Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
17 Mar 22:21 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Allah ile aldatanların dayandıkları geleneksel Emevi yapımı fıkıh, kadın ve örtünme konusunda iki ayrı icma'dan söz eder:
1. Köle ve cariye kadınların avretlerine(örtünmesi gereken yerlerine) baş ve göğüslerin dahil bulunmadığı,
2. Hür(cariye olmayan) kadınların el ve yüz dışındaki tüm vücut bölgelerinin avret olduğu ve sonuç olarak da örtünmesi gerektiği.
Şimdi bu icma'lar doğru ise hür kadınların, belirtilen şekilde örtünmeleri bir din emri olmaktan çıkar, bir sosyal konum gösterici örf olur. Aksini söylemek, Allah'ın kadınlar için iki türlü din gönderdiğini söylemekler eşanlamlıdır. Nitekim, İmam Malik(ölm.179/795), bu çelişkiye dikkat çekerek baş örtmeyi bir örf olarak algılamış, başı örtmenin namazda bile bir din emri olmadığına vurgu yapmıştır.

Allah ile Aldatmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 186 - Yeni Boyut Yayınları)Allah ile Aldatmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 186 - Yeni Boyut Yayınları)

İnsanın Varoluş Serüveni / Dr. Sevim Asımgil
17.03.2018Kitap programda olmadığı için ileti olarak kayda alıyorum. (179 Sayfa )


"İnsan hakkında en son ilahi kitap olan
Kur'an-ı Kerim'de yazılı olanlar,
şüphesiz ki en doğru bilgilerdir. "

19.00 Cumartesi

Ömer Hayyam :
- Ömer Hayyâm’ın doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1121 1122’de öldüğü kesindir. İçinde “Yetmiş iki yıl yaşadım gece ve gündüz” dizesinin bulunduğu rubaiye (179.rubai) bakılırsa 72-73 yıl yaşamıştır. Bundan da 10481049’da doğduğu anlaşılır, “El Cebr” adlı eserinde kendisini “Ebü’I Feth Ömer bin İbrahim’il Hayyâm” diye tanıtmasından asıl adının ÖMER olduğunu anlıyoruz. “Hayyâm” sözcüğü, Farsçada “çadır” demek olan “hayme”den gelir ve “çadırcı” anlamındadır. Çağın geleneğine göre kendisine bir mahlas (İkinci ad, takma ad) koymak zorunda olan Hayyâm’ın “çadırcı” adını alması, onun halktan yana, halkın içinden biri olduğunun kanıtıdır.
- Ömer Hayyâm doğduğu Nişabur’da ölmüş ve orada gömülmüştür.
- Ömer Hayyâm, Matematik, Astronomi, Fizik, Metafizik ve Felsefe konularında tam bir bilgindi. 1074 1075 yıllarında Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah ve veziri Nizamülmülk tarafından Merv’de bulunan gözlemevinin başına getirilmiş ve takvimin yeniden düzenlenmesi için görevlendirilmiştir. Ömer Hayyâm tarafından yeniden düzenlenerek 1079’da duyurulan bu takvim, Melikşah’ın ilk adıyla “Takvim i Celâli” diye anılmış ve ölçümlerinin Gregorius takviminden daha doğru olması nedeniyle Avrupa’da da beğenilmiş ve tutulmuştur. Bu takvimin halk arasındaki adı “Ömer Hayyâm Takvimi” idi. Ömer Hayyâm, daha önce Gazneliler devrinde Birûnî tarafından bulunup kullanılan Su Terazisini de yapmış ve kullanmıştır.
-Matematik, Fizik, Astronomi, Metafizik ve Felsefe konularında 10’a yakın eseri ve risalesi (bilimsel makale) bulunan Hayyâm, gerçek bir Matematik bilginiydi. Cebir (Aritmetik) konularını içeren “El Cebr” adlı kitabı pek çok Batı diline çevrilerek basılmış ve onun zamanımızdan dokuz asır önce bulduğu denklem çözümleri, Yüksek Matematik okutulan Batı üniversitelerinde ders konusu olmuştur.
-Felsefede İbn i Sînâ yolunu tutan Ömer Hayyâm, zamanın modası olan Tasavvufa da yönelmiş ancak hiçbir zaman tam bir sûfi (Tasavvuf yanlısı) olmamıştır.
- Ömer Hayyâm eski Yunan Düşüncesini de incelemiş ve öğrenmiştir.
- Ömer Hayyâm, yaşadığı dönemde “Haccetü’l Hak” (Gerçek Belge, tam gerçeğe ulaşmak için başvurulacak birinci belge) diye anılıyor ve zamanın aydınlan kendisine büyük saygı gösteriyorlardı. Yaygın bir adı da “Hakim Hayyâm ı Nişâbûrî”(Nişaburlu Filozof Hayyâm)’ydi.
- Ömer Hayyâm, düşüncelerini RUBAİ (Tam ve doğru yazılışı RUBAÎ’dir.) adı verilen dört dizelik küçük şiirlerle anlatmış ve şiirde “Rubai” biçiminin yaratıcısı olmuştur.

