• ...kadın eşitliğinde olduğu gibi, genellikle ilerlememizin işareti olarak övülen, bazı başarılara kuşkuyla bakmak gerekiyor. Kadın eşitliğine karşı söz etmediğimi belirtmem gereksiz, fakat bu eğilimin, eşitlik yolunda olumlu yanları kişiyi yanıltmamalı. Bu farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelen eğilimin bir parçasıdır. Eşitliğin değeri şu noktaya kadar düşünülmüştür: Kadınlar eşittir, çünkü onlar artık erkeklerden farklı değillerdir. Aydınlanma felsefesinin önermesi olan (ruhun cinselliği yoktur) genel bir alışkanlık haline gelmiştir. Yitmekte olan cinsel kutuplaşmayla birlikte bu kutuplaşma temeline oturan cinsel aşk da yitiyor "Karşıt kutupların eşitliği" yerine erkek kadın aynılaşıyor. Çağdaş toplum, bireysel olmayan eşitlik fikrini öğütleyip yaymakta. Çünkü sürtüşüp pürüz çıkarmadan kalabalık topluluk içinde çalışabilecek, birbirinin eşi, çekirdek insanlara gereksinim duyuyor toplum.
 • Günümüzde eşitlik, 'bir olmak' tan çok 'aynı olmak' anlamına gelmektedir.
  ...
  Eşitliğin pahası şu olmuştur: Kadınlar erkeklerle eşittir, çünkü onlardan farklı değillerdir. Aydınlanma'nın getirdiği felsefedeki "lame n'a pas de sexe" (ruhun cinselliği yoktur) önermesi her yerde geçerli olmaya başlamıştır.
  Cinsler arasındaki kutuplaşma yok olmakta, bu kutuplaşmaya dayanan cinsel sevgi de ortadan kalkmaktadır. Ayrı cinsten eşit kişiler olmaları gerekirken, erkeklerle kadınlar birbirinin aynı olup çıkmaktadır.
 • Farklılıkların giderilmesi doğrultusunda giderek
  artan eğilim, ileri sanayi ülkelerinde, gelişmekte olan eşitlik kavram ve deneyimiyle yakından ilgilidir. Dinsel açıdan eşitlik, tanrının evlâtları olduğumuz, aynı ilâhı insan özünü taşıdığımız, hepimizin bir olduğu anlamına gelmektedir, Bu aynı zamanda insanlar arasındaki büyük farklılıkların saygıyla karşılanması gerektiği, çünkü her birimizin başlı başına bîr evren, tek ba­şına bir varlık olduğu anlamını da taşır. Talmud’daki şu cümle, bireyin, benzersiz olduğu kanısına örnektir. "Kim bir yaşam kurtarırsa, tüm dünyayı kurtarmış olur, kim bir yaşamı yok ederse, dünyayı yok etmiş olur." Bireyciliğin gelişmesinde gerekli bir koşul olan eşitlik hiç kimsenin bir başkasının amacına araç oldan biriydi. Kant'da net bir şekilde belirtildiği gibi
  eşitlik hiç kimsenin bir başkasının amacına araç olmaması anlamını taşır. Bu tüm insanların birbirleri için araç değil amaç, sadece amaç oldukları zaman, herkesin eşit olacağı anlamına gelir. Aydınlanmacıların düşüncelerini izleyen, çeşitli okullardan, sosyalist düşünürler eşitliği, sömürünün kaldırılması, ister «insanca», ister zalimce olsun, insanın insanı kullanmaması olarak tanımlıyorlardı.
  Kapitalist toplumda eşitliğin anlamı değiştirilmiş­tir. Eşitlikle kastedilen, bireyselliğini yitirmiş insanların, otomatların eşitliğidir. Bu gün eşitlik 'birlik"den çok "ayrılık" anlamına gelmektedir. Bu soyutlamaların aynılığı, aynı işte çalışan, aynı biçimde eğlenip aynı gazeteyi okuyan, düşünceleri, duyguları ayın olan insanların aynılığıdır. Buna göre, kadın eşitliğinde olduğu gibi, genellikle ilerlememizin işareti olarak övü­len, bazı başarılara kuşkuyla bakmak gerekiyor. Kadın eşitliğine karşı söz etmediğimi belirtmem gereksiz. Fakat bu eğilimin, eşitlik yolunda olumlu yanları kişiyi yanıltmamalı. Bu farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelen eğilimin bir parçasıdır. Eşitliğin değeri şu noktaya kadar düşünülmüştür: Kadınlar eşittir, çünkü onlar artık erkeklerden farklı değillerdir. Aydınlanma felsefesinin önermesi olan "I'ama n'a pas de sexe" (ruhun cinselliği yoktur) genel bir alışkanlık haline gelmiştir. Yitmekte olan cinsel kutuplaşmayla birlikte bu kutuplaşma temeline oturan cinsel aşk da yitiyor. Karşıt kutupların eşitliği yerine erkek kadın aynılaşıyor. Çağdaş toplum, bireysel olmayan eşitlik fikrini öğütleyip yaymakta. Çünkü sürtüşüp pürüz çıkarmadan kalabalık topluluk içinde çalışabilecek, birbirinin eşi, çekirdek insanlara gereksinim duyuyor toplum. Bu insanların hepsi, verilen emirlere uymaktadırlar, ama yine hepsi kendi isteklerini yaptıklarına inandırılmış­lardır. Nasıl ki çağdaş yoğun üretimde malların standartlaştırılması bîr gereklilikse, sosyal süreçte de insanların standartlaştırılması öyle bir gerekliliktir. Ve bu işe "eşitlik" denmektedir.
