• CEYHUN ATIF KANSU ŞİİR ÖDÜLÜ BİRİNCİSİNE 1.000 LİRALIK PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK.(SON KATILIM TARİHİ.01 OCAK 2019 SALI)...
  Her yıl düzenlenen Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne,
  2019 YILI KATILMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR;
  Ödüle aday olan yapıtlarda Ceyhun Atuf Kansu’nun şiir anlayışı göz önüne alınarak, çağdaş bir dünya görüşü ve dil bilinci temel ölçüt olacaktır.
  01 Ocak 2018– 01 Ocak 2019 tarihleri arasında yayımlanan bütün şiir kitapları ödüle katılabilir. Ayrıca, Ödül Yazmanlığı, bu kitaplar arasından, çeşitli nedenlerle katılamayan kimi yapıtları da, ödüle aday olarak gösterebilir.
  Çeşitli nedenlerle kitap halinde basılmamış, ancak kitap bütünlüğü taşıyan şiirlerle de ödüle aday olunabilir.
  SEÇİCİ KURUL;Alper Akçam, Cengiz Bektaş, Adnan Binyazar, Ali Cengizkan, Bahar Gökler (ailesi adına), Ahmet Özer, Ferruh Tunç.
  ÖDÜL KAZANANIN AÇIKLANACAĞI TARİH;Ödül kazanan yapıt, Ceyhun Atuf Kansu’nun ölüm yıldönümü olan 17 Mart 2019 tarihinde açıklanacaktır.
  ÖDÜLE SON KATILMA TARİHİ;Ödüle son katılma ve aday gösterilme tarihi 1 Ocak 2019’dur.
  Ödül, tek bir şiir yapıtına (kitap ya da kitap bütünlüğü taşıyan şiirlere) verilecektir.
  ÖDÜL TUTARI;2019 yılı için ödülün parasal tutarı 1000 Türk Lirası’dır.
  YARIŞMA İÇİN ŞİİR KİTAPLARININ GÖNDERİLECEĞİ ADRES;Ödüle aday olacak yapıtlar, şairin adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte 7 adet kitap ya da 7 kopya dosyayla (Işık Kansu, Güvenevler Mahallesi, Güneş Cad. No:8/1 06690 Çankaya/ANKARA) adresine gönderilecektir.
  Ödüle katılan yapıtlar, sahiplerine geri gönderilmeyecektir.
 • Ayrılsam mı kavuşsam mı şaşırdım bu iskelede.
  Kararsızlığın ortasında ihbar ediyorum belleğimi.
  Tekrar ediyorum insanlığımı habire.
  Bir anda binip gemilere uzak denizlerdeki mezarıma gidiyorum.
  Bir anda vuruyorum rıhtıma.
  Kışın anları ve bu denizin dalgaları saklı saçlarımın uzayışında.
  Söyle bana, yaşatmaya yazgılı mısın bu adayı;
  beslemeye beyaz evleri
  ve bir beton yengece benzeyen rıhtımı...
  yitirişlerinle...
  Ah, yitiriyorsun beni.
  Tutamıyorsun mermerin güvenliğinde,
  yitiriyorum seni.
  -Kalbim bir ada olmaz mıydı sana?
  Geçikmiş zaman akşamı telaşla kaldırıyor sulardan.
  Hızlı yunuslardan son bir tören.
  Atıyorum kendimi gecenin kaplanına.
  Parçalanışımı duyuyorum,
  bir türlü evcilleştiremediğim sevdam
  seriyor etlerimi kayalar üstüne
  Ben ve bu kıyıda uyuyan kaplanım, üzdük sizi; artık elveda!
  Adnan Özer
 • Hak Dini, Kur’ân Dili – Elmalılı Hamdi Yazır

  Riyazüssâlihin (Hadis)

