Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Sözlük
A
Aksülamel: #24580863
Ameliye: #24608234

B
Behemehal: #24518235
Binaenaleyh: #24640143

C

Ç
Çalak: #24518290
Çırağ edilmek: #24595012

D
Dessas: #24608335

E
Eyyamı Bahur: #24594940

F
Fermanferma: #24594879

G

H
Halita: #24594895
Haslet: #24594931
Hotoz: #24594980
Huddam: #24608027
Hülasa: #24518235

I
Istılah: #24608879

İ
İktiza: #24586403
İnhisar: #24608909
İstidad: #24509745
İstihkar: #24608740
İstitrat: #24580720
İşret: #24608335

J
Jurnal: #24596199

K

L

M
Mamafih: #24608422
Mastor: #24608407
Mazur: #24594904
Mekkare: #24586621
Metih: #24581685
Muaddel: #24594843
Muarız: #24594918
Muattal: #24586880
Muazzep: #24518187
Muganniye: #24586732
Muhassala: #24594893
Mutaassıp: #24607996
Muvazene: #24608669
Mükrim: #24594858
Müşir: #24596149
Mütalâa: #24509575

N
Nahiv: #24509634
Namütenahi: #24608740
Nezretmek: #24586418

O

Ö

P

R
Rakit: #24580009
Refulman: #24580759
Ricat: #24608846

S
Sadakor: #24594980
Sarf: #24509634

Ş

T
Tadil: #24594843
Tahdid: #24509665
Tahkik: #24608770
Tecerrrüt: #24586655
Tecessüs: #24608075
Tekdir: #24586946
Temessül: #24580189
Tenzilat: #24580009
Teşyi Etmek: #24587014

U
Uzviyet: #24580189

Ü

V
Velut: #24581812
Vido: #24580009

Y

Z
Zani: #24608335
Zecri tedbir: #24641347
Zem: #24581685

Bilinmeyen Kelimeler
Vido: Oyunda kazanılacak sayıyı veya parayı iki katına çıkarma.

Tenzilat: Fiyat indirimi, iskonto

Rakit: Durgun

Kullanımı:

Bunlarla da kalmadılar, şehrimiz halkını o kadar sevindiren, eğlendiren ve müessesemize bütün ilmî ve İçtimaî faaliyetlerini kolaylaştıracak imkânları sağlayan vidolu, zamlı, tenzilâtlı ikramiyeli ve kollektif rakit ceza sistemimizi ele alarak, bizi düpedüz sahtekârlık ve dolandırıcılıkla vasıflandırdılar.

Ahmet Hamdi Tanpınar - Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Sinem, bir alıntı ekledi.
 24 Mar 2017 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Müsveddeler
"Uçurumlarda tenzilat varken hazır
Ucalim, hadi uçalım
Ben nasıl olsa
Bu müsveddelerin ortasında yalnızım."

Ah'lar Ağacı, Didem MadakAh'lar Ağacı, Didem Madak