• " Allah`a şirk koşmak, içki içmek, kumar oynamak " (el-Bakara, 2/219); haram aylarda harbetmek (el-Bakara, 2/217); bakmakla yükümlü olduğu yetimin malınıkendi malına katarak O`nun rızası olmaksızın yemek (en-Nisa, 4/2; Isra, 17/34); fakirlik korkusuyla kendi çocuğunu öldürmek (Isra, 17/31); insanlar arasında fitne çıkarmak (el Bakara 2/217); faiz yemek (el-Bakara, 2/275); Allah`tan başkasına ibadet etmek (Isra,17/23); ana-babaya isyan etmek (Isra,17/23), akrabaya miras hakkını vermemek (en-Nisa, 4/7, 13; Isra, 17/26); malı gereksiz yere israf etmek (Isra, 17/27); zina yapmak (Isra 17/32; en-Nisa, 4/15-16); haksız yere adam öldürmek (Isra, 17/33); ölçü ve tartıyı tam yapmamak (Isra, 17/35); kibirlenmek (Isra, 17/37); iffetli kadına zina isnat etmek (en-Nisa, 4/23); tesettüre riayet etmemek (en-Nur, 24/31 ); yalan yere yemin; Peygamber`e (s.a.s.) yalan hadis uydurmak (Peygamber`e yalan yere hadis uydurmak, büyük günah olmanın ötesinde, küfür sayılabilir. Çünkü şerîat`ın temel kaynaklarından ikincisi "sünnettir". Sünnete yalan isnat etmek; bazı konularda Islâm`ı temelinden yıkabılir); insanları diliyle çekiştirmek; kaş göz hareketleriyle alay etmek (Hümeze, 104/1 ).

  İslâm inancında peygamberler dışında bütün insanlar günah işlerler. Günah, Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı söz ve davranışların din açısından suç sayılmasıdır. Yüce Allah'ın hem emrettiğini yapmamak, hem de yasakladığını yapmak, aynı şekilde günahtır.

  Büyük Günah Kavramı

  Günahların hepsi eşit olmadığından, inançtan günlük davranışlara doğru uzanan bir çizgide, büyük günahlar ve küçük günahlar diye ikiye ayrılırlar. Büyük günahlara Kebîre (ç. Kebâir), küçük günahlara Sagîre (ç. Sagâir) adı verilir.

  Büyük günahlar, yanlış ve bozuk inançlar, imandan ve dinden çıkma, bireysel ve toplumsal huzursuzluğa, bozgunculuğa, sapmaya, anomiye ve çürümeye sebep olan, hakkında tehdit edici âyet veya hadis bulunan, işleyenin dünyada ve âhirette ceza görmesine yol açan dinî, bireysel ve toplumsal büyük suçlar ve davranışlardır.

  Gerçek bir mü'min, büyük küçük bütün günahlardan sakınmaya çalışır. Ama sorumluluğu ve sonuçları daha ağır olduğundan özellikle büyük günahlara yaklaşmamalıdır. Yüce Allah, şöyle buyuruyor: "Size yasak edilen büyük günahlardan sakınırsanız, küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli/övgün bir yere sokarız." (Nisa, 4/31)

  İnançlar ve helal-haramın kabulüyle ilgili olan günahlar dışında ve işlediği günahı helal saymıyorsa, büyük ya da küçük günah işleyenler dinden çıkmazlar, ama günahkâr olurlar. Şirk ve küfür dışındaki büyük günahları işleyene Mürtekib-i Kebîre, Fâsık veya Fâcir adı verilir.