  Risâle-i Nûr Külliyatı – Said Nursî

  Muvazzah İlm-i Kelâm – Ö. N. Bilmen

  Asr-ı Saâdet – Mevlânâ Şiblî

  Hayâttü’s-Sahâbe – M. Yusuf Kandehlevî

  Nimetü’l-İslâm – Hacı Zihni Efendi

  İslâm Fıtrî Tabiî Umûmî Bir Dindir – A. Hamdi Akseki

  İhyâu Ulûmi’d-din – İmâm Gazali

  Târihten Günümüze Tahrif Hareketleri – Kadir Mısıroğlu

  Maddiyyun Mezhebinin İzmihlâli – İ. Fenni Ertuğrul (Latin harfleriyle basımı: Materyalizmin İflâsı ve İslâm, I-II)

  Hakikat Nurları – İ. Fennî Ertuğrul

  Lügatçe-i Felsefe – İ. Fenni Ertuğrul, (İslâm Harfleriyle)

  Mesnevi Şerhi – Tâhirü’l Mevlevi

  Kısas-ı Enbiya – Ahmed Cevded Paşa

  Hacı Murad – Tolstoy

  Yirminci Asrın Cahiliyeti – Muhammed Kutub

  Kur’ân Hiç Tükenmeyen Mucize – Heyet

  Bin Uydurma Kelimeyi Boykot – Kadir Mısıroğlu

  Hayat Felsefesi Yahut Yaşamak Sanatı – Kadir Mısıroğlu

  Lozan, Zafer mi, Hezimet mi?! – Kadir Mısıroğlu

  Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdülaziz Han – Kadir Mısıroğlu

  Bir Mazlum Padişah: Sultan II. Abdülhamid Han – Kadir Mısıroğlu

  Bir Mazlum Padişah: Sultan Vahideddin Han – Kadir Mısıroğlu

  Geçmişi ve Geleceği İle Hilâfet – Kadir Mısıroğlu

  Sarıklı Mücâhidler – Kadir Mısıroğlu

  Deccal Tabakta – Kemal Özer

  İzhâru’l-Hak – Rahmetullahi Hindi

  İslâmiyet ve Milletler Hukuku – Prof. A. Refik Turnagil

  Muhtasar İslam Târihi – Kadir Mısıroğlu

  Dinde Reformistler – Ali Eren

  Osmanlı Târihi – İ. Hakkı Uzunçarşılı (Tanzimat’a kadar olan kısım)

  İslâm Meydan Okuyor – Vahidüddin Han

  Yahya Kemal Beyatlı’nm şiir ve nesir bütün külliyâtı

  Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücâdelesi – S. Hayri Bolay

  Siyonizm ve Türkiye – Yaşar Kutluay

  Yahudi – Lui Marşelko

  Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Târihi – Prof. Dr. Osman Turan

  Osmanlı Hukuku – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

  Yazı Güzeli – Bedreddin Yazır

  İslâm Harflerinin Müdafaası – Osman Şerifoğlu

  A’mâk-ı Hayal – Filibeli Ahmed Hilmi

  Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı – Osman Nûri Topbaş

  Hüdâyî’nin Ziyafet Sofrasından – Osman Nûri Topbaş

  İmandan İhsana Tasavvuf – Osman Nûri Topbaş

  İslâm Yazısına Dâir – Ciineyd Emiroğlu

  Tarihî Maddeciliğe Reddiye – H. Ziya Ülken

  İlim, Ahlâk, Îman – Mustafa Balaban

  Garb’m Üzerine Doğan İslâm Güneşi – Sigrid Hunke

  İdeolocya Örgüsü – N. Fâzıl Kısakürek

  İslâm Prensipleri – A. Kemâl Belviranlı

  Tanınmayan Büyük Çağ – Fuad Sezgin

  Zulmetten Nura – Şemseddin Günaltay (İslâm harfleriyle)

