selim koç profil resmi
istanbul
istanbul
189 okur puanı
10 Haz 2017 tarihinde katıldı.
 • Ebû Hanife, Raşid Halifelerden sonra birbirinden ayrılan "hak" ve "güc"ün arasındaki
  amansız savaşta güçten ve güçlüden yana değil, haktan ve haklıdan yana olmuş ve
  bunu da kanıyla, belgelemiş biri. İmam saltanata karşı içtihadı temsil ediyordu. Tarih
  boyunca tüm saltanatların bariz özelliklerinden biri ise "ictihad"a düşman oluşlarıydı.
  Çok değil daha beş asır önce Sayda kadısının "ictihad yapıyor" jurnaliyle idamına
  ferman çıkartılan ünlü fakih Zeynüddin b. Ali (1505-1558)'nin suçu ve akıbeti de
  İmam Azam'ınkinin aynisi değil miydi?
  İctihadla saltanat yanyana eğleşmesi mümkün olmayan şeylerdi. Birinin yapısı
  dinamik diğerinin yapısı statikti. Tüm antik ve çağdaş saltanatlar düşünceye ve
  düşünen insana düşmandılar. İctihad ise düşüncenin, imanın yedeğinde ulaştığı zirve,
  yani aklın en soylu meyvesiydi.
 • Çağımızda Hristiyan halkların durumu putperest dönemindekinden
  daha az acı değildir. Birçok bakımdan özellikle
  de kitlelere yapılan baskı açısından pagan dönemden daha
  vahimdir.
  Ancak eski zaman insanlanyla günümüz insanları arasındaki
  farkı sonbalıann son günlerindeki bitkilerle ilkbaharın
  ilk günlerindeki bitkiler arasındaki farka bakarak görebiliriz.
  Sonbaharda doğada içten içe gerçekleşen ölüm dışa cansızlık
  olarak yansımaktadır; ilkbaharda ise görünüşteki cansızlık
  durumu, içten içe canlanma ve yeni bir yaşam formuna
  geçiş ile belirgin bir çelişki arz etmektedir.
  Aynı şey, eski putperest yaşamla bugünün yalnızca maddi
  olan yaşamı arasında bulunan görünüşteki benzerlikte de
  kendini göstermektedir: Putperestlik zamanındaki insanın
  içsel durumu ile günümüzdeki insanın içsel durumu tamamen
  farklıdır.
  O zamanlar esaret ve gaddarlık rejimi insaniann iç vicdanı
  ile tam bir uyum içindeydi, ve ileri atılan her adım bu
  uyumu daha da pekiştiriyordu; şimdi ise esaret ve gaddarlık
  rejimi insaniann Hıristiyanlık bilinci ile tamamen çelişki halindedir;
  ileriye atılan her adım ise bu çelişkiyi arttırmaktadır.
 • Üstelik piyasaya tapınan
  ferdin tapınma biçimi de açık seçik değildir. Emtiaya
  tanınan kutsallık, markaya atfedilen kuvvet, reklamın
  dua yerini tutması gibi hususları putpereste açıklamak,
  ona ihtiyaçtan nasıl uzaklaşıp, yalnızca piyasaya kulluk
  etmek gibi bir batıl dinin gereklerini yerine getirdiğini
  gösterebilmek oldukça zordur. Bugün piyasa dediğimiz
  kuruluş, dünün çarşı veya pazarından temelli farklılıklar
  gösterir. İnsanların pazar ve çarşı ile münasebetleri
  geçmişte ihtiyaçları giderecek nesneleri teminden ve
  insanların birbirlerini daha iyi tanımalarının bir vesilesinden
  öteye geçmiyordu. İnsanın hayatı bu derece iktisadi
  kıskaç içine alınmış değildi. Buna rağmen şeytanın
  sancağını çarşıya diktiği bilinirdi. Oysa bugün her yer
  piyasadır. Alım-satıma konu olmayan nesne kalmamış
  gibidir.
 • Mucizeleştirmeler aklı örten bir afyona dönüştü. Araştırma ve inceleme gereği duymayan, "Allah" deyince her şeye inanan, ya-şayan apaçık ayetleri (insan, tarih, hayat ve tabiat) mucize sayma-yan bir zihniyet sardı her yanı.