Hakan Can, Otuz Üç Pencere'yi inceledi.
07 Mar 23:49 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 10/10 puan

Düşünüyorum da, bir insanın kainatta yaşayabileceği en sıra dışı en unutulmaz güzellikteki deneyim; sahibini, yaratıcısını görebilmesidir herhalde. Şu anda kaç yaşındaysak eğer, yaşadığımız ve hissettiğimiz tüm güzellikler, tüm keşifler, tüm maceraları O sundu, O yazdı.Belki çoğu zaman anlayamadık ve anlayamadığımızdan dolayı kalbimizde yeteri kadar yer veremedik O’na. Bazen gizemler bir bir çözülür gibi oldu ve sevdik yazgılarmızı, o zaman bize gösterdiği alakayı hissedip yakınlaştık O’na.

Sahabeler Peygamberimiz "Aleyhissalâtu vesselâm'a:

"Ey Allah'ın Resulü dedik, senin yanında iken kalplerimiz maneviyatta rikkate gelip inceliyor, dünyaya karşı alâkamız kesiliyor ve ahireti sanki görmüş gibi oluyoruz. Yanınızdan ayrılınca ailemizle ünsiyet edip çocuklarımızı kokladık mı, önceki halimizi inkar ediyoruz, bunun sebebi nedir?"

Aleyhissalâtu vesselâm şu cevabı verdi:

"Eğer siz, ayrıldıktan sonra da yanımdaki halinizi devam ettirseydiniz, melekler sizi evlerinizde ziyaret eder, yollarda sizinle müsafahada bulunurdu. Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi toptan yokeder, günah işleyip istiğfar edecek yeni bir mahluk yaratır ve onları mağfiret ederdi."..(1)
Yani, bir gün öyle bir gün böyle diyerek hayatımızda her zaman geçerli olacak külli bir düsturu haber verdi bize...Bir gün aleyhinizedir, bir gün lehinize.

Mükemmel O’dur. En ziyade mükemmelliğe ayna olan da Resulü ekremdir. Ondan sonra ise Resulü ekreme en ziyade tabi olandır.Sahabelerin üzüntüsünden bir hissemiz var bizimde, nede olsa biz de kardeşleriydik Resulun a.s ve bizimle ilgili olarak...
“Sizler benim ashabımsınız (arkadaşlarımsınız). Benim kardeşlerim de beni görmedikleri hâlde bana inananlardır. Mutlaka ben Rabbimden sizinle ve beni görmeden iman edenlerle gözlerimi aydınlatmasını istedim.” (2)

Şimdi bu hüzünleyken bir daha düşündüm. Bu yakınlıktaki tüm perdeler kalksa ve görebilsek O’nu.Uzaklığın verdiği tüm acılar ebeden dinermiydi acaba.Sanırım bunun hayali bile aşıyor herşeyi, daha gerçekçi olmalıyız. Öyle olalım o halde.Mademki kendisini göremiyoruz, o halde kainatta hepside bizim lehimize olan faaliyetleri, bu faaliyetlerle bir annenin çocuğuna olan şefkati gibi, nasıl da büyük bir ihtimamla ikram ve lütuflara mazhar olduğumuzu hissedelim.

Bediüzzaman bu eserde; kainattaki, hepside bizim lehimize olan hayret verici faaliyetleri gerçekleştiren o gizli, manevi hikmet ve rahmet elini hayalimize açtığı otuzüç pencere ile somutlaştırıyor.
Bu pencereler ile dünyamıza sevmenin, muhabbet duymanın nurlarını serpiyor. İncelememe son vericeğim güzel sözleriyle bizleri elemsiz muhabbete davet
ediyor.

