• Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
  Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı

  Kamu bîmârına cânân devâ-yı derd ider ihsân
  Niçin kılmaz bana dermân meni bîmâr[ı] sanmaz mı

  Şeb-i hicrân yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
  Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı

  Gül-i ruhsârına karşu gözümden kanlı akar su
  Habîbüm fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

  Gamım pinhân dutardım ben dediler yâre kıl rûşen
  Desem ol bî-vefâ bilmen inanır mı inanmaz mı

  Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
  Bana ta'n eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı
   
  Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
  Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı
 • Hicran Gazeli
  Sandım ki benim bahtımı küşâd edeceksin
  Kalpten severek aşk ile âbâd edeceksin.

  Güller sararıp solsa da hüsnünle güzel sen
  Her dem yeniden bendeni dilşâd edeceksin

  Mehtap gibi aydınlatacak ufkumu derken
  Nerden bileyim hicranı mutâd edeceksin.

  Yaktın canı ey dilrubâ yaktın da giderken
  Bilmem ki bu sevdayı nasıl yâd edeceksin

  Candan seviyorken seni Cânân diye Müşfik
  Nâhak yere zulmetmeyi murad edeceksin

  İbrahim Kalkan
 • Derdim nice bir sinede pinhân iderim ben
  Bir âh ile bu âlemi vîrân iderim ben

  Âh ile komam dilleri zülfünde huzura
  Cem'iyyet-i ağyarı perişan iderim ben

  Cem'iyyet-i ağyarı ger itmezse perişan
  Çerh-i feleği aksine gerdan iderim ben

  Yâr olmayıcak zehr-i sitemdir bana bâde
  Bilmem nice def-i gam-ı hicran iderim ben

  Gûyâ ki olur didelerim ma'den-i yakut
  Her gâh ki yâd-ı leb-i cânân iderim ben

  Bu hâl ile avarelik el virse bana ger
  Baştan başa dünyâyı gül-istân iderim ben

  Nefi gibi yârana dimem dahi nazire
  Yâ bu gazeli ziver-i dîvân iderim ben


  Nefi

  Günümüz Türkçesiyle

  1.Ben derdimi yürekte daha ne kadar nasıl saklarım (saklayabilirim) ?
  Bu dünyayı bir âh ile yıkarım ben, (bu âh ile derdimi de ortaya koyarım) .

  2.Ah ederek, gönülleri senin zülfünde huzur içinde (rahat) bırakmam, Rakiplerin topluluğunu, huzurunu perişan eder, dağıtırım, bozarım ben.

  3.(Bu hal böyle gider de) şayet (sevgilinin çevresinde toplanan) rakipler topluluğunu, huzurunu perişan etmezse, dağıtmazsa, bozmazsa, (O) feleğin çarkını tersine döndürürüm ben.

  4.Sevgili (yanımda) olmayınca, bade (şarap) bana zulüm zehri olur,
  (Şarap da zehir olunca) bilmem, ayrılık gamını nasıl giderebilirim, defedebilirim ben.

  5.Sanki gözlerim (bir) yakut madeni olur, (ağlamaktan kızarır) , Her ne zaman ki sevgilinin dudağını anarım ben.

  6.Şayet bu hal ile avarelik bana fırsat verirse, Dünyayı baştanbaşa gül bahçesi ederim ben.

  7.Nefi gibi dostların şiirlerine de (artık) nazire söylemem, Ya da (söylersen) bu gazeli divanın süsü ederim ben.

  Halil Erdoğan CENGİZ

  Nefi