• "Biz romantik olduktan sonra dağlar güzelleşti."
  Eugene Delacroix
 • 720 syf.
  ·21 günde·Beğendi·10/10
  ASYA'NIN SEKİZ ASRI ÇENGİZOĞULLARI
  Prof. Dr. Hayrunnisa alan ile Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu tarafından yayına hazırlanan Avrasya'nın Sekiz Asrı Çengizoğulları adli kitap, 720 sayfa ve 13 akademisyen tarafından kaleme alınan 17 makaleden oluşmaktadır. Makalelerin içinde metinler ile birlikte verilmiş toplam 17 harita ve 5 tane resim bulunmaktadır. Makaleler, Asya'da Moğollar öncesinde var olan Türk ve Moğol kökenli boylardan başlayarak Moğollar Dönemi, Moğollara bağlı farklı Moğol kabileleri ile Moğol mirası üzerine devletini inşa eden Timur ve bunların sonrasında kurulan Kazan, Kasım, Astarhan, Sibir, Nogay, Kazak, Buhara, Hokand, Hive ve Yarkend hanlıklarının kuruluş, gelişim ve yıkılış süreçlerini anlatmaktadır. Kitap, Asya'nın, Moğollar ile başlayan 12 ve 18. yüzyıl arasındaki büyük tarihini anlatmaktadır.
  Kitabı Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü'nde hocam olan Prof. Dr. Hayrunnisa Alan ile onun öğrencisi olan Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu yayına hazırlamıştır. Derste ödev konusu olan kitap işe ilgili yazdıklarımı aynı zamanda hocama teslim edeceğinden bu şekilde yazdım. İyi okumalar.


  ÇENGİZ ÖNCESİ TÜRKLER VE MOĞOLLAR
  Kitabın ilk makalesi olan "Çengiz Öncesi Türkler ve Moğollar" adlı makale Prof. Dr. Ahmet Taşağıl tarafından kaleme alınmıştır. Makale kitabın, 11 ile 28. sayfaları arasında yer almaktadır. Makale, Moğollar öncesinden başlayarak Moğolların kuruluşuna giden süreçte Asya'nın siyasi yapısını ve bu yağı içindeki boyların durumunu ele almıştır. Türk ve Moğol kökenli boyları sıralayan Ahmet Taşağıl, bu boyların iç içe yaşadığını ve bunlar arasında çok boyutlu kültürel ve siyasi ilişkilerin geliştirildiğini, bu sebeple iç içe geçmiş kabile yapısında Türk- Moğol kabileleri arasında kesin bir ayrımın söz konusu olamayacağını ifade etmiştir. Yine Taşağıl, güçlü bir devlet kuran Türklerin, Moğol kabileleri, güçlü bir devlet kuran Moğolların ise Türk kabileleri egemenliği altına aldığını ifade etmiştir.


  BÜYÜK MOĞOL İMPARATORLUĞU
  Kitabın ikinci makalesi olan "Büyük Moğol İmparatorluğu" adlı makale Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu tarafından kaleme alınmıştır. Makale, kitabın 29 ile 67.sayfaları arasında yer almaktadır. Makalede, Tumiçin'in hayatı, yaptığı evlilik ve hayatta kalma sürecinde yaptığı savaşlar anlatılmaktadır. Bütün Moğol kabilelerini bir çatı altında toplayarak Cengiz Han adlını alan Timucin, tek çatı altında topladığı farklı Moğol kabilelerinin hepsini Moğol ismiyle anmaya başlamıştır. Kendisinden önce kurulan Türk devletlerinin devlet yapısı üzerine devletini inşa eden Cengiz Han, bu yapıdan ve tek bir çatı altında topladığı kabilelerden aldığı güçle kısa sürede büyük toprakları ele geçirerek büyük bir imparatorluk kurmuştur.