‘’Katiyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi, iman-ı billâhtır.
Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billâh içindeki marifetullahtır.
Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, o marifetullah içindeki muhabbetullahtır. Ve ruh-u beşer için en hâlis sürur ve kalb-i insan için en sâfi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir.
Evet, bütün hakikî saadet ve hâlis sürur ve şirin nimet ve sâfi lezzet, elbette marifetullah ve muhabbetullahtadır. Onlar, onsuz olamaz. Cenâb-ı Hakkı tanıyan ve seven, nihayetsiz saadete, nimete, envâra, esrara, ya bilkuvve veya bilfiil mazhardır.
Onu hakikî tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete, âlâma ve evhama mânen ve maddeten müptelâ olur.’’
(Mektubat)
Keyifli okumalar dilerim.

(1)/15-179 / 5370 - Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor.
(2)/Ramûzu’l-Ehadis s. 361, 4460 hadis (Ebu Nuaym, İbn-i Ömer’den)

“Nasıl ki gönüllü, üretken etkinlik insanoğlunun tattığı en üstün haz ise, zorunlu çalışma da en haşin ve aşağılayıcı bir cezadır. İnsanın kendi iradesine karşın, her gün, sabahtan gece vaktine kadar belli bir şey yapmakla sınırlanmasından daha dehşet verici bir şey yoktur. Ve işçi kendisini ne kadar daha çok insan hissederse, işi ona, o kadar çok nefret edilesi görünür; çünkü sınırlanmışlığını görür, işin kendisi için amaçsızlığını görür.”

[Friedrich Engels, İngiltere'de Emekçi Sınıfların Durumu, s.179]

Bu yaz koşacağım Persenk Ultra Trail adlı 158 km +7000 metre tırmanışlı maratona 179 gün kaldı. Sevgili 1k, spora da zaman ayıralım.

DİLEK ŞAHİN, Hikayede Büyük Boşluklar Var'ı inceledi.
08 Şub 11:12 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

İletişim yayınların dan çıkan Hakan Bıçakcı’nın kaleme aldığı hikaye de büyük boşluklar var eseri 179 sayfa dan ve birbirinden bağımsız konu başlıklı bir çok küçük hikaye den oluşuyor.
Genellikle yol da seyir halindeyken yazılmış hikayeler gibi, yani kişi bir bakıyorsunuz metro da, bir bakıyorsunuz taksi de, bir bakıyorsunuz uçakta, tren de, her yer de seyahat halinde. Karşılaştığı farklı yüzlerden kendine bir hayal dünyası kurup onların üzerine kurgulanmış kısa hikayeler kaleme alınmış.
Aslına bakarsanız seyir halinde okunabilecek trajı komik hikayeler de diyebiliriz. Yazarın yarattığı hayali kahramanlar bizim de gündelik yaşantımızın rutin akışı için de karşılaştığımız ve aklımız da yer tutmayan insanlar gibi.
Öyle akıl da kalıcı okuyucuyu tesiri altına alacak bir hikaye ile karşılaşmadım ben ama dediğim gibi seyir halindeyken okumak farklı hissettirebilir.
Sanırım bu durum da kitap isminin hakkını veriyor yani hakikaten hikayeler arasında devasa boşluklar var ve hiçbiri bir diğerine benzer nitelikte değil :) Biraz eğlence ve mizah katıldığı için ve hikayeler rutin hayatımız da bizim de zaman zaman karşılaştığımız ve hatta bazen işi abartıp hayallerimize taşıdığımız kahramanlarla dolu olduğundan farklı gelebilir.
Oldukça kısa ve farklı bulduğum bu eseri yolculuk esnasın da uzun seyahatleriniz de okumanızı tavsiye edebilirim, çünkü yolculuk ve kitap aynı anda biteceği için en azından seyahat süresince size iyi bir arkadaş olabilir diye düşünüyorum :)

