el-Edebu’l-Kebîr ve el-Edebu’s-Sağîr adlı eserlerinin açık etkisi görülür. Kimi eserler ise, bu ikisini birleştirici bir çizgidedir. İslâm siyasî düşüncesinin özgünlüğünü belirleyebilmek için, sözkonusu eserlerden ayrı olarak, -Eski Yunan siyasî düşüncesiyle ilgili özellikle Platon ve Aristo’nun yazdığı— eserlerden de yararlanılmalıdır. Bu konu işlenirken, Kur’ân-ı Kerîm’in özellikle Hz. Mûsâ, Hz. Süleyman ve Hz. Davud’la ilgili âyetleri bağlamında, toplum, siyaset, iktidar ve devlet konularına dair âyetleri ile aynı konularla ilgili sünnet de gözden geçirilmelidir.
Klasik dönem İslâm siyasî düşüncesinin daha çok devlet başkanlığı (hilâfet, imâmet) konusu üzerinde yoğunlaştığı doğrudur. Bu yüzden, İslâm siyasî düşünce tarihi yazılırken, klasik dönemdeki bu yönelişin kökeni ve temeli de incelenmeli ve gözönünde bulundurulmalıdır. Ancak, siyasî iktidar, siyasî kuruluşlar ve organlarla ilgili olarak yazılanlar da ihmal edilmemelidir. Yakın dönemler İslâm siyasî düşüncesinde ise temel meseleler; yönetim biçimi, demokrasi, sosyalizm ve laiklik olmuştur.

İslâm siyasî düşünce tarihinin yazımında yararlanılacak ikinci sıradaki kaynaklar, düşünürler ve akımlarla ilgili genel nitelikli monografiler ile özellikle siyasî düşüncelerini konu edinen —bazılarını dipnotlarda saydığımız— incelemelerdir. Bu türden çalışmalar, şüphesiz ki ikinci elden kaynak grubuna girer. Ancak, bu çalışmaların incelenmesi, düşünürlerin ve akımların değerlendirilmesi ve yorumuyla ilgili bazı önemli ipuçlarını verdiği gibi, daha önce işlenmiş bazı hataların tekrarlanmasını da önler. Genel bir İslâm siyasî düşünce tarihi yazmak için, bellibaşlı siyasî düşünürler ile akımların düşüncesiyle ilgili bağımsız çalışmalar son derece önemlidir.

Fârâbî’den Abduh’a Siyasî Düşünce aslında Platon’dan Muhammed Abduh’a kadar geçen dönemdeki düşünürleri ele alan bir kitabın, sadece giriş ve İslâm siyasî düşüncesi bölümlerinden ibarettir. Siyaset konusunda, fikir üretmiş en seçkin düşünürleri ele alan yazar; her düşünürün hayatı ve siyasî düşüncesinin oluşumu, siyasî düşünceye yaptığı katkılar başlıkları altında, düşünürün kendi eserlerinden alıntılar ve çözümlemelerle konuları işlemektedir.
Muvatta Imam Malik'in en meşhur eseridir. Hadisleri fıkıh başlıklarına göre düzenlemiştir en sonda da kendi fikrini belirtmiştir. Bence hadiste de fıkıhta da ilk başvurulması gereken kitaplardan biridir.Çünku içinde yer alan birçok hadis, usulcülerin altın sened dedikleri en güvenilir senedlerle gelmiştir.Kesinlikle tavsiye ederim.
243 syf.
·Puan vermedi
Siyasi noktada, Peygamber ve Hulefa-i Raşidin‘in gittiği yolu kavramaya yardımcı çok güzel bir çalışma olmuş. İlgisi olanlar şiddetle tavsiye edilir.

Yazarın biyografisi

Adı:
Vecdi Akyüz
Unvan:
İlahiyatçı
Doğum:
Kırklareli, Türkiye, 9 Mart 1955
1955'te Kırklareli'nin Üsküp beldesinde doğdu. İlkokulu aynı yerde bitirdi. İmam-Hatip Okulu'nun orta kısmını Tekir­dağ, lise kısmını İstanbul-Fatih İmam-Hatip Lisesi'nde 1974'te tamamladı. Aynı yıl. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne girdi. 1978'de mezun oldu.

1979 yılında Kastamonu'nun Azdavay İlçesinde müftü olarak görev yaptı. 1979-1984 arasında İstanbul-Eminönü müftülüklerinde murakıp olarak ça­lıştı. Yüksek lisans öğreni­mini 1984'te tamamladı. 1985'te Marmara Üniver­sitesi İlahi­yat Fakültesi'nde öğretim görevlisi oldu. 1989'da “doktor”, 1992'de “doçent” unvanını aldı. 2001 yılında “profesör” oldu. Halen Marmara Üniver­sitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hu­kuku öğretim üyesi olarak görev yap­maktadır.
Eserlerinden bazıları:
1. Hilafetin Saltanata Dönüşmesi (İstanbul 1991, Der­gah Yayınlan)
2. Mukayeseli İbadetler İlmihali (İstanbul 1995, İz Ya­yıncılık)
3. İslam Hukukunda Yüksek Yargı ve Denetim, Di­van-ı Mezalim (İstan­bul 1995, M.Ü.İlahiyat Fakül­tesi Vakfı Yayınları)
4. Dört Mezhep İmamı (İstanbul 1995, MÜİF Vakfı Ya­yınları)
5. Arapça'da Fiil Kipleri ve Yardımcıları (İstanbul 1995, MÜİF Vakfı Ya­yınları)
6. Arapça'da Fiil Zamanlan (İstanbul 1996, MÜİF Vakfı Yayınları)
7. Kur'an'da Siyasi Kavramlar (İstanbul 1998, Kitabevi)
8. Arapça'da Sayılar (İstanbul 1998, Kitabevi)
9. Hayatın İçinden Fıkıh (İstanbul 1999, Rağbet Yayın­ları)
10. Hz. Peygamber'in Yaklaşım ve Uygulamalarında İbadet İlkeleri (İs­tanbul 2002, İlke Yayıncılık)
11. Asr-ı Saadet’te Siyasi Konuşmalar (İstanbul 2004, Dergah Yayınları)
12. İslam’da Yetim Hakları ve Sorumlulukları (İstanbul 2007, İHH)
13. Kurban (İstanbul 2007, Beyan Yayınları)

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 81 okur okudu.
  • 11 okur okuyor.
  • 117 okur okuyacak.
  • 4 okur yarım bıraktı.