  Kuran kutsandı, mucizeler kitabı haline geldi. Esas büyük el-Kitab'ı (Kâinat Kitabını) işaret eden bir işaret parmağı olarak gö-rüleceği yerde bizzat kendisi en büyük kitap haline geldi. Kafasını küçük Kitaba (Kuran) sokan ve bir türlü büyük el-Kitab'ı (kâinat, evren) göremeyen zihinler türedi.
  Müslüman ümmet elindeki Kitap'ın her şey olduğunu sandı. Bütün her şeyi orada vardı. Çalkaladıkça kendinden yağ çıkan kap gibi sıkışınca çalkalamak yeterliydi. Okuyanlar, üfürenler, muska yapanlar, şifre arayanlar, cifr hesapları gırla gitti, gidiyor.
 • Nesnellik (objektivite), öznelliğin (subjectivite) özü ve
  temelidir. Zihnin (idee) dış dünya ile ilişki kurma ve
  gerçeklik (realite) ile ittisal etme sürecinde, akıl gelişip
  olgunlaşır, algılama düzeyi yükselir, idrak güçlenir, insanî
  manevî güçler artar :
 • Kadınlar aklen ve manen erkeklerden daha
  aşağıdadır.

  Namaz kılanın önünden bir eşek, köpek ya da
  kadın geçerse, kişinin namazı boşa gider.

  Cehennemi çoğunlukla kadınlar dolduracak;
  kadınlar zeka ve din konusunda eksiktir.  Şeytani bir büyüklenmeyi yansıtan bu ifadeler,
  annelerimizi, kız kardeşlerimizi, ve eşlerimizi,
  özetle insan popülasyonunun yarısını takdir
  etmekten aciz erkek şövenisti bir zihniyetin
  ürünüdür (9:71; 33:35).
  Kadın düşmanı bu sözler, sözde "sahih" hadis
  kitapları yoluyla yanlış şekilde Muhammed'e
  atfedilmiştir. Zeka seviyesini, dogmaları ve batıl
  inançları sorgulayan insanlara verilen tepkiyle
  ölçersek, erkeklerin kadınlardan daha çok puan
  almadıklarını görürüz. Elçi ve peygamberlere
  zorba davranan önderlerin de çoğu erkektir,
  vefatlarından sonra getirdikleri mesajı çarpıtan
  önderlerin de.
  Biyolojik farklılıklar veya özel bir kaç durum
  dışında, erkeklerin ve kadınların her yönden eşit
  olduğu nitelendirilir. Kuran bunu açık şekilde
  "Birbirinizdensiniz / her biriniz bir diğerinin
  benzerisiniz" ifadesiyle dile getirir (4:25). Bu
  ifade aynı zamanda her iki cinsin ortak olan
  başlangıcını ve Allah'ın bizi kadın ve erkek olarak
  yaratışının nedenini, yani sevgi ve şefkati
  hatırlatır (30:21). Kadın ve erkek arasında sevgi
  ve şefkate dayalı bir ilişki yerine hadis
  kaynaklarında yansıtılan ise kibirli, şövenist ve
  kadınları himaye altına almaya çalışan
  davranışlardır. Ne yazık ki danışma ve seçim,
  yerini monarşi ve şeytani halifelik sistemine
  bıraktığında, Kuran'ın vahyedilişiyle kadınlara
  tanınan haklar birer birer alındı, ve Muhammed'in
  ölümünün üzerinden daha iki yüzyıl geçmeden
  Müslümanlar kadın düşmanı davranış biçimine ve
  İslam öncesi cahiliye dönemi uygulamalarına geri
  döndü.
  Muhammed zamanındaki kadın hakları, bir
  kadının kocası hakkında Muhammed ile
  tartıştığını bildiren 58:1 ayetinde güçlü bir
  biçimde yansıtılır. Allah o kadını Muhammed ile
  tartıştı diye azarlamaz; tam tersine kadının
  şikayetine arka çıkarak batıl inançları eleştirir.
  hadis ve tarih kitaplarının eleştirel bir yaklaşımla
  incelenmesi, Kuran'ın vahyi zamanında ve onlarca
  yıl sonrasında kadınların bireysel, toplumsal ve
  politik haklardan yararlandığı konusundaki
  ipuçlarının bu kitaplara bile yansıdığını ortaya
  koyacaktır. Tarih kitapları, Muhammed'in eşi olan
  Ayşe'nin, yaşlılık zamanında önder olup önemli
  bir topluluğa başkanlık yaptığını ve
  Muhammed'in ölümünden 30 yıl sonra
  gerçekleşen sivil bir savaşa katıldığını bildirir.
