• Rakamlarla Hadisler ve yanlış bilinen gerçek

  Hadis kitapları ve hadis sayıları
  Kütübü Tis'a (Dokuz hadis kitabı)
  Buhari 7031
  Müslim 5367
  Tirmizi 3924
  Ebû Dâvud 4592
  Nesai 5691
  İbni Mace 4340
  Muvatta 1823
  Darimi 3406
  Müsned 26985

  Tüm hadislerin yaklaşık yüzde 96'ı bu eserlerde yer alır.

  Diğer bazı meşhur hadis eserleri

  Sahihi İbni Hibban 7651
  Sahihi İbni Huzeyme 2879
  Müstedrek 8907
  Beyhakî 20095

  Toplam 102.691

  Toplam sayı tekrar edilen hadis sayılarıyla birliktedir.
  Bu sayının içinde peygamber efendimizin sözleri de var. Bir sahabenin anısı da var. Bir olayın anlatılması da var. Yani tüm sayı peygamber efendimizin sözleri değildir.
  Tekrarsız haliyle yaklaşık 28000 hadis kalmaktadır.

  Tekrarsız haliyle 28000 civarında olan hadislerin içerisindeki sadece peygamber efendimize ait olan hadisleri esas alırsak bu sayı 11.000 civarına düşmektedir.

  Bu 11.000 hadisin içinde Sahih, hasen ve zayıf hadisler de yer almaktadır. Sadece sahih olan hadisler esas alınınca 4400 civarında hadis kalmaktadır.

  Hadis kitap sayısı arttıkça rakamlar değişir. Ama sonuç değişmez. Örneğin "Ameller niyetlere göredir" hadisi tüm hadis kaynaklarında 221 defa geçmektedir. Ama mana olarak tek bir hadistir.

  Hadislerle dalga geçenlerin dediği gibi bir milyon hadis yoktur. Zaten yüzde doksan altısı dokuz kitapta geçmektedir. Onun da toplam sayısı tüm tekrarlarıyla, zayıflarıyla ve peygamber efendimiz ile ilgili olmayan tüm rivayetlerle birlikte 60.000 civarındadır.

  Not: Hadis eserlerinde geçen sayılar bazı alimlere göre bir kaç rakam değişkenlik gösterebilir.

  23 yıl peygamberlik yapan peygamber efendimizin sahih ve hasen hadislerinin toplamı 10.000 civarında olması normal değil midir? Nitekim bu hadislerin büyük kısmı namaz, oruç, zekat, abdest, ahlak ile ilgilidir.

  Bir cümle dahi olsa ona hadis deniyor. Örneğin: Kişi sevdiği ile beraberdir. Bu hadis de sayılır. Bu yönüyle baktığımız zaman peygamber efendimizin tüm hadisleri yaklaşık 300 sayfalık bir kitap kadar yer tutar.

  Hadislerle dalga geçenlerin on yılda 50 kitap yazması normal gelirken peygamber efendimizin tüm sözlerinin bir kitap kadar olması onlara garip gelmektedir.

  Yazan: Murat Padak/ Şanlıurfa Diyanet Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi
 • Hasen el Basri (rahimehullah) dedi ki:

  Ebu'd-Derda (radiyallahu anhu) şöyle buyurdu:

  "Ya alim ol ya da ilim öğrenen. Ya seven ol ya da tabi olan. Sakın beşinci olma, yoksa helak olursun."


  Dedi ki: Ben Hasen'e: "Beşinci nedir?" diye sordum: şöye buyurdu:

  "O da bid'atçıdır."

  Beyhaki, el Medhal: 381; İbni Abdilberr, Camiu Beyanil İlim Ve Fadlihi: 94.
 • İmam Şâfiî, Sâmira* kentine vardığında, üzerinde eski ve kirli bir elbise vardı. Saçı da uzamıştı. Hemen bir berbere gittiyse de, İmam Şafiî’yi tanımayan ber­ber onu kirli bulup; “başkasına git” dedi. Bu durum Şafiî’nin gücüne gitmiş, kendisine hizmet eden delikanlıya dönüp: “Yarımda ne kadar para var?” diye sormuştu. Delikanlı: “On dinar” deyince Şafiî: “Onu berbere ver!” dedi. Deli­kanlı parayı berbere verdiğinde îmam Şâfiî şu beyitleri okudu:

  Üzerimde bir elbise var
  Tamamı bir kuruşa satılsa
  Bir kuruş fazladır ona
  İçinde ise bir can taşır ki
  Daha azametli ve daha yücedir
  Bazılarıyla kıyaslanırsa
  Kılıca zarar vermez kını eskise de
  Parçalar değdiğinde eğer keskinse
  Günler hakir görüyor
  Şeklimi şemâlimi
  Parçalanmış kılıflarda
  Ne kılıçlar vardır, değil mi?

  Beyhakî, Menakıbu’ş-Şafiî, c.2, s. 108 / Fahreddin er-Râzi, Menakıbu’ş-Şafiî, s.l 18,119 / Yakut el-Hamevî, Mu’cem’ul-Udebâ, c.17, s.320
 • Hasan Basri rahimehullah şu tembihi çokça yapardı:

  Gençler!
  Yönünüzü ahirete çevirin.
  Ahireti çokça isteyin.
  Biz ahireti isteyenin ahiretle beraber dünyayı elde ettiğini çok gördük. Ama dünyayı isteyenin dünyayla beraber ahireti elde ettiğini görmedik.

  Kitabu’z-Zuhd/Beyhaki
 • “Kendini hiç ölmeyecek zanneden kişinin çalışması gibi (dünya için) çalış, yarın öleceğini zanneden kişinin korkması gibi (günahlardan) kork."
  (Hadis-i Şerif)
  (Abdurrauf El-Münavi. Feyzül-Kadir. C.2.s.12. Mektebetül Ticariyyetül Kübra. Mısır. 1356, Kenzül Ummal: c.3. s.40. hn: 5379. Beyhaki, Askeri ve Ebu Nuaym’dan naklen.)
 • Müşriklerin ileri gelenleri, Ebû Talib'e gelerek;

  "Ey Ebû Talib; yeğenin putlarımıza ve dinî inançlarımızı kötüledi, akılsız olduğumuzu, babalarımızın, dedelerimizin yanlış yolda gitmiş olduklarını söyleyip durdu. Şimdi sen, ya onu bunları yapmaktan ve söylemekten alıkoy veya aradan çekil." dediler.

  Bu ve diğer haberler Peygamberimize (sallallahu aleyhi vesellem) ulaşınca:

  "Bunu bilesin ki, ey amca! Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem. Ya Allah, bu dini hâkim kılar, yahut ben bu uğurda canımı veririm." demiştir.

  (bk. Sîretu İbn Hişam, 1/266; İbnu Seyyid’n-nas,Uyunu’l-eser, 1/132; İbn Kesir, es-Sîretu’n-Nebeviye, 1/474; Beyhakî, Delail’u’n Nübüvve-şamile- 2/63; Taberî, 2/218-220).