  Erich Fromm
  Sayfa 24 - SAY
 • Kapitalist toplumda eşitliğin anlamı değiştirilmiştir. Eşitlikle kastedilen, bireyselliğini yitirmiş insanların, otomatların eştliğidir. Bu gün eşitlik birlikden çok ayrılık anlamma gelmekledir. Bu soyutlamaların aynılığı, aynı işte çalışan, aynı biçimde eğlenip aynı gazeteyi okuyan, düşünceleri, duyguları ayın olan insanların aynılığıdır. Eşitliğin değeri şu noktaya kadar düşünülmüştür: Kadınlar eşittir, çünkü onlar artık erkeklerden farklı değillerdir. Yitmekte olan cinsel kutuplaşmayla birlikte bu kutuplaşma temeline oturan cinsel aşk da yitiyor.
  Erich Fromm
  Payel Yayınevi
 • Kapitalist toplumda eşitliğin anlamı değiştirilmiş­
  tir, Eşitlikle kastedilen, bireyselliğini yitirmiş insanların,
  otomatların eşitliğidir. Bu gün eşitlik birlikten
  Çok ayrılık anlamına gelmektedir. Bu soyutlamaların
  aynılığı, aynı işte çalışan, aynı biçimde eğlenip aynı
  gazeteyi okuyan, düşünceleri, duyguları ayın olan
  insanların aynılığıdır. Buna göre, kadın eşitliğinde olduğu
  gibi, genellikle ilerlememizin işareti olarak Övü­len,
  bazı başarılara kuşkuyla bakmak gerekiyor. Kadın
  eşitliğine karşı söz etmediğimi belirtmem gereksiz,
  Fakat bu eğilimin, eşitlik yolunda olumlu yanlan
  kişiyi yanıltmamalı. Bu farklılıkları ortadan kaldırmaya
  yönelen eğilimin bir parçasıdır. Eşitliğin değeri şu
  noktaya kadar düşünülmüştür: Kadınlar eşittir, çünkü
  onlar artık erkeklerden farklı değillerdir. Aydınlanma
  felsefesinin önermesi olan "ruhun cinselliği yoktur" genel bir alışkanlık haline
  gelmiştir. Yitmekte olan cinsel kutuplaşmayla birlikte
  bu kutuplaşma temeline oturan cinsel aşk da yitiyor
  Karşıt kutupların eşitliği yerine erkek kadın aynılaşıyor. Çağdaş toplum, bireysel olmayan eşitlik fikrini
  öğütleyip yaymakta. Çünkü sürtüşüp pürüz çıkarmadan
  kalabalık topluluk iç inde çalışabilecek, birbirinin esi, çekirdek insanlara gereksinim duyuyor toplum. Bu
  insanların hepsi, verilen emirlere uymaktadırlar, ama
  yine hepsi kendi isteklerini yaptıklarına inandırılmış­
  lar dır, Nasıl ki çağdaş yoğun üretimde malların standartlaştırılması
  bîr gereklilikse» sosyal süreçte de insanların
  standartlaştırılması öyle bir gerekliliktir. Ve
  bu işe «eşitlik» denmektedir»
 • Cinsel kutuplaşma, insanı özgün bir yola,
  karşı cinsle birleşmeyi aramaya iter, Erkek ve dişi kutuplaşması her erkeğin ve her kadının içinde vardır.
  Fizyolojik olarak kadın ve erkek, her ikisi de kargı
  cinsin hormonlarına sahiptirler, Ruhbilimsel olarak
  da kadın ve erkek iki cinsiyetlidir, İçlerinde alma ve
  nüfuz etme, nesne ve ruh unsurları taşırlar. Erkek
  ya da kadın kendi içinde birliğe, ancak içindeki erkek
  ve dişi kutuplan birleştirerek ulaşabilir. Kutuplaşma
  tüm yaratıcılığın kaynağıdır.
