• Osmanlı sonrası dönemde, milliyetçi kalıba uymayan birçok
  yaşam, tarihçiler için hem bir meydan okuma hem de bir fırsat
  teşkil etmektedir. Osmanlı ülkesinin merkezinde yaşayan çok
  sayıda kişi muhtelif nedenlerden ötürü, kâh istemli kâh istemsiz
  biçimde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadı. Bazıları siyasi,
  dinî ve kültürel gelişmeler ışığında tepkilerini ülkeyi terk ederek
  gösterdiler. Özellikle gayrimüslimler olmak üzere diğerleri ise
  ya savaş döneminde izlenen siyaset sebebiyle azalmış ya da daha
  ziyade dinî-millî çerçevede gerçekleşen nüfus mübadeleleriyle
  topraklarını terk etmeye zorlanmışlardı. Müslüman Osmanlılar
  arasında da daha spesifik siyasi nedenlerden dolayı ayrılanlar
  vardı. Eşref de bu son kategorideki kişiler arasında bulunuyordu.
  Fakat kendisinin imparatorluk sonrası hayatının bazı
  yönleri, ulusların “karışmaması” temeli üzerine kurulmuş yeni
  ulus devletlerin beklentilerinden sapanların o yaygın kaderlerine
  benzemektedir. Daha kapsayıcı mahiyetteki Osmanlı aidiyet
  hissiyatından, daha sıkı mahiyetteki bir Türk kimliğine geçmek
  birçok Müslüman için rahatsız edici olmuştu. Bu yaşamlardan
  birçoğu anlaşılır biçimde tarihsel kayıtlara geçmedi. Eşref ise başta
  Ankara hükûmetini devirmek için yaptığı, nihayetinde başarısız
  olan bir teşebbüs; ardından da kendi konumunu tesis etmek
  girişimi suretiyle tarihsel rolünü muhafaza etmeye çalışmıştır.
  Eşref ’in hikâyesi, Ankara’yla yollarının ayrılmasının ardından
  takip edilmesi daha zor bir hâl alır. Hayatının bu dönemi, kısa
  zaman öncesine kadar saflarında çarpıştığı Ankara hareketine
  karşı bir direniş çabasıyla başlar. Ardından, önce Yunanistan’da,
  sonra ise yaşlı bir adam olarak Türkiye’ye “dönene” kadar Mısır’da
  kalacağı uzun bir sürgün safhasına girer. Bu dönem, hem eldeki
  kaynaklarda bulunan boşluklar, hem de bunları tarihsel
  “dönüş”le doldurmak yönündeki çabalar dolayısıyla karanlıkta
  kalmıştır. Sonuç itibarıyla, kaçınılmaz olarak daha spekülatif
  olan bu bölüm, kendisinin sürgününü ve tarihteki yerini değerlendirmeden
  önce, Eşref ’in Ankara’yla olan bağını koparmasından
  ve Yunan işgal bölgesine girmesinden hemen sonra
  gerçekleşen bazı faaliyetlerine ışık tutmayı dener. Bu dönem
  açısından kritik önem taşıyan Yunan arşivlerinin yetersizliği
  göz önüne alındığında sonuç kaçınılmaz olarak boşlukludur.
  Yine de, en azından ilk zamanlar için, Eşref ’in faaliyetlerinin
  genel çerçevesi bellidir. Sürgün hayatına başladığından itibaren,
  öncelikle Yunan anakarasında, ardından Girit’te ve son
  olarak Mısır’da olmak üzere, hareketleri takip edilmesi daha
  güç bir hâl alır. Eşref ’in uzun sürgün dönemine dair teferruatlı
  bir anlatım, yaşantısının hem tarihsel olarak önem arz eden,
  hem de belgelerle destekli kısımlarına odaklanan bir biyografi
  olarak tasarlanmış bu kitabın kapsamının ötesindedir. Fikrimce,
  hayatının 1920’den 1964’teki ölümüne kadar olan dönemi
  önemsiz değildir. Eşref siyasi, kültürel, toplumsal ve ekonomik
  nedenlerden ötürü evlerini terk etmek durumunda kalmış, farklı
  geçmişlere sahip –büyük ölçüde etüt edilmemiş ve geniş kapsamlı
  –- post-Osmanlı diasporasının bir parçasıydı. Ayrıca Eşref ’in bu
  dönemdeki hikâyesi dokunaklılık ve heyecandan da uzak değildir.
  Büyük kızı Cuyap 1922’de, tam da Eşref ’in son derece uzun bir
  zaman boyunca ailesinden ayrı kalacağı dönemin başlangıcında
  doğmuştu. Ahfadına göre Eşref, karısıyla görüşmek ve uyurlarken
  çocuklarını görebilmek için bazen geceleri gizlice Türkiye
  Cumhuriyeti topraklarına giriyordu. Babalarının geldiğini aile
  dışındakilere karşı ağızlarından kaçırmasınlar diye çocuklarını
  uyanıklarken görmekten kaçınıyordu. Hikâyesinin bu dönemindeki
  gedikler, daha aktif geçen yıllarındakilerden bile daha
  geniştir. Ayrıca, bazıları sağır edici mahiyette pek çok sükût söz
  konusudur. Eşref sürgündeki dönemlerini, özellikle de Ankara
  hareketine karşı silaha davrandığı erken dönemleri tartışmaya
  hevesli değil gibidir. Bölüm, hem yaşamış bir fenomen olarak,
  hem de geçmişe bakıldığında algılandığı hâliyle Eşref ’in tarihle
  olan ilişkisine dair bir müzakereyle sona ermektedir.
