selim koç profil resmi
istanbul
istanbul
165 okur puanı
10 Haz 2017 tarihinde katıldı.
 • sarsıldım son uykusunu uyuyunca arabistanın
  her eylem bir hamut gibi yerli yerinde kalınca

  sarsıldım son uykusunu uyuyunca bir hastanın
  eklemlerin yerini eklemsizlikler alınca

  ey güzel mavi güneş, sen çekici misin bir ustanın
  çekimserlik artınca kahramanlık azalınca

  durdum sarı güller gibi ilkyazma bir hastanın
  biraz askerce, biraz aşk gibi, biraz kalınca

  ey soyumdan ve aşkımdan yana olan kalbim
  her şeyden umut kesilir her şey kırık sen ufalınca

  oysa son provasını yapıyoruz bir büyük destanın
  sonsuz bir biçim olacak o herkes katılınca
 • Değişme insan için bütün diğer yaratıklardan farklı bir karakter arzeder. İnsan dışındaki yaratıklar için değişme ister içte ister dışta cereyan etsin bir halden bir başka hale dönüşmek suretiyle olur. Büyüme, küçülme, yenilenme, yıpranma, bölünme, bütünleşme gibi. Oysa insan her ne kadar görünüşte benzeri değişmeleri geçiriyormuş izlenimini verse de, esasta "varla yok arası" değişmenin vehametini yaşar. Yani insan her an verebildiği kararlarla insan oluşunu üstlenir veya reddeder. Hayra veya şerre rücu eder. Duası hayra veya şerredir. Karşı karşıya kaldığı sonuç bir katlanmayı gerektirir. İşte insanın hayvana nisbet edilemeyen temel vasfı buradan doğar. Bir nesne, bir özne değil; bir ortam.
  Nasıl bir ortam? Yok kavramının içinde yer bulduğu bir ortam. Değişebilirliği en uç noktalara ulaşabildiği halde, değiştirmenin en etkili yollarını bünyesinde barındıran bir ortam. Var kavramının kendi başına anlam kazanabildiği yegâne ortam. Varlığın görünenin ötesinde bilinip bulunabildiği bir ortam. Kısacası, yaratılmışlar içinde yaratılışın an be an farkedilebildiği oluş ortamı.
 • Marksizm,
  kıtlığın, egoizmin, toplumsal ve ahlaki uzlaşmazlıkların insanın
  durumunda içkin ve değişmez özellikler olduğunu özellikle reddetmekte
  ve gözlerini, toplumsal yaşamın herkesin rasyonel denetimi
  altında olacağı, toplumsal birliğin "aşkın" bir biçimine
  çevirmektedir. Kısacası Marksizm, toplumdaki ciddi çıkar
  çatışmalarının temel nedenlerinin ortadan kaldırılacağını tasarlamaktadır.
  Nitekim Marx ve Engels Kutsal Aile'de şunları yazıyorlardı:
  Eğer aydınlanmış özçıkar her türlü ahlakın ilkesiyse, insanın özel
  çıkarı insanlığın çıkarıyla uyumlu hale getirilmelidir ... İnsanı şekillendiren,
  içinde bulunduğu ortamsa, onun ortamı insanileştirilmelidir.

  Marksizm, Recht koşullarının tarihsel bir süreçte belirlendiğini,
  sınıflı toplumlara özgü olduğunu ve yakın bir zamanda ortadan
  kaldırılabileceğini iddia eder. Ne istenilen malların sınırlı olarak
  bulunması, ne sınırlı sempatiler, ne uzlaşmaz toplumsal ilişkiler ve
  bunlara denk düşen ahlaki ideolojiler, ne de toplumsal ilişkilerin
  saydam olmayan ya da maddi karakteri; bunların hiçbirisi, şu an
  kötü durumda olan insan türünün temel özellikleri olamaz. Bunların
  insanın temel özellikleri olduğunu varsaymak, başlı başına icleolojik
  -mevcut sınıfsal bağlarla işleyen toplumsal düzenin
  sürekliliğini sağlamaya hizmet etmesi anlamında ideolojik- bir yanılsamadır
  (Recht'in propagandası da bu yöndedir). Marksizm,
  aşkın ve birleşik bir bolluk toplumunun -egoizm ile diğerkamlık arasındaki,
  politikanın kamusal alanı ile sivil toplumun özel alanı arasındaki
  ayrımların, "insanoğlunun kamusal insan ile özel insan
  şeklinde bölünmesi"nin aşılmış olduğu bir
  toplumun-, yalnızca gerçekleştirilebilir olmakla kalmadığını, aynı
  zamanda tarihin gündeminde bulunduğunu, daha doğrusu işçi
  sınıfının ilkesel olarak bunu gerçekleştirmeye motive olmuş durumda
  ve bunu gerçekleştirebilecek güçte olduğunu varsaymaktadır.

