Na't-ı Şerif - Agah :
Mestem ammâ ne mest bâde vü câm
Rindem ammâ ne rind dürd-âşâm

Oldı bir dilber-i semen-bûya
Dil-i dîvâne ‘âşık-ı nâ-kâm

Hicri âteş-fürûz sabr u karâr
Va‘de-i vaslı düşmen-i ârâm

Ruhı hurşîd-i zerre-sûz ammâ
Mehdür ebrûsı lîk mâh-ı sıyâm

Nigehî neş’e-bahş-ı rüsvâyî
Gamze-i şûhı hûn-ı dil-âşâm

Çîn-i zülfinde mübtelâ- âşûb
Künc-i çeşminde nâz-ı mest-i müdâm

Sıfat-ı ‘ârızı netâyic-i dîn
Na‘t-ı zâtı şe‘â’irü’l-İslâm

Nâm-ı nâmîsin eyledi Ahmed
Hazret-i zi’l-celâl-i ve’l-ikrâm

Oldur ol kim zamîr-i rûşenidür
Mazhar-ı vahy ü menba‘-ı ilhâm

Oldur ol kim Hudâ-yı ‘azze ve cell
İtdi ser-hayl-i enbiyâ-yı kirâm

Oldur ol sâkî-i kerem-pîşe
Ki senâ-hˇânıdur havâs u ‘avâm

Bezl idince mey-i şefâ‘at olur
Leb-i ‘isyâna harf-i tevbe harâm

İtse teklîf-i tâ‘at eyler idi
Serv-i bâr-âver rükû‘ u kıyâm

Ameli olmasaydı râh-nümâ
Lâ-cerem çün ‘ibâdet-i esnâm

Tâ-kıyâmet olurdı ‘uşşâka
Tâk-ı mihrâba secde bî-hengâm

Pîş-i ‘ilminde tıfl-ı ebced-hˇân
‘Akl-ı evvel çü kuvvet-i evhâm

Fehmi mâ-fi’z-zamîre dânâdur
Bî-hurûf-ı nidâ vü istifhâm

Hilkati mebde’-i zuhûr-ı cihân
Bi‘seti bâ‘is-i hidâyet-i ‘âm

Hüsn-i hulkı müsellem-i âfâk
Lutf-ı nutkı mu‘abbir-i ilhâm

Merdüm-i çeşm-i düşmeni olsun
Giryeden çün şükûfe-i bâdâm

Ger fesân olsa seng-i kahrı olur.
Katl-i a‘dâya zü’l-fekâr-ı benâm

Olsa hilmi mülâyemet-küster
İdüp izhâr-ı süstî-i endâm

Tâ-kıyâmet olurdı çille-nişîn
Kavs-ı merd-efgen-i kazâda sihâm

Mihterâ bihterâ bihînterâ
Benem Âgâh-ı kemterîne gulâm

Benem ol kim bu köhne meykedede
Dürd-i peymâne idi ‘ıtr-ı meşâmm

Benem ol kim libâs-ı ‘ismetümi
İtmişem ma‘siyetle zulmetfâm

Dûş-ı ervâha zînet olduk da
Tâzeden köhne hırka-i ecsâm

Nem-i lutfunla eyle dâmenümi
Pâkter-i hem-çü câme-i ihrâm

Kanda ben kanda da‘vîy-i na‘tun
Gül-i hurşîde olmaz istişmâm

Defter-i dehri serbe-ser gördüm
Bulmadum bir du‘â-yı hayr-encâm

Ki olup devlet-i kabûle karîn
Ref‘ ola dîdeden hicâb-ı zalâm

Tâ ki hurşîd ü mâh u encüm ile
Ola tezyîn sipihr-i mînâfâm

Ola envâr-ı gûşvâre-i ‘arş
Dem-be-dem gevher-i salât ü selâm- Agah

Mesut Altınok, bir alıntı ekledi.
43 dk. · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hiç bir batıl din, her gün, ama her gün, ortalık ışımaya başlarken, kurt kuş uykuda iken insanı ayağa kaldırmağa cesaret edemez. Nitekim edememiştir.

İslam, Sezai Karakoç (Sayfa 48 - Diriliş Yayınları)İslam, Sezai Karakoç (Sayfa 48 - Diriliş Yayınları)
Kadim Tataroğlu, Köprübaşı'ı inceledi.
1 saat önce · Kitabı okudu · 16 günde · Beğendi · 8/10 puan

Yavuz bahadıroğlu nun radyoda ki tarih anlatımına her zaman hayran kalmışımdir.
Okumuş olduğum köprübaşı eserinde de bir o kadar hayran kaldım. Kendi insanlarımızın bile para mal için düşürdukleri durumu gözler önüne sermiş .bazen hayret edecek hatta onlara vicdansız, alçak, hain demek az bile belki acımak bile faydasızdır . Zulme uğrayan vatan tehtidi, can, namus, din gibi eziyetler varken daha da zulm eden iki kani bozuk karakter...
Teşekkürler Yavuz Bahadıroğlu ...