  Önceki bölümde gördüğümüz üzere, Eşref ve Ankara arasında
  gittikçe sıkıntılı bir hâl alan ilişki nihayet 1920 senesinin sonlarında
  kopmuştu. Ethem’in 1921 Ocak’ının başlarında Yunan
  kuvvetleriyle bir protokol imzalamasının ardından, Eşref de
  onun izinden gidip cephenin karşı tarafına geçerek, o vakit Yunan
  işgal bölgesi olan topraklara girdi. Yunanların Anadolu’daki
  ilerleyişleri, bu noktada hem Pervin’in aile mülkünün bulunduğu
  Söke’yi, hem de Eşref ’in arsasının bulunduğu Salihli’yi içine
  alacak şekilde genişlemişti. Dolayısıyla, Eşref ’in çok geçmeden
  bu iki yerde de görülmüş olması muhtemelen doğaldır. Daha
  geniş kapsamda değerlendirilecek olursa, bu iki coğrafi üssün
  statülerinin değişmesi, kendisinin Ankara’yla olan sorunlarıyla ve
  Ethem’in taraf değiştirmesiyle birleşince, Eşref ’in batıya doğru
  istikamet değiştirmesinde etkili olmuştur. Lakin taraf değiştirmek
  oldukça riskli bir hamleydi. Eşref ve Pervin belki bunu eve
  dönüş olarak görmüş olabilirler, fakat Ankara’nın konuya bakışı
  oldukça farklı olacaktı.
  Ankara’nın Yunan tarafındaki muhbirleri, Şubat ayında
  Eşref ’in İzmir’e vardığını rapor ettiler. Eşref, Manyas’tan bazı
  akrabalarıyla birlikte gece vakti Yunan işgali altındaki toprakları
  geçmiş ve İzmir’e gelmişti. Görünüşe bakılırsa, Ethem’in isyan ettiği
  günlerden bu yana Eşref mülklerini dikenli teller ve makineli
  tüfeklerle gizlice tahkim etmekteydi. Ayrıca kendisine Ethem’in
  adamları arasından muharip bir kuvvet topluyordu. Dikkat
  çekici bir şekilde, aynı rapor Eşref ’in ayrıca İzmir’deki Hıristiyan
  yetkililerle görüşmeler yapmakta olduğunu belirtmektedir. Bir
  hafta sonra gönderilen bir başka rapor ise Eşref ’in faaliyetlerinin
  genel çerçevesini teyit etmiş, fakat birkaç başka ilginç detay ilave
  etmiştir. Oldukça yanlı bir dil kullanan Refet Bele, “asi” Ethem
  ve kardeşi Reşid’in Yunanlara “teslim olduklarını” anlatmış
  ve ellerine geçen belgelerin Eşref ’in de 1920 Eylül’ünden beri
  Ethem’le beraber “ihanet” içerisinde olduğunu gösterdiğini iddia
  etmişti. Ayrıca üç adamın Yunan işgal bölgesine “kaçtıklarını”
  ve Eşref ’in İzmir Metropoliti Hrisostomos’la ve yazılarının kimi
  bölümlerinde ilginç bir şekilde ortaya çıkan birisiyle (iddialara
  göre kimliği belirsiz bir İngiliz’le) yaptığı müzakereleri müteakip,
  gizlice aynı yönde hareket etmeye davet edildiğini iddia etmiştir.
  (İşgal altındaki İzmir’in Yüksek Komiseri Stergiadis’in baş
  muhalifi olan Hrisostomos, özellikle de destekçisi Venizelos’un
  1920 seçimlerindeki yenilgisinin ardından Stergiadis karşısındaki
  konumunu güçlendirmek için anti-Kemalist kuvvetler arasında
  bir uzlaşma sağlamayı deniyor olabilirdi. Fakat bu konu hakkında
  Yunan kaynaklarına müracaat etmeksizin başka bir şey söylemek
  güçtür. Hrisostomos, İzmir’in Ankara kuvvetleri tarafından ele
  geçirilmesinin ardından ürkütücü bir şekilde öldürülmüştür.)
  Son olarak, rapor Eşref ’in kısa zaman önce Söke’ye vardığını
  iddia ediyordu.

  Sonrasında Eşref, Söke ve Salihli arasında mekik dokumuş
  gibi görünmektedir. Haziran ayında Salihli’deki arazisinde görüldü
  ve akabinde İzmir’e on sekiz adam getirdiği söylendi.
  Eşref ’in küçük kardeşleri Ahmed ve Mekki Temmuz ayında
  Ethem’in kuvvetleri arasında bulunan bazı diğer Çerkeslerle
  birlikte tutuklanarak Ethem “isyanı” için propaganda yapmakla
  suçlandılar. Bir süre Konya’da tutulmalarının ardından, Mustafa
  Kemal de dâhil olmak üzere, Ankara kabinesinin imzaladığı bir
  kararnameyle kefaletsiz olarak serbest bırakıldılar.
  Eşref, Ethem ve Reşid, en azından Yunan askeriyesinin örtülü
  onayıyla, Ankara’ya karşı mücadeleyi sürdürmek için çok
  geçmeden yeniden birlikte çalışmaya başladı. Bu yeni faaliyet
  döneminin ilk günlerinde Enver’in Anadolu’ya geri dönmesi hâlâ
  ihtimal dâhilindeydi. 1921 baharında “millî” hareket içerisinde
  kayda değer bir rahatsızlık vuku bulmuştu. Bu, kısmen Londra’daki
  barış görüşmelerinde verilebilecek tavizlerin korkusundan
  ileri geliyordu. Ayrıca Ankara’nın kendisine bağlılığından
  şüphe duyduğu doğudaki bazı önde gelen subayları görevden
  alması da bu rahatsızlığın sebeplerinden biri oldu. Enver’e bağlı
  olduklarından şüphelenilen subaylar Doğu Karadeniz kıyısındaki
  şehirlerde toplanmışlardı. Enver’in amcası Halil Paşa Şubat ayında
  Trabzon’a gelmiş, fakat kendisine ülkede kalamayacağı söylenmişti.
