Süheyl Karakaya, bir alıntı ekledi.
02 Haz 2017

Hüsn ü Aşk'ın Diğer Mesnevilerden Farkı
Bütün bunlardan dolayı Hüsn ü Aşk hikayesinde, soyutlanmış bir Mevlev'i muhitinin anlatıldığından, "Ben-i Muhabbet" kabilesinin de reel plandaki "Mevlevi dervişleri" olabileceğinden söz etmek istiyoruz.

Buradan yola çıkarak Mekteb-i Edeb'in tekkeye, Molla-yı Cünün'un bir Mevlevi şeyhine, Zatüssuver kalesinin de dünya zevklerine, insanın dünyevi alemine tekabülünü daha iyi anlama imkanı buluruz. Ne var ki, hikayede kendisi­ ne önemli bir fonksiyon yüklenen Sühan böyle düşünülemez.

Şeyh Galib Kitabı, Şeyh Galip (Sayfa 102 - Necmettin Turinay)Şeyh Galib Kitabı, Şeyh Galip (Sayfa 102 - Necmettin Turinay)
Süheyl Karakaya, bir alıntı ekledi.
 02 Haz 2017

Hüsn ü Aşk'ın Diğer Mesnevilerden Farkı
Aşık Garib'in sevgilisine ulaşmak ve onu bulmak amacıyla giriştiği yolculuk; Mecnûn'un Leyla için çöllere düşmesi; Ferhad'ın Bisütun dağını delmek için giriş­tiği başı sonu gelmez meşakkatlerle, Hüsn ü Aşktaki Diyar-ı Kalp yoluculuğu ara­ sında en ufak bir benzerlik mevcut değildir.

Diyar-ı Kalp yolculuğu fizik planda gerçekleşen bir zorlu seyahat olmayıp, bilakis doğrudan doğruya insanın kendi içinde seyrettiği rûhî bir haldir.

Daha açık ifadesiyle Aşk'ın bu seyahati, vücudu ile Ben-i Muhabbet kabilesi arasında bulunurken, onun kalp ve ruhunda idrak etti­ği manevi bir halden, bir "iç yaşayış" tan başka bir şey değildir.

Böylesi bir "iç ya­şayış"la, eski hikayeler içinde ilk defa Hüsn ü Aşk vasıtasıyla yüzyüze gelebiliyo­ruz. Bu "iç yaşayış"ın anlatımı esnasında bilinçli bir somutlaştırma söz konusu. Galib şiirinin gücü, zaten bu somutlaştırma kabiliyetinde kendini ortaya koyuyor.

Şeyh Galib Kitabı, Şeyh Galip (Sayfa 98 - Necmettin Türinay)Şeyh Galib Kitabı, Şeyh Galip (Sayfa 98 - Necmettin Türinay)
Süheyl Karakaya, bir alıntı ekledi.
02 Haz 2017

Hüsn ü Aşk'ın Diğer Mesnevilerden Farkı
Hüsn ü Aşk, eski mesnevi-hikaye kurguları ile ciddi bir farklılık arzediyor. Onların hemen çoğunda gözlediğimiz "üç aşamalı" yapıya karşılık, burada hikaye dört bölüm halinde tezahür ediyor:

Hikaye kişilerinin tanıtıldığı ve Hüsn'ün sevgisinin öne çıkarıldığı ilk bölüm;

Hikâye kişilerinden ikisinin hemen hemen hiç bir klasik mesnevide karşılaşmadı­ ğımız biçimde, bilinçli olarak rol ve fonksiyon değişimine uğratıldıkları ikinci bö­lüm;

mesnevide asıl hareketi temsil eden Aşk'ın başından geçen maceraların nak­ledildiği, Diyar-ı Kalb'e ulaşmanın amaçlandığı ve "fantastik" anlatırnın egemen ol­duğu üçüncü bölüm;

ve nihayet eserin sonlarına doğru ortaya çıkan "vuslat" bölü­mü.

Şeyh Galib Kitabı, Şeyh Galip (Sayfa 89 - Nurettin Turinay)Şeyh Galib Kitabı, Şeyh Galip (Sayfa 89 - Nurettin Turinay)