  marksizm ve ahlak,steven lukes
 • Dünyada yüce ve yüce gönüllü olarak nelere imrenildiğine
  âşinâyım; ruhum bunlara büyük bir yakınlık hissediyor ve bütün
  alçak gönüllülüğüyle ikna edildi ki, kahramanın uğrunda mücadele
  ettiği şey benim de amacımdı. Onun mücadelesini düşünürken
  kendi kendime haykırırım: “jam tua res agitur” [Şimdi söz
  konusu olan senin işin].
  Kendimi kahraman olarak düşünebilirim; ama İbrahim olarak
  değil. Bana sunulan bir paradoks olduğu için, bu yüksekliğe
  ulaştığım zaman geri düşerim. Yine de hiçbir şekilde imanın bu
  nedenle aşağıda bir şey olduğunu düşünmüyorum, aksine o en
  yükseğidir. Aynı zamanda onun yerine başka bir şey önerme ve
  imanı küçümsemenin, felsefenin sahtekârlığı olduğuna inanıyorum.
  Felsefe bize imanın bir açıklamasını veremez ve vermemelidir
  de. Felsefe kendisini anlamalı ve herhangi bir şeyi almadan en
  azından herhangi bir şeyin hiçbir şey olmadığını düşünmeyi sağlayarak
  aldatmak yerine, aslında neyi önermesinin doğru olduğunu
  bilmelidir. Yaşamın gereksinimleri ve tehlikelerine âşinâyım.
  Onlardan korkmuyorum ve yiğitçe onları karşılamaya koşarım.
  Korkuya yabancı değilim, benim belleğim sadık bir eş ve benim
  imgelemim, bana hiç benzemeyen, bütün gün işinde sessizce çalışan
  ve akşamları benimle güzel güzel konuşabilen, beni de sadece,
  çizdiği resimlere -daima manzaralar ya da çiçekler veya pastoral
  idiller olmasa da- bakmak zorunda bırakan çalışkan bir hizmetçidir.
  Korkuyla yüz yüze geldim, ondan korku içinde kaçmayacağımı
  gayet iyi bilirim.
 • Karşı Devrimci; Amerikancı, Siyasal İslamcı, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı kuşakların bence en büyük talihsizliği, ideolojilerini besleyen tarihsel arka planın Necip Fazıl’ın “kurgusal tarih tezlerine” dayanıyor olmasıdır. İleride görüleceği gibi bu temelsiz, kurmaca tezleri yıkmak hiç de zor değildir.
 • Aynı şekilde bu müşâhedeyi tadan kimse de, a’yân-ı sâbitenin mevcutların hakîkatleri olduğunu; onların yaratılmamış olduklarını; Hakkın hakîkatinin yaratma ve teessürden münezzeh olduğunu; ortada Hak ve söz konusu a’yânın dışında üçüncü bir şey bulunmadığını öğrenmiştir.
  Bu durumda -zikrettiğimiz husus o kişi için geçerli ise- hiç bir şeyin bir başkasında tesiri bulunmadığını; eşyanın kendilerinde müessir olduklarını; illetler ve müessir sebepler diye isimlendirilen şeylerin de şeylerin kendilerinde zuhûru için gereken şartlardan ibâret olduklarını bilmesi gerekir; yoksa burada başka bir hakîkate tesir eden herhangi bir hakîkat söz konusu değildir.
 • Toplumumuzda iyice aşina olduğumuz, benlik duygusunun
  yitirilmesi olayına şaşırtıcı bir örgü içinde Albert Camus'un
  "Yabancı" adlı romanında rastlıyoruz. Romanın ana
  kahramanı, son derece sıradan bir Fransız. Bu adam annesinin
  ölümünü yaşıyor, sonrasında işe gidiyor, hiçbir bireysel
  ilgi duymadan bir takım ilişkiler geçiyor başından, kendi is
  temi dahilinde olup olmadığı belirsiz cinsel deneyimleri de
  oluyor bu arada. İlerleyen bölümlerde *bir adam öldürüyor
  kahramanımız ama kazayla mı yoksa kendini korumak için
  mi öldürdüğü meçhul. Cinayet suçuyla yargılanıp idam ediliyor
  ve tüm bunlar gerçekdışı bir çerçevedeymiş gibi anlatılıyor.
  Adam kendisine ne olduğunu bile fark etmiyor çünkü
  hiç kendisiymiş gibi davranamıyor. İster istemez Kafka'yı
  çağrıştıran bunaltan ve şok eden bir sis perdesine gömülçnüş
  bir kitapla karşı karşıyayız. Her şey bir rüyaymış izlenimini
  veriyor; adamın gerçek dünya ile tüm bağlarının kopmuş olduğunu