  Cengiz Han, ölmeden önce topraklarını çocukları arasında paylaştırmış ve 1227 yılında ölmüştür. Cengiz Han'ın ölmeden önce yaptığı bu paylaşım Asya'nın siyasi tarihini 12 ve 18. yüzyıllar arsında etkilemiş hatta Asya tarihini şekillendirmiştir. Cengiz Han, sonrasında hanlık yapan Ögedey, Güyük, Mengü, Kubilay dönemleri oldukça anlaşılır şekilde anlatılmıştır. Kitapta, Ögedey'in ölümü sonrasında Töregene Hatun'un, Güyük Han'ın ölümü sonrasında Oğul Kaymış Hatun'un, devlete naiplik etmesi okuyucuya ilginç gelebilir. Kitapta önemli bir diğer nokta ise her han değişikliğinde Cengiz soyundan gelenler arasında yaşanan karışıklıklardır. Cengiz Han'ın farklı coğrafyaları yöneten çocukları her han değişikliğinde yeni hanın kendi soylarından olması için büyük mücadele sarf etmişlerdir. Bu durum ise karışıklıklara sebep olmuştur. Kuşkusuz Moğolların bu kadar büyük bir imparatorluk kurmalarında Cengiz Han'ın yasaları da etkili olmuştur. Makalenin sonunda Cengiz Han sonrasında tahta çıkan 14 hanın ve 3 naibin adı yer almıştır.


  ÇAĞATAY HANLIĞI
  Kitabın üçüncü makalesi olan "Çağatay Hanlığı" Prof. Dr. Hayrunnisa Alan tarafından kaleme alınmıştır. Makale kitabın 68 ile 97. sayfaları arasında yer almaktadır. Çağatay Hanlığı, Cengiz Han'ın oğullarından Çağatay'ın doğuda Beşbalık ile batıda Ceyhun (Amuderya) Nehri arasında kurmuş olduğu bir hanlıktır. Kitap, hanlığın kuruluş ve gelişim dönemleri ile yıkılış sürecine dair bilgiler verirken aynı zamanda büyük han değişikliklerine müdahil olması üzerinde durmaktadır. Çağatay Hanlığı sonrasında aynı topraklarda Timur Devleti kurulmuştur.


  ALTIN ORDA DEVLETİ
  Kitabın dördüncü makalesi olan "Altın Orda Devleti" Prof. Dr. Hayrunnisa Alan tarafından kaleme alınmıştır. Makale, kitabın 98 ile 149. sayfaları arasında yer almaktadır. Altın Orda Devleti, Cengiz Han'ın çocuklarından Cuci'ye verilen topraklar üzerinde kurulmuştur. Altay Dağları'nın batısından başlayan Cuci toprakları Deşt-i Kıpçak ve Moğol atlarının ayaklarının bastığı yerleri fethettikleri yere kadar uzanmaktadır. Cuci, Cengiz Han'dam önce ölünce yerine oğlu Batu geçmiştir. İslamiyeti kabul eden Altın Orda Hanı olan Berke, kendinden önce kısa hanlıkları olan Sartek ve Ulakçi'nin kısa süreli hanlıkları sonrasında han olmuştur. Berke bir yandan, güneyde İran coğrafyasında Cengiz soyundan gelen Hülagü tarafından kurulan İlhanlılar ile mücadele ederken kuzeyde de Ruslarla mücadele etmiştir. Toktamış Han zamanında, Rus- altın Orda mücadelesi ve Çağatay Hanlığı topraklarında kurulan Timur Devleti- Altın Orda Mücadelesi, devletin sonunu getirmiştir.