  Bu sırada Yunan taarruzu hız kazanmış, Yunan ordusu
  Temmuz ayında Eskişehir ve Kütahya’yı alarak Ankara’da kaygı
  uyandırmıştı. Haziran ayında içlerinde Halil Paşa ve “Küçük”
  Talat Paşa’nın (Muşkara) da bulunduğu Enver destekçilerinin
  Mustafa Kemal liderliğine karşı bir darbeye teşebbüs ettiklerine
  ilişkin söylentiler çıktı. Temmuz’da, Yunan ordusu ilerlemeyi
  sürdürürken, pek çok kişi Enver’in geri dönmesini istiyordu.
  Mustafa Kemal bu duruma Meclis üzerindeki kontrolünü sıkılaştırarak
  yanıt verdi. Bu gelişmeler, Meclis’te, Mustafa Kemal’in
  diktatoryal güçler almakta olduğundan endişelenen İkinci Grup
  isimli bir muhalefet grubunun oluşmasına sebebiyet verecekti.
  Muhalefet grubundakilerin bir kısmı Karadeniz bölgesindendi.
  Enver, bir İslam devleti kurma planları için destek almak adına
  Berlin’den Moskova’ya gitmişti. Gündemindeki anti-emperyalist
  unsurun Moskova’nın desteğini sağlamak için yeterli olacağını
  umuyordu. Fakat ayrıca bir gözü de Anadolu’daydı. Temmuz
  ayının sonlarında, Anadolu’ya dönmek niyetiyle, Türk sınırındaki
  Batum’a gitmek üzere Moskova’dan ayrıldı. 1918 Nisan’ında ele
  geçirdiği şehre geri dönen Enver, amcası Halil Paşa, “Küçük
  Talat” ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin éminence grise’i [akıl
  hocası]olan Dr. Nâzım’la bir araya geldi. Eşref ’in kardeşi Selim
  Sami’nin de çok geçmeden onlara katılacak olması hikâyemiz
  açısından önem arz eder. Sami, Hindistan ve Uzakdoğu’daki maceralarının
  akabinde savaşın ardından Berlin’e gelmiş ve Enver’le
  birlikte Moskova’ya geçmişti. Batum’da bulundukları zaman
  zarfında Enver ve takipçileri Trabzon’daki müttefikleriyle sürekli
  irtibat hâlindelerdi. Ayrıca Anadolu’nun çeşitli kısımlarındaki
  saltanatçılardan ziyaretçiler kabul etmişlerdi. Eylül ayının başlarında
  ülkeye girmek ve Yunanlarla çarpışmak üzere cepheye
  gitmek yönünde planlar istişare ettiler. Bu, Ankara nazarında,
  mevcut askerî noksanlıklarına ilişkin acı bir uyarı teşkil ediyordu.
  Ayrıca eski İttihat ve Terakki Cemiyeti adına bir konferans
  düzenlediler. Enverci bir uyanış teşebbüsü açıkça hesaptaydı.
  Üzerindeki baskı zirvede ve Kemalist kuvvetler teyakkuzdayken,
  kaygılanmak için Ankara’ya bir neden daha çıktı. Ankara’nın
  ajanları, Eylül ayının başlarında Selim Sami ve “Küçük Talat”ı
  Trabzon’un batısındaki Giresun limanında görmüşlerdi. İtalyan
  pasaportlarıyla deniz yolunu kullanarak İstanbul’dan gelmişlerdi
  ve iş adamları olduklarını iddia ediyorlardı. Güzergâhlarının
  Enver’in kalmakta olduğu Batum olduğu söylense de nihayetinde
  Orta Asya’ya doğru yola koyuldular. Haberler, “Mühim ve son
  derece acil” kodlu bir telgrafla hızla Ankara’ya iletildi. Üç gün
  sonra Trabzon’dan Ankara’ya bir istihbarat raporu ulaştı. Gemi
  önce Trabzon’a uğramış, ardından yolcular Batum’a varmıştı.
  Söylendiğine göre gemideyken önemli planlar yapıyorlardı ve
  Halil Paşa’yla irtibata geçmeye kararlıydılar. Gemi Trabzon limanına
  girdiğinde, milis lideri Yahya Kâhya’yla iki saatlik bir
  görüşme yaptılar. Trabzonlu Yahya son derece inatçı ve etkili bir
  kişilik olarak nitelendiriliyordu. Yahya Kâhya öncesinde Enver’in
  amcası Halil’le bir araya gelmiş, bu görüşme Halil’in Şubat
  ayının sonlarından itibaren üç ay boyunca Trabzon’da kaldığı
  süre zarfında gerçekleşmişti. Rapora göre grubun Trabzon’u
  faaliyetlerinin merkezi hâline getirmeyi planladığı açıktı.
  Fakat yanlış zamanlama ile Ankara’nın hazırlıkları bir araya
  gelmesi, Envercilerin pozisyonlarından yararlanmalarına engel
  oldu. Pek çok önde gelen askerî kişiliğin hâlen Enver’e sadakat
  duymaya devam ettiğinin son derece farkında olan Ankara, onun
  hamlesini cevaplamak üzere karşı hamle yaptı. Enver ve adamlarının
  sınırdan girmelerine müsaade edilmedi. Mustafa Kemal ayrıca askerî cephede şanslarının yaver gitmesinden de istifade
  etti. Zorlu Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos’ta başlayıp
  13 Eylül’de sona ermiş, çarpışmalar nihayet Ankara’nın lehine
  döndüğünde Mustafa Kemal rahat bir nefes almıştı.
  İlginçtir ki Eşref bu dönemde, Osmanlı Çerkeslerinin imza
  attığı büyük siyasi gelişmede bir rol oynamamış gibi görünmektedir.