  fark ediyoruz. O ne cesaretten, ne de umutsuzluktan
  payını almış birisi. O, kendini bilmeyen bir adam. Ancak romanın
  sonlarında infaz saatinin yaklaştığı dakikalarda ucundan
  da olsa gerçekliğin ışığını görür gibi oluyor, George Herbert'in
  dizelerini anımsatırcasma:
  "Önündeki her şeye çarpan
  Yolunu yitirmiş deli bir gemi bu...
  Tanrım, yani kendim demek istiyorum"
  Yabancı bize, kendine tamamen "yabancılaşmış" günümüz
  insanının korku dolu iç dünyasının bir resmini çiziyor
  adeta.
 • Değişme kendi zıddını çatışarak ortadan kaldırırsa devrim ortaya çıkar. Bunu göze almayan devrime güç yetiremez. Toplumlardaki statüko değişikliği değişenlerin devrim iradesiyle belirir. Değişim devrime yönelmezse bastırılıp yönü değiştirilir, kanalize edilir, kokuşturulur. Değişim bu dinamizmini yitirince statüko için tehlike olmaktan çıkar, küçük bir kıpırdanma olarak kalır. Bu nedenle değişim devrime yönelme ye mecburdur.
  Demokrasilerde toplumun değişme talepleri, oluşturulan seçim kanallarıyla kanalize edilir, bastırılmaya çalışılır. Böylece değişme, statükonun bizzat kendisine yönelmeyecektir. Bazı şeyler değiştirilerek toplumun değişme talepleri karşılanacak fakat statüko hep yaşayacaktır. Bu durumda demokrasi, bir topluma egemen olan statüko için en iyi ayakta kalma aracı olacaktır. … Çatışmayı göze alması gerekmektedir. Zira, hiçbir toplum iç çatışmalardan arınmış değildir. Toplum değişimi, değişim çatışmayı, çatışma da devrimi doğurmaktadır. Bu işin yasası böyle kurulmuştur.
 • Yaratıcılık çok çelişkili bir bilinç ve varlık durumudur. Bu eylemsizlik üzerinden eylemdir. Lao Tzu'nun, wei-wu-wei dediği şeydir. Bir şeyin senin üzerinden olmasına izin vermektir. O bir yapma değil, olanak sağlamaktır. Bütünlüğün senin üzerinden akabilmesi için bir geçit olmaktır. İçi boş bambuya dönüşmektir, sadece içi boş bir bambuya.
  İşte o anda, bir şey olmaya başlar, çünkü insanoğlunun arkasında Tanrı gizlidir. Ona küçük bir yol aç. Küçük bir aralık bırak ki, üzerinden gelsin. İşte yaratıcılık budur. Tanrı'nın gerçekleşmesine engel olmamaktır. Yaratıcılık dinsel bir durumdur.
  O yüzden, bir şairin Tanrı'ya bir din bilgininden daha yakın olduğunu söylüyorum, bir dansçı daha da yakındır. En uzaktaki filozoftur. Çünkü ne kadar çok düşünürsen, bütün ile aranda yarattığın duvar o kadar yüksek olur. Ne kadar çok düşünürsen egon o kadar daha ortaya çıkar. Ego, geçmişte birikmiş düşüncelerden başka bir şey değildir. Sen olmadığın zaman Tanrı vardır. İşte yaratıcılık budur.
 • Ben din adamlarını ve politikacıları kötüleme konusunda ısrar ediyorum çünkü onun kırılacağı yer burasıdır. Dünyaya gelen küçük çocukları kötülemenin bir faydası olmayacaktır. Sıradan kitleleri kötülemek de yardımcı olmayacaktır çünkü onlar zaten koşullandırılmıştır; onlar sömürülüyorlar. Onlar acı çekiyor, onlar mutsuz. Fakat hiçbir şey onları uyandırmaz onlar derin uykudadır. Kötülemelerimizin yoğunlaşması gereken nokta, güce sahip olanlardır çünkü onların gelecek nesilleri kirletme gücü vardır. Şayet onlar durdurulabilirse yeni bir insana sahip olabiliriz
istanbul
istanbul
165 okur puanı
10 Haz 2017 tarihinde katıldı.

Okuduğu kitaplar 35 kitap

 • Tasavvuf
 • Divan-ı Kebir
 • Varidat
 • Öze Dönüş
 • Muhammed Kimdir
 • İnsanın Dört Zindanı
 • Dine Karşı Din
 • Felsefi İnanç
 • Kaygı Kavramı
 • Ölümcül Hastalık Umutsuzluk

Beğendiği kitaplar 22 kitap

 • Varidat
 • Öze Dönüş
 • Muhammed Kimdir
 • İnsanın Dört Zindanı
 • Kaygı Kavramı
 • Aykırı Düşünceler
 • Felsefe Konuşmaları
 • Saatleri Ayarlama Enstitüsü
 • Harfler Kitabı
 • Etika