  Boğaziçi Mehtapları – Abdülhak Şinasi Hisar

  Batılılaşma İhaneti – Mehmed Doğan

  Bir Türk Vatana Döndü – Nejat Muallimoğlu

  Sağlık Sırlan – Dr. Senâi Demirci

  İslâm ve Bilim – Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr

  Allah Dostu Der Ki – Dr. Münir Derman

  Hz. Ömer ve Nebevi Sünnet – Dr. Ebubekir Sifil

  Ehl-i Sünnet’in Müdafaası – Ebû Hamid bin Merzuk

  Osmanlıca-Türkçe Sözlük – Mustafa Nihad Özön

  Ebû Hanîfe – Muhammed Ebû Zehra

  Görüp İşittiklerim – Ali Fuad Türkgeldi

  Kelâm İlmi (Giriş) – Prof. Dr. Bekir Topaloğlu

  Cumhuriyetin Târihi – Ahmed Cemil Ertunç (Celâlettin Vatandaş)

  Türkçe’nin Müdafaası – Kırk Münevver

  Medenî Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa – Ebululâ Mardin

  Mektubât-ı Rabbânî – İmam Rabbani

  Dinlerarası Diyalog Tuzağı – Mehmet Oruç

  Hikemiyat – Dr. Ebubekir Sifil

  Dağıstan Arslanı Şeyh Şâmil – Tank Mümtaz Göztepe

  Tevrat, İnciller, Kur’ân-ı Kerîm ve Bilim – Maurice Bucaille

  İslâm Hukukumda Değişmenin Sınırlan – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

  İslâm Mezhepleri Tarihi – Dr. Haşan Gümüşoğlu

  Dört İncil. Farklılıkları ve Çelişkileri – Prof. Dr. Şaban Kuzgun

  Osmanlıca İmlâ Rehberi – Osman Şerifoğlu

  İlmî Gerçekler – Dr. Halûk Nurbaki

  İslâm Ahlâkının Esasları – Babanzâde Ahmed Naim

  Rasûlullah’m İslâm’a Dâvet Metodu – Ahmed Önkal

  Papalık – Bekir Zakir Çoban

  ZübdetüT-Buhârî – Ömer Ziyâeddin Dağistânî

  Kadirbeyoğlu Zeki Bey’in Hâtıraları

  Yengeç – Dr. Salzmann

  İlimler ve Yorumlar– Hekimoğlu İsmail

  Peygamber Efendimizden Hayat Ölçüleri – Murad Kaya

  Üsve-i Hasene (1-2) – Ömer Çelik, Murad Kaya, Mustafa Öztürk

  İslâm’ın Vaadettikleri– Roger Garaudy

  Bostan – Şeyh Sadî Şirâzî

  Gülistan – Şeyh Sadî Şirâzî

  İslâm İnançları – Dr. Ali Arslan

  Kimyâ-yı Saâdet – İmam-ı Gazâlî

  Telfik-i Mezâhibe Reddiyye – M. Esad Dilâveroğlu

  Anglikan Kilisesine Cevap – Şeyh Abdülaziz Çâviş

  Maturidiyye Akaidi – Nureddin es-Sabûnî

  Şifâ-i Şerif – Kadı lyâz

  Osmanlı Türklerinde İlim – Dr. Adnan Adıvar

  İlim ve Din – Dr. Adnan Adıvar

  İlmiyye Sınıfı -İ. Hakkı Uzunçarşılı

  Osmanlı Târihi – Kadir Mısıroğlu
 • Adnan Özer: Kendimizden genç ölümler karşısında bir suçluluk duygusu kaplar içimizi.
 • 1970’lerin karanlık yapısı olağanüstü çatışmalarla, darbe dönemini hazırlayan sağ-sol kavgalarıyla geçti, herkes kendi kavgasını veriyordu. Gençlik sağ-sol çatışmalarının içinde boğulsa da hepsi düşünen toplumun bireylerini yansıtıyordu. Her ne kadar dönemin hükümeti bunu farklı onaylasa da gençlik bir şeylerin kavgasını veriyordu. Bu çatışmacı siyasi ortam; edebiyatın güçlü isimlerini ortaya çıkardı. 1958 plaka doğumlu “ Erhan Bozkurt “ bir nevi Ahmet İzzet’in oğlu, babasının ön adını alan şair Ahmet Erhan bu isimlerden biriydi. Kuşak itibariyle arkadaş çevresi tarafından benimsenen bir isimdi. Kuşağının ağırlığını fazlasıyla taşıyordu. Ahmet Erhan, daha 70’lerin gençlik fırtasında, ve sonrasında 20’li yaşların ertesine taşıdığı kitabı “ Alacakaranlıktaki Ülke “ bir nevi Ahmet Erhan’ın ülke için karanlık bir kuşağı temsil edecekti.

