İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1

·
Okunma
·
Beğeni
·
952
Gösterim
Adı:
İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1
Baskı tarihi:
Eylül 2013
Sayfa sayısı:
758
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750502682
Kitabın türü:
Çeviri:
Nejdet Gök
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayıncılık
Baskılar:
İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1
İslam Medeniyeti Tarihi - Cilt 1
Lübnanlı Ortodoks bir aileden gelen Corcî Zeydân 19. yüzyılın en önemli İslâm tarihi, dil ve kültürü araştırmacılarından biriydi, İngilizce, Latince, Fransızca, Almanca, İbranice ve Süryanice dillerini öğrenen Zeydân, tarihin dışında Arap dili ve edebiyatı konusunda da birçok eser verdi, İslâm tarihinin, ağırlıklı olarak da Osmanlı öncesi dönemin ele alındığı bu ünlü eserinde Corcî Zeydân, İslâm uygarlığı ve Arap halkları konusunda hayli zengin bir kaynak sunuyor. Günümüzde klasik bir İslâm uygarlığı tarihi olarak kabul edilen bu kitap, Batı dillerinin yanında, Farsça ve Urduca'ya da çevrildi. Oxford Üniversitesi'nden Türkiye'deki ilahiyat fakültelerine kadar, birçok üniversitede bir asra yakın süredir ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlilerinden Yard. Doç. Dr. Necdet Gök'ün günümüz Türkçesi'ne çevirdiği, dipnotlarla genişletip yayına hazırladığı orijinali beş ciltten oluşan bu eşsiz eseri, iki cilt halinde yayımlayacağız.

"Dr. Nejdet Gök tarafından dipnotlar ve bir girişle zenginleştirilerek dilimize kazandırılan bu önemli kitaba Türk okurlarının büyük ihtiya­cı olduğu kanaatindeyim. Özellikle Arap dünyasında standart bir ki­tap olarak kabul edilen bu klasik eserin yayımı, önemli bir kültür hiz­meti olmanın yanında; Türk bilim çevresinde büyük bir boşluğu dolduracak, islâm tarihi ve uygarlığı ile ilgili çalışmalara da bir zenginlik kazandıracaktır.
758 syf.
·16 günde·Beğendi·Puan vermedi
Islam Medeniyetinin henüz Hicaz'ın yalın şartlarında olgunlaşmadan önce Arap yarımadasının siyasi, ekonomik durumu.. Islamın doğuşu ile birlikte diğer toplumlarla etkileşiminden doğan küresel hale gelmiş bir Medeniyeti anlatan 2 Ciltlik eser Islam Tarihi ve Ortadoğu devletleri tarihi ile alakalı çalışma ve araştırma yapacak arkadaşlar için harika bir baş ucu kaynak
758 syf.
·226 günde·Puan vermedi
Kitabı tercüme eden kıymetli insan Doç. Dr. Nejdet Gök üniversiteden hocamızdı, eseri de ders kitabı olarak işledik.

Akademik bir İslam medeniyeti tarihi okuması ilk defa yaptığım bir denemeydi. Nejdet hocamızın rehberliğinde olunca tam bir tecrübeye dönüştü diyebilirim.

Alt sınıflardan birine vermiştim, bir daha geri gelmedi. Aklıma geldikçe hüzünlenirim. Kitaplığımdaki yeri de mahzundur. Kitabı Nejdet hocamın bir hediyesi olarak gördüğüm için eksikliğini hissediyorum.
758 syf.
Kitap özellikle bazı bölümlerinde ne kadar titiz hazırlanmış bir çalışma olduğunu gösteriyor ki uzun süredir gerek Türkiye'de gerek yurt dışında birçok üniversitede ders kitabı olarak okutulmuş. Mütercimin de önsözünde belirttiği gibi yazarın birbirini takip eden bölümlerde bile söylediğini tekrarladığı oluyorsa da kitabın hacmi ve geniş kapsamı düşünüldüğünde bunun hafızası çok güçlü olmayan okurlarda bir sıkıntı yaratmayacağı kanaatindeyim. Ayrıca kitabın en güzel yönlerinden birisi de çok detaya girmesine rağmen-bence bazı bölümler hariç- sıkıcı olmaması. Zeydan'ın yazar kimliğini de göz önüne alarak, bu durum kitabın kolay okunurluğunu artırıyor. Böylece İslam tarihinin bir dönemini hem detaylı anlatımlar hem de yazarın tarihçi kimliğiyle yaptığı sorgulamalar eşliğinde okuduğunuzda geride zihninizde içi dolu bir bütün kalıyor. Bunu yazarın kitaba aldığı menkıbeler,hikayeler,şiirler de ayrıca güçlendiriyor. Ki yazarın ayrıca bir romancı kimliği de var. Arap aydınlanma hareketinin önde gelen isimlerinden birisiymiş kendisi. Kitabın bu genel atmosferinin dışında İslam devletlerinin ekonomik yapısından,idari yapılanmadan bahsedilen bazı bölümler detaylarla beraber,bu konularla ilgili değilseniz pek bunaltıcı olabiliyor ki mütercim de Zeydan'ın bu bölümde kitaba aldığı uzun listelerden birini hariç bıraktığını dipnotta belirtiyor.