Felsefe Okumaları
1. Schopenhauer - Say yayınları dizisi
2. Schopenhauer - İsteme ve Tasarım olarak dünya
3. Schopenhauer - Aşkın metafiziği
4. Rudiger Safranski - Felsefenin yaban yılları( Schopenhauer biyografisi)
5. Nietzsche - Böyle buyurdu zerdüşt
6, Nietzsche - Putların Alacakaranlığında
7. Nietzsche - İyinin ve kötünün ötesinde
8. Nietzsche - Ecce homo
9. Nietzsche - Trajedyanın doğuşu
10. Soren Kierkegaard - Korku ve Titreme
11. Soren Kierkegaard - kahkara benden yana
12. Soren Kierkegaard - Ölümcül hastalık umutsuzluk
12. Dostoyevski - Karamazov Kardeşler
13. Dostoyevski - Ecinniler
14. Dostoyevski - Yeraltından notlar
15. Albert Camus - Mutlu ölüm
16. Albert Camus - Yabancı
17. Albert Camus - Defterler
18. Jean Paul Sartre - Bulantı
19. Jean Paul Sartre - Yaşanmayan zaman
20. Jean Paul Sartre - Sözcükler
21. Jean Paul Sartre - Varlık ve hiçlik
22. Irvin Yalom - Nietzsche Ağladığında
23. Irvin Yalom - Bugünü Yaşama arzusu
24. Platon - Sokrates’in savunması
25. Platon - Devlet
26. Aristoteles - Poetika
27. Cicero - Yaşlılık üzerine
28. Cicero - Ölüm üzerine
29. Seneca - Teselliler
30. Augustinus - İtiraflar
31. Boethius - Felsefenin tesellisi
32. Epiktetos - Düşünceler ve Sohbetler
33. Fernando Pessoa - Huzursuzluğun kitabı
34. Cesare Pavese - Yaşama Uğraşı
35. L. Ferdinand Celine - Gecenin sonuna yolculuk
36. Baruch Spinoza - Ethika
37. David Hume - İnsanın doğası üzerine inceleme
38. David Hume - Din üzerine
39. Voltaire - Candide
40. J. J. Rousseau - Toplum sözleşmesi
41. J. J. Rousseau - Yalnız gezerin düşleri
42. J. J. Rousseau - Emile
43. J. J. Rousseau -İnsanlar arasında eşitsizliğin kaynağı
44. Sigmund Freud - Psikanaliz üzerine
45. Sigmund Freud - Mutlu olma ihtimalimiz
46. Ludwig Wittgenstein - Felsefi Soruşturmalar
47. Bertrand Russell - Sorgulayan denemeler
48. Peter Singer - Hayvan Özgürleşmesi
49. George Orwell - 1984
50. George Orwell - Hayvan Çiftliği
51. Hermann Hesse - Bozkırkurdu
52. Hermann Hesse - Demian
53. Hermann Hesse - Siddharta
54. Ahmet Hamdi Tanpınar - Saatleri ayarlama enstitüsü
55. Lermontov - Zamanımızın bir kahramanı
56. Aldous Huxley - Cesur yeni dünya
57. Anatole France - Kırmızı zambak
58. Cemil Meriç - Sosyoloji notları
59. Cemil Meriç - Bu ülke
60. Charles Bukowski - Kadınlar
61. Charles Bukowski - Ekmek arası
62. Charles Bukowski - Pis Moruğun Notları
63. Chuch Palahniuk - Dövüs kulübü
64. Chuck Palahniuk - Gösteri peygamberı
65. Jack Kerouac - Yolda
66. Tolstoy - İtiraflarım
67. Tolstoy - Anna Karenina
68. Tolstoy - Savaş ve Barış
69. Tolstoy - İnsan ne ile yaşar
70. Edgar Allen Poe - Seçme şiirler
71. Edgar Allen Poe - Seçme öyküler
72. Eduardo Galeano - Biz hayır diyoruz
73. Eduardo Galeano - Aynalar
74. Elias Canetti - Körleşme
75. Jose Ortega y Gasset - Sevgi üzerine
76. Max Horkheimer - Akıl tutulması
77. George Bernard Shaw - Gülen düşünceler
78. Sabahattin Ali - Kürk mantolu madonna
79. Sabahattin Ali - İçimizdeki şeytan
80. Herakleitos - Fragmanlar
81. Ralph Waldo Emerson - İnsanın görkemi
82. Richard Dawkins - Tanrı yanılgısı
