• Andolsun bütün örtülere, Andolsun bütün örtülenenlere ki,
  Kar altında terleyerek uyanmaktır aşk,

  Yanmış iki cesedin kına gibi külleri arasından,
  Fışkın sürercesine yeniden dirilip yanmaktır aşk,

  Cümle ağaç kapıları, cümle demir kapıları aşıp,
  Bir gönül kapısına dayanmaktır aşk,

  Sevgilinin otağını gökkuşağına boyayıp gece gündüz,
  Hüznün safran sarısıyla boyanmaktır aşk,

  Yaratmaktır ya da sevgilinin toğrağından yaratılmak,
  Her nefes alış verişte yanmaktır aşk,

  İsmailli bir gönülle teslim olmaktır bir bıçağa,
  Kandırmak değil, bilerek kanmaktır aşk,

  Diline arılar konar,Koynunda karıncalar gezer,
  Sevgilinin ölçeğiyle sürekli sınanmaktır aşk,

  İsrafilin sur'unu ruhunda duymaktır aşk,
  Suyu suyla yumak gibi, aşka inanmaktır aşk.

  Bahattin KARAKOÇ
 • "Şimdi aramızda noksan olan şeyin ne olduğunu biliyorum!"dedi." Bu eksik sana değil bana ait...Bende inanmak noksanmış. Beni bu kadar çok sevdiğine bir türlü inanmadığım için, sana âşık olamadığımı zannediyormuşum... Bunu şimdi anlıyorum... Demek insanlar benden inanmak kabiliyetimi almışlar... Ama şimdi inanıyorum... Sen beni inandırdın... Seni seviyorum... Deli gibi değil, gayet aklı başında olarak seviyorum...
 • her şey yapılabilir
  bir beyaz kağıtla
  uçak örneğin uçurtma mesela
  altına konulabilir
  bir ayağı ötekinden kısa olduğu için
  sallanan bir masanın
  veya şiir yazılabilir
  süresi ötekilerden kısa
  bir ömür üzerine.

  bir beyaz kağıda
  her şey yazılabilir
  senin dışında
  güzelliğine benzetme bulmak zor
  sen iyisi mi sana benzemeye çalışan
  her şeyden
  bir gülden bir ilk bir sonbahardan sor
  belki tabiattadır çaresi
  senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin
  ve benim
  bilinci nasırlı bir bahçıvan çaresizliğim
  anlarım bitkiden filan
  ama anlatamam
  toprağın güneşle konuşmasını
  sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla

  sen bana ışık ver yeter
  bende filiz çok
  köklerim içimde gizlidir
  gelen giden açan soran bere budak yok
  bir şiir istersin
  “içinde benzetmeler olan”
  kusura bakma sevgilim
  heybemde sana benzeyecek kadar
  güzel bir şey yok

  uzun bir yoldan gelen
  tedariksiz katıksız bir yolcuyum
  yaralı yarasız sevdalardan geçtim
  koynumda bir beyaz kağıt boşluğu
  her şeyi anlattım
  olan olmayan acıtan sancıtan
  bilsem ki sana varmak içindi
  bütün mola sancıları
  bütün stabilize arkadaşlıklar
  daha hızlı koşardım
  severadım gelirdim
  gözlerinin mercan maviliğine

  sana bakmak
  suya bakmaktır
  sana bakmak
  bir mucizeyi anlamaktır

  sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır
  aşk sorgusunda şahanem
  yalnız kelepçeler sanıktır
  ne yazsam olmuyor
  çünkü bilenler hatırlar
  hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar
  bahçıvanlar değil tüccarlardır
  sen öyle göz
  sen öyle toprak ve güneş ortaklığı
  sen teninde cennet kayganlığı iken
  sana şiir yazmak ahmaklıktır

  bir tek söz kalır
  dişlerimin arasından
  ben sana gülüm derim
  gülün ömrü uzamaya başlar

  verdiğim bütün sözler
  sende kalsın isterim
  ben sana gülüm derim
  gül sana benzediği için ölümsüz
  yazdığım bütün şiirler
  sana başlayan bir kitap için önsöz

  sana bakmak
  bir beyaz kağıda bakmaktır
  her şey olmaya hazır
  sana bakmak
  suya bakmaktır
  gördüğün suretten utanmak
  sana bakmak
  bütün rastlantıları reddedip
  bir mucizeyi anlamaktır
  sana bakmak
  Allah’a inanmaktır
 • " Aşk inanmaktır aynı zamanda. Sevgiline gönlünü verdiğin gibi ruhunu da vermektir. Gerekirse benliğini teslim etmektir. Ruhundan ruh, gücünden güç katmaktır.Hayata gücün oranında hazırlanmaktır. "
 • https://youtu.be/huGuzi28d3w