  Kuzey Kafkasya’yla tarihî bağları olan toplulukların önde
  gelen liderleri 24 Kasım 1921’de, o vakit Yunan işgali altında
  olan İzmir’de bir araya geldi. Kendilerini, “Şark-ı Karib Çerkesleri
  Temin-i Hukuk Cemiyeti” (Yakın Doğu Çerkeslerinin Haklarını
  Sağlama Derneği) olarak adlandıran grup, Büyük Devletler’i
  kendi haklarını ve Yunan yönetimi altındaki otonomi isteklerini
  tanımaya çağıran bir bildiri yayınladı. Eşref ’in Adapazarı’ndaki
  destekçisi olan Maan Şirin de Ethem ve Reşid gibi bu bildiride yer
  aldı. Fakat bildiride Eşref ’in adı bulunmamaktadır. Eşref ’in
  bu bildiride neden yer almadığını bilmek belki de imkânsızdır:
  Efe, kendisinin bildiriye katılmamasının Çerkes toplumsal sınıf
  sistemiyle alakalı olup olmadığını irdelese de Eşref genel olarak
  politik söylemlere angaje olan biri değildi. Kendisi doğrudan
  eylemi ve fait accompli’yi [oldu bitti’leri] siyasi görüşmelere ve
  platformlara tercih ediyordu. Belki de, daha sonradan yazdığı
  gibi, kendini etnik bir ayrılıkçı değil, bir Osmanlı olarak hissetmiştir.
  Fedaî zabitan dostlarının diğerleri gibi, Eşref de hayatını
  devleti bir arada tutmaya adamıştı. Kendisinin daha sonra
  belirttiği şekliyle: “Ben ne Dağıstan rüyaları gören bir Çerkes,
  ne Arap ne de Rumdum; ben Türkçe konuşan Müslüman bir
  Osmanlıydım!”
  Eşref Çerkes konferansına bulaşmazken, Enver ve Selim Sami
  de Kızıl Ordu’yla savaşan Basmacı hareketinin son safhalarında
  yer alacakları Orta Asya’ya doğru ilerliyorlardı. Enver 1922 yazında,
  günümüzde Tacikistan sınırları içerisinde kalan topraklarda
  gerçekleşen bir süvari hücumunda hayatını kaybetti. Bunun
  üzerine Sami, hareket topyekûn dağılmadan evvel bir süreliğine
  liderliği devraldı ve akabinde Afganistan’a kaçtı. Bu nedenle Tacik
  tarihinde kendisinden “Selim Paşa” olarak bahsedilir. Sami,
  Mustafa Kemal ve Ankara hükûmetine karşı nihayetinde kendisi
  için ölümcül olacak bir rol oynamak için yakında Anadolu’ya
  geri dönecekti.
  1922 Şubat’ında, Eşref ve Pervin’in Cuyap isimli ilk kız çocukları
  doğdu. Eşref bu dönemde Ankara’ya karşı mücadelede Ethem ve Reşid’le birlikte çalışmaya devam etmiş gibi görünmektedir.
  Nisan 1922’de, bazı Osmanlı Müslümanlarının Ankara’ya karşı bir araya geldikleri Trakya’da Eşref ’in bu grup adına örgütçülük
  yaptığı rapor edildi. Ethem de memleketi Bandırma ile İzmir’de
  aynı faaliyetlerde bulunuyordu. Ankara’nın istihbarat kaynakları,
  bu sırada Yunan hükûmetinin, Ankara’yla bağlarını kesmeleri
  durumunda muhalefeti birleştirmek planlarıyla meşgul olduğunu
  düşünüyordu. Eşref, Temmuz ayının sonlarına doğru, Reşid’le
  birlikte bir Yunan gemisiyle İstanbul’a vardı. Polisin gözlerini
  sürekli üzerlerinde tuttuğu Kadıköy’de kalıyorlardı.
  Batı Anadolu’daki genel durum çarpıcı bir şekilde değişmenin
  eşiğindeydi. Türkiye’de Türk Kurtuluş Savaşı veya İstiklal
  Harbi olarak bilinen Türk-Yunan Savaşı son safhasına girmek
  üzereydi. Ankara kuvvetleri, baharın çoğunu müdafaa durumunda
  geçirdikten sonra artık bir araya toplanmıştı. Ankara’nın
  Ağustos ayı sonlarında başlattığı “Büyük Taarruz” ile Yunan
  ordusu çok geçmeden geri çekilmeye başlayacaktı. Yunan güçleri
  Dumlupınar’da kesin bir bozguna uğradı. Bu muharebe Yunan
  kuvvetlerinin yaklaşık yarısının esir alınması veya öldürülmesiyle
  sonuçlandı; generalleri de esir düştü. Bu, savaşın son büyük
  muharebesi olacak, Ankara ordusu kısa sürede Akdeniz’e doğru
  ilerleyecekti. İzmir ele geçirildi ve akabinde alevler içinde kaldı.
  Yunan ordusu Eylül ayının ortalarında Anadolu’dan kovulmuştu.
  İzmir’in Ankara kuvvetlerince ele geçirilmesi Batı Anadolu’daki
  çarpışmaları sonlandırmadı. Anadolu’daki savaşın seyrini
  gören Eşref, Ethem ve Reşid, İzmir’in kuzeyinde, Anadolu
  kıyılarına yakın ve 1912’e kadar Osmanlıların elinde bulunan
  büyük Yunan adası Midilli’yi faaliyetlerinin merkezi hâline getirdiler.