  Günah işleyenlerin, günahkâr mü'min olmaları dolayısıyla kusurlarından kurtulmaları için çaba göstermesi gerekir. Bunun da başlangıcı pişman olup şirk ve küfür derecesindeki büyük günahlardan imana dönmek, diğer büyük günahlardan ise tövbe istiğfar edip yeniden günah işlememektir. Yüce Allah, şöyle buyurur: "Ufak tefek kusurları (:lemem) dışında günahın büyüklerinden (:kebâiru'l-ism) ve çirkin işlerden (:fevâhiş) sakınanlara, rabbinin affı şüphesiz boldur." (Necm, 53/32); "De ki: Ey kendileri aleyhine aşırı giden/sınırları aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Doğrusu O, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir." (Zümer, 39/53)

  Büyük günahlar ; itikat, iman, ibadetler ya da günlük hayatın akışıyla ilgili hususlarda yapılması haram, terkedilmesi farz olup, mü'minin bilmesi gereken temel esaslardandır. Geleneksel dinî kitaplarda gelişigüzel sıralanan 72 büyük günahı, 32 ve 54 farzın sistematiğine yaklaştırarak paralellik gösteren tarzda sıralamaya çalışacağız:

  "Büyük Günahlar" önemli ölçüde 54 Farz olarak sayılan durumlardan terk edilmesi istenenleri yapmak ya da yapılması istenenleri terk etmek suretiyle ortaya çıkar. Büyük günahlar konusunu, bu Pazar yazısından itibaren belirli ölçüde ayrıntılarıyla ele almaya çalışacağız.

  Büyük günahların sayısı çoktur. Ancak geleneksel dinî kitaplar, pedagojik bir dehayla öğrenme ve akılda kalma kolaylığı açısından, büyük günahların başlıcalarını toplayan "72 Büyük Günah" kavramını geliştirerek, şematik ve sistematik bir liste belirlemişlerdir.

  Büyük Günahlar (72 Büyük Günah)

  A- İmanın Şartlarıyla İlgili Büyük Günahlar
  İmanın şartlarıyla ilgili büyük günahlar, iman esaslarının uzantısı durumundaki yanlış ve bozuk inançlardır:

  1- Allah'a şirk koşmak.

  2- Falcılara, kahinlere, sihirbazlara, gâipten (:gaybden) haber verdiklerini iddia edenlere inanmak ve kapılmak.

  3- Allah'tan başkasına yemin etmek.

  4- Dininden dönüp mürted olmak.

  5- Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip unutmak; okumasını öğrendikten sonra unutmak.

  6- Dünyaya muhabbet etmek/bağlanmak.Dünya muhabbetine düşüp âhireti unutmak, dinî vazifeleri terk etmek.

  7- Hz. Peygambere yalan/hilaf (:gerçek dışı) söz isnad etmek, onun söylemediği bir sözü söylemek.

  8- Hz. Peygamber'in (s.a) ashabına/sahabeye dil uzatmak/kötü söz söylemek ve onlara sövmek.

  9- Mukaddesata küfretmek, bunları alaya almak.

  B- İslâm'ın Şartlarıyla İlgili Büyük Günahlar

  İslâm'ın şartlarıyla ilgili büyük günahlar, İslâm'ın şartlarıyla ilgili olumsuz tutum ve davranıları hatırlatıcı ve açıklayıcı esaslardır:

  10- Bir namaz vaktini kaçıracak kadar cünüplükten temizlenmemek; cünüp gezmek.

  11- Vaktinden evvel ezan okumak ve namaz kılmak.

  12- Beş vakit namazı vakitlerinde kılmayıp kazaya bırakmak.

  13- Bir özür olmadığı halde, Ramazan orucu tutmamak, müslümanların önünde oruç yemek.

  14- Malının zekâtını ve mahsulünün öşürünü vermemek.

  C- Helal-Haramla İlgili Büyük Günahlar

  72 Büyük Günah'ın bir kısmı, inançtan uygulamaya helal-haram konularına dairdir:

  15- Helalı helal bilip itikat etmemek; haramı/haram olanı, haram bilip itikat etmemek.

  16- Erkekler ve kadınlar, şehveti tahrik edecek şekilde giyinmek.

  17- Erkekler ipekli giyinmek, âlâyişli/gösterişli bir şekilde süslenmek.

  18- Edep yerlerini/avret mahallini açmak, başkasına göstermek; başkasının avret yerine bakmak.

  19- Kadınlar erkek elbisesi giymek; erkekler kadın elbisesi giymek; karşı cinse benzemeye çalışmak.