  Erkek * kadın kutuplaşması, aynı zamanda insanlar
  arası yaratıcılığın da kaynağıdır» Bu biyolojide, tohumla
  yumurtanın birleşmesinin çocuğun doğumunun
  temelini oluşturmasında açıkça görülür. Durum, salt
  ruhsal alanda da değişik değildir, kadınla erkek arasındaki
  sevgiyle her ikisi de yeniden doğar. Eş cinse!
  sapkınlıkta bu kutuplar birliğine ulaşılamaz. Bu nedende
  eşcinsel kişi bîr türlü gideremediği ayrı olma
  acısıyla kıvranır. Sevemîven ortalama bîr karşı cinsel
  de aynı acıdan pay almaktadır.Erkek ve dişi unsurların, benzer kutuplaşması doğada
  da vardır. Bu, sadece, havyan ve bitkilerde,
  açıkça görüldüğü gibi değil, iki temel işlemin, alma ve
  nüfuz etmenin kutuplaşmasında da belirir. Bu, toprakla
  yağmurun, nehirle okyanusun, geceyle gündüzün,
  karanlıkla aydınlığın, ruhla maddenin kutuplaşmasıdır,
  Bu düşünceyi büyük Islâm şairi Rumi çok güzel
  dile getirmiştir,
  Gerçekte, asla sevgiiisînce aranmadan ortaya
  çıkmaz sevgili.
  Sevginin yıldırım düştü mü bir yüreğe, bil ki sevgi
  oluverîr o yürekte,
  Yüreğinde büyümeye başladı mı tanrı sevgisi, hiç
  kuşku yok ki sevmeye başlamıştır tanrı seni..
  Öbür el olmadan ses çıkmaz tek elden.
  Tanrısal bilgelik kaderdir ve tanrının hükmü
  birbirimizin sevgilisi kılmıştır bizi.
  Alnımıza yazılan yazı uyarınca her parçası evrenin
  eşleşiyor diğer parçasıyla.
  Akıllara göre gök erkektir, yer kadın: yer besler,
  büyütür göğün attıklarım.
  Yer sıcaklığım yitirince, gök ısıtır onu, tazeliğini
  ve nemini yitirince, gök yemler onu.
  Gök, karısına yiyecek aramaya çıkan bir koca gibi
  dolanır durur„
  Ve yer ev kadınlığıyla uğraşır: çocuklara göz -
  kulak olur ve onları beslemeyi üstlenir.
  Göğe ve yere akıllı varlıklarmış gibi bakın, zira
  onlar akıllı varlıkların yaptıklarını yapıyorlar.
  Bu iki şey birbirlerinden zevk almıyorlarsa eğer
  ne diye sevgililer gibi sarmaş dolaş duruyorlar?
  Nasıl açar yer olmadan çiçekler, bahar dalları?
  Göğün suyu ısısı ne üretecekti o zaman?
  Nasıl Tanrı erkeğin ve kadının içine, birlikleriyle
  dünyayı yok olmaktan koruyacak isteği vermişse,
  her varlık parçasına da, diğer parçaya karşı istek
  aşıladı.
  Gündüz ve gece düşman görülürler dıştan, oysa
  aynı amaca hizmet ederler.
  Her biri ortak işlerini ta,marnlamak için
  birbirlerini sevmektedirler„
  Gece olmazsa, insanoğlunun bedeni hiç bîr kazanç
  elde etmez, gündüz harcayacak hiç bir şeyi olmaz
  etinde

  ...
  İki cins arasındaki cinsel çekicilikde, gerginlikten
  kurtulma gereksiniminin payı çok azdır, Çekicilikte temel
  rolü diğer cinsel kutupla birleşme (bir - olma) gereksinimi
  oynar. Cinsel arzu, gerçekte asla tek başına
  cinsel çekicilikle ifade edilmez. Cinsel işlemde olduğu
  kadar karakterde de erkeklik ve dişilik unsurları bulunur,
  Erkek karakter, etkisi altına alma, önderlik,
  hareketlilik (faal olma), disiplin ve maceracı, niteliklere
  sahip olmak diye tanımlanabilir. Dişi karakter
  ise, üretici bir şeklîde alma, koruma, gerçekçilik, tahammül
  ve analık nitelikleriyle belirir, (Her iki karakter
  özelliklerinin tek tek her kişide karışık bir biçimde
  bulunduğunu, fakat kişinin «erkek» ya da «diri
  i» olusuna göre» kendi cinsiyetine denk düşenin ağır
  bastığını akıldan çıkartmamalıyız.) Duygusal olarak
  çocuk kaldığı için, erkek karakteri gelişemeyip güdükleşen
  bir kişi, bu eksikliğini cinsel edimde ki erkeklik
  rolüne özel bir önem vererek artırmaya çalışır. Sonuçta
  karakter yapısı olarak kendi erkeklik gücünden
  emin olmak için bu gücünü cinsel eyleminde kanıtlamak
  isteyen Don Juan tipi çıkar ortaya. Erkekliğin
  islemezliği daha aşın bir hal alırsa sadizm (zora başvurma)
  erkekliğin yerini —-sapıkça— alan ana eğilim
  olur. Eğer dişi cinsellik zayıflar ya da saparsa, mezoşizm
  ya da tahakküm kurmaya dönüşür,