83. Richard Dawkins - Kör saatçi
84. Richard Dawkins - Gen bencildir
85. Richard Dawkins - Ataların hikayesi, hil yayınları
86. Richard Dawkins - Yeryüzündeki en büyük gösteri
87. Jack London - Martin Eden
88. Marcel Proust - Kayıp Zamanın İzinde (2 cilt)
89. Vladimir Jankelevitch - Ölümü düşünmek
90. Slavoj Zizek - Acı çeken tanrı
91. Marquis de Sade - Yatak odasında felsefe
92. Simone de Beauvoir - Denemeler
93. Simone de Beauvoir - Kadın (serisi)
94. Virginia Woolf - Kendime ait bir oda
95. Virginia Woolf - Mrs. Dalloway
96. Michel Foucault - Cinselliğin tarihi
97. Erasmus - Deliliğe övgü
98. Paul Lafargue - Tembellik hakkı
99. Milan Kundera - Varolmanın dayanılmaz hafifliği.
100.Franz Kafka - Milena’ya mektuplar
101. Franz Kafka - Dava
102. Franz Kafka - Aforizmalar
103. Oscar Wilde - Dorian Gray’in portresi
104. Sadık Hidayet - Kör baykuş
105. Carl Sagan - Cosmos (evrenin sırları)
106. Carl Sagan - Kozmik Bağlantı
107. Carl Sagan - Cennetin Ejderleri
108. Carl Sagan - Milyarlarca ve milyarlarca
109. Alfred Adler - İnsanı tanıma sanatı
110. Walter Sinnott Armstrong - Tanrısız ahlak
111. Orhan Hançerlioğlu - Düşünce Tarihi
112. Nigel Warburton - Felsefenin kısa tarihi
113. Alain de Botton - Felsefenin Tesellisi
114. Peter Watson - Fikirler Tarihi
115. Emil Michel Cioran - Doğmuş olmanın sakıncası üzerine
116. Emil Michel Cioran - Çürümenin kitabı
117. Ivan Goncarov - Oblomov
118. Mark Daniels - Dünya mitolojisi
119. Gündüz Vassaf - Cehenneme Övgü
120. Victor E. Frankl - İnsanın anlam arayışı
121. Montaigne - Denemeler
122. Wilhem Reich - Dinle Küçük Adam
123. Karl Marx - Das kapital
124. Karl Marx - Komünist manifesto
125. Stephen Hawking - Büyük tasarım
126. Stephen Hawking - Ceviz kabuğunda ki evren
127. Stephen Hawking - Zaman ve uzayın doğası
128. Dante Aligiheri - İlahi komedya
129. Charles Darwin - Türlerin kökeni
130. Charles Darwin - İnsanın Türeyişi
131. Andreas Vesailus - İnsan vücudu üzerine 7 kitap
132. Claude Levstrauss - Hüzünlü dönenceler
133. Thomas more - Ütopya
134. Dave Goldberg - Evren kullanma kılavuzu
135. John Fardon - Astronomi bilmeniz gereken herşey
136. William Golding - Sineklerin tanrısı
137. Tzu - Savaş sanatı
138. Edward O. Wilson - Doğanın gizli bahçesi
139. Neil Shubin - İçimizdeki Evren
140. E. Segal - İnsan nasıl insan oldu
141. Steven Weinberg - İlk üç dakika
142. John Gribbin - Derin basitlik
143. Lester R. Brown - Yer kürenin en güzel tarihi
144. Stephen Jay Gould - Pandanın baş parmağı
145. Douglas Adams - Otostopçunun galaksi rehberi
146. Frank Ashall - Olağanüstü buluşlar
147. Lawrance M. Krauss - Hiç yoktan bir evren
148. Eugenie C. Scott - Evrim mi? Yaratılışçılıkmı?
149. Brian Greene - Evrenin dokusu
150. Brian Greene - Evrenin Zarafeti
151. Micheal Shermer - Bilimin sınır bölgeleri
152. Micheal Shermer - İnanan beyin
153. Pico Della Mirandola - İnsanın onuru üzerine
154. Giovanni Boccacio - Decameron
155. Lorenzo Valla - Zevk üzerine
156. Botticelli - Venüs'ün doğuşu
157. Bill Bryson - Hemen herşeyin kısa tarihi