  Ada, başta Çerkesler olmak üzere Yunanların çöküşü
  sırasında anakaradan kaçanlar için bir mülteci kampı vazifesi
  gördü. Ethem, Reşid ve Eşref, muhtemelen bir işgal veya darbe
  maksadıyla, çoğunlukla Çerkeslerden oluşan bir gerilla kuvveti
  eğitmekle meşgul oldular. Anadolu İhtilal Komitesi denilen
  bu grup, Kemalist liderliği tasfiye etmek amacıyla Midilli ve
  Batı Trakya’da kuvvet eğitiyordu. Ankara tarafından ihtiyatla
  izlenen –ve kimi zaman havadan bombalanan– bu grup Anadolu
  anakarasına baskınlar düzenlediyse de Mustafa Kemal’in
  artan otoritesine karşı geldiğini düşündükleri kişileri dikkatle
  gözleyen Kemalist yönetime hiçbir zaman ciddi bir tehdit teşkil
  etmedi. Ankara zaman içerisinde sıkı yönetim yasaları, tasfiyeler
  ve yasaklama kararlarından oluşan bir kombinasyon kullanacak
  ve Türk tarihinde örtmeceli bir şekilde “tek parti dönemi” olarak
  bilinen merkezî kontrol dönemini kurmak üzere şüphelendiklerini
  amansızca sürgüne gönderecekti. Beş yıllık planlarda, önemli
  endüstri kollarındaki devlet kontrolünde ve hatta kamu sanatı
  ve sloganlarda görüldüğü üzere Sovyet etkisi güçlüydü. Görüş
  ayrılığında olanlarla genellikle sertçe ilgileniliyordu.
  Eşref ve Ethem 1923 Haziran’ında Almanya’ya gitti. Bu seyahat
  görünürde Ethem’in ameliyat olması içindi, fakat başka gayeler
  taşıdıklarından da şüphe ediliyordu. Alman güvenlik yetkilileri
  ikilinin seyahati “ağlarını örmek için” kullandığını düşünmüş ve
  yolculuklarının Antant devletleri tarafından finanse edildiğinden
  şüphelenmişti. Alman yetkililer Eşref ve Ethem’in Almanya’dan
  ayrılmalarını arzu ediyorlardı. Eşref ’in Ağustos ayında İtalya
  üzerinden Yunanistan’a geçtiği bilinmektedir. Ethem ise Leipzig’e
  gitmişti. Efe, seyahatin Lozan müzakerelerinde yer alan İsmet
  İnönü ve diğer Ankara temsilcilerine suikast düzenlemek için
  yapıldığından şüphe eder. Fakat bu hususta kayda değer kanıt
  mevcut değildir. Gerçekte neler olduğu karanlıkta kalmaktadır.

  Eşref, Ethem ve Reşid tarafından kurulan Anadolu İhtilal
  Komitesi, doğal olarak Ankara’nın gözlediği gruplar listesinin üst
  sıralarındaydı. Cumhuriyet döneminin muhtemelen ilk yasa dışı
  siyasi örgütü olan bu grup, Mustafa Kemal’i devirmeyi arzuluyor
  gibi görünmekteydi. Grup, Anadolu’daki büyük insan kitlelerinin
  milliyetçi lidere karşı olduğu varsayımından yola çıkıyordu.
  Detaylar yetersizdir, fakat grubun Türkiye Cumhuriyeti’nin 29
  Ekim 1923’teki kuruluşundan önce faaliyette olduğu açıktır ve
  muhtemelen Yunan askeriyesinden destek almıştır. İngilizler,
  başarılı olmasını mümkün görmeseler ve ateşkesi ihlal ettiğini
  bilseler de yine de harekete rıza göstermişlerdir. Hareketin
  komutanı Eşref ’ti. Hareket, Anadolu’daki subay ve askerlere
  daha ziyade muğlak ifadelerle çağrıda bulundu. Milletin meşru
  haklarının yeniden tesis edilmesi adına Allah’ın muzaffer davası
  için çarpıştıklarını ilan ederek, hitap ettikleri kişilere, “alçakların”
  elinden gördükleri (büyük olasılıkla Ankara’daki) adaletsizliklerden,
  yoksunluklardan ve aşağılayıcı tutumdan bahsettiler.
  Şehitlerin dul kalan hanımlarına ve yetim kalan çocuklarına atıfta
  bulunarak, hitap ettikleri kitleyi mücadeleyi devam ettirmeye
  çağırıyorlardı. Çağrıda bulundukları, dış düşmana, yani büyük
  olasılıkla İngilizlere, Fransızlara ve İtalyanlara karşı savaşmaya
  devam ederken, Anadolu İhtilal Komitesi de (tanımlanmamış
  olan) “iç düşmana” karşı çarpışacaktı. Buna karşılık Ankara da
  Yunan ordusunun “oyuncağı” olarak adlandırdığı Komite’yi
  hedef alan propaganda broşürleri dağıttı. Broşürlerde Ethem,
  Eşref ve “Hacı” Sami söz konusu yapının önde gelen ajanları
  olarak tanımlanıyor ve “vatanseverlere” onları öldürme çağrısı
  yapılıyordu.

  Pratik konuşmak gerekirse örgüt, Türk anakarasına sızdırmak
  maksadını güttüğü adamlarını Midilli’de eğitiyordu. İngiliz kaynaklarına
  göre örgütün saflarında Çerkeslerin yanı sıra Ermeniler
  ve Rumlar gibi diğer topluluklar da dâhil olmak üzere 1.400
  kadar kişi bulunuyordu. Anadolu’ya akınları 1923 Nisan’ında
  başlamış gibi görünen örgütün 1.700 kadar adamı olduğu
  söylenmiştir. İçlerinde hem Çerkeslerin hem de Yunanların
  bulunduğu 32 kişilik bir kuvvetin Söke ve Kuşadası arasında
  kıyıya çıkmasıyla, 23 Ağustos 1923’te daha küçük bir akının
  gerçekleştiği rapor edilmiştir. Bu grupları imha etmeye kararlı
  olan Ankara hükûmeti, söz konusu akınların ardında Atina’nın
  parmağını görmüştü. Bu, örgütün Yunan hükûmetinin koruması
  altında faaliyet gösterdiğine işaret etmektedir. Dolayısıyla, artık
  Ankara’nın Dışişleri Bakanı olan İsmet Paşa, vaziyeti “zor kullanarak”
  Yunan hükûmetinin dikkatine sunabilmeleri için meseleyi
  İstanbul’daki İtilaf Güçleri’ne yazdı. Fakat Ankara, bu hareketin
  ardındaki kuvvetin Ethem ve Eşref olduğunu fark etmişti
  ve teyakkuzda kalmaları için kadrolarını uyardı. Gingeras’ın
  da dikkat çektiği üzere, Eşref ’in hatıralarının yayınlanmış olan
  tek cildinde okuyucuya sunulan biyografide bu dönemden söz
  edilmemektedir. Aynı şekilde, söz konusu dönem, Eşref ’in kaleme
  aldığı diğer dağınık hatıratlarda da mevcut değildir. Eşref
  belki de Gingeras’ın bahsettiği şekliyle “bu kısa, fakat umutsuz
  harekâtı” geçiştirmeyi ummuştu.