  İLHANLILAR
  Kitabın beşinci makalesi olan "İlhanlılar" Prof. Dr. Hayrunnisa Alan tarafından kaleme alınmıştır. Makale kitabın, 150 ile 179. sayfaları arasında yer almaktadır. Makalenin ilk sayfalarında Moğol öncesi, Moğol dönemi ve Moğol - Harezmşahlar mücadelesi ile Moğolların Selçuklu bölgesine gelişi üzerinde durulmaktadır. Moğollar, Harezmşahları yenerek batıya giden yolda önlerindeki önemli bir engel kalkmış oldu. Ayrıca Moğollar önünden kaçan Türkmenlerin Anadolu'ya gelişi de Anadolu'da Türkiye Sekçuklularının düzeninin bozulmasına sebep oldu. Moğollar, 1243 yılında Kösedağ Savaşı'nda Türkiye Selçukluları Devleti'ni yenilgiye uğratarak Anadolu ve İran coğrafyasına hakim olmaya başlamışlardır.Bağdat'ı ele geçirerek Abbasi Halifesini öldüren Moğollar, şehirde katliam ve yağma yaparken tacir ve sanatkarlara dokunmamıştır. Moğolların, Bağdat'ta yaptıkları İslam Dünyası'nda kötü bir etki bırakmalarına neden olmuştur. Dışarıya karşı güçlü bir devlet olarak görünen İlhanlılar, bir çok defa iç karışıklıklarla baş başa kalmıştır. 1256'da kurulan İlhanlılar, 1335 yılında Ebu Said'in yerine veliaht bırakmadan ölmesi sonucunda ortadan kalmış ve hakim olduğu topraklarda yerel hanedanlar ortaya çıkmıştır.


  TİMURLULAR
  Kitabın altıncı makalesi olan "Timurlular" Prof. Dr. Hayrunnisa alan tarafından kaleme alınmıştır. Makale, kitabın 180 ile 247. sayfaları arasında yer almaktadır. Çağatay Hanlığı toprakları üzerinde hanlığını inşa eden Timur, Cengiz soyundan gelmiyordu ve ailesinden kendisine bir miras kalmamıştı. Buna rağmen dönemin şartlarını iyi değerlendirerek Cengiz soyundan bir kukla han bulundurarak "Emir" unvanını kullanarak büyük bir devlet kurmuştur. 1360 ile 1405 yılları arasında kurduğu devleti yöneten Timur, Toktamış Hanı yenerek Altın Orda Devleti'ni çöküşünde bir etken olarak kuzeyde Rusların güçlenmesi ile Deşt-i Kıpçak coğrafyasında ve güneyde Osmanlı Devleti'ni yenerek Anadolu'da önemli etkiler yapmıştır. 1405 yılında öldüğünde geriye büyük bir imparatorluk bırakmıştır. Timur, kendisinin Cengiz soyundan olmaması nedeniyle sürekli Cengiz suyundan kukla bir han bulundurmak zorunda kalmıştır. Aynı şeyleri kendisinden sonrakilerin yaşamaması için yerine Cengiz soyundan yaptığı evlilikten doğan Pir Muhammed'i veliaht olarak bırakmıştır.


  KAZAN HANLIĞI
  Kitabın yedinci makalesi olan "Kazan Hanlığı" Doç. Dr. Serkan Acar tarafından kaleme alınmıştır. Makale, kitabın 249 ile 284. sayfaları arasında yer almaktadır. Altın Orda Devleti'nin ortadan kalması sonrasında Kazan şehri merkez olarak kurulan Kazan Hanlığı, İdil Volga Bulgarlarının mirası Türk - Tatar toplulukları üzerine kurulmuştur. sınır komşusu olan Rus knezlikleri ile mücadele etmiştir. Kazan hanları, Rus tarihinde önemli yerleri olan III. İvan ve IV. İvan ile mücadele içinde olmuştur. Kazan Hanlığı'nın sonu olan Kazan şehrinin istilası ve yağmalanmasında IV İvan'ın kendi yanına çektiği Şah Ali'nin etkisi büyük olmuştur. Rus askerleri şehri ele geçirerek halkını öldürmüş ve şehri yağmalayarak yok etmiştir. Bu durun Kazan Hanlığı'nı yol etmiştir.


  KASIM HANLIĞI
  Kitabın sekizinci makalesi olan, "Kasım Hanlığı" makalesi, Doç. Dr. Bulat Rahimzyanov tarafından yazılan makalenin Abdrasul İsakov trafından Türkçe'ye çevrilmesinden oluşmaktadır. Makale, kitabın 285 ile 319. sayfaları arasında yer almaktadır. Kasım Hanlığı, Moskova ile Ryazan knezlikleri arasındaki bölgede yer almaktadır. Tarihi iki önemli dönemden oluşan Kasım Hanlığı'nın ilk dönemi, 1445'ten Kazan Hanlığı'nın yıkıldığı tarihe kadar olan dönemdir. Bu dönemde Ruslar, Kazan Hanlığı ile olan mücadelelerinde denge unsuru olarak Kasım Hanlığı'na büyük önem vermiştir. İkinci dönem ise Kazan Hanlığı'nın ortadan kalkmasında XVII. Yüzyılın ortalarına kadar olan dönemdir. Kazan Hanlığı'nın ortadan kaldırılması sonrasında Kasım Hanlığı artık Rusların güdümünde bir bölge haline gelmiştir.