158. Peter Macinnis - keşifler tarihteki en büyük buluşlar
159. Kenneth W. Ford - Göremediğimiz dünya hakkında bilmemiz gereken herşey
160. Goethe - Faust
161. Gogol - Ölü canlar
162. Daniel Coleman - Sosyal zeka
163. Jose R. Dos Santos - Tarının formülü
164. Pierre Bourdieu - Bilim toplumsal kullanımları
165. Pierre Bourdieu - Seçilmiş metinler
166.Richard P Feynman - Fizik yasaları üzerine
167. Machiavelli - Prens
168. Rudolf Steiner - Gizli bilim
169. Champbell, Reece - Biyoloji
170. Ernest Mayr - Biyoloji budur
171. Ormiston Walker - Fen ve teknoloji deneyi
172. Steve Parker - Adımda bilim
173. Peter V. Brett - Göreliliğin anlamı
174. Pascal Acot - Bilim tarihi
175. Jared - Tüfek, mikrop ve çelik
176. Eddi Anter - Ben benim
177. Emile Zola - Germinal
178. Evrim - Douglas J. ,Palme yayınları
179. Evrimsel Analiz - Scott Freeman, Jon C. Herron, Palme Yayınları
180. Evrim Kuramı - John Maynard Smith, Evrim Yayınları
181. Evrim Atlası - Çağlar Sunay, Peter Barrett, Douglas Palmer, Muzaffer Özgüleş, İş Bankası Yayınları
182. Herkes İçin Evrim, Darwin’in Teorisi Hayata Bakış Açımızı Nasıl Değiştirir? - David Sloan Wilson, Metiş Yay.
183. Charles Darwin: Evrim Devrimi - Rebecca Stefoff, TÜBİTAK
184. Darwin Ne Yaptı? - Öner Ünalan, Papirüs Yay.
185. Dünü ve Bugünüyle Evrim Teorisi - Evrensel Yay.
186. Türlerin Kökeni (Resimli Uyarlama) - Michael Keller, Versus Kit.
187. İçimizdeki Balık - Neil Shubin, NTV Yay.
188. Maymundan mı Geldik? - Kolektif - Bilim ve Ütopya Kitaplığı
189. 50 Soruda Darwin ve Evrim Kuramı - Haluk Ertan, Bilim ve Gelecek Kit.
190. 50 Soruda Yaşamın Tarihi - Deniz Şahin, Bilim ve Gelecek Kit.
191. Dersimiz Evrim - İlhan Akalın, Yurt Kitap Yay.
192. Harun Yahya Safsatası ve Evrim Gerçeği - Bilim ve Gelecek Kit.
193. Evrim Bilimi ve Yaratılış Efsanesi: Neyin Gerçek ve Neden Önemli Olduğunu Bilmek - Ardea Skybrek, Yordam Kit.
194. Evrim ve Yaratılışçılık - Michael Shermer, Varlık
195. Evrim Kuramı ve Bağnazlık - Cemal Yıldırım, Bilim ve Gelecek Kit.
196. Bilim ve Yaratılışçılık - Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi Görüşü, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
197. Charles Darwin ve Evrim Tartışmaları - Bill Price, Kalkedon Yay.
198. Yüzyılın Davası - Edward J. Larson, İzdüşüm
199. Seksüel Seçme - Charles Darwin, Onur Yay.
200. Sevişen Beyin: Eş bulma süreci insan doğasını nasıl belirledi? - Geoffrey Miller, NTV
201. Kızıl Kraliçe: Cinsellik ve İnsan Doğasının Evrimi - Matt Ridley, Yapı Kredi Yay.
202. İnsanın Türeyişi - Charles Darwin, Gün Yay. / Onur Yay.
203. Neredeyse Bir Balina - Steve Jones, Evrensel Yay.
204. Evrim Serüveni - Sedat Ölçer, Metiş Yay.
205. Dünya'nın En Güzel Tarihi - Hubert Reeves, Joel De Rosnay, Yves Coppens, İş Bankası Yay.
206. Hayvanların En Güzel Tarihi - Pascal Picq, Jean-Pierre Digard, Boris Cyrulnik, Karine Lou Matignon, İş Bankası Yay
207. Bitkilerin En Güzel Tarihi - Jacques Girardon, Jean-Marie Pelt, Marcel Mazover, Teodore Monod, İş Bankası Yay.
208. 50 Soruda Yerin Evrimi - Mehmet Sakınç, Bilim ve Gelecek Kit.
