İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1

10,0/10  (1 Oy) · 
7 okunma  · 
3 beğeni  · 
322 gösterim
Lübnanlı Ortodoks bir aileden gelen Corcî Zeydân 19. yüzyılın en önemli İslâm tarihi, dil ve kültürü araştırmacılarından biriydi, İngilizce, Latince, Fransızca, Almanca, İbranice ve Süryanice dillerini öğrenen Zeydân, tarihin dışında Arap dili ve edebiyatı konusunda da birçok eser verdi, İslâm tarihinin, ağırlıklı olarak da Osmanlı öncesi dönemin ele alındığı bu ünlü eserinde Corcî Zeydân, İslâm uygarlığı ve Arap halkları konusunda hayli zengin bir kaynak sunuyor. Günümüzde klasik bir İslâm uygarlığı tarihi olarak kabul edilen bu kitap, Batı dillerinin yanında, Farsça ve Urduca'ya da çevrildi. Oxford Üniversitesi'nden Türkiye'deki ilahiyat fakültelerine kadar, birçok üniversitede bir asra yakın süredir ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlilerinden Yard. Doç. Dr. Necdet Gök'ün günümüz Türkçesi'ne çevirdiği, dipnotlarla genişletip yayına hazırladığı orijinali beş ciltten oluşan bu eşsiz eseri, iki cilt halinde yayımlayacağız.

"Dr. Nejdet Gök tarafından dipnotlar ve bir girişle zenginleştirilerek dilimize kazandırılan bu önemli kitaba Türk okurlarının büyük ihtiya­cı olduğu kanaatindeyim. Özellikle Arap dünyasında standart bir ki­tap olarak kabul edilen bu klasik eserin yayımı, önemli bir kültür hiz­meti olmanın yanında; Türk bilim çevresinde büyük bir boşluğu dolduracak, islâm tarihi ve uygarlığı ile ilgili çalışmalara da bir zenginlik kazandıracaktır.
 • Baskı Tarihi:
  Eylül 2013
 • Sayfa Sayısı:
  758
 • ISBN:
  9789750502682
 • Çeviri:
  Nejdet Gök
 • Yayınevi:
  İletişim Yayıncılık
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 14 Alıntı

Hz. Ömer ' in mührünün nakşı " Ey Ömer ölüm insana vaiz olarak yeter" di.

İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1, Corci Zeydan (Sayfa 178 - İletişim Yayınevi)İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1, Corci Zeydan (Sayfa 178 - İletişim Yayınevi)
Emre Ö. 
29 Haz 2017 · 10/10 puan

Avrupalılar haçlı savaşları sırasında Trablusşam'ı feth ettikleri zaman Kont Saint Gilles'in emri ile şehirde bulunan kütüphaneyi yakmışlardır. Kont, içinde Kur'an-ı Kerim'den birçok kopyanın bulunduğu bir odaya girip kitapları görünce tüm kütüphanenin yakılmasını emretmiştir. Tahminlere göre bu kütüphanede 3 milyon cilt kitap vardı. lspanyollar Endülüs bölgesini 1 5 . yüzyılda Müslümanlardan aldıkları zaman aynı eylemlerde bulunmuşlar, kütüphaneleri yakıp yıkmışlardı.

İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1, Corci Zeydan (Sayfa 622 - iletişim)İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1, Corci Zeydan (Sayfa 622 - iletişim)
Emre Ö. 
29 Haz 2017 · 10/10 puan

Bir ülkenin harap olup yıkılması ancak zulüm ve haksızlıkla olur. Çünkü zulüm devlet binasını temelinden yıkar. Zulüm halkı iş güçte çalışmaktan soğutur, canından bezdirir. Çiftçiler çiftçiliği, esnaf ticareti, sanatkarlar da sanatı bırakırlar. Ülkeye para getiren halktır. Bunlar çalışmazsa ülkede para olmaz. Para olmayınca ülke ve devlet perişan olur ve yıkılır. lşte bu yüzdendir ki tarih boyunca öncekiler ve sonrakiler "Adalet mülkün temelidir" demişlerdir.

İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1, Corci Zeydan (Sayfa 530 - iletişim)İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1, Corci Zeydan (Sayfa 530 - iletişim)
Emre Ö. 
24 Haz 2017 · 10/10 puan

