Et-Teysîr Fi’t-Tefsîr (1. Cilt)

·
Okunma
·
Beğeni
·
96
Gösterim
Adı:
Et-Teysîr Fi’t-Tefsîr
Alt başlık:
1. Cilt
Baskı tarihi:
2019
Sayfa sayısı:
1248
Format:
Ciltli
ISBN:
9789751744265
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları
Karahanlılar döneminde Mâverâünnehir bölgesinde yaşayan Necmeddin Ömer Nesefî (o. 537/1142) fıkıh, tefsir, kelam ve hadis gibi pek çok alanda yetkin bir ilim adamıdır. Akâidü’n-Nesefî adlı eseriyle meşhur olan Ömer Nesefî’nin et-Teysîr fi’t-Tefsîr isimli eseri, tam ve hacimli bir tefsir olup hem biçim hem de içerik acısından özgün bir eser olarak kabul edilebilir. et-Teysîr fi’t-Tefsîr, Râgıb el-İsfahânî’nin Câmiu’t-Tefsîr’i ve Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ı gibi tefsirlerle benzerlik göstermekle beraber onun asıl kaynakları İmam Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ı ve Kuşeyrî’nin Letâifü’l-İşârât’ıdır. Bu bağlamda eser Hanefî-Mâtürîdî gelenek ile tasavvuf geleneğini birleştirmektedir. Günümüze ulaşan yüzün üzerindeki nüsha, tefsir üzerine yapılan ihtisar çalışmaları, haşiye metinlerinde ve müstakil tefsirlerde esere yapılan atıflar ve eserden yapılan iktibaslar et-Teysîr fi’t-Tefsîr’in Osmanlı dönemi tefsiri üzerinde de önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Düşmanı düşman bellemek muhabbetin
tahkikidir, Allah’tan başkasından firar edip Allah’a sığınmak kulluğun tamamlanmasıdır.
İnsanlar (âlimler) tefsir ve te’vil kelimelerinin anlamını kâh uzunca kâh kısaca izah etmişlerdir, biz de orta yolu tutup şöyle deriz: Tefsir âyetin nüzûlünü, durumunu, kıssasını, hangi sebepler hakkında indiğini ve kendisi ile
kimlerin kastedildiğini bilmektir.
Tefsir nüzûl ilmi olup hakkında ancak rivayet ( semâ‘) ile konuşulur, te’vil ise, nassa ve icmâya muvâfık olması şartıyla, istinbat (çıkarım) ile yapılabilir.
Abdullah b. Mes‘ûd şöyle demiştir: Her kim ilim isterse Kur’ân’ı alt üst etsin, çünkü onda öncekilerin ve sonrakilerin ilmi bulunur.
Şeytanın insanın hâlini ifsat etmek için en çok çaba gösterdiği an, onun Rahmân ile mükâlemeye (konuşmaya) yöneldiği andır, bu yüzden insan derhal isti‘âze okuyarak onun şerrini defetmeye çalışır.
Şeytandan Allah’a sığınıp da ardından şeytan kendisini isyana çağırdığı zaman ona tâbi olan kimsenin hâli, çokça mal ile birlikte yola çıkan ve malını korumak üzere büyük bir muhafız birliği edinen, ama ardından yolda dört bir bucaktan gelmiş azılı hırsızlara yem olan tüccarın hâli gibidir. Görmez misin ki şartları bihakkın yerine getirenler her neye nâil oldu iseler ona sözleri (duaları) ile nâil olmuşlardır.
Düşmanı düşman bellemek muhabbetin tahkikidir, Allah’tan başkasından firar edip Allah’a sığınmak kulluğun tamamlanmasıdır. Allah’ın emrine sıkıca sarılmak, O’na itaat takdim etmektir. Allah’tan korkmayandan korkmak meskeneti (acziyeti) ızhar etmektir, Allah’a sığınmak O’nun lutfuna el açmayı pekiştirmektir.
Bir görüşe göre isti‘âze ile besmele arasındaki münasebet şöyledir: İsti‘âze yapan kimse âdeta şöyle demiş olur: “Ben Allah’ın damgasını taşıyan biri olarak Allah’a sığınıyorum. Bu damga Allah’ın fıtratı, boyasıdır. Bu ikisi yaratma ve renk vermedir. Yaratma ve renk verme, yaratılmış varlık ile kaim olan şeyler olup Allah Teâlâ bu ikisinden münezzehtir.” Yaratmak herhangi bir sebebe dayanmaz (onun nedeni ve niçini yoktur). Kulun yaratılışı ise hikmet iledir ve sebep üzeredir.
Bir görüşe göre besmelenin mânası “Allah’ın isminin kuvveti sayesinde başlamaya kadir oldum.” şeklindedir. Bu durumda besmele tıpkı “Allah’tan başka kuvvet ve kudret yoktur.” [lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh] ifadesi ile aynı anlamdadır.
Ebû Bekir Verrâk şöyle demiştir: Allah kitabına iki şeyi zikrederek başladı: Bismillah ve elhamdülillah. Böylece Kur’ân okuyan kimse âdeta şöyle demiş olur: Varlıkların mevcudiyeti O’nunladır, mülkiyeti O’na aittir.
Kul sûrenin ilk yarısını okuduğu vakit Hak buyurur ki: “Kulum, Ben söylediğin gibiyim.” Kul sûrenin ikinci yarısını okuduğu vakit Hak buyurur ki: “Kulum, istediğini sana vereceğim.”

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Et-Teysîr Fi’t-Tefsîr
Alt başlık:
1. Cilt
Baskı tarihi:
2019
Sayfa sayısı:
1248
Format:
Ciltli
ISBN:
9789751744265
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları
Karahanlılar döneminde Mâverâünnehir bölgesinde yaşayan Necmeddin Ömer Nesefî (o. 537/1142) fıkıh, tefsir, kelam ve hadis gibi pek çok alanda yetkin bir ilim adamıdır. Akâidü’n-Nesefî adlı eseriyle meşhur olan Ömer Nesefî’nin et-Teysîr fi’t-Tefsîr isimli eseri, tam ve hacimli bir tefsir olup hem biçim hem de içerik acısından özgün bir eser olarak kabul edilebilir. et-Teysîr fi’t-Tefsîr, Râgıb el-İsfahânî’nin Câmiu’t-Tefsîr’i ve Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ı gibi tefsirlerle benzerlik göstermekle beraber onun asıl kaynakları İmam Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ı ve Kuşeyrî’nin Letâifü’l-İşârât’ıdır. Bu bağlamda eser Hanefî-Mâtürîdî gelenek ile tasavvuf geleneğini birleştirmektedir. Günümüze ulaşan yüzün üzerindeki nüsha, tefsir üzerine yapılan ihtisar çalışmaları, haşiye metinlerinde ve müstakil tefsirlerde esere yapılan atıflar ve eserden yapılan iktibaslar et-Teysîr fi’t-Tefsîr’in Osmanlı dönemi tefsiri üzerinde de önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Namütenâhi

Kitap istatistikleri