• Yeni ortaya çıkan bu zümrenin kanaatına göre ta­savvuf hedefinden sapmıştır. Çünkü gönül eğitimini esas alan, insanların, nefsi duygularına karşı muka­vemetli olmasını gaye edinen bu sistem maddeye ve şekile kurban gitmektedir. Sufilere ait bir kıyafetin olması veya onlara ait özel mekanların bulunması gösterişten başka bir şey değildir. Halbuki gösterişin olduğu yerde ruh terbiyesinden, nefis terbiyesinden, ıhlas ve samimiyetten bahsetmek mümkün değildir. Tasawufi ahlakı gerçekleştirmek için yapılacak ilk iş meseleyi şekilcilikten kurtarmaktır. Yani dervişlere ait özel bir kıyafet ve özel bir bina olmamalıdır. Bu neşveye Yunus daha sonra şöyle işaret edecektir:
  Dervişlik olaydı tae ile hırka
  Biz de alır idik otuza kırka
  Mustafa Kara
  Sayfa 74 - Iletişim yayınları
 • Melamiyenin üzerinde durduğu ikinci esas nefisle
  mücadeledir; onun arzusuna ters şeyler yapmaktır.
  Mesela o daima kendisine saygı gösterilmesini, büyük
  görülmesini, alkışlanmasını ister. Halbuki bunların
  hepsi bir !uzaktır. Insan aksine olabildiğince alçak
  gönüllü olmalı, en büyük değil en günahkar bir
  kul olduğunu itiraf etmelidir ki nefsiyle başedebilsin.
  Kişi olduğundan fazla "büyük" olunca dengeler
  de ona göre kurulacaktır. Meliametiler bu fasit daireye
  düşmemek için yaptıkları bütün ibadet ve iyilikleri
  gizli, yanlış ve günahları açıktan yaparlar. Bunun
  için melami şöyle tarif edilir. "Iyiliği ortaya dökmeyen
  kötülüğü gizlemeyen kişidir" Açıktan işlenen bir
  günah, toplumun kınamasını çekecektir. Bu hiç
  önemli değildir. Çünkü kınayanın kınamasından
  korkmamak zaten sistemin temelinde vardır.
  Hiç iltifat etmedikleri bir konu da kerametlerdir.
  Bunları da ruhi hayatı engelleyen birtakım şaklabanlıklar
  olarak görmüşlerdir.
  Melametiler bütün unsurlarıyla organize olmuş
  bir tasavvufi cemaata karşı olduklarına göre bir tarikat
  olmamaları gerekir. Fakat zaman içinde bu
  "meşreb"i tercih edenlere Melametiye adı verildiği
  için onu bir tarikat kabul edenler de vardır. Bu cereyanı
  bir tarikat olarak değerlendirenler onun tarihini
  üç dönemde incelemişlerdir.
  1. Ilk dönem: Hamdun Kassar ile başlayan bu dönemin
  mensupları Kassari melamileri diye anıldıkları
  gibi Tarikat-ı Aliyye-i Sıddıkiye şeklinde de bilinirler.
  2. Orta dönem: Hacı Bayram Veli'nin müridi Bursalı
  Bıçakçı Dede Ömer'le (Ol. Göynük, 880/1475)
  başlayan ve Bayramİ melamileri olarak bilinen safhadır.
  Tarikat-ı Aliyye-i Bayramiye olarak da bilinirler.
  3. Son dönem: Muhammed Nuru'l-Arabi ile (Ol.
  Usturumca, 1305/1887) özdeşleşen bu dönem melamilerinin
  bir adı da Tarikat-ı Aliyye-i Nakşibendiyye'dir.
  ülkemizde bugün yaşayan melamilerin çoğu
  bu kola mensuptur.
  Aslında melamilik bir tarikat olmaktan çok bir
  meşreb, yani bir anlama ve yaşama tarzıdır. Melametiyede
  belli bir mekan olmadığı için şeyh-mürid
  münasebetleri her yerde sözkonusudur. Evde, camide,
  dükkanda, kahvede ... Tekamülün yolu sohbetten
  geçer. Toparlarsak bu· cereyanın esasları şöyle ifade
  edilebilir.
  1. Kişi, iç zenginliklerini açığa vurabilecek bütün
  alarnet ve işaretlerden uzak kalmalıdır.
  2. Riya ve gösterişle gerçek müslümanlık bir arada
  bulunmaz. Buna dikkat etmelidir.
  3. Nefsin adi arzuları için ona karşı koymak,
  onunla mücadele etmek gerekir. Bunun başlangıç
  noktası isteklerine karşı koymak,- hatta isteklerinin
  aksini yapmaktır. .
  4. Bütün bunları gerçekleştirmek için toplumun
  kınamasından korkmadan hataları açıktan yapmak,
  iyilikleri gizli yapmak, kıyafete ve şekle takılıp kalmamak,
  keramet gibi şeylerle uğraşmamak gerekir.
  Hepsinden de önemlisi melaminin mutlaka bir işi olmalı,
  işiyle birlikte Allah'a doğru yürüyüşüne devam
  etmelidir. Toplumumuzun iktisat tarihini inceleyenlerin
  melamet psikolojisi üzerinde mutlaka durmala
  rı gerekir.