  KIRIM HANLIĞI
  Kitabın dokuzuncu makalesi olan "Kırım Hanlığı" Doç. Dr. Giray Saynur Derman tarafından kaleme alınmıştır. Makale, kitabın 320 ile 372. sayfaları arasında yer almaktadır. Kırım Yarımadası'nda Altın Orda Devleti'nin yıkılmasının ardından kurulan bir hanlık olan Kırım Hanlığı, Ruslar ve bölgedeki diğer devletlerle yaptıkları mücadeleler ile bölge siyasetinde önemli bir yer tutmuştur. Hacı Giray tarafından kurulan Kırım Hanlığı'nın hayatı Osmanlı Devleti'nin bölgeyle ilgilenmesiyle değişti. Önce Fatih Sultan Mehmet sonrasında II.Bayezıt tarafından bölgeye yapılan seferlerle Kırım hanları Osmanlı Devleti'nin onayı ile atanır hale geldi. Kırım Hanlığı, Osmanlı Devleti'nin Avrupa ve kuzeye yaptığı seferlerde Kırım Hanlığı'ndan oldukça yararlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin gerilemeye başladığı dönemlerde Rusya'nın da güçlenmesiyle bölgenin kaderi değişmiş, Kırım hanları ve asilzadelerini birbirine kırdıran Ruslar, bölgede önemli derecede halan hakimiyeti sağlarken 1792 tarihinde Rusya'nın Kırım'ı ele geçirmesiyle Kırım Hanlığı yıkılmış oldu. Makale, Rus siyasetinin bölge üzerindeki tesiri açısından önemli bir yer tutmuştur.


  ASTARHAN HANLIĞI
  Kitabın onuncu makalesi olan "Astarhan Hanlığı" Prof. Dr. İlya Zaytsev tarafından yazılan makalenin Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu tarafından Türkçeye çevrilmiş halinden oluşmaktadır. Makale kitabın, 373 ile 387. sayfaları arasında yer almaktadır. Astarhan Hanlığı, Altın Orda Devleti'nin parçalanması sonrasında kurulmuştur. Yaklaşık 50 yıllık bir hayat yaşayan hanlık Rusya'nın eline geçmiştir.


  SİBİR HANLIĞI
  Kitabın on birinci makalesi olan "Sibir Hanlığı" Doç. Dr. Serkan Acar tarafından kaleme alınmıştır. Makale, kitabın 388 ile 406. sayfaları arasında bulunmaktadır. Ural Dağları ile Yenisey Irmağ arasındaki bölgede varlık gösteren Sibir Hanlığı, Rusya'nın Kazan ve Astarhan hanlıklarını kontrolü altına almasıyla Rusya ile komşu olmuştur.Sibir Hanlığı'nın kaderi de diğer hanlıklar gibi Rus işgaliyle son bulmuştur.


  NOGAY ORDASI
  Kitabın on ikinci makalesi olan "Nogay Ordası" Prof. Dr. Mehmet Alpargu tarafından kaleme alınmıştır. Makale, kitabın 407 ile 439. sayfaları arasında yer almaktadır. Altın Orda Devleti'nin yıkılması sonrasında kurulan Nogay Ordası, Rus ve Türk topluluklarla mücadele ile hayatlarını sürdürmüşlerdir. Nogay Ordası'nın sonu Kalmukların yaptığı istila ve yağmalarla sona ermiştir.