  20- Karnı doyduktan sonra yemek/yemeğe devam etmek.

  21- Şarap ve alkollü içkiler içmek; Keyif verecek (esrar, eroin gibi uyuşturucu) şey yemek-içmek.

  22- Köpek artığını yemek.

  23- Domuz eti ve yağı yemek.

  24- Ölmüş hayvan (meyte:leş) eti yemek ve yedirmek.

  25- Birbirine nişan almak/nişan dökmek (dövme yaptırmak gibi).

  26- Faiz (riba) almak ve vermek, tefecilik yapmak.

  27- Hırsızlık etmek.

  28- Elin/başkasının malını zorla gasbetmek/cebren almak.

  D- Ahlâkla İlgili Büyük Günahlar 72 büyük günahın önemlice bir bölümü güzel ahlâkın (ahlâk-ı hamîde) zıddı olan kötü ahlâkla (ahlâk-ı zemîme/rezîil) ilgilidir:

  29- Anaya babaya asi olmak, onları dövmek.

  30- Sıla-i rahmi terk/kat-ı rahim etmek; akrabalarla bağlantıyı kesip, onları ziyaret etmemek, varsa hâcetlerini görmemek.

  31- Haset etmek.

  32- Emanete hıyanet etmek.

  33- Müslüman veya kâfir bütün insanlara hıyanet etmek.

  34- Mü'minin imana ve İslam'ın emirlerine itaate dair olan taraflarını alaya almak.

  35- Küfür ve fuhuş sözler konuşmak.

  36- Söz/laf taşımak, koğuculuk etmek (:nemîme).

  37- Gıybet/dedikodu etmek.

  38- Mü'min kardeşinin hatırını/gönlünü yıkmak/kalbini kırmak.

  39- Namuslu kadınlara dil uzatmak/bir saliha/namuslu hatuna fahişe demek, namuslu kadınlara ait aile sırlarını yaymak.

  40- Kadınlar, erkeklerinin yatağından kaçmak.

  41- Avretler (:kadınlar) erinin ziyanına varmak/kocasından izinsiz ziyarete gitmek.

  42- İki kızkardeşi birden nikâh altında tutmak

  43- Ehlinin (karısının) oyluğunu (:avret ve mahrem yerlerini) anasının oyluğuna benzetmek (zıhar yapmak:Türkçe'de 'anam avradım olsun' demek gibi).

  44- Ehlinin anasına sövmek.

  45- Cahil kalmak; dinî vazifeleri, farzları, vacipleri, sünnetleri öğrenmeyip, cahillikte ısrar etmek cahillikte ısrar etmek. (Dünya ve âhiret işlerine ve dinine ait bilgileri (farzları ve haramları) öğrenmemek, cahillikten sakınmamak. Dinî hükümleri öğrenmeyenler, rahatlıkla haram işleyebilir).

  46- Cahillik ne musibettir bilmemek (Bilmediğini bilmeyen de rahatlıkla harama düşebilir).

  47- Ölçüyü ve tartıyı düzgün ve adaletli yapmamak, hileli yapmak.

  48- Allah Teâlâ'nın azabından emin olmak/korkmamak; kurtuluşa ermiş özel kişilerden olduğu sanısına kapılmak.

  49- Allah'ın rahmetinden ümit kesmek.

  50- Zina etmek, meşru olmayan şehevi zevkler peşinde koşmak; kendine zina ettirmek.

  51- Eşcinsel ilişkiye girmek (livâta etmek, sevicilik yapmak, kendisine livâta ettirmek).

  52- Loğusa ve âdet halinde karısına yaklaşmak/cinsel ilişkiye girmek.

  53- Mecburiyet olmadan/özürsüz elin/başkasının avretine (avradına)/karısına kızına şehvetle bakmak.

  54- Kibirlenmek/tekebbür etmek(:büyüklük taslamak; kendini üstün görmek; tevazudan uzaklaşmak); Kibirlenip insanlara zulüm ve tahakküm etmek.

  55- Haksız yere yetim malı yemek. (* Nisa, 4/10)

  56- Ölüm döşeğindeyken varisten/mirasçıdan mal kaçırmak.