İlk cilt raşid halifelerin sonuna kadar tarihi olayları kısaca anlatarak kitabın yaklaşık beşte dördünü askeri,idari ve ekonomik yapılanmalara,bürokrasiye,İslam tarihinde bilim,eğitim ve kültürün yerine,İslam tarihi ve kaynaklarına ve son olarak da İslam tarihindeki edebiyat ve şiir anlayışına ayırıyor. Mütercim önsözde yazarın kimi yerlerde bir Arap milliyetçisi olarak Türklere karşı yanlı bir tutum benimsediğini, yararlandığı kaynaklar noktasında israiliyattan etkilendiğini belirtiyor ve kitabın düzensiz hazırlanmış olduğuyla ilgili eleştirilerini ekliyor. Bu sorunların kaynağı olarak ise yazarın şahsından ziyade böyle büyük bir eseri yazmanın zorluğunu ,eserin yazıldığı zamanın tarihsel,sosyal koşullarını ve tarih yazımının o günkü olanaklarını gösteriyor.
758 syf.
Lübnanlı Ortodoks olan Corci Zeydan'ın bu eseri İslâmiyet'ten önceki Arapları, Peygamber Efendimizin zamanını, 4 Halife devri, Emeviler ve Abbasileri birçok yönden anlatıyor. Öncelikle şunu söylemeliyim ki eseri çok beğendim. Kimileri bu kitapla ilgili tarafsız gibi ifadeler kullansa da ben bu görüşe katılmıyorum. Yazar kendi subjektif görüşlerini eserine yansıtmıştır. Hatta bu kitaba zamanında bir çok tenkit yazısı da yazılmıştır. Tüm bunlara rağmen kitap bana çok şey kattı, iyi ki okumuşum. Bu eseri beğendim.
İslâm ordularının fetihlerinin başarıyla gelişmesinin sebepleri ve Müslümanları bu konuda cesaretlendiren ve yardım eden etkenler; dinlerine sıkı sıkıya bağlanmalarıyla birlikte, zafer kazanacaklarına kesin olarak inanmaları, ata binme ve ok atmadaki ustalıkları, sahip oldukları beden gücü, bedevilik içinde yaşamanın getirdiği çabukluk ve zindelik, savaşlarda düşmanı küçük çarpışmalarla taciz ve bu şekilde zayıflamak için uyguladıkları metot ve içlerinden zekâ, gayret ve çaba sahibi çalışkan, karizmatik büyük adamlar yetişmesi, fethettikleri yerlerde halka doğruluk, adalet, yumuşaklık ve hoşgörüyle davranmaları, gerek Rum ve gerek İran devletinin o tarihlerde içinde bulundukları karışıklık ve perişanlıktır. Müslümanlar bu nedenlerden dolayı 10 sene geçmeden Hz. Ömer zamanında Şam, Filistin, Mısır, Irak ve İran bölgelerini ele geçirmeyi başarmışlardı.
Adalet olmadan hiçbir yer mamur olamaz. Hiçbir padişah adaletsiz mesut, kuvvetli ve görkemli olamaz. Padişahlık adamlarla, adamlar parayla, para da mamuriyetle, mamuriyet ise adaletle ayakta durur. Adalet mülkün temelidir.
Zekatın zenginler üzerine farz kılınıp fakirlere verilmesinde
büyük hikmet vardır. Bu metot, özellikle baskı ve zorbalıkla
tanınan ilkel çağlarda, halkın çoğunluğunu oluşturan fakirleri
hoşnut eder. lslamiyet, zayıfa yardım etmek ve zayıfla kuvvetliyi
eşit kılmak için gönderilmiştir. Bu yüzdendir ki, Hz. Muhammed'e
düşman olanlar, fakirleri kendi mallarına ortak etmek
istemeyen ve onlarla eşit bir halde bulunmaya tenezzül
etmeyen, Mekke'nin ileri gelen büyükleri ve zenginleriydi.
İbn Haldun devletlerin ömrünü: Birincisi fethiler ve zaferler, ikincisi istibdat, üçüncüsü işsizlik, rahat ve refah dönemi, dördüncüsü barış ve kanaat, beşincisi israf ve savurganlık devirlerine ayırır. Bu tanım oldukça kısa ve özlü bir tanımdır.
Corci Zeydan
Sayfa 127 - İletişim Yayınları
Raşid Halifelerin devletleri zühd, takva, salah ve diyanet üzerine
kurulmuş, hakkaniyet ve adalet ile desteklenmiş bir hükumet
idi. Hulefa-i Raşidin salah ve takvadan dolayı çok basit bir
hayat geçirmişlerdir. Onların döneminde hilafet makamı bir
hükumet başkanlığından daha çok dini bir makamdı. Halifeler