  KAZAKLAR VE KAZAK HANLIĞI
  Kitaptaki on üçüncü makale olan "Kazak ve Kazak Hanlığı" makalesi Prof. Dr. Osman Yorulmaz tarafından kaleme alışmıştır. Makale, kitabın 440 ile 481. sayfaları arasında yer almaktadır. Kazak Hanlığı, Yedisu Bölgesi'nin batı kesimlerinde ortaya çıkmıştır. Kazak Hanlığı'nın hayatı bölgedeki diğer Türk toplulukları ve Ruslar arasında mücadele ile geçmiştir. Bir süre Ruslar, hanlık sistemine son vererek cüz adı verilen bir idari sistemle hanlığı yönetmiştir. Kazan Hanlığı'nın sonu, Hokand Hanlığı'nın Kaan Hanlığı bölgesine halim olmasıyla son bulurken Hokand Hanlığı'nın hakim olmadığı Kazak Hanlığı bölgelerine de Ruslar hakim olmuştur.


  BUHARA HANLIĞI
  Kitaptaki on dördüncü makale olan "Buhara Hanlığı" Yrd. Doç. Dr. Nurettin Hatunoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Makale, kitabın, 482 ile 526. sayfalar arasında yer almaktadır. Buhara Hanlığı, Timur Devleti'nin dağılmaya başlamasıyla ortaya çıkan hanlıklardan biridir. Muhammed Şeybani Han'ın Özbekleri bir araya getirerek bağımsızlığını ilan etmesiyle kurulan hanlık, 3 dönemden oluşmaktadır. İlk dönemde Şeybaniler Sülalesi etkili olurken Astarhanlılar Sülalesi ve Mangıtlar Sülalesi hanlıkta etkili olmuştur. Abdülmümin'in han olmasından sonra kendisine rakip olur diye tahta geçmesi muhtemel erkekleri öldürünce Abdülmünmin'in ölümü sonrasında han seçimi ile ilgili başlayan tartışmalarda Astarhan Sülalesi hanlığın yönetimini ele geçirmiştir. Astarhanlılar(Canibekler), Şeybanilerden birinin kızıyla yapılan evlilik sonrasında akrabalık ilişkileri sonucu hanlığın yönetimini ele geçirmiştir. Astarhanlılardan Ubeydullah Han'ın hanlığı bir arada tutamaması sonucunda iç karışıklıklar başlamış kendisinden sonra gelen Ebul Feyz'in Mangıtlardan destek alarak güçlenmek istemesi Buhara Hanlığı'nda yönetimin Mangıtlara geçmesine neden olmuştur. Buhara Hanlığı, Rusya'da yaşanan ihtilal sonrasında tehlikeli bir süreç geçirmiş ve sürecin sonunda Sovyet Rusya hanlığa hakim olarak hanlık yerine Buhara Halk Cumhuriyeti'ni kurmuştur.


  HOKAND HANLIĞI
  Kitapta bulunan on beşinci makale olan "Hokand Hanlığı" Doç. Dr. Muhammed Bilal Çelik tarafından kaleme alınmıştır ve makale kitabın 527 ile 571. sayfaları arasında yer almaktadır. Fergana Vadisi'nde kurulmuş olan hanlığın kurucusu Şahruh Bey kabul edilmektedir. Hokand Hanlığı, son hanın Margilan Meydanı'nda Rsular tarafından idam edilmesiyle hanlık yıkılmış oldu.


  HİVE (HAREZM) HANLIĞI
  Kitaptaki onaltıncı makale olan "Hive Hanlığı" Doç. Dr. Dinçer Koç tarafından kaleme alınmıştır. Makale, kitabın 572 ile 631. sayfaları arasında yer almaktadır. Harezm Bölgesinde kurulan hanlık, bölgedeki Türk soylu kabileler ve İran coğrafyasında kurulan Safevilerle ilişkileri ve mücadeleleri olmuştur. Hanlık, Rusya'nın yayılma siyasetinden büyük zarar görmüş ve Rusya'nın hakimiyetini altına girmiştir.