  Kuran'a göre, Meryem de İsa gibi dünya için bir
  işaret idi (21:91). Yine Kuran'da anlatılan bir
  olayda, İbrahim'in karısı erkek konukları
  karşılamış, sohbete katılmış ve onların yanında
  kahkaha atmıştır. Sohbete katıldı diye de
  azarlanmamış, tam tersine, o görüşmede, Allah
  onu İshak'a hamile olduğu müjdesiyle kutsamıştır
  (11:71).
  49:13 ayeti cinsiyet ayrımcılığını ve ırkçılığı su
  götürmez şekide reddeder, ve bir cinsin ya da bir
  ırkın diğerine üstün olmadığını hatırlatır.
  üstünlüğün tek ölçüsü erdemliliktir; alçakgönüllü,
  ahlaklı, toplumsal açıdan vicdan sahibi olan,
  diğerlerine yardım etmek için çabalayanlardır
  üstün olanlar.
  Kuran, kadın ve erkeğe tarafsız bir dille atıfta
  bulunan ve eşit muamele eden ayetlerle doludur
  (3:195; 4:7,25,32,124; 9:68-72; 16:97; 24:6-9;
  33:35-36; 40:40; 49:13; 51:49; 53:45; 57:18;
  66:10; 75:37-39; 92:3).
 • 33,34 Onlar kendilerine, doğal güçlerin gelmesinden veya Rabbinin emrinin gelmesinden başka
  bir şey mi bekliyorlar! Kendilerinden öncekiler de böyle yapmışlardı. Ve Allah onlara haksızlık
  etmedi, fakat onlar şirk koşarak kendilerine haksızlık etmişlerdi, yanlış; kendi zararlarına iş
  yapmışlardı. Bunun için, sonunda yaptıklarının cezası kendilerine isabet etti. Alay edip durdukları
  şey de kendilerini kuşattı.
  35 Ve Allah'a ortak koşan şu kimseler: “Allah dileseydi biz ve atalarımız Kendisinin
  astlarından hiçbir şeye tapmazdık ve O'nun astlarından hiçbir şeyden haram kılmazdık” dediler.
  Kendilerinden önceki kimseler böyle yaptılar. İşte elçiler üzerine, ancak açık-seçik bir tebliğden
  başka ne olur?
  36 Ve andolsun ki Biz her ümmete, “Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının” diye bir elçi
  gönderdik. Artık Allah, bu ümmetlerden bir kısmına doğru yolu gösterdi, bir kısmına da sapıklık
  hak olmuştur. Şimdi yeryüzünde bir gezip dolaşın da bakın yalanlayanların sonu nasıl olmuş?
  37 Sen, onların doğru yolda olmaları için hırs göstersen de, artık Allah, saptırdığı kimseyi
  doğru yola kılavuzlamaz. Onlar için yardımcılardan da kimse yoktur.
  38,39 Ve kâfirler, “Allah, ölen kimseyi diriltmez” diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a yemin
  ettiler. Hayır, Allah ölüleri, üzerine aldığı gerçek bir vaat olarak, onların, hakkında anlaşmazlığa
  düştükleri şeyi onlara açığa koymak ve gerçekleri örtbas eden kimselerin, yalancıların ta kendisi
  olduklarını bildirmek için diriltecektir.
  40 Biz bir şeyi dilediğimiz zaman, Bizim ona sözümüz sadece “Ol!” dememizdir. O da hemen
  oluverir.
  (70/16, Nahl/33-40)
 • Osman'la Ebuzer arasında geçen mülk an layışına dair
  önemli bir kavga da, Abdurrahman b. Avf olayında cereyan
  etmiştir. Duna göre, bir gün Osman'ın eniştesi olan ve aynı
  zamanda Ömer sonrası halifelik için Şü ra'da ismi geçen, Avf'fın
  mirasını getirip Osman'ın önüne yığmışlardı. Bu mallar o kadar
  çoktu ki, Osman' la orada dikilen adamlar arasında engel oluşturmuştu.