Kureyşliler her yıl ticaret için kışın Yemen'e, yazın Şam'a olmak üzere iki seyahat yaparlardı. Bu yüzden Mekke, Yemen ile Şam arasında tüccarların bağlantı merkeziydi. Kureyşliler Kabe'nin yöneticileri olduğu için bütün Arap kabileleri arasında
büyük bir saygınlıkları vardı. Bu nedenle başkaları için son derece tehlikeli olan yollar kendileri için hiçbir tehlike taşımazdı. Kureyşliler birçok kez lran kentlerine veya Habeşistan'a seyahat eder ve dönüşlerinde Şam'dan geçer, kumaşlar ve yiyecekler alırlardı. Acemistan'dan ise özellikle şeker, mum vb. malzemeler alırlardı.
Tüm bu anlatılanlardan anlaşılıyor ki , Kabe; Mekke halkının geçim yolunu oluşturuyordu. Hiçbir çeşit bitkinin yetişmesine uygun olmayan o kurak vadide yaşamak, Kabe olmasa mümkün olmayacaktı. Çok seyahat etmeleri ve bu yolla, Irak,
Şam yönlerinde uygar dünyayla karşılaşmaları sonucunda ilim, irfan, deneyim ve dirayet bakımından Arapların en ileri gelenleri olan Kureyşliler, Kabe'nin kendi geçimleri açısından önemini iyi bildiklerinden, o kutsal yeri en güzel şekilde yönetmeye ve Arabistan'ın her köşesinden halkın oraya gelip toplanması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlardı. Bu nedenle uygun yerlerde hacılara su vermek, yemek yedirmek için özel yerler kurdukları gibi, Kabe'nin çevresini, savaş, düşmanlık ve mücadelenin yasak olduğu bir yer (Harem) kabul etmişlerdir.

İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1, Corci Zeydan (Sayfa 49 - iletişim)İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1, Corci Zeydan (Sayfa 49 - iletişim)
Emre Ö. 
24 Haz 2017 · 10/10 puan

Habeşlilerin lslam'dan önceki 2. yüzyılda Yemen ve daha sonra Mekke'yi ele geçirip Kabe'yi işgal etmek üzere Hicaz bölgesine yaptıkları saldırılardan dolayı Arapların karşılaştıkları musibetler bunun bir örneğidir. Arapları uyandıran ve kendine getiren olaylardan birisi budur. O tarihte Kabe'nin bekçilik ve koruyuculuk görevi Peygamber'in dedesi Abdülmuttalib'in elindeydi. Habeşliler, asker, silah ve filleriyle Mekke'ye yaklaşmışlardı. Mekke halkı Kabe'ye çevre kabilelerce gösterilen saygı ve hürmetten dolayı hiçbir düşmandan korku ve endişe duymadıklarından Habeşlilerin bu tecavüzüne şaşırdılar ve korktular. Habeşlileri görünce içine düştükleri tehlikenin
derecesini anlayarak düşmanı kovmak için birleşmenin zorunluluğunu anlamış ve o sayede Habeşlileri ülkelerinden kovmuşlardır. Bu önemli olaydan ders çıkararak dikkatlerini ilerleme, gelişme ve daha güçlü duruma gelme üzerinde
oğunlaştırmışlardır. Bu saldırının yapıldığı olayın zamanını "fil yılı" adıyla kendileri için bir tarih başlangıcı yapmışlardır ki bu, söz konusu olayın Araplar üzerinde ne derece derin bir iz ve etki bıraktığının da bir göstergesidir.

İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1, Corci Zeydan (Sayfa 55 - iletişim)İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1, Corci Zeydan (Sayfa 55 - iletişim)
Emre Ö. 
29 Haz 2017 · 10/10 puan

lslam tarihlerinin birçok yerlerinde lran vs. kütüphanelerinin yakıldığı kısaca belirtiliyor. Keşfü'z-Zünün yazarı öncekilerin ilimlerinden söz ettiği yerde, söz konusu bilgileri şu şekilde özetliyor: "Müslümanlar Iran şehirlerini ele geçirince lranlıların kitaplarını da ellerine geçirdiler. Sa'd ibn Ebi Vakkas bu kitaplar hakkında ne yapılması gerektiğini sorarak, Müslümanların diline tercüme olunması için Hz. Ömer'den izin istemiştir. Hz. Ömer şu cevabı yazıp göndermiştir: "Bu kitapları suya atınız. Çünkü bunların içeriği doğru yola götürüyorsa Cenab-ı Hakk onlardan daha fazla Hakk yolunu gösteren bir açık kitap bize bahşetmiştir. Sapıklık ise Allah bizi ondan kurtarmıştır" . Bunun üzerine Müslümanlar o kitapları suya veya ateşe atmışlar ve İranlıların bilimleri onlarla beraber yok olup gitmiştir. Keşfu'z-Zunün, sahibi Müslümanlarda bilim ve eğitimden söz ederken "Müslümanlar ülkeleri feth ettikleri sırada buldukları kitapları yakmışlardır" diyor. Hiç kuşku yoktur ki Keşfu'z-Zunün sahibi bu bilgileri bir kaynaktan almıştır. Nitekim lbn Haldun bunu destekleyerek "Fetihler sırasında Hz. Ömer tarafından imha olunması emredilen, lranlıların bıraktığı bilimsel eserler nerededir? " diyor.

İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1, Corci Zeydan (Sayfa 621 - iletişim)İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1, Corci Zeydan (Sayfa 621 - iletişim)
Emre Ö. 
 27 Haz 2017 · 10/10 puan

Valiler hem halifeler hem de kendileri için mal mülk ve servet biriktirmeye başladılar. Daha alttaki memurlar da onları takip etti. Toprak sahiplerinin şikayetleri zamanla o derece arttı ki vergi toplama görevi Arapların elinden alınarak mevaliye özellikle de lrak'ta köy sahipleri olan "dehhak"lara verildi. Bunu ilk uygulayan kişi H. 64 yılında lrak'ta haraç mütevellisi bulunan lbn Ziyat idi. Bazıları bundan dolayı kendisini ayıplayınca lbn Ziyat şu cevabı vermişti:

"Haraç toplama işinde ne zaman bir Arap görevlendirmiş isem haraçta eksiklik olduğunu gördüm. Bu eksikliği o memurlardan veya aşiretlerinden tahsil etmeye kalkışsam o aşiretleri gücendireceğim, vazgeçsem, bile bile devlet hazinesine zarar vermiş olacağım. Bu köy sahiplerini cibayet-i emvalde (mal ve vergi toplama) sizden becerikli, daha güvenilir ve halka daha yumuşak ve merhametli davranır gördüm. Bununla birlikte kimseye zulüm ve haksızlıkta bulunmalarına fırsat vermemek için siz de onları kollayınız. "

İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1, Corci Zeydan (Sayfa 358 - iletişim)İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1, Corci Zeydan (Sayfa 358 - iletişim)
Emre Ö. 
29 Haz 2017 · 10/10 puan

O dönemde şairler kimi överlerse o adamın mevkii ve itibarı yükselirdi. Övülen kişinin kızları varsa kolayca koca bulurlardı. Nitekim el-A'şa el-Ekber adındaki şair Ukkaz panayırında Muhallak adındaki bir kişiyi bir kasideyle övünce o kişi bununla ün kazanmış ve derhal kızları nişanlanmıştı. Yine şairlerden Miskin Daremi'de siyah yaşmak takan güzel bir kadını iki beyitle övünce elde kalan siyah yaşmaklar halk arasında kapışılır olmuştu.

İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1, Corci Zeydan (Sayfa 591 - iletişim)İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1, Corci Zeydan (Sayfa 591 - iletişim)
Emre Ö. 
 29 Haz 2017 · 10/10 puan

İskenderiye Kütüphanesi'nin Yakılması
Ebfı'l-Ferec'in "Tarihu Muhtasari'd-Düvel" adındaki kitabında Amr b. el-As tarafından Mısırın fethi anlatılırken şu bilgiler veriliyor: "lskenderiye'nin ünlü alimlerinden olup mezhep farklılıklarından dolayı Rumlar tarafından baskı ve sıkıntıya uğratılmış olan Yuvannis (Yahya) , lskenderiye'nin Amr b. el-As tarafından fetholunduğu zamana kadar yaşamıştır. Bir gün Amr'ın huzuruna çıkmak ister. Amr Yahya'nın ilim ve irfanını iyi bildiğinden onu çok iyi karşılayarak huzuruna alır. Amr akıllı , anlayışlı ve ileri görüşlü bir valiydi. Yahya'nın , Araplarca bilinmeyen felsefi düşüncelerini beğenerek kendisini yanından ayırmamaya çalıştı. Birgün Yahya Amr'a "lskenderiye'deki gelir vs.'i ele geçirdiniz. Size yararı olan şeylere karışmayız. Ancak size yararı olmayan şeyleri bize veremez misiniz?" der. Amr ne istediğini sorar. Yahya, kral kütüphanesinde bulunan bilimsel kitapların kendisine verilmesini ister. Amr "Müminlerin Emiri Hz. Ömer'den izin almadan bunları veremem" cevabını verir. Amr, Yahya'nın sözlerini ve isteğini belirten
bir mektubu Hz . Ömer'e gönderir. Bunun üzerine Hz. Ömer'den gelen mektupta şu cümleler yer almıştır: "Belirttiğin kitaplara gelince; bunlar Allah'ın kitabına uygun şeylerden ise Allah'ın kitabı bizi, onlara muhtaç olmaktan korumuştur. Allah'ın kitabına aykırı şeylerse onlara zaten ihtiyaç yoktur. Bunları yak. " Amr b. el-As, bu kitapları lskenderiye hamamlarına dağıtarak külhanlarda yaktırmaya başlamış ve altı ay içinde kitaplar tüketilmiştir.

İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1, Corci Zeydan (Sayfa 614 - iletişim)İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1, Corci Zeydan (Sayfa 614 - iletişim)
Emre Ö. 
24 Haz 2017 · 10/10 puan

Kureyşlilerin Uhud Savaşı sırasında şehit düşen Müslümanların cesetlerinden öç almak için cesetler üzerinde yaptıkları vahşet son derece çirkin ve korkunçtu. Kureyşliler ölenlerin kulaklarını, burunlarını kestiler, üstelik Ebü Süfyan'ın kansı ve Muaviyenin annesi olan Hint binti Utbe Peygamber'in amcası Hz. Hamza'nın göğsünü yararak ciğerini çıkarmış ve ağzına alıp çiğnedikten sonra yutmak istemişse de yapamamış, ağzından çıkarıp atmıştır.

İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1, Corci Zeydan (Sayfa 83 - iletişim)İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1, Corci Zeydan (Sayfa 83 - iletişim)
2 /