  Her şey yapıIabiIir
  bir beyaz kağıtIa
  uçak örneğin uçurtma meseIa
  aItına konuIabiIir
  bir ayağı ötekinden kısa oIduğu için
  saIIanan bir masanın
  veya şiir yazıIabiIir
  süresi ötekiIerden kısa
  bir ömür üzerine.
  Bir beyaz kağıda
  her şey yazıIabiIir
  senin dışında
  güzeIIiğine benzetme buImak zor
  sen iyisi mi sana benzemeye çaIışan
  her şeyden
  bir güIden bir iIk bir sonbahardan sor
  beIki tabiattadır çaresi
  senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin
  ve benim
  biIinci nasırIı bir bahçıvan çaresizIiğim
  anIarım bitkiden fiIan
  ama anIatamam
  toprağın güneşIe konuşmasını
  sana çok benzeyen bir çiçek yoIuyIa
  Sen bana ışık ver yeter
  bende fiIiz çok
  kökIerim içimde gizIidir
  geIen giden açan soran bere budak yok
  bir şiir istersin
  “içinde benzetmeIer oIan”
  kusura bakma sevgiIim
  heybemde sana benzeyecek kadar
  güzeI bir şey yok
  Uzun bir yoIdan geIen
  tedariksiz katıksız bir yoIcuyum
  yaraIı yarasız sevdaIardan geçtim
  koynumda bir beyaz kağıt boşIuğu
  her şeyi anIattım
  oIan oImayan acıtan sancıtan
  biIsem ki sana varmak içindi
  bütün moIa sancıIarı
  bütün stabiIize arkadaşIıkIar
  daha hızIı koşardım
  severadım geIirdim
  gözIerinin mercan maviIiğine
  Sana bakmak
  suya bakmaktır
  sana bakmak
  bir mucizeyi anIamaktır
  Sağa soIa bakmadan yürüdüğüm yoIIar tanıktır
  aşk sorgusunda şahanem
  yaInız keIepçeIer sanıktır
  ne yazsam oImuyor
  çünkü biIenIer hatırIar
  hem yapıImış hem yapma çiçek satanIar
  bahçıvanIar değiI tüccarIardır
  sen öyIe göz
  sen öyIe toprak ve güneş ortakIığı
  sen teninde cennet kayganIığı iken
  sana şiir yazmak ahmakIıktır
  Bir tek söz kaIır
  dişIerimin arasından
  ben sana güIüm derim
  güIün ömrü uzamaya başIar
  Verdiğim bütün sözIer
  sende kaIsın isterim
  ben sana güIüm derim
  güI sana benzediği için öIümsüz
  yazdığım bütün şiirIer
  sana başIayan bir kitap için önsöz
  Sana bakmak
  bir beyaz kağıda bakmaktır
  her şey oImaya hazır
  sana bakmak
  suya bakmaktır
  gördüğün suretten utanmak
  sana bakmak
  bütün rastIantıIarı reddedip
  bir mucizeyi anIamaktır
  sana bakmak
  AIIah’a inanmaktır

  Yılmaz Erdoğan
 • Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır
  Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır
  Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar
  Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar baçıvanlar değil tüccarlar
  Sen öyle gçz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı
  Sen içimde cennet kayganlığı iken,
  Sana şiir yazmak ahmaklıktı...
  Bir tek söz kalır dişlerimin arasında
  Ben sana gülüm derim gülün ömrü uzamaya başlar
  Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim
  Ben sana gülüm derim gül sana benzediği için ölümsüz,
  Yazdığım bütün şiirler sanabaşlayan bir kitap için önsöz
  Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır
  Herşey olmaya hazır
  Sana bakmak, suya bakmaktır
  Gördüğün suretten utanmak
  Sana bakmak,
  Bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır
  Sana bakmak,
  Allah'a inanmaktır . Yılmaz Erdoğan