  Müteakip yıllarda Anadolu İhtilal Komitesi’nin adı pek az
  duyulacaktı. Fakat Eşref ’in kardeşleri Sami ve Ahmed 1927
  senesinde, aynı bölgede gerçekleşen bir başka baskında görev
  aldılar. Daha büyük bir grubun bir parçası olarak, Kuşadası
  yakınlarında kıyıya çıkıp Türkiye Cumhuriyeti kuvvetleriyle
  çarpışmaya girdiler. Karşılaşmada iki taraf da kayıplar verdi.
  Hikâyenin Ankara tarafından anlatılan versiyonlarına göre,
  kardeşler çarpışma sırasında öldürülmüşlerdi. Aileye göre ise,
  yakalanacaklarını anladıkları vakit, Sami canlı ele geçirilmemeye
  karar vermişti. Önce küçük kardeşini vurmuş ve ardından
  silahını kendine doğrultmuştu. Ailenin söylediğine göre, bir
  görgü tanığı daha sonra kendileriyle temasa geçmiş ve gerçeği
  bilmelerini istemişti. Eşref ’in hikâyesinin kahir ekseriyetinde
  olduğu gibi, bu hadisede de bir tartışma ve gizem unsuru, belki
  de kaçınılmaz olarak baki kalmıştır.
 • Eşref ’in izi bir müddet kayboldu. Haziran ortasında
  Salihli’deki bir süvari kıtasının komutanı olarak ortaya
  çıktı. Bu kendi bölgesi olsa da, Binbaşı Cevdet’in komutası
  altında faaliyet gösteriyordu. Haziran ayının ilk günlerinde
  kullanılmış bir tütün kâğıdına yazdığı acil kodlu bir mesajı Ali
  Fuad Paşa’ya yollayarak, Mehmed Arnavud Pehlivan ve Rıza
  Bey’in on iki kişilik süvari müfrezesini mümkün olan en kısa
  zamanda bulunduğu yere, yani Burdur yakınlarındaki İlyas’a
  göndermesini istedi. Eşref 1920 baharının bir vaktinde Uşak’ın
  dışında, Salihli’nin 100 kilometre kadar doğusunda konuşlanmışa
  benzemektedir. Dönemden oldukça sonra, Şükrü Nail (Soysal)
  isimli bir Kuva-yı Milliye gazisi tarafından yazılan hatırata
  göre, Eşref ve aşağı yukarı 150 savaşçıdan oluşan kıtası Uşak’ın
  doğusundaki Kalfa Köyü’nde karargâh kurmuşlardı. Seçmece
  binekleri, silahları ve adamları vardı. Şükrü Nail’e göre Eşref ’in
  yoksun olduğu şey, yerel nüfusun itimadıydı. Yine Şükrü Nail’e
  göre bu güven, Eşref ’in, iddiaya göre kasaba halkının gözleri
  önünde bayılana kadar adam dövme, civardaki varlıklı kişilerin
  mallarına el koyma ve yargısız infazlar gibi göz korkutucu tavırlarıyla
  kırılmıştı. Hatıratta bu nedenden ötürü yakınlara ikinci
  bir karargâh kurulması gerektiği belirtiliyordu ki bu Eşref ’in
  Adapazarı faciasının yeniden tekerrür etmesi gibi bir durumdu.
  Şükrü Nail’in anlatımına göre, Eşref ’in Uşak’taki tavrı daha da
  kötüleşti. Şükrü Nail, Eşref ’in Güllülü Ali Efe isimli bir adamının
  komutasındaki on adamlık bir müfrezeyi, Uşak’ın doğusundaki
  Ortaköy’ü yağmalamaya gönderdiğini anlatmaktadır. Bu kuvvet
  güpegüngüz ve dizginsiz bir şekilde kasabayı yağmalamaya
  davranmıştı. Ali Efe’nin çetesiyle kasaba sakinleri arasında bir
  münakaşa çıkmış ve bu, Ali Efe’nin ölümüyle sonuçlanmıştı.
  Akabinde haberler Eşref ’e ulaşmış ve Ortaköy’de kıyamet kopmuştu.
  Eşref elindeki bütün gücü seferber etmiş ve günbatımında
  kasabanın etrafını çevirmişti. Köylüler arasında kimse direnmeye
  teşebbüs etmemiş, Eşref ’in adamları Ortaköy’e girip, kaçamayacak
  durumda olan bazı yaşlı ve gençleri bir araya toplamışlardı.
