• Evvelden bade-i aşk ile mestiz
  Yerimiz meyhane mescit gerekmez
  Saki-i kevserden kandık elestiz
  Kuran-ı natık var samit gerekmez
  Cennet irfan imiş remzini bildik
  Bai bismillahtan dersimiz aldık
  Cemal-i dilberi aşikar gördük
  Cennetteki huri gilman gerekmez
  Gelmişiz cananın asitanına
  Sıtkıyla sarıldık dost damenine
  Canla baş koymuşuz aşk meydanına
  Hayvan kesmek gibi kurban gerekmez
  Bize lazım değil müftü fetvası
  Ehli aşk olanın var aşinası
  Ademi hor görüp olmayız asi
  Secdeden ar eden şeytan gerekmez
  Biliriz abdesti savmı salatı
  Kelime-i şahadet haca zekatı
  Taklit ile olmaz hak farziyatı
  Riya ile olan iman gerekmez
  Biliriz mevlayı vicdanımızda
  Allah aşikardır seyranımızda
  Kuş dili okunur irfanımızda
  Arabi Farisi lisan gerekmez
  Yürekte gizlidir bizim derdimiz
  Taklide bağlanmaz hiçbir ferdimiz
  Nefsimiz iledir daim harbimiz
  Cahil-ü nadanla kavga gerekmez
  İbreti nadanla etme ülfeti
  Anlamak istersen ilm-i hikmeti
  Dost kapısın bekle eyle hizmeti
  Aşktan başka din ve iman gerekmez
  Aşık İbreti
 • Harika-i sevdan yek ateş-i bahar imiş
  (Aşk ateşin bir kırmızı gül imiş)

  Ben gibi sevdazedeye ateş-i ter imiş
  (Benim gibi aşığa/sevdalıya kırmızı şarap imiş)

  Amma bu kalb-i fasık içün bâde haram imiş
  (Ama bu günahkar insanın kalbi için şarap haram imiş)

  Bu aşığın ahiri ateş-i ter'in odunda ihtirak etmek imiş
  (Bu aşığın sonu kırmızı şarabın aşk ateşinde yanıp kül olmak imiş)
 • Âşıkam meftûn-u cânân olmayan bilmez beni

  Hançer-i aşk ile kurbân olmayan bilmez beni

  Anlamaz ahvalimi her sûfî-meşreb müddeî

  Bâde-nûş-i bezm-i irfân olmayan bilmez beni


  Halk-ı ʿâlem şekker-i laʿl-i lebinden kâm-yâb

  Kalmışam bi-behre ben ancak esr-i tef ü tâb

  Mürg-i cânım Hâmiâsâ oldı firkatle kebâb

  Hasret ü sûz ile biryan olmayan bilmez beni  Arturup sevdâ ser-i pür-şûra her dem zülf-i yâr

  İtdiren hep ʿaşk-ı dil-berdir bana terk-i diyâr

  Ehl-i derdem sırrımı nâ-dâna itmem âşikâr

  Hikmet-i ʿaşk içre Lokmân olmayan bilmez beni


  Mâʾilem bir şûha cevr eyler ben itdikce niyâz

  Rahm idüp bir dem dil-i bimâra olmaz çare-sâz

  Öyle zâr itmiş beni ol Yûsuf-ı iklim-i nâz

  Hicr ile Yaʿkûb-ı Kenʿân olmayan bilmez beni
 • Sanman bizi kim şîre-i engûr ile mestiz
  Biz ehli harâbâtdanız mest-i Elest’iz

  [Bizi üzüm suyu ile sarhoş oldu sanmayın..
  Biz meyhane sakinleriyiz (ama) Elest(ü birabbikum?) bezminin sarhoşlarıyız..]

  Ter-dâmen olanlar bizi âlûde sanır lîk
  Bizi mâil-i bûs-ı leb-i câm ü kef-i destiz

  [Etekleri bulaşmış olanlar bizi de bulaşmış sanırlar ama..
  Biz yalnızca (aşk) kadehinin dudağını ve elin ayasını öpmeğe düşkünüz..]

  Sadrın gözedüp neyliyelim bezm-i cihânın
  Pây-ı hum-ı meydir yerimiz bâde-perestiz

  [Bu dünya toplantısında başköşeyi gözleyip te ne yapalım!?
  Biz şaraba taparız.. Yerimiz meyhanedeki şarap küpünün dibidir..]

  Mâil değiliz kimsenin âzârına ammâ
  Hâtır-şiken-i zâhid-i peymane-şikestiz

  [Biz kimseyi incitme, gönlünü kırma niyetinde değiliz, ama..
  (Aşk) kadehi(ni) kıran ham sofunun, hatırını kırarız..]

  Erbâb-ı garaz bizden irâğ olduğu yeğdir
  Düşmez yere zîrâ okumuz sâhib-i şastız

  [Garaz sahiplerinin bizden uzak olması iyidir..
  Çünkü biz şast sahibiyiz, okumuz yere düşmez..]

  Bu âlem-i fânîde ne mîr ü ne gedâyız
  Âlâlara âlâlanırız pest ile pestiz

  [Bu fani dünyada ne efendi ne de köleyiz..
  Büyüklenenlere büyüklenir, alçak gönüllülerle alçak gönüllü oluruz..]

  Hem-kâse-i erbâb-ı diliz arbedemiz yok
  Meyhânedeyiz gerçi velî aşk ile mestiz

  [Gönül ehliyle kadeh arkadaşıyız.. Kimseyle kavgamız yok..
  Her ne kadar meyhanedeysek de (ilahî) aşk ile sarhoşuz..]

  Biz mest-i mey-i meygede-i âlem-i cânız
  Ser-halka-i cem’iyyet-i peymâne-keşânız

  [Biz canlar aleminin şarabıyla sarhoş olmuşuz..
  Kadeh çekenler topluluğunun dizildiği halkanın başında bulunuruz..]

  Bağdatlı Ruhî