  57- Yalan söylemek,

  58- Yalan/boş yere yemin etmek, çok çok yemin etmek.

  59- Yalan yere/yalancı şahitlik yapmak; hak/doğru şahitliğe varmamak/gitmemek.

  60- Canlı bir hayvanı ateşe atmak.

  61- Cimrilik ve hasislik/nekeslik etmek (bul ve şuhh).

  62- Yapılan iyiliği başa kakmak/Bir adama iyilik edip sonra başına kakmak.

  63- Zorunlu olmayarak kahkahayla çok gülmek.

  64- Tegannî etmek (ahlâksız şarkılar söylemek).

  G- Günahlarla İlgili Büyük Günahlar

  72 büyük günahın birkaçı, günah işler yapmakla ilgilidir:

  65- Günah/küçük günah işlemekte ısrar etmek/Çok çok günahına musır olmak.

  66- Harem-i Kâbe'de günah işlemek.

  H- Toplum Hayatıyla İlgili Büyük Günahlar 72 Büyük Günah'ın son bölümü, toplumsal ve siyasî hayatla ilgilidir:

  67- Ülülemre (devletin meşru yönetimine ve kanunlarına) itaat etmemek; devlete, amirlere isyan etmek.

  68- Haksız yere, bilerek adam öldürmek.

  69- İntihar etmek.

  70- Harpte düşmandan korkup kaçmak; Allah yolunda cihadı terk etmek.

  71- Rüşvet almak ve vermek.

  72- Gücü yeten kimsenin münkeri/kötülüğü menetmemesi/engellememesi.
 • Bilinçli olarak yanından geçerken omzuna hafifçe çarpar gibi dokundum. Aynı anda o da benim aksi yönüme doğru hareket edince yavaş olmasını planladığım çarpışma biraz sert gerçekleşti ve elindeki ufak çantanın yere düşüp içindeki bir kaç parçanın etrafa saçılmasına sebep oldu. Bana kendisinin çarptığını zannedip konuşmaya başladı.
  “Ah... Özür dilerim,” diye mırıldanınca ben de bozuntuya vermedim. Kız yere düşen eşyalarını toplayıp ayağa kalktığında konuştum.
  “Önemli değil,” dediğimde sesimi duyar duymaz bana baktı.
  “Yine mi sen? Gözünüz falan mı bozuk sizin?” diye çıkıştı hemen.
  Az önce sakince özür dileyen kız beni görür görmez sinirli bir güzelliğe bürünmüştü. Anında tırnaklarını çıkarmış ve saldırıya hazırdı. Acaba her zaman böyle miydi yoksa sadece bana karşı mıydı bu tavrı merak ettim. Kızınca çok güzel olduğu gerçeğini de anında kabullendim. O yüzden daha da üstüne gittim.
  “Benden özür dileyen siz olduğunuza göre demek ki kör olan sizsiniz. Ayrıca bu kucağıma ikinci atlayışınız,” derken ukala ukala gülümsemeden duramadım.
  Çatık kaşlarla bana bakan bu kızdan bambaşka bir enerji alıyordum, bunu inkâr edemezdim.
 • 469 syf.
  ·3 günde·7/10
  Atiye'yi bir solukta izledim ve gerçekten ba yıl dım. Eksikleriyle, hatalarıyla da olsa bayıldım, o yüzden ister istemez kitabı okurken biraz Atiye ile karşılaştırdım. Öncelikle söylemek istiyorum ki kitabı sevdim, iyi ki okumuşum ve dizi kadar kitaba da hakim olmuşum diyorum.
  Kitapta neredeyse hiç betimleme yoktu, genel hatlarıyla hep diyalog içeriyordu, bu yüzden de oldukça akıcıydı diyebilirim. Diyaloglarda müthiş kısımlar vardı, altını çizmek istediğim çok yer oldu. İstediğim mistik hava kitapta da vardı, önemli mekânlar ve tarihleri çok güzel anlatılmıştı. Çabucak okuyup bitirebilirsiniz, özellikle meraklı biriyseniz. Bunun yanında hoşlanmadığım üç durum vardı, bunlar için yarım puan kırıp kitaba 3,5 puan verdim.
  Hoşlanmadığım durumlardan bahsetmem gerekirse, ilk olarak kitabı okurken tam bir betimleme insanı olduğumu farkettim çünkü diyaloglar, anlatılanlar ne kadar güzel olursa olsun hiçbir karakterin ne hissettiği bana geçmedi, belki de ben hissedemedim bilmiyorum ama betimlemelerin yoğun olduğu kısımlarda daha çok kendimi verebildiğim için kitabın bu yönü bende biraz eksik kaldı.