  Bu sırada adamlar köyün dikkat çeken evlerini yağmalamaya ve
  yakmaya koyulmuşlardı. Şükrü Nail’in iddiasına göre, adamlar
  tam da bu amaç için yan yana dizdikleri kasabalıları vuracakları
  vakit bir ses duyulmuştu. “Bir Arap asla Arabistan’ı yakmazdı;
  doğru olanları yanlış olanlardan ayıralım.” Bu sözcükler, çıkan
  yangınları söndürmeye çalışmakta olan, Talip isimli yerel polis
  karakolu komutanının ağzından çıkmıştı. Otoritesini sorgulayan
  bir ses işiterek şaşkına dönen Eşref, adamlarını toplamış ve onları
  karakol komutanının geldiği köye doğru göndermişti. Eşref
  kendisi geç kalsa da sekiz on adamını Talip’i yakalamaları için
  göndermiş ve onu vurdurmuştu. Şükrü Naili bu dehşet verici
  hikâyeyi, Talip’in, kişisel fedakârlığı sayesinde, birçok kişiyi,
  halkın kendisine karşı olduğunu fark edip geri çekilen Eşref ’in
  ellerinde ölmekten kurtaran bir Kemalist olduğu açıklayarak
  sona erdirir. Bu son derece taraflı bir şekilde anlatılan hikâyede
  Eşref bir tür basmakalıp kötü adam olarak baş gösterir. Yine de
  Eşref ’in Adapazarı’ndaki tutumlarından bildiğimiz kadarıyla, bu
  hikâyenin içinde en azından bir parça gerçeklik esintisi varmış
  gibi görünmektedir. Eşref ’in Uşak’a tam olarak ne zaman gittiği belirsiz olsa da
  görünüşe göre Haziran ayının sonlarına doğru oradaydı. Uşak ve
  Denizli arasındaki Güney köyde, 23. Tümen Komutanı İzzeddin
  Bey’den (Çalışlar) mesajlar alıyordu. Yunanlar doğuya doğru
  iki paralel koldan ilerlemektelerdi. Kuzeydeki kolları, Salihli’nin
  güneydoğusunda bulunan Alaşehir’in batıdaki dış mahallelerine
  kadar ulaşmıştı. Güneydeki kolları ise Aydın yönünden Nazilli’ye
  doğru yaklaşıyordu. Fakat İzzeddin’in bildiği kadarıyla Yunanlar
  henüz ne Alaşehir’i ne de Nazilli’yi işgal etmişlerdi. Aslına
  bakılırsa, Yunanların kesin konumları Kuva-yı Milliye tarafından
  o aşamada bilinmiyordu. Alaşehir’in doğusunda bulunan Eşref,
  Yunan mevzilerine ilişkin istihbarat toplayabileceği kritik bir
  konumdaydı. Dolayısıyla, Yunan karargâhlarının konumlarını
  tespit edebilmesi ve Salihli ile Alaşehir arasındaki trenlerin işleyip
  işlemediklerini saptayabilmesi için İzzeddin Bey biri kuzeye,
  İnegöl’e doğru, diğeri ise batıya, Alaşehir’e doğru iki keşif takımı
  göndermesini istedi.
  Fakat ortada bir sorun vardı: Kuva-yı Milliye birlikleri mühimmat
  yetersizliğinden mustaripti. Eşref muhtemelen mühimmat
  talebinde bulunmaktaydı, zira 28 Haziran’da İzzeddin
  Bey kurşunlar ile makineli tüfeklerin yolda olduğunu yazdı.
  Eşref ’ten, başka bir muharebede kurtarılan topu, müdafaasını
  planladığı Uşak şehrine göndermesini istedi. Bunun yanı sıra,
  ondan birliğindeki adamları ilerleyip düşmanı geri çekilmeye
  zorlayacakları ve bu suretle civardaki diğer birimlere bir emsal
  teşkil edecekleri şekilde olumlu sözlerle teşvik etmesini ve yüreklendirmesini
  istedi. Nihayetinde, Yunan kuvvetleri Alaşehir’i
  kısa bir süreliğine işgal ettilerse de, Ankara güçleri Haziran ayının
  ilk günlerinde ilçeyi geri alarak Yunanları geri çekilmeye zorladı.
  Yunanlar Ağustos’un sonunda doğuya, Uşak’a doğru ilerlediklerinde
  Eşref hâlâ bölgedeydi veya belki de yeniden bölgeye
  dönmüştü. Eşref ’in gönüllü kuvvetleri ile Uşak taburu, muhtemelen
  kenti savunanları ferahlatmak adına, 21 ve 22 Ağustos
  tarihlerinde yer değiştirdi. Yunan kuvvetleri 29 Ağustos
  1920’de şehri ele geçirdi. Ertesi gün, Eşref ve süvarileri Ankara’ya
  vardı. Aksiyona her ne kadar yoğun bir şekilde müdahildiyse
  de Eşref ’in nispeten küçük bir rolde faaliyet gösteriyor olduğu
  açıktır. Artık bir Kuva-yı Milliye komutanı değil, sadece silahlı
  bir taburun lideriydi. Yunanlar, Sevr Antlaşması’nın imzalanması için Ankara’ya
  baskı yapmak adına Ekim ayının sonlarında Anadolu içlerine
  doğru yeniden harekete geçtiler. Eşref Uşak yakınındaki bölgede
  yine faaliyet hâlindeydi. Batı cephesi komutanı olan Ali Fuad
  Paşa, 26 Ekim’de Eşref ’in birliğinin eylem hâlinde olduğunu,
  önce Uşak’taki Yunan mevziine güneybatı istikametinden bir
  akın gerçekleştirdiğini ve ardından şehrin doğusunda, köylülerin
  kendisine meyilli davrandığı haberinin alındığı Çarık ve Karlık
  civarlarında bir cephe açtığını bildirdi. Eşref bölge halkına
  yaklaşırken kullandığı taktikleri belki de değiştirmişti. Eğer hâl
  böyleyse de, bu değişim muhtemelen çok geç vuku bulmuştu.
  Zira Eşref ’in Uşak civarındaki angajmanları kendisinin Kuva-yı
  Milliye için gerçekleştirdiği kayıtlı son faaliyetleridir.