  Bu durum üzerine Osman, Avf'a yönelik olarak şu
  sözleri söylemişti : "Ümit ederim Allah, Abdurrahman'a hayır
  versin. Zira o sadaka verip misafir ağırlıyordu. Şimdi gördüklerinizde malından geriye kalanlardır. Veziri ve danışmanı
  da olan Ka'b da bu sözleri teyid etmiş ve "Doğru söylüyorsunuz
  Ey Müminlerin Eıniri ! Helal kazandı, helal harcadı ve
  ardındakileri helal bıraktı. Allah ona dünya ve ahrette iyilik
  bağışlamıştır. Ebuzer, Osman ve Ka'b arasında geçen bu sözleri
  duyduktan sonra çılgına dönmüş ve yolda bulduğu bir
  deve kemiğini eline aldıktan sonra Ka'b'ı aramaya koyulmuştu.
  Ebuzer Ka'b'ı Osman'ın yanında buldu ve elindeki deve
  kemiğini kaldırıp Ka'b'ıın kafasına ind irdi, Ka'b'ın kafası yarıldı ve kanlar içinde kaldı sonrasında. Ve ardından Ebuzer bağırmaya
  başladı:
  -Ey Yahudizade! Sen ardında bu kadar mal bırakıp ölen birisi
  için, Allah ona dünya ve ahrette hayrı vermiştir mi diyorsun?
  Sen Allah'a sorumluluk mu yüklüyorsun?
  "Bir gün Peygamberle birlikte Uhud'a doğru yürüyorduk.
  ' Ey Ebuzer' dedi. 'Buyur Ey Allah'ın Resulü' dedim.
  '"Sermaye sahipleri öteki dünyada sefildirler."Ardından yine
  seslendi: 'Ey Ebuzer!' ' Anam babam sana defa olsun, buyur Ey
  Allah'ın Resulü dedim.' Dedi ki ' Allah yolunda Uhud dağı kadar
  servet dağıtsam, öldüğümde ondan i ki kırat kalmasını istemem.'
  -Ey Allah Resulü iki kantar mı?
  -Hayır iki kırat! Ardından şöyle dedi: ' Ey Ebuzer! Sen fazla
  olanı istiyorsun, ben az olanı . . . "
  Ebu zer, Peygamberle aralarında geçen bu konuşmayı aktardıktan
  sonra Osman'ın vezirine dönüp şu sözleri söyledi:
  -Allah Resulü bunu istiyor. Ey Yahudizade, sen, Abdurrahman
  b. Avf'ın bıraktıklarına helal diyorsun öyle mi? Söyle bakalım,
  Abdurrahman bu malı nereden getirdi? Allah ona gökten
  mi gönderdi? Yoksa halkın hakkından ve milletin elinin emeğinden
  mi topladı? Yemıin ederim ki bu malların sahibi kıyamet
  günü, keşke bu mallar akrep olup beni soksalardı diyecekler.
 • Lao Tzu, Upanişad yazarları, Budha ile Mahavira'nın yanısıra hep içlerde saklı duran gerçek "ben"in arayışında olup onu bulmak, tanımak için acılara katlanıp, içlerini arındıran bizim büyük ariflerimizin bile ne duyumsadıklarını bilmiyorum.

  Benim bulmuş olduğumun onların söz etmiş oldukları olduğunu söylemek istemiyorum. Şimdi benim o görünen benlerin arkasında bulduğum olgunun o gücün kendisinin olduğunu söylemek istemiyorum. Değil. Ancak, içimdeki gidi gücün bu olduğunu biliyorum. Şimdi ben kendimi duyumsuyorum. Bütün kişilerin kendilerine özgü güçleri vardır. Gönüllerin sayısınca aşk vardır. Biri bir gönlün aşkının adını başka bir gönülde tutuşmakta olan bir aşka verecek olursa, ona kesinlikle bağışlanmayacak bir suçlamada bulunmuş olacaktır. Şimdi ben, bu geçici görüntülerin arkasından doğup, dört bir yanımı kaplayan o olguya ne ad vereceğimi düşünüyorum. Ben? Tanrı? Salt gerçek? Salt varlık? Kesinlik? Yok, onu bir adın kalıbında tutsak etmek istemiyorum. Ne denli an olursa olsun, onu hiçbir nitelikle bulandırmak istemiyorum. Onu adlandırmanın ne gereği var? öğrenim görmesini mi istiyorum? Onu birilerine göstermek mi istiyorum? Bu adlar da ne oluyor? Şimdi ben, her şeye başka bir açıdan bakıyorken her şey değişmemiş midir? Bu adlar renklerini yitirmemiş midir? Önden bakıyoruz sözcükleri görüyoruz, her biri değişik boyutta kabarcıklar gibi, bu denizin üzerinde kendilerini göstermektedir. Ayrı birbirlerinden, ayn denizden. Alttan bakıyoruz, artık sözcük kabarcıklarını göremiyoruz. Bütün kabarcıklar bir oluyor: Anlamlarından oluşan salt bir varlıkbirliği,Deniz! Deniz ile bizler kıyıda durdukça denizdir. Ben, izleyici ben olarak kaldıkça denizdir. İzleyici beni de uzaklara silkeleyecek olsam, kuruluğu uzaklara silkeleyecek olsam ben deniz olurum, kuruluk deniz olur. Deniz de artık deniz değil. Peki nedir? İşte burada eşsizlik yeniden çıkagelir.