  Sanırım biraz diziyle kıyasladığım kısma geliyoruz, Atiye benim için çok güçlü bir karakterdi. Diziyi izlerken de bu hissi yakalamıştım ama nedense kitapta bunu asla hissedemedim. Sanki her şey Atiye'ye altın tepside sunulmuş gibiydi. Görev mi var? Oldu bu iş, hadi kolay gelsin. Anahtar mı lazım? E al canım senin olsun mantığıydı tamamen. Bu durum beni biraz üzdü çünkü kitapta o güçlü Atiye'yi daha derinden hissetmek isterdim.

  Sevmediğim son şey ise yemin ederim Cansu'ydu. Ufak bir spoiler vereceğim, spoiler sayılmaz gerçi. Cansu kitapta Atiye'nin kız kardeşi değil komşusuydu ve ben hayatımda bu kadar boş ve kitaba yakışmayan bir karakter daha okumadım. Enişte lafından soğudum Cansu yüzünden, en ciddi anlarda bile laubaliliği beni öldürdü. Sırf Cansu'ya olan nefretimden bile yarım puan kırdım, özür dilerim. Sonuç olarak benim için birtakım eksikleri olsa da yeni yıla güzel ve sevdiğim bir kitap ile başlamış oldum.
 • 119 syf.
  ·1 günde·6/10
  Einstein belki de tarihin en büyük bilim insanıdır. Hem yaşadığı yüzyıla hem ardından gelen yüzyıla damga vurmuştu. 1916 yılında Genel görelilik kuramını yayınlamasıyla 100 yıllık Newton'un kutleçekim kuramını yanlışlamıştı.

  Bilim dünyasında büyüklüğü tartışılmaz olan bu muhteşem adamın özel yaşamını bu kitapla öğrenme imkanı bulabilirsiniz.

  Mektuplar çok çok ilginç. Einstein'e 'dünyanın amacı nedir?' diye soran da var, Hristiyanlık dinine davet eden de var. Ancak Einstein kadar meşgul bir adamın bu kadar nazik olabileceğini düşünmemiştim. Mektuplara vaktinin az olduğu için kısa cevap verdiği için özür dileyecek kadar nayif, kendisine gönderilen parayı geri gönderecek kadar da düşünceli biri.

  1-2 ufak detay hariç çoğu kişiye çok fazla şey katacağını düşünmesem de zaman geçirmek için okunulabilir.
 • 1104 syf.
  ·59 günde·Beğendi·10/10
  Öncelikle Kötü Haber: Kitabı anlayabilmek için iki kere okumanız gerekiyor.

  DFW, okuyucusundan belli bir okuma disiplinine sahip olmasını bekleyen bir yazar. Infinite Jest de öyle yorucu bir günün ardından headshot yemiş vaziyette evinize gelip koltuğunuza yaslanıp ayaklarınızı uzatarak çayınızı kahvenizi vs. yudumlarken okuyabileceğiniz/okumak isteyeceğiniz bir kitap değil; dikkatinizi vermediğinizde sizi cezalandıran bir kitap.

  Nasıl cezalandırıyor diye sorabilirsiniz; söyleyeyim, ama öncelikle bir kötü haber daha: Kitabı okumak ve anlayabilmek için çok çok çok iyi düzeyde İngilizce bilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde sayfalarca uzanan paragrafların, flashbacklerin, dipnotların, kalabalık cümlelerin, ve zaman atlamalarının içinde kaybolup gidiyorsunuz. Çeviri meselesine ise girmek bile istemiyorum.