  Mustafa Kemal, direniş hareketini teşkil eden ve mazide
  daha bağımsız olan aktörler üzerindeki kontrolünü 1920 senesi
  boyunca genişletmeyi başarmıştı. Bazı siyasi manevralar haricinde,
  Mustafa Kemal’in ana hamlesi Çerkes Ethem’in etrafında
  birleşmiş olan Batı karşıtı, İslamcı ve korporatist unsurları ezmek
  teşebbüsü oldu. Korporatizm, hepsi de tüketici olan bütün üreticiler tarafından, bütün tüketiciler için düzenli üretimdir. Bir taraftan işleticilerle işletilenler, diğer taraftan da üretim ile tüketim arasındaki ilişkileri değiştirme ve geliştirmeye yönelik bir ekonomik ve politik bir sistemdir.
  Ankara, Batı ve Orta Anadolu’daki isyanların
  bastırılması için yoğun bir şekilde, belki de bütünüyle Çerkes
  Ethem’e bel bağlamıştı. Fakat Ethem’in, Padişah’ın Hilafet kalkanı
  altında asker ve kuvvet toplamasını dengelemek niyetiyle
  kurulan siyasi bir teşkilat olan Yeşil Ordu’ya kuruluşundan
  kısa bir süre sonra, yani 1920 Mayıs’ında –Mustafa Kemal’in
  onayıyla– katılmasıyla, Yeşil Ordu “hesaba katılması gereken
  ve ciddi bir tehdit teşkil eden” bir kuvvet hâline gelmişti.
  Yeşil Ordu zamanla, Aralık ayı sonunda Ethem’i hain ilan eden
  Mustafa Kemal’in nazarında fazla büyük bir kuvvete dönüştü.
  Yunan ilerleyişini durduran ve Ankara’nın Ethem’e olan ihtiyacını
  azaltan 11 Ocak 1921 tarihli Birinci İnönü Zaferi’nin
  ardından Mustafa Kemal dikkatini Yeşil Ordu’ya çevirdi. 1921
  Ocak’ında, önce, Ethem’e askerlerini dağıtmasını emretti. Ethem
  bunu reddetti. Bunun üzerine Ankara, birliklerini Ethem’in
  kuvvetleri üzerine göndererek içlerinden birçoğunu esir aldı.
  Ethem’in Ankara için teşkil ettiği tehdit hızla sona erdi. Kuvayı
  Seyyare’nin varlığı Ocak ayının ortalarına gelindiğinde artık
  sona ermişti. Ethem kaçarak Yunan bölgesine geçti. Eşref de
  çok geçmeden onu izleyerek yeni bir sürgün dönemine girecekti.
  Kırılma Eşref ’in tam olarak ne zaman ve neden taraf değiştirdiği bütünüyle
  açık olmaktan uzaktır. Görüldüğü üzere, Mustafa Kemal’in
  “milli” hareket üzerindeki kontrolünü pekiştirdiği dönemde, sadakati
  şüpheli farz edilenlerin yerlerine başkaları getirilmekteydi.
  Ankara’nın ona gittikçe artan bir kuşkuyla bakmasıyla birlikte,
  Eşref ’in Kuva-yı Milliye’deki rolü de sınırlanmıştı. Yetkisi bölge
  komutanlığından sadece bir birlik komutanlığına düşürülmüştü.
  Ankara, 1920 Eylül’ünden beri, Eşref ’in Ethem ve kardeşleriyle
  birlikte “ihanete” iştirak ettiğine ilişkin istihbarat almaktaydı.
  Aynı kaynak oldukça ilginç bir şeye daha işaret etmişti. Eşref,
  İzmir Rum Ortodoks Kilisesi Metropoliti Hrisostomos Kalafatis tarafından
  Yunan işgal bölgesine davet edilmişti.
 • Hrisostomos'un kutsadığı işgalci birlikleri Güzelyalı'dan Konak istikametine Türk mahallelerinin içinden katliam yaparak geçmişler, sadece ilk 48 saat içinde 2.000 civarında Türk öldürülmüştür.
 • İzmir işgal edildi.
  İngiliz, Fransız, Amerikan, İtalyan ve Yunan zırhlıları körfeze demirlemişti. İzmir metropoliti Hrisostomos, etekleri uçuşarak gelmiş, diz çöküp işgal komutanının çizmesini öpmüş, haçını havaya kaldırarak o meşhur vaazını vermişti...
  “Evlatlarım, bugün İsa'nın en büyük mucizesini göstermiş oluyorsunuz, bu uğurda ne kadar Türk kanı içerseniz, o kadar sevaba girmiş olacaksınız, ben de bir bardak Türk kanı içmekle, onlara olan kin ve nefretimi teskin etmiş olacağım, azizler arkanızda!"
 • İzmir işgal edildi.

  ... İzmir metropoliti ( en yetkin din adamı ) Hrisostomos, etekleri uçuşarak gelmiş, diz çöküp işgal komutanının çizmesini öpmüş, haçını havaya kaldırarak o meşhur vaazını vermişti :

  " Evlatlarım, bugün İsa' nın en büyük mucizesini göstermiş oluyorsunuz, bu uğurda ne kadar Türk kanı içerseniz, o kadar sevaba girmiş olacaksınız, ben de bir bardak Türk kanı içmekle, onlara olan kin ve nefretimi teskin etmiş olacağım, azizler arkanızda ! "
 • İzmir işgal edildi.
  İngiliz, Fransız, Amerikan, İtalyan ve Yunan zırhlıları körfeze demirlenmişti. İzmir metropoliti Hrisostomos, etekleri uçuşarak gelmiş, diz çöküp işgal komutanının çizmesini öpmüş, haçını havaya kaldırarak o meşhur vaazını vermişti.
  “Evlatlarım, bugün İsa’nın en büyük mucizesini göstermiş oluyorsunuz, bu uğurda ne kadar Türk kanı içerseniz, o kadar sevaba girmiş olacaksınız, ben de bir bardak Türk kanı içmekle, onlara olan kin ve nefretimi teskin etmiş olacağım, azizler arkanızda!”
  Yılmaz Özdil
  Sayfa 82 - Kırmızı Kedi