  YARKEND HANLIĞI
  Kitaptaki onyedinci makale olan "Yarkend Hanlığı" Doç. Dr. Muhammed Bilal Çelik trafından kaleme alınmıştır. Makale, kitabın 632 ile 673. sayfaları arasında yer almaktadır. Bugünki Doğu Türkistan ile Afganistan, İran ve Sibirya arasında bölgede kurulan Yarkend Hanlığı, bünyesinde bulunan topluluklardan kaynaklanan iç huzursuzluklar yaşamıştır. Sonrasında ise Cungarların hanlığa hakim olmasıyla Yarkend Hanlığı sona ermiştir. Hanlık, 182 yıl yaşamıştır.
 • Türk Romanları:
  1. İntibah - Namık Kemal,(okundu)
  2. Felatun Bey ile Rakım Efendi - Ahmet Mithat(okundu),
  3. Araba Sevdası - Recaizade Mahmut Ekrem(okundu),
  4. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Şemsettin Sami
  5. Turfanda mı Yoksa Turfa mı ? - Mizancı Murad
  6. Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai(okundu),
  7. Zehra - Nabizade Nazım
  8. Udî - Fatma Aliye
  9. Âmâk-ı Hayal - Filibeli Ahmet Hilmi(okundu),
  10. Mürebbiye - Hüseyin Rahmi Gürpınar(okundu),
  11. Küçük Paşa - Ebubekir Hazım Tepeyran
  12. Aşk-ı Memnu - Halit Ziya Uşaklıgil
  13. Eylül - Mehmet Rauf(okundu),
  14. Zavallı Necdet - Safvet Nezihi
  15. Sinekli Bakkal - Halide Edip Adıvar
  16. Ayaşlı ile Kiracıları - Memduh Şevket Esendal
  17. Efruz Bey - Ömer Seyfettin
  18. Üç İstanbul - Mithat Cemal Kuntay
  19. Sabir Efendinin Gelini - Ercümend Ekrem Talu
  20. Fahim Bey ve Biz - Abdülhak Şinasi Hisar
  21. Sürgün - Refik Halid Karay
  22. Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin
  23. Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  24. Çingeneler - Osman Cemal Kaygılı
  25. Aganta Burina Burinata - Halikarnas Balıkçısı
  26. Zaniyeler - Salâhaddin Enis
  27. Çulluk - Mahmut Yesari
  28. Kıskanmak - Nahid Sırrı Örik
  29. Çıkrıklar Durunca - Sadri Ertem
  30. Fatih Harbiye, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa
  31. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar
  32. Sisli Geceler - Halide Nusret Zorlutuna
  33. Ciğerdelen, Dineyri Papazı – Safiye Erol
  34. Kara Kitap – Suat Derviş
  35. İbrahim Efendi Konağı - Samiha Ayverdi
  36. Kuyucaklı Yusuf – Sabahattin Ali
  37. Kutsal İsyan - 1 - Hasan İzzettin Dinamo
  38. Yorgun Savaşçı, Devlet Ana - Kemal Tahir
  39. Denizin Çağırışı – Kemal Bilbaşar
  40. Bereketli Topraklar Üzerinde – Orhan Kemal
  41. Kurtlar – Peride Celal
  42. Küçük Ağa – Tarık Buğra
  43. Korkunç Yıllar, Onlar da İnsandı – Cengiz Dağcı
  44. Çocuktaki Bahçe – Feyyaz Kayacan
  45. Bir Gün Tek Başına – Vedat Türkali
  46. Anayurt Oteli – Yusuf Atılgan
  47. Zeliş – Necati Cumalı
  48. Deniz Küstü – Yaşar Kemal
  49. Suçumuz İnsan Olmak – Oktay Akbal
  50. Yılkı Atı – Abbas Sayar
  51. Korsan Çıkmazı – Nezihe Meriç
  52. Kurtlar Sofrası – Attila İlhan
  53. Sarı Traktör - Talip Apaydın
  54. Sırrımsın Sırdaşımsın - Kamuran Şipal
  55. Sokakta - Bahaeddin Özkişi
  56. Yukarışehir - Şemsettin Ünlü
  57. Hayır... – Adalet Ağaoğlu
  58. Yalnızlar – Erhan Bener
  59. Kaplumbağalar – Fakir Baykurt
  60. Gece – Bilge Karasu(okundu),
  61. Denizin Kanı – Tarık Dursun K.
  62. Mektup Aşkları – Leyla Erbil
  63. Kilit, Kapı, Anahtar - Mustafa Necati Sepetçioğlu
  64. Kırk Yedi'liler 40 Yaşında – Füruzan
  65. Kitap Yalan – Tahsin Yücel
  66. Tutunamayanlar – Oğuz Atay
  67. Pansiyon Huzur – İrfan Yalçın
  68. Odalarda – Erdal Öz
  69. Şafak – Sevgi Soysal
  70. O / Hakkari'de Bir Mevsim – Ferit EdgüEdgü(okundu),
  71. Salkım Hanımın Taneleri – Yılmaz Karakoyunlu
  72. Hoşça Kal Umut – Ayla Kutlu
  73. Küçük Dünya – Emine Işınsu
  74. Erguvan Kapısı – Oya Baydar
  75. Gül Yetiştiren Adam – Rasim Özdenören(okundu),
  76. Çocukluğun Soğuk Geceleri – Tezer Özlü(okundu),
  77. Tren Burdan Geçmiyor – Sevinç Çokum
  78. Çanakkale Mahşeri – Mehmed Niyazi
  79. Dalyan – Güven Turan
  80. Ölü Erkek Kuşlar – İnci Aral
  81. İşkenceci – Alev Alatlı
  82. Yarın Yarın – Pınar Kür
  83. Arzu Sapağında İnecek Var – Nazlı Eray
  84. Issızlığın Ortası – Mehmet Eroğlu
  85. Kaybolmuş Günler – Mustafa Miyasoğlu
  86. Mel'un – Selim İleri
  87. Yalnızlık Gittiğin Yoldan Gelir – Selçuk Altun
  88. Kuşevi'nin Efendisi – İbrahim Yıldırım
  89. Kara Kitap – Orhan Pamuk
  90. Dün Korkusu – Nihat Genç
  91. Dünyayı Dolduran Kiraz – Şükrü Karaca
  92. Sevgili Arsız Ölüm – Latife Tekin(okundu),
  93. İstanbul Bir Masaldı – Mario Levi
  94. Bin Hüzünlü Haz - Hasan Ali Toptaş
  95. İsmail - Reha Çamuroğlu
  96. Puslu Kıtalar Atlası - İhsan Oktay Anar
  97. Bana Uzun Mektuplar Yaz – Cihan Aktaş
  98. Yağmurdan Sonra – Ahmet Kekeç
  99. Emanet Gölgeler Defteri – Ethem Baran
  100.Lâl – Ayşe Kara