  Hüzün, Ahmet Erhan için her zaman en büyük temsilciydi, bunu anlayanlar çoğunlukta olmasa bir köşede yerini beklemişti. “ Alacakaranlıkta Ülke “ kitabında Adnan Özer “ hiçliğin çekimi: Ahmet Erhan’ın yalnızlığı “ demişti. Bununla kalmayıp dönemin karanlığı hakkında diğer bir önsöz olan “ Ölüm Nedeni Bilinmiyor “ bölümünde “ Kitabın yayımlanma tarihi, Eylül Balyozunun ülke omurgasına inme tarihinden hemen sonraya rastlıyordu ( Mart 1981) ki artık devrimciler darağaçlarında sıranın kendilerine beklemişlerdi bile “ diyor Adnan Satıcı 1994 ‘te yazdığı eleştiri köşesinde. Belirtmek çok mu gerekli bilmiyorum Ahmet Erhan bu kitabıyla 1981, Behçet Necatigil Şiir ödülünü de almıştır ( ödüllerin kendisi için önemli olacağını sanmıyorum-kişisel olarak)

  Her Ahmet Erhan dizesi gibi kitabının isminin bile “ Alacakaranlıktaki Ülke “ olması bile bir nevi içeriğinin ne kadar buhran olduğunu gösteriyordu. “ Ülkeme bakıyorum uzayıp giden bir gecede, suskun ve boynu bükük yalnızlığında bir sokağında elimde henüz açmamış bir gül var “ ülkenin karanlığını gerçekçi sözlerle anlatıyordu. Silahların patladığı zamanların başka türlü olanağı da yoktu, Ahmet erhan sonra devam ediyor “ çocuklar ilk silah sesinde yaşlanacakmışcasına sıkıca tutuyorlar oyuncaklarını. “ bir yan da silah sesleri ve korkular, diğer yanda çocukların oyuncak dünyaları. Tarifi zor bir dünyaya gerçekçilik parolasıyla yaklaşıyor Ahmet Erhan. “yitirecekleri ne kaldı şimdi onların, doğan ve batan günlerle de var mıdır artık bir alıp verecekleri “ diyor. Sözler etkisini arttırdıkça, o alacakaranlığa yaklaşmak daha da müsait oluyor.

  “ Tedirginlik ve acı
  Böyle yaşar halkım. Evlerde, sokaklarda yarınlardadırlar
  Ağa vurmuş bir balık kadar yorgun”

  sözleriyle nokta atış dizelerle ülkenin bulunduğu o karanlığı balıkların ağa takılmasına benzetmesinin açıklaması da yok benim neznimde. Her söz gerçekliğin haritasını suratımıza vuruyor adeta, gerçekliğin haritası sözünü yazdıran da Ahmet Erhan’ın kendisi oluyor. Çağına, arkadaşlarına, kuşağına öyle sesleniyor ki, okurken dönemin o siyasi havasını yaşayan insanlar bunu en derinlerde hissetmişlerdir. Şiirin her bölümünde ülkedeki buhran yükseliyor. Bir kısımda silah sesleri, bir kısımda polisler, elinde şişesiyle geçen sarhoş. Her birinin farklı bir hikayesi aynı noktada birleşiyor. Sözler birbirinden ayrılmıyor, temas eden noktada hep karanlık hayatlar var. “ gece oluyor bakıyorsun kimseler yok sokaklarda, karşı evin duvarında öldürülmüş birinin afişi “ sözü kadar can yakıcı şeyleri anlatıyor bize.