adi ve basit bezden elbise, liflerden yapılmış ayakkabı giyerlerdi.
Taşıdıkları kılıçların askısı da liftendi. Sokaklarda
halktan biri gibi gezerlerdi. En adi bir adam ile konuştukları
zaman bile, ondan kendi sözlerinden daha sert, daha şiddetli
sözler işitir ve buna sabrederlerdi. Raşid Halifeler kendilerinin
özelliği olan bu tür tavır ve davranışları, lslam dininin
kurallarından sayarlardı. Halk üzerindeki egemenlik ve saygınlıklarını, karakterlerini oluşturan salah, takva, adalet, ihsan
ve yüce ahlak ve samimi yaşantılarıyla örnek olarak sağlıyorlardı.
Hulefa-i Raşidin'in yiyecekleri de halkın en fakirlerinin yemeklerinden daha sadeydi. Onların bu konuda böyle mahrumcasına bir kanaat ile yetinmeleri yokluktan veya acizlikten ileri gelmiyordu. Bu dar ve sıkıntılı yaşamı kendi halklarından fakir olanlarla aynı sıkıntıları paylaşmak, böylece onların gönüllerini hoş tutarak memnun etmek için tercih ediyorlardı. Çoğunlukla kendi gelirlerinden ellerine her ne geçerse hepsini fakirlere verirlerdi. Örneğin Hz. Ali kendi şahsi mülklerinden aldığı gelirlerin çoğunu, her zaman fakir ve ihtiyacı olanlara dağıtırdı.
Hicaz halkı nice asırlar boyunca yaratıldıkları biçimde, göçebe olarak yaşamışlardır. Uygarlık adına bir şey görebilmişlerse o da komşu bölgelerden kendi topraklarına göç eden Yahudiler aracılığıyla gelmiştir.
Corci Zeydan
Sayfa 44 - İletişim Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1
Baskı tarihi:
Eylül 2013
Sayfa sayısı:
758
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750502682
Kitabın türü:
Çeviri:
Nejdet Gök
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayıncılık
Baskılar:
İslam Uygarlıkları Tarihi Cilt 1
İslam Medeniyeti Tarihi - Cilt 1
Lübnanlı Ortodoks bir aileden gelen Corcî Zeydân 19. yüzyılın en önemli İslâm tarihi, dil ve kültürü araştırmacılarından biriydi, İngilizce, Latince, Fransızca, Almanca, İbranice ve Süryanice dillerini öğrenen Zeydân, tarihin dışında Arap dili ve edebiyatı konusunda da birçok eser verdi, İslâm tarihinin, ağırlıklı olarak da Osmanlı öncesi dönemin ele alındığı bu ünlü eserinde Corcî Zeydân, İslâm uygarlığı ve Arap halkları konusunda hayli zengin bir kaynak sunuyor. Günümüzde klasik bir İslâm uygarlığı tarihi olarak kabul edilen bu kitap, Batı dillerinin yanında, Farsça ve Urduca'ya da çevrildi. Oxford Üniversitesi'nden Türkiye'deki ilahiyat fakültelerine kadar, birçok üniversitede bir asra yakın süredir ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlilerinden Yard. Doç. Dr. Necdet Gök'ün günümüz Türkçesi'ne çevirdiği, dipnotlarla genişletip yayına hazırladığı orijinali beş ciltten oluşan bu eşsiz eseri, iki cilt halinde yayımlayacağız.

"Dr. Nejdet Gök tarafından dipnotlar ve bir girişle zenginleştirilerek dilimize kazandırılan bu önemli kitaba Türk okurlarının büyük ihtiya­cı olduğu kanaatindeyim. Özellikle Arap dünyasında standart bir ki­tap olarak kabul edilen bu klasik eserin yayımı, önemli bir kültür hiz­meti olmanın yanında; Türk bilim çevresinde büyük bir boşluğu dolduracak, islâm tarihi ve uygarlığı ile ilgili çalışmalara da bir zenginlik kazandıracaktır.

Kitabı okuyanlar 37 okur

  • Emre aydan
  • Samed
  • #Buülkeyiçoksev
  • Mustafa Yunusoglu
  • Furkan Gedik
  • Ahmet Erkılıç
  • mustafa ERDEM
  • Fatih Çağlar
  • Ömer Özcan
  • Halil İbrahim

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%27.3 (3)
9
%18.2 (2)
8
%18.2 (2)
7
%18.2 (2)
6
%18.2 (2)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0