209. Yerkürenin En Güzel Tarihi - Lester R. Brown, Andre Bahic, Paul Tapponier, Jacque Girardon, İş Bankası Yay.
210. Yaşamın Tüm Çeşitliliği - Stephen Jay Gould
211. Hayvan Zihni: Hayvanlarda Akıl Yürütme ve Problem Çözme Becerisi Üzerine - James. L. Gould, Carol Grant Gould, TÜBİTAK
212. Darwin ve Sonrası Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler - Stephen Jay Gould, TÜBİTAK
213. Darwin ve Darwincilik - Patrick Tort, Dost Yay.
214. Darwin ve Evrimin Bilimi - Yapı Kredi Yayınları
215. Kalıtım ve Evrim - Ali Demirsoy, Meteksan
216. Evrimin Öyküsü - Vural Yiğit, Evrim Yay.
217. Köken - Vural Yiğit, Evrim Yay.
218. Gen Çeviktir - Matt Ridley, Boğaziçi Üniveritesi Yay.
219. Genom: Bir Türün Yirmi Üç Bölümlük Otobiyografisi - Matt Ridley, Boğaziçi Üniversitesi Yay.
220. Türlerin Kökeni - Janet Browne, Versus
221. Pandanın Başparmağı - Stephen Jay Gould, Versus
222. Olağandışı Yaşamlar - James L. Gould, Carol Grant Gould, TÜBİTAK
223. İçimizdeki Maymun: Biz Neden Biziz? - Frans de Wael, Metiş Bilim
224. Çıplak Maymun - Desmond Morris, İnkılap Yay.
225. Çıplak Kadın - Desmond Morris, İnkılap Yay.
226. Çıplak Erkek: Erkek Vücudu Üzerine Bir İnceleme - Desmond Morris, NTV Yay.
227. Charles Darwin’in Özyaşam Öyküsü - Francis Darwin, Daktylos Yay.
228. Charles Darwin - Katrin Hahnemann, İş Bankası Kültür Yay.
229. Darwin ve Beagle Serüveni - Alan Moorehead, TÜBİTAK
230. Charles Darwin: Bir Doğabilimcinin Evrimi - Richard Milner, Evrim Yay
231. Biyolojik Evrim Kuramının Arkasındaki Yaşam - Charles Robert Darwin, İş Bankası Yay.
232. Charles Darwin - Alan Gibbons, İş Bankası Yay.
233. Charles Darwin Kimdi? - Deborah Hopkinson, Beyaz Balina Yay.
234. Darwin, Galip Ata - Bilim ve Ütopya Kit.
235. Meraklısına Darwin - Pascal Picq, Yapı Kredi Yay.
236. Bilim İnsanlarımız Darwin’i Selamlarken - Alper Dizdar, Yazılama Yay.
237. Darwin Sizi Seviyor: Doğal Seçilim ve Dünyanın Yeniden Büyülenmesi - George Levine, Metiş Bilim
238. Darwin ve Beagle Gemisi’yle Yolculuğu - Felicia Law, Optimist Yay
239. Üçlü Sarmal: Gen, Organizma ve Çevre - Rihard Lawontin, çev. Ergi Deniz Özsoy, TÜBİTAK
240. Cennetten Akan Irmak: Yaşama Darwinci Bir Bakış - Richard Dawkins, Varlık Yay.
241. Doğanın Gizli Bahçesi - Edward O. Wilson, TÜBİTAK
242. Biyoloji Felsefesi - Elliott Sober, İmge
243. Süreç Kuram ve Kavram Olarak Evrim - Yaman Örs, Kaynak Yay.
244. Biyolojide Diyalektik Yöntem - İ.T. Frolov, Toplumsal Dönüşüm Yay.
245. Darwin Kuramı Seçme Yazılar, Eleştiriler - Charles Darwin, Pan Yay. ve TÜBİTAK
246. Evren ve Evrim - Cihan Türkoğlu, Doruk Yay.
247. Evrim, Bilim ve Eğitim - Üniversite Konseyleri, Nazım Kitaplığı
248. Evrim Adamı - Roy Lewis, Dost
249. Evrim Kuramı Üzerine Sorular - Charles Devillers, Henri Tintant, İletişim yay.
250. İnsan ve Hayvanlarda Beden Dili - Charles Darwin, Gün Yay.
251. Modern İnsanın Kökeni - Roger Lewin, TÜBİTAK
252. Göl İnsanları - Richard Leakey, Roger Lewin, TÜBİTAK
253. 50 Soruda İnsanın Tarih Öncesi Evrimi - Prof. Dr. Metin Özbek, Bilim ve Gelecek Kit.