 • Burjuvazinin ilim ve sermayeyi uzlaştırıp birlikte yorumlaması budur. Para ile ilmin gayn meşru evliliğinden yeni teknik
  doğdu.
  Makina, ilim ve paranın birleşmesinin gayrı meşru çocuğudur. Alim ile zengin birbirleriyle evlendikleri zaman hangisinin karı
  hangisinin koca olduğu bellidir.
  İlmin yeni işlevi, yani dinin davacısı ve muhalifi olması; insanlığın hidayeti iddiasında olması ve ilme yapılan bütün o övgüler
  burjuvazinin işiydi. Bunu, ilmin kendisine ilerleme ve kudret ortamı sağlaması, yeryüzünde paranın egemenlik alanını
  genişletmesi için yapıyordu.
  İnsanlık için ilan edilen yeni slogan, “kudret, servet” idi, bu slogan burjuvazinin sloganıydı. Ama alim de onun lisanıyla bu
  sloganı söylüyordu. Biz şimdiye kadar bu slogan tarafından aldatıldık. Eski bir şairin ifadesiyle durum şöyle olmalıydı: ” Bilgi
  ve para nergis ve kırmızı gül gibidir, birlikte tomurcuklanmazlar.” Ama burada bu şekilde ortaya çıkmadı. Bu iki daimi
  düşman, yani paraya daima muhalif olan ve maddi hayattan bıkmış olan ilim ile, ulemaya ve ilme ihtiyaç duymayan maddi
  hayat birlikte bir anonim şirket kurdular. Yeni ilişkiler ve bugünkü insan meydana geldi. Bu, tüketim hayatının inşasıdır. Bu,
  ilmin paraya sağladığı yardımla doğan yeni hayat felsefesidir. Ama bunlar alimce sloganlardı.
  İlmin sadece dine muhalif olmakla kalmayıp, aynı zamanda felsefe ve ahlâka da aykın olması ve aykırı olmaya devarp etmesi
  tesadüfi bir şey değildir. Aslında ilmin yönü ve durumu da değişiyor. İlmin her zamanki endişe ve kaygısı eşyanın özünü ve
  zatını araştırmaktı, insanın gerçeğini, hayatı ve hedefi tanımaktı. Daha sonraki hedefi hakikati araştırmaktı. İlim bu hedefinden
  saptı. Benim sadece işaretler, eşyanın zahiri özellikleri, işaretler arasındaki ilişkiler ve maddi tabiat kanunlarını keşfetmekle
  işim var, dedi. O da hakikati bulmak için değil, bunları kudret ve menfaat kazanma yolunda istihdam etmek için.
istanbul
istanbul
189 okur puanı
10 Haz 2017 tarihinde katıldı.

Okuduğu kitaplar 35 kitap

 • Tasavvuf
 • Divan-ı Kebir
 • Varidat
 • Öze Dönüş
 • Muhammed Kimdir
 • İnsanın Dört Zindanı
 • Dine Karşı Din
 • Felsefi İnanç
 • Kaygı Kavramı
 • Ölümcül Hastalık Umutsuzluk

Beğendiği kitaplar 22 kitap

 • Varidat
 • Öze Dönüş
 • Muhammed Kimdir
 • İnsanın Dört Zindanı
 • Kaygı Kavramı
 • Aykırı Düşünceler
 • Felsefe Konuşmaları
 • Saatleri Ayarlama Enstitüsü
 • Harfler Kitabı
 • Etika