  Evet cezalandırma demiştik, oraya geliyorum: Infinite Jest çok sayıda karakterin ucundan kenarından birbirine bağlandığı, pek çok mekana ve uzun bir zamana yayılan karmaşık bir kurguya sahip. Buna bir de Wallace'ın inanılmaz kelime dağarcığı ve az önce bahsettiğim upuzun paragrafları ve karmaşık cümleleri eklenince ufak bir dikkatsizlik anında bile hikayeyle ilgili önemli bir detayın bir satır arasında yok olması işten bile olmuyor.

  Bunun dışında kitap inanılmaz bir mizah anlayışıyla yazılmış. O kadar ki Wallace'ın kitap hakkında "üzgün bir şeyler yazmak istedim" demesi, anlaşılabilir olmakla birlikte insanı şaşırtıyor. Bazı yerlerde engel olunamaz biçimde bağıra bağıra gülmek istiyorsunuz.

  Kitap ne hakkında? Cevap: Pek çok şey. Ama bu kitabı okuyacak kadar çılgın olanlarınız Kuzey Amerika, bağımlılık, kaçış, "iki"lik gibi temalarla sıkça karşılaşacak. Ayrıca belli belirsiz bir Hamlet motifi de dikkatli okuyucunun gözünden kaçmayacaktır (tabii eğer bunu okuyorsanız artık bu konuda dikkatli olmanıza gerek kalmadı diyebiliriz sanırım).

  Sonnotlardan bahsetmiş miydim? Kitabın sonunda hepsi de yazara ait olan 300 küsur (tam olarak 388 adet) not bulunuyor. Bu notlar kurgunun gidişatı için kritik öneme sahip olduğundan notları geldikçe okumanız gerekiyor. Bunun için birden fazla (tam olarak 2 adet) kitap ayracı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Son olarak yer yer sayfalarca uzunlukta olabilen bu sonnotların bazılarının bazıları kendi sonnotları ve dipnotları olan sonnotlara ve dipnotlara sahip olduğunu da buraya eklemeden geçmeyeyim.

  Bu son cümleyi anlamakta zorlanıyorsanız Infinitie Jest okuma planlarınızı bir süre daha erteleyebilirsiniz.

  Çok uzattım, özür dilerim. Hemen kapanışa geçiyorum: Eğer gerçekten yılmaz bir okuyucuysanız ve önünüzdeki metne tüm dikkatinizi verebiliyorsanız Infinite Jest'in nasıl muazzam bir sanat eseri olduğunu anlayabiliyorsunuz, ama Wallace'ın diline ve dahiyane kurgusuna hayran olabilmek, daha da önemlisi Infinite Jest okurken eğlenebilmek için bu yeteneklere sahip olmanız gerekmiyor. Infinite Jest, zor olmakla beraber (bunu kesinlikle abartmıyorum, belki de okuyup okuyabileceğiniz en zor kitap olacak (zor kitap istiyorsan git Gravity's Rainbow oku diyenleri görür gibiyim)) mutlaka ama mutlaka okumanız gereken bir kitap.

  Kitabı okurken faydalandığım birkaç linki aşağıda sizlerle paylaşıyorum:

  https://infinitejest.wallacewiki.com :
  Kitaptaki mekanların gerçek dünyada tekabül ettikleri yerleri gösteren bir haritadan Wallace'ın referanslarının ve arkaik düzeydeki kelimelerinin sayfa sayfa açıklamalarına kadar (sözlük var diye sevinmeyin, yine de İngilizcenizin çok iyi olması gerekiyor) pek çok faydalı bilgiye erişebileceğiniz bir wiki.

  https://drive.google.com/...yjCNZbl21NEbzU2/view :
  Kitapta geçen olayların kısa(!) bir özeti (Kurguyla ilgili çok kritik detaylar içeriyor, uyarmadı demeyin sonra).

  http://www.brickjest.com : Kitaptaki sahnelerin lego versiyonları.


  Herkese iyi okumalar.