Ahlak Eğitimi 1902-1903 Eğitim Öğretim Yılında Sorbonne'da Verilmiş Sosyoloji Ders Notları

7,0/10  (1 Oy) · 
6 okunma  · 
3 beğeni  · 
430 gösterim
.

Dokuz Eylül Yayınları / Mart 2004

..
Durkheim'ın, yüz yıl kadar önce (1902-1903) Sorbonne’da öğretmenlik bölümü öğrencilerine Ahlak Eğitimi başlığı altında sunduğu bu toplumbilim ders notları hâlâ bir başyapıt olma niteliğini koruyor.

Modern toplumun sahip olması gereken laik (akılcı) ahlak anlayışının ilkokul çağındaki bir çocuğa nasıl aktarılabileceğini ve öğretmenin bu konudaki yadsınması olanaksız önemini, bilimsel kanıtlara dayanarak açıklayan ünlü Fransız toplumbilimci ve düşünür, bu çalışmasıyla yalnızca içinde yaşadığı topluma değil, laik yaşam (akılcı yaşam düzeni) biçimini benimsemiş tüm toplumlara büyük bir hizmet sunmuştur. Yeğeni ve en yakın çalışma arkadaşlarından biri olanMarcel Mauss: "Durkheim'ın en önemli çalışmaları aile ve ahlak üstüne olanlardır” demektedir.

20. yüzyıl başında ülkemizde bilinen ve tanınan bir isim olan Durkheim'la, Ziya Gökalp ve başka sosyalbilimcilerin ilgilenmiş olduklarını biliyoruz. Ahlaki açıdan içinden geçmekte olduğumuz bu olağanüstü çalkantılı dönemde, böyle bir metnin mevcut karmaşanın içinden çıkılmasına katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz. Zira toplumumuz giderek daha modern bir görünüm sunmasına karşın hangi ahlak kurallarına uyması gerektiğini bilemiyor gibidir. Çok değişik ahlak anlayışlarının bulunduğu bu toplumun, artık bir ve herkes için geçerli olacak ahlak anlayışına sahip olma zamanı gelmiş geçmektedir. Türkiye toplumunun en önemli güncel sorunlarından biri budur. Bu sorunu çözemediği sürece Türkiye toplumu ikinci sınıf bir toplum olarak kalmaya mahkûmdur.
 • Baskı Tarihi:
  Eylül 2010
 • Sayfa Sayısı:
  320
 • ISBN:
  9789754689600
 • Orijinal Adı:
  L'Education Morale
 • Çeviri:
  Oğuz Adanır
 • Yayınevi:
  Say Yayınları
 • Kitabın Türü:
Burak Erdoğdu 
06 Tem 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Ahlâk kavramının doğuşunu kökenini ve toplum ile olan sıkı ilişkisini inceleyen bir eser. Kanıt gösterme gereği hissetmeyen yazar düşüncelerini daha kişisel bir pencereden yansıtmayı seçmiş. Yine de toplum ve ahlak üzerine kolayca curutulemeyecek iddialarda bulunmuş. Kısaca evrensel ve toplum dışı bir ahlak olmayacağını anlatan kitap sosyoloji ve felsefe arasında güçlü bir köprü kurmaktadır.

Kitaptan 5 Alıntı

Eği­tim­ci­nin geç­mi­şi ko­ru­ma­sı ye­ter­li de­ğil­dir, o ge­le­ce­ği de ha­zır­la­mak zo­run­da­dır.

Ahlak Eğitimi, Emile DurkheimAhlak Eğitimi, Emile Durkheim

Dav­ra­nı­şı­mı­zın so­nuç­la­rı ne olur­sa ol­sun, biz, ku­ra­la hür­met edil­me­si ge­rek­ti­ği için hür­met et­mek du­ru­mun­da­yız. Ah­la­ki ta­li­ma­ta yal­nız­ca ve yal­nız­ca say­gı duy­du­ğu­muz için uy­mak du­ru­mun­da­yız. Ah­la­ki ta­li­ma­tın ira­de­ler üze­rin­de sa­hip ol­du­ğu et­ki­nin kö­ke­nin­de ken­di­si­ne gös­te­ri­len hür­met var­dır.

Ahlak Eğitimi, Emile DurkheimAhlak Eğitimi, Emile Durkheim

Öte yan­dan çok yay­gın olan bir gö­rü­şün ak­si­ne ço­cu­ğun ah­la­ki eği­ti­mi­nin ai­le­de bit­me­di­ği­ni, tam ter­si­ne ço­cu­ğun ah­la­ki ge­li­şi­min­de oku­lun ye­ri­nin çok önem­li ola­bi­le­ce­ği ve ol­ma­sı ge­rek­ti­ği gö­rü­şü­nü sa­vu­nu­yo­rum. Ah­lak kül­tü­rü­nün en önem­li bö­lü­mü okul dı­şın­da bir yer­de ve­ri­le­mez.

Ahlak Eğitimi, Emile DurkheimAhlak Eğitimi, Emile Durkheim