  Hiçbirimize yabancı değil dönemin getirdiği buhran, ama yaşayanların gözünde daha derin olduğu daha malumdur. 23 yaşında’ki Ahmet Erhan’da o çatışmaların ortasında ölümü öyle gerçekçi anlatıyor ki daha gerçek ne olabilir diyoruz başka. “ sana nasıl anlatayım, her gün ölüme gider gibi ayrılıyorum evden “ derken gerçekliğin son noktası belki de bu cümle oluyor. Her noktada bir ölüm kokusu var. Ahmet Erhan’ın deyimiyle yaşlı anaların feryatları bir yanda, bir yanda herkesin birbirine sorduğu soru “ bugün kim ölecek.

  “ bana bir çelenk yap kardeş
  Üstüne de bir şey yazma
  Ölüler okumayı bilmez ki “

  23 yaşında Ahmet Erhan’ın yazdıkları kuşağının bütün hissiyatını bu sözlerle anlatıyor, ölümün kokusu da korkusu da bu cümleler de yer alıyor. Ahmet Erhan’ın Alacakaranlıktaki Ülke aslında şiir vari değil, bir hikaye anlatır gibi ilerliyor, hikayesini de kendi üzerinden yaşantılardan sunuyor bize. Sonra soruyor; “ Ölen kim, öldüren nereye kaçtı “ ölüm ile yoksulluk bir aradadır, çatıların evlerinden yağmurlar dökülüyor, bir yandan da sokakta öldürülen insanların kanları o yağmurun akıntısıyla gidiyordur.

  “ sevişilmez böyle bir gecede, uyuyamaz da insan “ diye bazı anları da böyle anlatıyor ahmet erhan. Hüzün, buhran kuşağı acılar içindeyken hangisi olabilirdi?

  Alacakaranlıkta Alke, isminden bahsedileceği gibi karanlık ve buhran bir dönemde hem yoksulluk hem de yoksunluk temalarıyla devam eder. 1978 yılının çatışmalarının bitmediği ortamda “ Bugün de Ölmedim “ bölümünde Ahmet Erhan “ Ülkemde Bir Gece “ şiirinde “ hayat hiç bu kadar güzel olmadı, ölüm böylesine gerekli “ sözleriyle sertlikte okuyucuya derin bir söz söylemeyi ihmal etmez. Bu aynı zamanda bir tezatlık barındırır, silah sesleri patlarken sokaklarda hayatın güzelliğinden dem vurup ölümün gerekliliğinden bahsetmek bir nevi tezatlık da sayılabilir.

  1978 yılı devam etmektedir, gençliğin fırtınası durmadan eser. “ Bugün de Ölmedim Anne “ şiiriyle nasıl şansa yaşadığından bahsedip durur, bunun devamını da “ bugün oturdum ölümü düşündüm “ şiiriyle devam ettirir. 20 yaşında bir genç olan Ahmet Erhan’ın gençliği bu çatışmalarla birlikte şiirlerine yansır. Bir yanda yaşayan dostları, bir yanda darağacında olacak ya da olması beklenen arkadaşları. Köşede de “ bugün oturdum ölümü düşündüm, yirmi yaşında ve hayat bu kadar güzelken “ diyen Ahmet Erhan. Daha sonra ağıtlar yakılır, türküler söylenir, analar evlerde evlatlarına ağlar. “ Ağıt “ şiirinde Ahmet Erhan bu durumu “çiçekçi bana bir gül ver, sevgilime değil bir ölü için “ dizeleriyle anlatır arkadaşlarına yaktığı ağıtı.