Esra Esenlikci, Sessiz Kalma!'ı inceledi.
2 saat önce · Kitabı okudu · 5 günde · Beğendi · Puan vermedi

Kitap anlattığı konu itibariyle gayet güzel bir kitaptı ve bunu kimseyi kırmadan, gücendirmeden anlatmayı başardığını düşünüyorum yazarın. Kitap her ne kadar ırkçı olduğu gerekçesiyle eleştirilse de ben böyle bir şey yakalamadım. Siyah ya da beyaz orada haksızlığa uğramış bir insan vardı ve Starr bunu savundu. Bazen fazla hassas davranmış olabilir-ki yaşadığı travma göz önünde bulundurulunca bunda da haklı olduğunu düşünüyorum.
İnsanlık varoluşundan bu yana iç içe yaşamayı bir türlü öğrenemedi. Ben Amerikalilardaki bu siyah beyaz tartışmasını biraz bizim ülkedeki bazı olaylara benzetiyorum ve içimde büyük bir yara olduğu için en küçük cümlesinde bile etkilenerek kitabı okudum. Burada kimseyle bir tartışmaya girmek istemiyorum. Ancak insanları karakteriyle, insan olarak değerlendirmek gerek... Bir insan sırf ten rengi yüzünden ötekileştirilmemeli. Ya da seçtiği din nedeniyle ya da düşündüğü siyasi fikirle...
Her ne kadar ben buna dikkat etmeye çalışsam da etmeyen insanların varlığı beni de bunu yapmaktan alıkoyuyor. Soğutuyor. Ve biliyor musunuz küresel ısınmadan önce biz insanlar birbirimize soğuk davranarak bu dünyayı yok edeceğiz.
Beraber bindiğimiz bu gemiye hepimiz birer delik açarak batırıyoruz. İçinde bulunduğumuz gemiyi yavaş yavaş batırıyoruz.
Çevremizde intihar eden insanlar var. Sırf onunla konuşmadığımız için, sırf ona gülmediğimiz için, sırf ona sanki bu dünyaya ait değilmiş gibi hissettirdiğimiz için...
Onun küpesi var kesin şöyle bir insandır. Önce bir kişiliğine bak tanımaya çalış. Eğer dediğin gibi yaramaz bir adamsa o zaman tavır al ona karşı. Önce nasıl giyindigine bakma. Bu inan seni ilgilendirmez.
Kitaptan oldukça uzaklaştım farkındayım ama aklıma gelmişken de söylemeden edemedim. Kusuruma bakmayın.
Kitap Starr'ın arkadaşı Khalil'in öldürülmesiyle başlıyor ve sonrasında gelişen olayları anlatıyor. İçerisinde Malcolm X, Tupac gibi önemli insanlardan da bolca bahsediyor ve kitapta en çok bunu sevdim. Kitapta sinirlerimi bozan herhangi bir unsur yok. Hatta Starr bazen olayların akışıyla saçma sapan düşüncelere kapılsa da onu haklı buluyorsunuz.
Yazarın ilk kitabı ve gerçekten bir şeyleri anlatmak için çabaladığını hissedebiliyorsunuz ve onu içten içe tebrik ediyorsunuz.
Tebrikler Angie Thomas ve teşekkürler...

Black Hole, bir alıntı ekledi.
2 saat önce

Din, tanımı gereği, akılla desteklenmeyen şeylere inanmak demektir. Akılla desteklenseydi o zaman din olmazdı.

Din ile Bilim, Bertrand RussellDin ile Bilim, Bertrand Russell
çağrı keser, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Görünen olgu şu: Rönesans'tan bu yana sürekli olarak ortadan kaldırılmaya çalışılan din duygusunun, inancın yerini insan kültürünün, dolayısıyla put örüşünün alışı. Bu da, giderek aşağılık duygusunun insan ruhunda çöreklenmesine sebep oluyor.

İnsanlığın Dirilişi, Sezai Karakoç (Sayfa 98)İnsanlığın Dirilişi, Sezai Karakoç (Sayfa 98)

Matlabımız dîn-i Hudâdır bizim!
Mesleğimiz râh-ı Hudâdır bizim!
Yoksa kuru mihnet ve kavga değil!
Şâh-ı cihân olmaya dâva değil!

Kavvas, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Eğer yaşama katlanmak istiyorsan,ölüme hazırlan.

Uygarlık Toplum ve Din, Sigmund FreudUygarlık Toplum ve Din, Sigmund Freud
Adem Oz, bir alıntı ekledi.
6 saat önce

Her yerde olan fakirlik açlık ya da açıklık değildir. Fakirlik para ve altına sahip olamama da değildir. Fakirlik, sahafta satılmamış bir kitabın üzerindeki tozdur. Fakirlik, kağıt imha makinasında, gazete parçalayan bir bıçaktır. Fakirlik, arabanın camından dışarıya atılmış muz kabuğudur. Fakirlik yemeksiz geçirilen bir gece değildir, fakirlik “düşünmeden” geçirilen bir gecedir.

Dine Karşı Din / Anne Baba Biz Suçluyuz, Ali ŞeriatiDine Karşı Din / Anne Baba Biz Suçluyuz, Ali Şeriati
Emre Küçük, Mutluluk Dediğimiz Şey'i inceledi.
 7 saat önce · Kitabı okudu · 7/10 puan

Eserde Freud'un bakış açısından insan ilişkileri, kişilikleri, din vs. konular yer almakta. Görüşlerine katılmadığım yerler ağırlıkta açıkçası.Ancak yeni bakış açıları kazandırması bakımından iyi ki okumuşum dedirtiyor.