  Not: Kendim bu sıralamaya göre okumayı düşünüyorum, okundu olarak isaretlediklerimi tekrar okumayacağım sadece hangi kitaplar eksik o yüzden çıkarılmış liste isteyen faydalanabilir,illaki bu sıralamaya göre okumak zorunda değilsiniz. :))
 • 258 syf.
  ·2 günde·Beğendi·8/10
  bu kitabı okuyanlar türü kendileri belirleyebilir bence. İsteyen ders kitabı der, isteyen kişisel gelişim, isteyen de hikâye kitabı. Ben ne mi dedim "içinde gerçek yaşanmış hikâyeleri barındıran, okuyanları doğru iletişim konusunda geliştiren, eğitici bir kitap". Evet türü biraz uzun adlandırdım. ben kitabı çok beğendim gerçekten. Yazarın ellerine emeğine sağlık. Tavsiye ederim millet.
 • 258 syf.
  ·Puan vermedi
  35 farklı bölümden oluşup gerçek yaşanmış hikayeler sonunda çarpıcı analiz ve tespitlerin olması farkında olmadan yaptığımız doğru ve yanlışları ortaya koyarak yol gösterici bir eser olması kitabı daha da ilgi çekici yapıyor.
  Hayatımızın her anına ışık tutan bir başucu kitabı olup yazar okuyucuyu sıkmadan basit yalın sürükleyici ve etkili bir şekilde kaleme almıştır.