  Ahmet Erhan’ın dostları bir bir eksilirken yapabileceği tek şey karanlık bir akşamda şiir yazmak oluyor. Herkesin sırları var olduğuna inanıyor, ama dostlarını yitirirken eksik bir şeylerce yaşayıp gidiyor insanlar. “ Uzun Bir Şiirin Son Dizeleri “ , Ahmet Erhan’ın Albert Camus alıntısıyla başlar, “ güneşin kendisi götürdü beni karanlığa, öylesine yoğundu ki aydınlığı, evreni bütün biçimleriyle pıhtılaştırıyor, bir karanlık parıltıya boğuyordu “ sözleriyle daha da anlam buluyor. Başlangıç şiirine “ aklımda kayalar kopuyor, duvarlar yıkılıyor “ sözüyle giriş yapıyor Ahmet Erhan, şiirin isminden uçurumlara doğru sürüklendiğimize de işaret ediyor. “ Kendi sularınca boğulan bir denizim ben, kendi taşlarınca zaptedilen bir kale “

  Yıl 1980’dir, siyasi ortam yine çalkantılıdır. Sokaklarda silah sesleri eksilmiyordur, bu silah sesleri arasında Ahmet Erhan, şiirini yazmaya devam eder. “ Ölüm tutar köşe başlarını “ diye sözünü söyler, sonraları da “ paltomun bir cebine ölümü, bir cebine hayatı koydum “ hayat ve ölüm karmaşası arasında kayıp giden yaşamları işaret eder Ahmet Erhan. Bu kadar genç ölürken, şiirinde ölüm olmasın da ne olsun? Uzun Bir Şiirin Son Dizeleri’nde de “ kan mı tutuyorum avuçlarımda “ diye de yeniler bu durumu. Her yazdığı şiirden bir yakma isteği oluşur Ahmet Erhan’ın içinde, arkadaşlarından kopukken, birer birer yitirilmişken ne, neyi nasıl getirebilir kendisine? Bu da “ Yaşamayı nasıl kanıksıyorsam, ölümü de kanıksıyorum artık ( Başkalarının değil, kendi ölümümü “ dizesiyle anlam bulmaya devam eder. Ve yaşamla birlikte ölümleri görenler Ahmet Erhan’ın deyimiyle yaralı bir cırcır böceğinden ibarettir.

  “Milatta Önceki Şiirler “ gece yarıları söylenen ninni şiirindeki “ artık her şey bitti, geceleri sokağa çıkma “ dizesiyle bitişleri, kopuşları,korku ve umutsuzluk arasında geçip gidiyor. “ her şey bir acının bilincine varmakla başladı “ ile de devam ediyor milattan önceki şiirler. Yarınlar, doğmayacak güneşten söz edenler ve umutsuzluk silsilesinde ilerliyor. Akdeniz’e dönüşü de zor olur Ahmet Erhan’ın. Kelimeleriyle bunu özetler; “ Akdeniz’de ben kendi geçmişim ve geleceğimle birlikte, bütün insanlığın geçmişini ve geleceğini buldum. Dokunduğum şu taş, üzerinde bir takım anlamadığım dillerden sözleri taşıyan bu yazıt benden önce vardı, benden sonra da varolacak. Doğayı yitirdik belki ama bir Akdeniz çocuğu her şey akar diye sesleniyor hala “ dizeleriyle seslenir. Akdeniz arasındaki sıkışmaların resmidir bu sözcükler, bir bilinç alanıdır ki her şeye gebe olunması doğal karşılanmalıdır. Akdeniz’de hüzünle çarpışır Ahmet Erhan, bunu da dizelerine “ insan her dönüşünde bulur mu eski ayak izlerini “ diye özetler. Kendine bir dönüş karışıklığı içinde ilerler bu şiir, kendine dönmüş müdür bilinmez ama kendinle çarpıştığı bariz ortadadır.

  Yıl 1980’dir, bu şiir burada bitmiştir.

  Sonuç olarak; toparladığımızda Ahmet Erhan’ın Alacakaranlıktaki Ülkesi; kaybolan kayıp kuşakların, ölümlerin, yitirilen canların umutsuzluğu üzerine ilerleyen bir kara harita gibidir. Gri bulutların üstünüze çöktüğü kasvet ortamını da Ahmet Erhan şiir biterken şöyle özetlemiştir;

  “ Akdeniz’e dönüyorum! Akdeniz’e dönüyorum
  Anamın rahmine yeniden, yeniden döner gibi. “ ( 1980, Ahmet Erhan )